Friday 5 June 2020

கம்ஸஸங்கேத꞉ ஆர்யானுஸா²ஸனம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 57 - 002

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

கம்ஸஸங்கேத꞉ ஆர்யானுஸா²ஸனம் ச

Lord Vishnu and Nithradevi


வைஸ²ம்பாயன உவாச 
ஸோ(அ)ஜ்ஞாபயத ஸம்ரப்³த⁴꞉ ஸசிவானாத்மனோ ஹிதான் |
யத்தா ப⁴வத ஸர்வே வை தே³வக்யா க³ர்ப⁴க்ருந்தனே ||2-2-1

ப்ரத²மாதே³வ ஹந்தவ்யா க³ர்பா⁴ஸ்தே ஸப்த ஏவ ஹி |
மூலாதே³வ து ஹந்தவ்ய꞉ ஸோ(அ)னர்தோ² யத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ ||2-2-2

தே³வகீ ச க்³ருஹே கு³ப்தா ப்ரச்ச²ன்னைரபி⁴ரக்ஷிதா |
ஸ்வைரம் சரது விஸ்²ரப்³தா⁴ க³ர்ப⁴காலே து ரக்ஷ்யதாம் ||2-2-3

மாஸான்வை புஷ்பமாஸாதீ³ன்க³ணயந்து மம ஸ்த்ரிய꞉ |
பரிணாமே து க³ர்ப⁴ஸ்ய ஸே²ஷம் ஜ்ன்~ஆஸ்யாமஹே வயம் ||2-2-4

வஸுதே³வஸ்து ஸம்ரக்ஷ்ய꞉ ஸ்த்ரீஸனாதா²ஸு பூ⁴மிஷு |
அப்ரமத்தைர்மம ஹிதை ராத்ராவஹனி சைவ ஹி |
ஸ்த்ரீபி⁴ர்வர்ஷவரைஸ்²சைவ வக்தவ்யம் ந து காரணம் ||2-2-5

ஏஷ மானுஷ்யகோ யத்னோ மானுஷைரேவ ஸாத்⁴யதே |
ஸ்²ரூயதாம் யேன தை³வம் ஹி மத்³விதை⁴꞉ ப்ரதிஹன்யதே ||2-2-6

மந்த்ரக்³ராமை꞉ ஸுவிஹிதைரௌஷதை⁴ஸ்²ச ஸுயோஜிதை꞉ |
யத்னேன சானுகூலேன தை³வமப்யனுலோம்யதே ||2-2-7

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
ஏவம் ஸ யத்னவான்கம்ஸோ தே³வகீக³ர்ப⁴க்ருந்தனே |
ப⁴யேன மந்த்ரயாமாஸ ஸ்²ருதார்தோ² நாரதா³த்ஸ வை ||2-2-8

ஏவம் ஸ்²ருத்வா ப்ரயத்னம் வை கம்ஸஸ்யாரிஷ்டஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
அந்தர்தா⁴னம் க³தோ விஷ்ணூஸ்²சிந்தயாமாஸ வீர்யவான் ||2-2-9

ஸப்தேமாந்தே³வகீக³ர்பா⁴ன்போ⁴ஜபுத்ரோ வதி⁴ஷ்யதி |
அஷ்டமே ச மயா க³ர்பே⁴ கார்யமாதா⁴னமாத்மன꞉ ||2-2-10 
 
தஸ்ய சிந்தயதஸ்த்வேவம் பாதாலமக³மன்மன꞉ |
யத்ர தே க³ர்ப⁴ஸ²யனா꞉ ஸ²த்³க³ர்பா⁴ நாம தா³னவா꞉ ||2-2-11

விக்ராந்தவபுஷோ தீ³ப்தாஸ்தே(அ)ம்ருதப்ராஸ²னோபமா꞉ |
அமரப்ரதிமா யுத்³தே⁴ புத்ரா வை காலனேமின꞉ ||2-2-12

தே தாததாதம் ஸந்த்யஜ்ய ஹிரண்யகஸி²பும் புரா |
உபாஸாஞ்சக்ரிரே தை³த்யா꞉ புரா லோகபிதாமஹம் ||2-2-13

தப்யமானாஸ்தபஸ்தீவ்ரம் ஜடாமண்ட³லதா⁴ரிண꞉ |
தேஷாம் ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்³ப்³ரஹ்மா ஷத்³க³ர்பா⁴ணாம் வரம் த³தௌ³ ||2-2-14

ப்³ரஹ்மோவாச 
போ⁴ போ⁴ தா³னவஸா²ர்தூ³லாஸ்தபஸாஹம் ஸுதோஷித꞉ |
ப்³ரூத வோ யஸ்ய ய꞉ காமஸ்தஸ்ய தம் தம் கரோம்யஹம் ||2-2-15

தே து ஸர்வே ஸமானார்தா² தை³த்யா ப்³ரஹ்மாணமப்³ருவன் |
யதி³ நோ ப⁴க³வான்ப்ரீதோ தீ³யதாம் நோ வரோ வர꞉ ||2-2-16

அவத்⁴யா꞉ ஸ்யாம ப⁴க³வந்தே³வதை꞉ ஸமஹோரகை³꞉ |
ஸா²பப்ரஹரணைஸ்²சைவம் ஸ்வஸ்தி நோ(அ)ஸ்து மஹர்ஷிபி⁴꞉ ||2-2-17

யக்ஷக³ந்த⁴ர்வபதிபி⁴ஸ்ஸித்³த⁴சாரணமானவை꞉ |
மா பூ⁴த்³வதோ⁴ நோ ப⁴க³வந்த³தா³ஸி யதி³ நோ வரம் ||2-2-18

தானுவாச ததோ ப்³ரஹ்மா ஸுப்ரீதேனாந்தராத்மனா |
ப⁴வத்³பி⁴ர்யதி³த³ம் ப்ரோக்தம் ஸர்வமேதத்³ப⁴விஷ்யதி ||2-2-19

ஷத்³க³ர்பா⁴ணாம் வரம் த³த்வா ஸ்வயம்பூ⁴ஸ்த்ரிதி³வம் க³த꞉ |
ததோ ஹிரண்யகஸி²பு꞉ ஸரோஷோ வாக்யமப்³ரவீத் ||2-2-20 

மாமுத்ஸ்ருஜ்ய வரோ யஸ்மாத்³வ்ருதோ வ꞉ பத்³மஸம்ப⁴வாத் |
தஸ்மாத்³வஸ்த்யாஜித꞉ ஸ்னேஹ꞉  ஸ²த்ருபூ⁴தாம்ஸ்த்யஜாம்யஹம் ||2-2-21

ஷத்³க³ர்பா⁴ இதி யோ(அ)யம் வ꞉ ஸ²ப்³த³꞉ பித்ராபி⁴வர்தி⁴த꞉ |
ஸ ஏவ வோ க³ர்ப⁴க³தான்பிதா ஸர்வான்வதி⁴ஷ்யதி ||2-2-22

ஷதே³வ தே³வகீக³ர்பா⁴꞉ ஸ²த்³க³ர்பா⁴ வை மஹாஸுரா꞉ |
ப⁴விஷ்யத² தத꞉ கம்ஸோ க³ர்ப⁴ஸ்தா²ன்வோ வதி⁴ஷ்யதி ||2-2-23

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
ஜகா³மாத² ததோ விஷ்ணு꞉ பாதாலம் யத்ர தே(அ)ஸுரா꞉ |
ஷத்³க³ர்பா⁴꞉ ஸம்யதா꞉ ஸந்தி ஜலே க³ர்ப⁴க்³ருஹேஸ²யா꞉ ||2-2-24

ஸந்த³த³ர்ஸ² ஜலே ஸுப்தான்ஷத்³க³ர்பா⁴ன்க³ர்ப⁴ஸம்ஸ்தி²தான் |
நித்³ரயா காலரூபிண்யா ஸர்வானந்தர்ஹிதாந்த்ஸ வை ||2-2-25

ஸ்வப்னரூபேண தேஷாம் வை விஷ்ணுர்தே³ஹானதா²விஸ²த் |
ப்ராணேஸ்²வராம்ஸ்²ச நிஷ்க்ருஷ்ய நித்³ராயை ப்ரத³தௌ³ ததா³ ||2-2-26

தாம் சோவாச ததோ நித்³ராம் விஷ்ணு꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ |
க³ச்ச² நித்³ரே மயோத்ஸ்ருஷ்டா தே³வகீப⁴வனாந்திகம் ||2-2-27

இமான்ப்ராணேஸ்²வரான்க்³ருஹ்ய ஸ²த்³க³ர்பா⁴ந்தா³னவோத்தமான் |
ஸர்வப்ராணேஸ்²வராம்ஸ்²சைவ ஷாத்³க³ர்பா⁴ன்னாம தே³ஹின꞉ |
ஷத்³க³ர்பா⁴ந்தே³வகீக³ர்பே⁴ யோஜயஸ்வ யதா²க்ரமம் ||2-2-28

ஜாதேஷ்வேதேஷு க³ர்பே⁴ஷு நீதேஷு ச யமக்ஷயம் |
கம்ஸஸ்ய விப²லே யத்னே தே³வக்யா꞉ ஸப²லே ஸ்²ரமே ||2-2-29

ப்ரஸாத³ம் தே கரிஷ்யாமி மத்ப்ரபா⁴வஸமம் பு⁴வி |
யேன ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய தே³வி தே³வீ ப⁴விஷ்யஸி ||2-2-30

ஸப்தமோ தே³வகீக³ர்போ⁴ யோ(அ)ம்ஸ²꞉ ஸௌம்யோ மமாக்³ரஜ꞉ |
ஸ ஸங்க்ராமயிதவ்யஸ்தே ஸப்தமே மாஸி ரோஹிணீம் ||2-2-31

ஸங்கர்ஷணாத்து க³ர்ப⁴ஸ்ய ஸ து ஸங்கர்ஷணோ யுவா |
ப⁴விஷ்யத்யக்³ரஜோ ப்⁴ராதா மம ஸீ²தாம்ஸு²த³ர்ஸ²ன꞉ ||2-2-32

பதிதோ தே³வகீக³ர்ப⁴꞉ ஸப்தமோ(அ)யம் ப⁴யாதி³தி |
அஷ்டமே மயி க³ர்ப⁴ஸ்தே² கம்ஸோ யத்னம் கரிஷ்யதி ||2-2-33

யா து ஸா நந்த³கோ³பஸ்ய த³யிதா பு⁴வி விஸ்²ருதா |
யஸோ²தா³ நாம ப⁴த்³ரம் தே பா⁴ர்யா கோ³பகுலோத்³வஹா ||2-2-34

அஸ்யாஸ்த்வம் நவமோ க³ர்ப⁴꞉ குலே(அ)ஸ்மாகம் ப⁴விஷ்யஸி |
நவம்யாமேவ ஸஞ்ஜாதா க்றிஷ்ணபக்ஷஸ்ய வை திதௌ² ||2-2-35

அஹம் த்வபி⁴ஜிதோ யோகே³ நிஸா²யாம் யௌவனே ஸ்தி²தே |
அர்த⁴ராத்ரே கரிஷ்யாமி க³ர்ப⁴மோக்ஷம் யதா²ஸுக²ம் ||2-2-36

அஷதமஸ்ய  து மாஸஸ்ய ஜாதாவாவாம் தத꞉ ஸமம் |
ப்ராப்ஸ்யாவோ க³ர்ப⁴வ்யத்யாஸம் ப்ராப்தே கம்ஸஸ்ய நாஸ²னே ||2-2-37

அஹம் யஸோ²தா³ம் யாஸ்யாமி த்வம் தே³வி ப⁴ஜ தே³வகீம் |
ஆவயோர்க³ர்ப⁴ஸம்யோகே³ கம்ஸோ க³ச்ச²து மூட⁴தாம் ||2-2-38

ததஸ்த்வாம் க்³ருஹ்ய சரணே ஸி²லாயாம் பாதயிஷ்யதி |
நிரஸ்யமானா க³க³னே ஸ்தா²னம் ப்ராப்ஸ்யஸி ஸா²ஸ்²வதம் ||2-2-39

மச்ச²வீஸத்³ருஸீ² க்ருஷ்ணா ஸங்கர்ஷணஸமானநா |
பி³ப்³ரதீ விபுலௌ பா³ஹூ மம பா³ஹூபமௌ தி³வி ||2-2-40

த்ரிஸி²க²ம் ஸூ²லமுத்³யம்ய க²ட்³க³ம் ச கனகத்ஸரும் |
பாத்ரீம் ச பூர்ணாம் மது⁴னா பங்கஜம் ச ஸுனிர்மலம் ||2-2-41

நீலகௌஸே²யஸம்வீதா பீதேனோத்தரவாஸஸா |
ஸ²ஸி²ரஸ்²மிப்ரகாஸே²ன ஹாரேணோரஸி ராஜதா ||2-2-42

தி³வ்யகுண்ட³லபூர்ணாப்⁴யாம் ஸ்²ரவணாப்⁴யாம் விபூ⁴ஷிதா |
சந்த்³ரஸாபத்னபூ⁴தேன முகே²ன த்வம் விராஜிதா ||2-2-43

முகுடேன விசித்ரேண கேஸ²ப³ந்தே⁴ன ஸோ²பி⁴னா |
பு⁴ஜங்கா³பை⁴ர்பு⁴ஜைர்பீ⁴மைர்பூ⁴ஷயந்தீ தி³ஸோ² த³ஸ² ||2-2-44

த்⁴வஜேன ஸி²கி²ப³ர்ஹேண உச்ச்²ரிதேன விராஜிதா |
அங்க³ஜேன மயூராணாமங்க³தே³ன ச பா⁴ஸ்வதா ||2-2-45

கீர்ணா பூ⁴தக³ணைர்கோ⁴ரைர்மன்னியோகா³னுவர்தினீ |
கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தா²ய த்ரிதி³வம் த்வம் க³மிஷ்யஸி ||2-2-46

தத்ர த்வாம் ஸ²தத்³ருக்ச²க்ரோ மத்ப்ரதி³ஷ்டேன கர்மணா |
அபி⁴ஷேகேண தி³வ்யேன தே³வதை꞉ ஸஹ யோக்ஷ்யஸே ||2-2-47

தத்ரைவ த்வாம் ப⁴கி³ன்யர்தே² க்³ரஹீஷ்யதி ஸ வாஸவ꞉ |
குஸி²கஸ்ய து கோ³த்ரேண கௌஸி²கீ த்வம் ப⁴விஷ்யஸி ||2-2-48

ஸ தே விந்த்⁴யே நக³ஸ்²ரேஷ்டே² ஸ்தா²னம் தா³ஸ்யதி ஸா²ஸ்²வதம் |
தத꞉ ஸ்தா²னஸஹஸ்ரைஸ்த்வம் ப்ருதி²வீம் ஸோ²ப⁴யிஷ்யஸி ||2-2-49

த்ரைலோக்யசாரிணீ ஸா த்வம் பு⁴வி ஸத்யோபயாசனா |
சரிஷ்யஸி மஹாபா⁴கே³ வரதா³ காமரூபிணீ ||2-2-50

தத்ர ஸு²ம்ப⁴னிஸு²ம்பௌ⁴ த்³வௌ தா³னவௌ நக³சாரிணௌ |
தௌ ச க்ருத்வா மனஸி மாம் ஸானுகௌ³ நாஸ²யிஷ்யஸி ||2-2-51

க்ருத்வானுயாத்ராம் பூ⁴தஸ்த்வம் ஸுராமாம்ஸப³லிப்ரியா |
திதௌ² நவம்யாம் பூஜாம் த்வம் ப்ராப்ஸ்யஸே ஸபஸு²க்ரியாம் ||2-2-52

யே ச த்வாம் மத்ப்ரபா⁴வஜ்ஞா꞉ ப்ரணமிஷ்யந்தி மானவா꞉ |
தேஷாம் ந து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித்புத்ரதோ த⁴னதோ(அ)பி வா ||2-2-53

காந்தாரேஷ்வவஸன்னானாம் மக்³னானாம் ச மஹார்ணவே |
த³ஸ்யுபி⁴ர்வா நிருத்³தா⁴னாம் த்வம் க³தி꞉ பரமா ந்ருணாம் ||2-2-54

த்வாம் து ஸ்தோஷ்யந்தி யே ப⁴க்த்யா ஸ்தவேனானேன வை ஸு²பே⁴ |
தஸ்யாஹம் ந ப்ரணஸ்²யாமி ஸ ச மே ந ப்ரணஸ்²யதி ||2-2-55

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவாம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி பா⁴ராவதரணே
நித்³ராஸம்விஜ்ஞானே த்³வ்தீயோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_1_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 2 - Kamsa's Fear, and Vishnu's Instruction to Yogamaya
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
, February 12, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha dvitIyo.adhyAyaH

kaMsasaMketaH AryAnushAsanaM cha

vaishaMpAyana uvAcha 
so.aj~nApayata saMrabdhaH sachivAnAtmano hitAn |
yattA bhavata sarve vai devakyA garbhakR^intane ||2-2-1

prathamAdeva hantavyA garbhAste sapta eva hi |
mUlAdeva tu hantavyaH so.anartho yatra saMshayaH ||2-2-2

devakI cha gR^ihe guptA prachChannairabhirakShitA |
svairaM charatu vishrabdhA garbhakAle tu rakShyatAm ||2-2-3

mAsAnvai puShpamAsAdIngaNayantu mama striyaH |
pariNAme tu garbhasya sheShaM jn~AsyAmahe vayam ||2-2-4

vasudevastu saMrakShyaH strIsanAthAsu bhUmiShu |
apramattairmama hitai rAtrAvahani chaiva hi |
strIbhirvarShavaraishchaiva vaktavyaM na tu kAraNam ||2-2-5

eSha mAnuShyako yatno mAnuShaireva sAdhyate |
shrUyatAM yena daivaM hi madvidhaiH pratihanyate ||2-2-6

mantragrAmaiH suvihitairauShadhaishcha suyojitaiH |
yatnena chAnukUlena daivamapyanulomyate ||2-2-7

vaishaMpAyana uvAcha 
evaM sa yatnavAnkaMso devakIgarbhakR^intane |
bhayena mantrayAmAsa shrutArtho nAradAtsa vai ||2-2-8

evaM shrutvA prayatnaM vai kaMsasyAriShTasaMj~nitam |
antardhAnaM gato viShNUshchintayAmAsa vIryavAn ||2-2-9

saptemAndevakIgarbhAnbhojaputro vadhiShyati |
aShTame cha mayA garbhe kAryamAdhAnamAtmanaH ||2-2-10 
 
tasya chintayatastvevaM pAtAlamagamanmanaH |
yatra te garbhashayanAH shadgarbhA nAma dAnavAH ||2-2-11

vikrAntavapuSho dIptAste.amR^itaprAshanopamAH |
amarapratimA yuddhe putrA vai kAlaneminaH ||2-2-12

te tAtatAtaM saMtyajya hiraNyakashipuM purA |
upAsAMchakrire daityAH purA lokapitAmaham ||2-2-13

tapyamAnAstapastIvraM jaTAmaNDaladhAriNaH |
teShAM prIto.abhavadbrahmA ShadgarbhANAM varaM dadau ||2-2-14

brahmovAcha 
bho bho dAnavashArdUlAstapasAhaM sutoShitaH |
brUta vo yasya yaH kAmastasya taM taM karomyaham ||2-2-15

te tu sarve samAnArthA daityA brahmANamabruvan |
yadi no bhagavAnprIto dIyatAM no varo varaH ||2-2-16

avadhyAH syAma bhagavandevataiH samahoragaiH |
shApapraharaNaishchaivaM svasti no.astu maharShibhiH ||2-2-17

yakShagandharvapatibhissiddhachAraNamAnavaiH |
mA bhUdvadho no bhagavandadAsi yadi no varam ||2-2-18

tAnuvAcha tato brahmA suprItenAntarAtmanA |
bhavadbhiryadidaM proktaM sarvametadbhaviShyati ||2-2-19

ShadgarbhANAM varaM datvA svayaMbhUstridivaM gataH |
tato hiraNyakashipuH saroSho vAkyamabravIt ||2-2-20 

mAmutsR^ijya varo yasmAdvR^ito vaH padmasaMbhavAt |
tasmAdvastyAjitaH snehaH  shatrubhUtAMstyajAmyaham ||2-2-21

ShadgarbhA iti yo.ayaM vaH shabdaH pitrAbhivardhitaH |
sa eva vo garbhagatAnpitA sarvAnvadhiShyati ||2-2-22

Shadeva devakIgarbhAH shadgarbhA vai mahAsurAH |
bhaviShyatha tataH kaMso garbhasthAnvo vadhiShyati ||2-2-23

vaishaMpAyana uvAcha 
jagAmAtha tato viShNuH pAtAlaM yatra te.asurAH |
ShadgarbhAH saMyatAH santi jale garbhagR^iheshayAH ||2-2-24

saMdadarsha jale suptAnShadgarbhAngarbhasaMsthitAn |
nidrayA kAlarUpiNyA sarvAnantarhitAntsa vai ||2-2-25

svapnarUpeNa teShAM vai viShNurdehAnathAvishat |
prANeshvarAMshcha niShkR^iShya nidrAyai pradadau tadA ||2-2-26

tAM chovAcha tato nidrAM viShNuH satyaparAkramaH |
gachCha nidre mayotsR^iShTA devakIbhavanAntikam ||2-2-27

imAnprANeshvarAngR^ihya shadgarbhAndAnavottamAn |
sarvaprANeshvarAMshchaiva ShAdgarbhAnnAma dehinaH |
ShadgarbhAndevakIgarbhe yojayasva yathAkramam ||2-2-28

jAteShveteShu garbheShu nIteShu cha yamakShayam |
kaMsasya viphale yatne devakyAH saphale shrame ||2-2-29

prasAdaM te kariShyAmi matprabhAvasamaM bhuvi |
yena sarvasya lokasya devi devI bhaviShyasi ||2-2-30

saptamo devakIgarbho yo.aMshaH saumyo mamAgrajaH |
sa saMkrAmayitavyaste saptame mAsi rohiNIm ||2-2-31

saMkarShaNAttu garbhasya sa tu saMkarShaNo yuvA |
bhaviShyatyagrajo bhrAtA mama shItAMshudarshanaH ||2-2-32

patito devakIgarbhaH saptamo.ayaM bhayAditi |
aShTame mayi garbhasthe kaMso yatnaM kariShyati ||2-2-33

yA tu sA nandagopasya dayitA bhuvi vishrutA |
yashodA nAma bhadraM te bhAryA gopakulodvahA ||2-2-34

asyAstvaM navamo garbhaH kule.asmAkaM bhaviShyasi |
navamyAmeva saMjAtA kRiShNapakShasya vai tithau ||2-2-35

ahaM tvabhijito yoge nishAyAM yauvane sthite |
ardharAtre kariShyAmi garbhamokShaM yathAsukham ||2-2-36

aShatamasya  tu mAsasya jAtAvAvAM tataH samam |
prApsyAvo garbhavyatyAsaM prApte kaMsasya nAshane ||2-2-37

ahaM yashodAM yAsyAmi tvaM devi bhaja devakIm |
AvayorgarbhasaMyoge kaMso gachChatu mUDhatAm ||2-2-38

tatastvAM gR^ihya charaNe shilAyAM pAtayiShyati |
nirasyamAnA gagane sthAnaM prApsyasi shAshvatam ||2-2-39

machChavIsadR^ishI kR^iShNA saMkarShaNasamAnanA |
bibratI vipulau bAhU mama bAhUpamau divi ||2-2-40

trishikhaM shUlamudyamya khaDgaM cha kanakatsarum |
pAtrIM cha pUrNAM madhunA pa~NkajaM cha sunirmalam ||2-2-41

nIlakausheyasaMvItA pItenottaravAsasA |
shashirashmiprakAshena hAreNorasi rAjatA ||2-2-42

divyakuNDalapUrNAbhyAM shravaNAbhyAM vibhUShitA |
chandrasApatnabhUtena mukhena tvaM virAjitA ||2-2-43

mukuTena vichitreNa keshabandhena shobhinA |
bhuja~NgAbhairbhujairbhImairbhUShayantI disho dasha ||2-2-44

dhvajena shikhibarheNa uchChritena virAjitA |
a~Ngajena mayUrANAma~Ngadena cha bhAsvatA ||2-2-45

kIrNA bhUtagaNairghorairmanniyogAnuvartinI |
kaumAraM vratamAsthAya tridivaM tvaM gamiShyasi ||2-2-46

tatra tvAM shatadR^ikChakro matpradiShTena karmaNA |
abhiShekeNa divyena devataiH saha yokShyase ||2-2-47

tatraiva tvAM bhaginyarthe grahIShyati sa vAsavaH |
kushikasya tu gotreNa kaushikI tvaM bhaviShyasi ||2-2-48

sa te vindhye nagashreShThe sthAnaM dAsyati shAshvatam |
tataH sthAnasahasraistvaM pR^ithivIM shobhayiShyasi ||2-2-49

trailokyachAriNI sA tvaM bhuvi satyopayAchanA |
chariShyasi mahAbhAge varadA kAmarUpiNI ||2-2-50

tatra shuMbhanishuMbhau dvau dAnavau nagachAriNau |
tau cha kR^itvA manasi mAM sAnugau nAshayiShyasi ||2-2-51

kR^itvAnuyAtrAM bhUtastvaM surAmAMsabalipriyA |
tithau navaMyAM pUjAM tvaM prApsyase sapashukriyAm ||2-2-52

ye cha tvAM matprabhAvaj~nAH praNamiShyanti mAnavAH |
teShAM na durlabhaM kiMchitputrato dhanato.api vA ||2-2-53

kAntAreShvavasannAnAM magnAnAM cha mahArNave |
dasyubhirvA niruddhAnAM tvaM gatiH paramA nR^iNAm ||2-2-54

tvAM tu stoShyanti ye bhaktyA stavenAnena vai shubhe |
tasyAhaM na praNashyAmi sa cha me na praNashyati ||2-2-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivAMshe viShNuparvaNi bhArAvataraNe
nidrAsaMvij~nAne dvtIyo.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்