Wednesday 27 May 2020

விஷ்ணும் ப்ரதி தே³வர்ஷேர்வாக்யம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 55

அத² சது꞉பஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

விஷ்ணும் ப்ரதி தே³வர்ஷேர்வாக்யம்

Vishnu Narada and Brahma

வைஸ²ம்பாயன உவாச
நாரத³ஸ்ய வச꞉ ஸ்²ருத்வா ஸஸ்மிதம் மது⁴ஸூத³ன꞉ |
ப்ரத்யுவாச ஸு²ப⁴ம் வாக்யம் வரேண்ய꞉ ப்ரபு⁴ரீஸ்²வர꞉ ||1-55-1

த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தா²ய யன்மாம் வத³ஸி நாரத³ |
தஸ்ய ஸம்யக்ப்ரவ்ருத்தஸ்ய ஸ்²ரூயதாமுத்தரம் வச꞉||1-55-2

விதி³தா தே³ஹினோ ஜாதா மயைதே பு⁴வி தா³னவா꞉ |
யாம் ச யஸ்தனுமாதா³ய தை³த்ய꞉ புஷ்யதி விக்³ரஹம் ||1-55-3

ஜானாமி கம்ஸம் ஸம்பூ⁴தமுக்³ரஸேனஸுதம் பு⁴வி |
கேஸி²னம் சாபி ஜானாமி தை³த்யம் துரக³விக்³ரஹம் ||1-55-4

நாக³ம் குவலயாபீட³ம் மல்லௌ சாணூரமுஷ்டிகௌ |
அரிஷ்டம் சாபி ஜானாமி தை³த்யம் வ்ருஷப⁴ரூபிணம் ||1-55-5

விதி³தோ மே க²ரஸ்²சைவ ப்ரலம்ப³ஸ்²ச மஹாஸுர꞉ |
ஸா ச மே விதி³தா விப்ர பூதனா து³ஹிதா ப³லே꞉ ||1-55-6

காலியம் சாபி ஜானாமி யமுனாஹ்ரத³கோ³சரம் |
வைனதேயப⁴யாத்³யஸ்து யமுனாஹ்ரத³மாவிஸ²த் ||1-55-7

விதி³தோ மே ஜராஸந்த⁴꞉ ஸ்தி²தோ மூர்த்⁴னி மஹீக்ஷிதாம் |
ப்ராக்³ஜ்யோதிஷபுரே வாபி நரகம் ஸாது⁴ தர்கயே ||1-55-8

மானுஷே பார்தி²வே லோகே மானுஷத்வமுபாக³தம் |
பா³ணம் ச ஸோ²ணிதபுரே கு³ஹப்ரதிமதேஜஸம் ||1-55-9

த்³ருப்தம் பா³ஹுஸஹஸ்ரேண தே³வைரபி ஸுது³ர்ஜயம் |
மய்யாஸக்தாம் ச ஜானாமி பா⁴ரதீம் மஹதீம் து⁴ரம் ||1-55-10

ஸர்வம் தச்ச விஜானாமி யதா² யாஸ்யந்தி தே ந்ருபா꞉ |
க்ஷயோ பு⁴வி மயா த்³ருஷ்ட꞉ ஸ²க்ரலோகே ச ஸத்க்ரியா |
ஏஷாம் புருஷதே³ஹானாமபராவ்ருத்ததே³ஹினாம் ||1-55-11

ஸம்ப்ரவேக்ஷ்யாம்யஹம் யோக³மாத்மனஸ்²ச பரஸ்ய ச |
ஸம்ப்ராப்ய பார்தி²வம் லோகம் மானுஷத்வமுபாக³த꞉ ||1-55-12

கம்ஸாதீ³ம்ஸ்²சாபி தத்ஸர்வான்வதி⁴ஷ்யாமி மஹாஸுரான் |
தேன தேன விதா⁴னேன யேன ய꞉ ஸா²ந்திமேஷ்யதி ||1-55-13

அனுப்ரவிஸ்²ய யோகே³ன தாஸ்தா ஹி க³தயோ மயா |
அமீஷாம் ஹி ஸுரேந்த்³ராணாம் ஹந்தவ்யா ரிபவோ யுதி⁴ ||1-55-14

ஜக³த்யர்தே² க்ருதோ யோ(அ)யமம்ஸோ²த்ஸர்கோ³ தி³வௌகஸை꞉ |
ஸுரதே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வைரிதஸ்²சானுமதே மம ||1-55-15

வினிஸ்²சயோ ஹி ப்ராகே³வ நாரதா³யம் க்ருதோ மயா |
நிவாஸம் நனு மே ப்³ரஹ்மன்வித³தா⁴து பிதாமஹ꞉ ||1-55-16

யத்ர தே³ஸே² யதா² ஜாதோ யேன வேஷேண வா வஸன் |
தானஹம் ஸமரே ஹன்யாம் தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ ||1-55-17

ப்³ரஹ்மோவாச
நாராயணேமம் ஸித்³தா⁴ர்த²முபாயம் ஸ்²ருணு மே விபோ⁴ |
பு⁴வி யஸ்தே ஜனயிதா ஜனநீ ச ப⁴விஷ்யதி ||1-55-18

யத்ர த்வம் ச மஹாபா³ஹோ ஜாத꞉ குலகரோ பு⁴வி |
யாத³வானாம் மஹத்³வம்ஸ²மகி²லம் தா⁴ரயிஷ்யஸி ||1-55-19

தாம்ஸ்²சாஸுரான்ஸமுத்பாட்ய வம்ஸ²ம் க்ருத்வாத்மனோ மஹத் |
ஸ்தா²பயிஷ்யஸி மர்யாதா³ம் ந்ருணாம் தன்மே நிஸா²மய ||1-55-20

புரா ஹி கஸ்²யபோ விஷ்ணோ வருணஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஜஹார யஜ்ஞியா கா³ வை பயோதா³ஸ்து மஹாமகே² ||1-55-21

அதி³தி꞉ ஸுரபி⁴ஸ்²சைதே த்³வே பா⁴ர்யே கஸ்²யபஸ்ய து |
ப்ரதீ³யமானா கா³ஸ்தாஸ்து நைச்ச²தாம் வருணஸ்ய வை ||1-55-22

ததோ மாம் வருணோ(அ)ப்⁴யேத்ய ப்ரணம்ய ஸி²ரஸா தத꞉ |
உவாச ப⁴க³வன்கா³வோ கு³ருணா மே ஹ்ருதா இதி ||1-55-23

க்ருதகார்யோ ஹி கா³ஸ்தாஸ்து நானுஜானாதி மே கு³ரு꞉ |
அன்வவர்தத பா⁴ர்யே த்³வே அதி³திம் ஸுரபி⁴ம் ததா²||1-55-24

மம தா ஹ்யக்ஸ²ய க³வோ தி³வ்யா꞉ காமது³ஹ꞉ ப்ரபோ⁴ |
சரந்தி ஸக³ர்ண்ன்ஸர்வான்ரக்ஷிதா꞉ ஸ்வேன தேஜஸா ||1-55-25

கஸ்தா த⁴ர்ஷயிதும் ஸ²க்தோ மம கா³꞉ கஸ்²யபாத்³ருதே |
அக்ஷயம் யா க்ஷரந்த்யக்³ர்யம்பயோ தே³வாம்ருதோபமம் ||1-55-26

ப்ரபு⁴ர்வா வ்யுத்தி²தோ ப்³ரஹ்மன்கு³ருர்வா யதி³ வேதர꞉ |
த்வயா நியம்யா꞉ ஸர்வே வை த்வம் ஹி ந꞉ பரமா க³தி꞉ ||1-55-27

யதி³ ப்ரப⁴வதாம் த³ண்டோ³ லோகே கார்யமஜானதாம் |
ந வித்³யதே லோககு³ரோர்ன ஸ்யுர்வை லோகஸேதவ꞉ ||1-55-28

யதா² வாஸ்து ததா² வாஸ்து கர்தவ்யே ப⁴க³வன்ப்ரபு⁴꞉ |
மம கா³வ꞉ ப்ரதீ³யந்தாம் ததோ க³ந்தாஸ்மி ஸாக³ரம் ||1-55-29

யா ஆத்மதே³வதா கா³வோ யா கா³வ꞉ ஸத்த்வமவ்யயம் |
லோகானாம் த்வத்ப்ரவ்ருத்தானாமேகம் கோ³ப்³ராஹ்மணம் ஸ்ம்ருதம் ||1-55-30

த்ராதவ்யா꞉ ப்ரத²மம் கா³வஸ்த்ராதாஸ்த்ராயந்தி தா த்³விஜான் |
கோ³ப்³ராஹ்மணபரித்ராணே பரித்ராதம் ஜக³த்³ப⁴வேத் ||1-55-31

இத்யம்பு³பதினா ப்ரோக்தோ வருணேனாஹமச்யுத |
க³வாம் கரணதத்த்வஜ்ஞ꞉ கஸ்²யபே ஸா²பமுத்ஸ்ருஜம் ||1-55-32

யேனாம்ஸே²ன ஹ்ருதா கா³வ꞉ கஸ்²யபேன மஹர்ஷிணா |
ஸ தேனாம்ஸே²ன ஜக³தி க³த்வா கோ³பத்வமேஷ்யதி ||1-55-33

யா ச ஸா ஸுரபி⁴ர்னாம அதி³திஸ்²ச ஸுராரணி꞉ |
தே(அ)ப்யுபே⁴ தஸ்ய பா⁴ர்யே வை தேனைவ ஸஹ யாஸ்யத꞉ ||1-55-34

தாப்⁴யாம் ச ஸஹ கோ³பத்வே கஸ்²யபோ பு⁴வி ரம்ஸ்யதே |
ஸ தஸ்ய கஸ்²யபஸ்யாம்ஸ²ஸ்தேஜஸா கஸ்²யபோபம꞉ ||1-55-35

வஸுதே³வ இதி க்²யாதோ கோ³ஷு திஷ்ட²தி பூ⁴தலே |
கி³ரிர்கோ³வர்த⁴னோ நாம மது²ராயாஸ்த்வதூ³ரத꞉ ||1-55-36

தத்ராஸௌ கோ³ஷு நிரத꞉ கம்ஸஸ்ய கரதா³யக꞉ |
தஸ்ய பா⁴ர்யாத்³வயம் ஜாதமதி³தி꞉ ஸுரபி⁴ஸ்²ச தே ||1-55-37

தே³வகீ ரோஹிணீ சேமே வஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ஸுரபீ⁴ ரோஹிணீ தே³வீ சாதி³திர்தே³வகீ த்வபூ⁴த் ||1-55-38

தத்ர த்வம் ஸி²ஸு²ரேவாதௌ³ கோ³பாலக்ருதலக்ஷண꞉ |
வர்த்⁴யஸ்வ மஹாபா³ஹோ புரா த்ரைவிக்ரமே யதா² ||1-55-39

சா²த³யித்வாத்மனாத்மானம் மாயயா யோக³ரூபயா |
தத்ராவதர லோகானாம் ப⁴வாய மது⁴ஸூத³ன ||1-55-40

ஜயாஸீ²ர்வசனைஸ்த்வைதே வர்த⁴யந்தி தி³வௌகஸ꞉ || 1-55-41

ஆத்மானமாத்மனா ஹி த்வமவதார்ய மஹீதலே |
தே³வகீம் ரோஹிணீம் சைவ க³ர்பா⁴ப்⁴யாம் பரிதோஷய |
கோ³பகன்யாஸஹஸ்ராணி ரமயம்ஸ்²சர மேதி³னீம் ||1-55-42

கா³ஸ்²ச தே ரக்ஷதோ விஷ்ணோ வனானி பரிதா⁴வத꞉ |
வனமாலாபரிக்ஷிப்தம் த⁴ன்யா த்³ரக்ஷ்யந்தி தே வபு꞉ ||1-55-43

விஷ்ணௌ பத்³மபலாஸா²க்ஷே கோ³பாலவஸதிம் க³தே |
பா³லே த்வயி மஹாபா³ஹோ லோகோ பா³லத்வமேஷ்யதி ||1-55-44

த்வத்³ப⁴க்தா꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ தவ சித்தவஸா²னுகா³꞉ |
கோ³ஷு கோ³பா ப⁴விஷ்யந்தி ஸஹாயா꞉ ஸததம் தவ |
வனே சாரயதோ கா³ஸ்²ச கோ³ஷ்டே²ஷு பரிதா⁴வத꞉ ||1-55-45

மஜ்ஜதோ யமுனாயாம் ச ரதிம் ப்ராப்ஸ்யந்தி தே த்வயி |
ஜீவிதம் வஸுதே³வஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ஸுஜீவிதம் ||1-55-46

யஸ்த்வயா தாத இத்யுக்த꞉ ஸ புத்ர இதி வக்ஷ்யதி |
அத² வா கஸ்ய புத்ரத்வம் க³ச்சே²தா²꞉ கஸ்²யபாத்³ருதே ||1-55-47

கா ச தா⁴ரயிதும்ஸ²க்தா த்வம் விஷ்ணோ அதி³திம் வினா |
யோகே³னாத்மஸமுத்தே²ன க³ச்ச² த்வம் விஜயாய வை |
வயமப்யாலயான்ஸ்வான்ஸ்வான்க³ச்சா²மோ மது⁴ஸூத³ன ||1-55-48

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஸ தே³வானப்⁴யனுஜ்ஞாய விவிக்தே த்ரிதி³வாலயே |
ஜகா³ம விஷ்ணு꞉ ஸ்வம் தே³ஸ²ம் க்ஷீரோத³ஸ்யோத்தராம் தி³ஸ²ம் ||1-55-49

தத்ர வை பார்வதீ நாம கு³ஹா மேரோ꞉ ஸுது³ர்க³மா |
த்ரிபி⁴ஸ்தஸ்யைவ விக்ராந்தைர்னித்யம் பர்வஸு பூஜிதா ||1-55-50

புராணம் தத்ர வின்யஸ்ய தே³ஹம் ஹரிருதா³ரதீ⁴꞉ |
ஆத்மானம் யோஜயாமாஸ வஸுதே³வக்³ருஹே ப்ரபு⁴꞉ ||1-55-51

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி பிதாமஹவாக்யே
பஞ்சபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வ ஸமாப்தம்


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_55_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 55 - Brahma's Suggestion
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 6, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

atha pa~nchapa~nchAshattamo.adhyAyaH

brahmavAkyam

vaishaMpAyana uvAcha
nAradasya vachaH shrutvA sasmitaM madhusUdanaH |
pratyuvAcha shubhaM vAkyaM vareNyaH prabhurIshvaraH ||1-55-1

trailokyasya hitArthAya yanmAM vadasi nArada |
tasya saMyakpravR^ittasya shrUyatAmuttaraM vachaH||1-55-2

viditA dehino jAtA mayaite bhuvi dAnavAH |
yAM cha yastanumAdAya daityaH puShyati vigraham ||1-55-3

jAnAmi kaMsaM saMbhUtamugrasenasutaM bhuvi |
keshinaM chApi jAnAmi daityaM turagavigraham ||1-55-4

nAgaM kuvalayApIDaM mallau chANUramuShTikau |
ariShTaM chApi jAnAmi daityaM vR^iShabharUpiNam ||1-55-5

vidito me kharashchaiva pralambashcha mahAsuraH |
sA cha me viditA vipra pUtanA duhitA baleH ||1-55-6

kAliyaM chApi jAnAmi yamunAhradagocharam |
vainateyabhayAdyastu yamunAhradamAvishat ||1-55-7

vidito me jarAsandhaH sthito mUrdhni mahIkShitAm |
prAgjyotiShapure vApi narakaM sAdhu tarkaye ||1-55-8

mAnuShe pArthive loke mAnuShatvamupAgatam |
bANam cha shoNitapure guhapratimatejasam ||1-55-9

dR^iptaM bAhusahasreNa devairapi sudurjayam |
mayyAsaktAM cha jAnAmi bhAratIM mahatIM dhuram ||1-55-10

sarvaM tachcha vijAnAmi yathA yAsyanti te nR^ipAH |
kShayo bhuvi mayA dR^iShTaH shakraloke cha satkriyA |
eShAM puruShadehAnAmaparAvR^ittadehinAm ||1-55-11

saMpravekShyAmyahaM yogamAtmanashcha parasya cha |
saMprApya pArthivaM lokaM mAnuShatvamupAgataH ||1-55-12

kamsAdIMshchApi tatsarvAnvadhiShyAmi mahAsurAn |
tena tena vidhAnena yena yaH shAntimeShyati ||1-55-13

anupravishya yogena tAstA hi gatayo mayA |
amIShAM hi surendrANAM hantavyA ripavo yudhi ||1-55-14

jagatyarthe kR^ito yo.ayamaMshotsargo divaukasaiH |
suradevarShigandharvairitashchAnumate mama ||1-55-15

vinishchayo hi prAgeva nAradAyaM kR^ito mayA |
nivAsaM nanu me brahmanvidadhAtu pitAmahaH ||1-55-16

yatra deshe yathA jAto yena veSheNa vA vasan |
tAnahaM samare hanyAM tanme brUhi pitAmaha ||1-55-17

brahmovAcha
nArAyaNemaM siddhArthamupAyaM shR^iNu me vibho |
bhuvi yaste janayitA jananI cha bhaviShyati ||1-55-18

yatra tvaM cha mahAbAho jAtaH kulakaro bhuvi |
yAdavAnAM mahadvaMshamakhilaM dhArayiShyasi ||1-55-19

tAMshchAsurAnsamutpATya vaMshaM kR^itvAtmano mahat |
sthApayiShyasi maryAdAM nR^iNAM tanme nishAmaya ||1-55-20

purA hi kashyapo viShNo varuNasya mahAtmanaH |
jahAra yaj~niyA gA vai payodAstu mahAmakhe ||1-55-21

aditiH surabhishchaite dve bhArye kashyapasya tu |
pradIyamAnA gAstAstu naichChatAM varuNasya vai ||1-55-22

tato mAM varuNo.abhyetya praNamya shirasA tataH |
uvAcha bhagavangAvo guruNA me hR^itA iti ||1-55-23

kR^itakAryo hi gAstAstu nAnujAnAti me guruH |
anvavartata bhArye dve aditiM surabhiM tathA||1-55-24

mama tA hyakshaya gavo divyAH kAmaduhaH prabho |
charanti sagarNnsarvAnrakShitAH svena tejasA ||1-55-25

kastA dharShayituM shakto mama gAH kashyapAdR^ite |
akShayaM yA kSharantyagryampayo devAmR^itopamam ||1-55-26

prabhurvA vyutthito brahmangururvA yadi vetaraH |
tvayA niyamyAH sarve vai tvaM hi naH paramA gatiH ||1-55-27

yadi prabhavatAM daNDo loke kAryamajAnatAm |
na vidyate lokagurorna syurvai lokasetavaH ||1-55-28

yathA vAstu tathA vAstu kartavye bhagavanprabhuH |
mama gAvaH pradIyantAM tato gantAsmi sAgaram ||1-55-29

yA AtmadevatA gAvo yA gAvaH sattvamavyayam |
lokAnAM tvatpravR^ittAnAmekaM gobrAhmaNaM smR^itam ||1-55-30

trAtavyAH prathamaM gAvastrAtAstrAyanti tA dvijAn |
gobrAhmaNaparitrANe paritrAtaM jagadbhavet ||1-55-31

ityambupatinA prokto varuNenAhamachyuta |
gavAM karaNatattvaj~naH kashyape shApamutsR^ijam ||1-55-32

yenAMshena hR^itA gAvaH kashyapena maharShiNA |
sa tenAMshena jagati gatvA gopatvameShyati ||1-55-33

yA cha sA surabhirnAma aditishcha surAraNiH |
te.apyubhe tasya bhArye vai tenaiva saha yAsyataH ||1-55-34

tAbhyAM cha saha gopatve kashyapo bhuvi raMsyate |
sa tasya kashyapasyAMshastejasA kashyapopamaH ||1-55-35

vasudeva iti khyAto goShu tiShThati bhUtale |
girirgovardhano nAma mathurAyAstvadUrataH ||1-55-36

tatrAsau goShu nirataH kaMsasya karadAyakaH |
tasya bhAryAdvayaM jAtamaditiH surabhishcha te ||1-55-37

devakI rohiNI cheme vasudevasya dhImataH |
surabhI rohiNI devI chAditirdevakI tvabhUt ||1-55-38

tatra tvaM shishurevAdau gopAlakR^italakShaNaH |
vardhyasva mahAbAho purA traivikrame yathA ||1-55-39

ChAdayitvAtmanAtmAnaM mAyayA yogarUpayA |
tatrAvatara lokAnAM bhavAya madhusUdana ||1-55-40

jayAshIrvachanaistvaite vardhayanti divaukasaH || 1-55-41

AtmAnamAtmanA hi tvamavatArya mahItale |
devakIM rohiNIM chaiva garbhAbhyAM paritoShaya |
gopakanyAsahasrANi ramayaMshchara medinIm ||1-55-42

gAshcha te rakShato viShNo vanAni paridhAvataH |
vanamAlAparikShiptaM dhanyA drakShyanti te vapuH ||1-55-43

viShNau padmapalAshAkShe gopAlavasatiM gate |
bAle tvayi mahAbAho loko bAlatvameShyati ||1-55-44

tvadbhaktAH puNDarIkAkSha tava chittavashAnugAH |
goShu gopA bhaviShyanti sahAyAH satataM tava |
vane chArayato gAshcha goShTheShu paridhAvataH ||1-55-45

majjato yamunAyAM cha ratiM prApsyanti te tvayi |
jIvitam vasudevasya bhaviShyati sujIvitam ||1-55-46

yastvayA tAta ityuktaH sa putra iti vakShyati |
atha vA kasya putratvaM gachChethAH kashyapAdR^ite ||1-55-47

kA cha dhArayituMshaktA tvaM viShNo aditiM vinA |
yogenAtmasamutthena gachCha tvaM vijayAya vai |
vayamapyAlayAnsvAnsvAngachChAmo madhusUdana ||1-55-48

vaishaMpAyana uvAcha
sa devAnabhyanuj~nAya vivikte tridivAlaye |
jagAma viShNuH svaM deshaM kShIrodasyottarAM disham ||1-55-49

tatra vai pArvatI nAma guhA meroH sudurgamA |
tribhistasyaiva vikrAntairnityaM parvasu pUjitA ||1-55-50

purANaM tatra vinyasya dehaM harirudAradhIH |
AtmAnaM yojayAmAsa vasudevagR^ihe prabhuH ||1-55-51

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitAmahavAkye
pa~nchapa~nchAshattamo.adhyAyaH

harivamshe harivaMshaparva samAptam   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்