Friday 15 May 2020

தை³த்யபரஜயஹ் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 46

அத² ஸ்ஹத்ச²த்வரிம்ஸ்ஹோ.அத்⁴யயஹ்

தை³த்யபரஜயஹ்

Kalanemi
வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஏவமஸ்த்விதி ஸம்ஹ்ர்^இஸ்ஹ்தஹ் ஸ்ஹக்ரஸ்த்ரித³ஸ்ஹவத்³த⁴னஹ் |
ஸம்தி³தே³ஸ்ஹக்³ரதஹ் ஸோமம் யுத்³த⁴ய ஸ்ஹிஸ்ஹிரயுத⁴ம் ||1-46-1

ஸ்ஹக்ர உவச²
க³ச்²ச² ஸோம ஸஹயத்வம் குரு பஸ்ஹத⁴ரஸ்ய வை |
அஸுரனம் வினஸ்ஹய ஜயய ச² தி³வௌகஸம் ||1-46-2

த்வமப்ரதிமவிர்யஸ்ஹ்ச² ஜ்யோதிஸ்ஹம் சே²ஸ்ஹ்வரேஸ்ஹ்வரஹ் |
த்வன்மயம் ஸர்வலோகனம் ரஸம் ரஸவிதோ³ விது³ஹ் ||1-46-3

க்ஸ்ஹயவ்ர்^இத்³தி⁴ தவவ்யக்தே ஸக³ரஸ்யேவ மந்த³லே |
பரிவர்தஸ்யஹோரத்ரம் கலம் ஜக³தி யோஜயன் ||1-46-4

லோகச்²ச²யமயம் லக்ஸ்ஹ்ம தவ~ந்கே ஸ்ஹஸ்ஹஸம்ஜ்~நிதம் |
ந விது³ஹ் ஸோமதே³வபி யே ச² நக்ஸ்ஹத்ரயோகி³னஹ் ||1-46-5

த்வமதி³த்யபத²து³ர்த்⁴வம் ஜ்யோதிஸ்ஹம் சோ²பரி ஸ்தி²தஹ் |
தமஸ்ஹ்சோ²த்ஸர்ய வபுஸ்ஹ ப⁴ஸயஸ்யகி²லம் ஜக³த் ||1-46-6

ஸ்ஹ்வேதப⁴னுர்ஹிமதனுர்ஜ்யோதிஸ்ஹமதி⁴பஹ் ஸ்ஹஸ்ஹி |
அப்³த³க்ர்^இத்கலயோக³த்ம இஜ்யோ யஜ்~நரஸோ.அவ்யயஹ் ||1-46-7

ஓஸ்ஹதி⁴ஸ்ஹஹ் க்ரியயோனிரம்போ⁴யோனிரனுஸ்ஹ்னப⁴க் |
ஸ்ஹிதம்ஸ்ஹுரம்ர்^இதத⁴ரஸ்ஹ்ச²பலஹ் ஸ்ஹ்வேதவஹனஹ் ||1-46-8

த்வம் கந்திஹ் கந்தவபுஸ்ஹம் த்வம் ஸோமஹ் ஸோமவ்ர்^இத்தினம் |
ஸௌம்யஸ்த்வம் ஸர்வபு⁴தனம் திமிரக்⁴னஸ்த்வம்ர்^இக்ஸ்ஹரத் ||1-46-9

தத்³க³ச்²ச² த்வம் ஸஹனேன வருனேன வருதி²ன |
ஸ்ஹமயஸ்வஸுரிம் மயம் யய த³ஹ்யம ஸம்க³ர ||1-46-10

ஸோம உவச²
யன்மம் வத³ஸி யுத்³த⁴ர்தே² தே³வரஜ ஜக³த்பதே |
ஏஸ்ஹ வர்ஸ்ஹமி ஸ்ஹிஸ்ஹிரம் தை³த்யமயபகர்ஸ்ஹனம் ||1-46-11

ஏதன்மச்²சி²தனிர்த³க்³த⁴ன்பஸ்ஹ்ய த்வம் ஹிமவேஸ்ஹ்திதன் |
விமயன்விமத³ம்ஸ்ஹ்சை²வ த³னவம்ஸ்த்வம் மஹம்ர்^இதே⁴ ||1-46-12

வைஸ்ஹம்பயன உவச²
ததோ ஹிமகரோத்ஸ்ர்^இஸ்ஹ்தஹ் ஸுப³ஸ்ஹ்ப ஹிமவ்ர்^இஸ்ஹ்தயஹ் |
வேஸ்ஹ்தயந்தி ஸ்ம தன்கோ⁴ரந்தை³த்யன்மேக⁴க³ன இவ ||1-46-13

தௌ பஸ்ஹஸ்ஹுக்லம்ஸ்ஹுத⁴ரௌ வருனேந்து³ மஹரனே |
ஜக்⁴னதுர்ஹிமபதைஸ்ஹ்ச² பதக⁴தைஸ்ஹ்ச² த³னவன் ||1-46-14

த்³வவம்பு³னதௌ² ஸமரே தௌ பஸ்ஹஹிமயோதி⁴னௌ |
ம்ர்^இதே⁴ சே²ரதுரம்போ⁴பி⁴ஹ் க்ஸ்ஹுப்³த⁴விவ மஹர்னவௌ ||1-46-15

தப்⁴யமப்லவிதம் ஸைன்யம் தத்³த³னவமத்³ர்^இஸ்ஹ்யத |
ஜக³த்ஸம்வர்தகம்போ³தை⁴ஹ் ப்ரவ்ர்^இஸ்ஹ்தைரிவ ஸம்வ்ர்^இதம் ||1-46-16

தவுத்³யதம்ஸ்ஹுபஸ்ஹௌ த்³வௌ ஸ்ஹஸ்ஹ~ந்கவருனௌ ரனே |
ஸ்ஹமயமஸதுர்மயம் தே³வௌ தை³தேயனிர்மிதம் ||1-46-17

ஸ்ஹிதம்ஸ்ஹுஜலனிர்த³க்³த⁴ஹ் பஸ்ஹைஸ்ஹ்ச² ப்ரஸித ரனே |
ந ஸ்ஹேகுஸ்ஹ்ச²லிதும் தை³த்ய விஸ்ஹிரஸ்க இவத்³ரயஹ்||1-46-18

ஸ்ஹிதம்ஸ்ஹுனிஹதஸ்தே து பேதுர்தை³த்ய ஹிமர்தி³தஹ் |
ஹிமப்ரவ்ர்^இதஸர்வ~ந்க³ நிருஸ்ஹ்மன இவக்³னயஹ் ||1-46-19

தேஸ்ஹம் து தி³வி தை³த்யனம் விபரிதப்ரப⁴னி ச² |
விமனநி விசி²த்ரனி நிபதந்த்யுத்பதந்தி ச² ||1-46-20

தன்பஸ்ஹஹஸ்தக்³ரதி²த~ந்ச்²ச²தி³தன்ஹிமரஸ்ஹ்மின |
மயோ த³த³ர்ஸ்ஹ மயவி த³னவந்தி³வி த³னவஹ் || 1-46-21

ஸ ஸ்ஹிலஜலவிததம் க³ந்த³ஸ்ஹைலத்தஹஸினிம் |
பத³போத்கதகுதக்³ரம் கந்த³ரகிர்னகனநம் ||1-46-22

ஸிம்ஹவ்யக்⁴ரக³ஜகிர்னம் நத³ந்திமிவ யுத²பைஹ் |
இஹம்ர்^இக³க³னகிர்னம் பவனகு⁴ர்னிதத்³ருமம் ||1-46-23

நிர்மிதம் ஸ்வேன புத்ரேன க்ரௌ~ந்சே²ன தி³வி கமக³ம் |
ப்ரஸ்ர்^இதம் பர்வதிம் மயம் ஸஸ்ர்^இஜே த³னவோத்தமஹ் ||1-46-24

ஸஸ்ஹ்மஸ்ஹப்³தை³ஹ் ஸ்ஹிலவர்ஸ்ஹைஹ் ஸம்பதத்³பி⁴ஸ்ஹ்ச² பத³பைஹ் |
நிஜக்⁴னே தே³வஸ~ந்க⁴ம்ஸ்தந்த³னவம்ஸ்ஹ்ச²ப்யஜிவயத் ||1-46-25

நைஸ்ஹகரி வருனி ச² மயேந்தர்த³த⁴தஸ்ததஹ் |
அஸ்ஹ்மபி⁴ஸ்ஹ்ச²யஸக⁴னைஹ் கிரந்தே³வக³னந்ரனே ||1-46-26

ஸஸ்ஹ்மஸ~ந்க⁴தவிஸ்ஹம த்³ருமபர்வதஸ~ந்கத |
அப⁴வத்³கோ⁴ரஸ~ந்ச²ர ப்ர்^இதி²வி பர்வதைரிவ ||1-46-27

நனஹதோ.அஸ்ஹ்மபி⁴ஹ் கஸ்ஹ்சி²ச்²சி²லபி⁴ஸ்ஹ்ச²த² ததி³தஹ் |
நனிருத்³தோ⁴ த்³ருமக³னைர்தே³வோ.அத்³ர்^இஸ்ஹ்யத ஸம்யுகே³ ||1-46-28

தத³பப்⁴ரஸ்ஹ்தத⁴னுஸ்ஹம் ப⁴க்³னப்ரஹரனவிலம் |
நிஸ்ஹ்ப்ரயத்னம் ஸுரனிகம் வர்ஜயித்வ க³த³த⁴ரம் ||1-46-29

ஸ ஹி யுத்³த⁴க³தஹ் ஸ்ஹ்ரிமனிஸ்ஹோ ந ஸ்ம வ்யகம்பத |
ஸஹிஸ்ஹ்னுத்வஜ்ஜக³த்ஸ்வமி ந சு²க்ரோத⁴ க³த³த⁴ரஹ் ||1-46-30

கலஜ்~நஹ் கலமேக⁴ப⁴ஹ் ஸமைக்ஸ்ஹத்கலமஹவே |
தே³வஸுரவிமர்த³ம் ஸ த்³ரஸ்ஹ்துகமோ ஜனர்த³னஹ் ||1-46-31

ததோ ப⁴க³வத.அ.அதி³ஸ்ஹ்தோ ரனே பவகமருதௌ |
ஸ்ஹமனர்த²ம் ப்ரவ்ர்^இத்³த⁴ய மயய மயஸ்ர்^இஸ்ஹ்தய ||1-46-32

ததஹ் ப்ரவ்ர்^இத்³த⁴வன்யோன்யம் ப்ரவ்ர்^இத்³தௌ⁴ ஜ்வலவஹினௌ |
சோ²தி³தௌ விஸ்ஹ்னுவக்யேன தம் மயம் வ்யபகர்ஸ்ஹதம் ||1-46-33

தப்⁴யமுத்³ப்⁴ரந்தவேக³ப்⁴யம் ப்ரவ்ர்^இத்³த⁴ப்⁴யம் மஹஹவே |
த³க்³த⁴ ஸ பர்வதி மய ப⁴ஸ்மிபு⁴த நனஸ்ஹ ஹ ||1-46-34

ஸோ.அனிலோ.அனலஸம்யுக்தஹ் ஸோ.அனல்ஸ்ஹ்ச²னிலகுலஹ் |
தை³த்யஸேனம் த³த³ஹதுர்யுக³ந்தேஸ்ஹ்விவ முர்ச்²சி²தௌ ||1-46-35

வயுஹ் ப்ரத⁴விதஸ்தத்ர பஸ்ஹ்ச²த³க்³னிஸ்ஹ்ச² மருதத் |
சே²ரதுர்த³னவனிகே க்ரித³ந்தவனலனிலௌ ||1-46-36

ப⁴ஸ்மவயவபு⁴தேஸ்ஹு ப்ரபதத்ஸுத்பதத்ஸு ச² |
த³னவேஸ்ஹு வினஸ்ஹ்தேஸ்ஹு க்ர்^இதகர்மனி பவகே ||1-46-37

வதஸ்கந்த⁴பவித்³தே⁴ஸ்ஹு விமனேஸ்ஹு ஸமந்ததஹ் |
மயப³ந்தே⁴ வினிர்வ்ர்^இத்தே ஸ்துயமனே க³த³த⁴ரே ||1-46-38

நிஸ்ஹ்ப்ரயத்னேஸ்ஹு தை³த்யேஸ்ஹு த்ரைலோக்யே முக்தப³ந்த⁴னே |
ஸம்ப்ரஹ்ர்^இஸ்ஹ்தேஸ்ஹு தே³வேஸ்ஹு ஸது⁴ ஸத்⁴விதி ஸர்வஸ்ஹஹ் ||1-46-39

ஜயே த³ஸ்ஹஸ்ஹதக்ஸ்ஹஸ்ய மயஸ்ய ச² பரஜயே |
தி³க்ஸ்ஹு ஸர்வஸு ஸ்ஹுத்³த⁴ஸு ப்ரவ்ர்^இத்தே த⁴ர்மஸம்ஸ்தரே ||1-46-40

அபவ்ர்^இத்தே ச²ந்த்³ரபதே² அயனஸ்தே² தி³வகரே |
ப்ரக்ர்^இதிஸ்தே²ஸ்ஹு லோகேஸ்ஹு ந்ர்^இஸ்ஹு ச²ரித்ரப³ந்து⁴ஸ்ஹு ||1-46-41

அபி⁴ன்னப³ந்த⁴னே ம்ர்^இத்யௌ ஹுயமனே ஹுதஸ்ஹனே |
யஜ்~நப⁴கி³ஸ்ஹு தே³வேஸ்ஹு ஸ்வர்க³ர்த²ம் த³ர்ஸ்ஹயத்ஸு ச² ||1-46-42

லோகபலேஸ்ஹு ஸர்வேஸ்ஹு தி³க்ஸ்ஹு ஸம்யனவர்திஸ்ஹு |
ப⁴வே தபஸி ஸ்ஹுத்³த⁴னமப⁴வே து³ஸ்ஹ்தகர்மினம் ||1-46-43

தே³வபக்ஸ்ஹே ப்ரமுதி³தே தை³த்யபக்ஸ்ஹே விஸ்ஹித³தி |
த்ரிபத³விக்³ரஹே த⁴ர்மே அத⁴ர்மே பத³விக்³ரஹே ||1-46-44

அபவ்ர்^இதே மஹத்³வரே வர்தமனே ச² ஸத்பதே² |
ஸ்வத⁴ர்மஸ்தே²ஸ்ஹு வர்னேஸ்ஹு லோகே.அஸ்மின்னஸ்ஹ்ரமேஸ்ஹு ச² ||1-46-45

ப்ரஜரக்ஸ்ஹனயுக்தேஸ்ஹு ப்⁴ரஜமனேஸ்ஹு ரஜஸு |
கி³யமனஸு க³த²ஸு தே³வஸம்ஸ்தவனதி³ஸ்ஹு ||1-46-46

ப்ரஸ்ஹந்தகலுஸ்ஹே லோகே ஸ்ஹந்தே தபஸி த³ருனே |
அக்³னிமருதயோஸ்தஸ்மின்வ்ர்^இத்தே ஸம்க்³ரமகர்மனி ||1-46-47

தன்மய விமல லோகஸ்தப்⁴யம் ஜயக்ர்^இதப்ரியஹ் |
புர்வதே³வப⁴யம் ஸ்ஹ்ருத்வ மருதக்³னிக்ர்^இதம் மஹத் ||
கலனேமிரிதி க்²யதோ த³னவஹ் ப்ரத்யத்³ர்^இஸ்ஹ்யத ||1-46-48

ப⁴ஸ்கரகரமுகுதஹ் ஸ்ஹி~ந்ஜிதப⁴ரன~ந்க³த³ஹ் |
மந்த³ரச²லஸம்கஸ்ஹோ மஹரஜதஸம்வ்ர்^இதஹ் ||1-46-49

ஸ்ஹதப்ரஹரனோத³க்³ரஹ் ஸ்ஹதப³ஹுஹ் ஸ்ஹதனநஹ் |
ஸ்ஹதஸ்ஹிர்ஸ்ஹ ஸ்தி²தஹ் ஸ்ஹ்ரிம~ந்ச²தஸ்ஹ்ர்^இ~ந்க³ இவச²லஹ் ||1-46-50

கக்ஸ்ஹே மஹதி ஸம்வ்ர்^இத்³தோ⁴ ஹிமந்த இவ பவகஹ் ||1-46-51

து⁴ம்ரகேஸ்ஹோ ஹரிச்²ச்²மஸ்ஹ்ருர்த³ம்ஸ்ஹ்த்ரலோஸ்ஹ்தபுதனநஹ் |
த்ரைலோக்யந்தரவிஸ்தரோ த⁴ரயன்விபுலம் வபுஹ் ||1-46-52

ப³ஹுபி⁴ஸ்துலயன்வ்யோம க்ஸ்ஹிபன்பத்³ப்⁴யம் மஹித⁴ரன் |
இரயன்முக²னிஹ்ஸ்ஹ்வஸைர்வ்ர்^இஸ்ஹ்திமந்தோ ப³லஹகஹ் ||1-46-53

திர்யக³யதரக்தக்ஸ்ஹம் மந்த³ரோத³க்³ரவர்ச²ஸம் |
தி³த⁴க்ஸ்ஹந்தமிவயந்தம் ஸர்வந்தே³வக³னந்ம்ர்^இதே⁴ ||1-46-54

தர்ஜயந்தம் ஸுரக³னம்ஸ்ஹ்ச²த³யந்தம் தி³ஸ்ஹோ த³ஸ்ஹ |
ஸம்வர்தகலே க்ஸ்ஹுதி⁴தம் த்³ர்^இப்தம் ம்ர்^இத்யுமிவோத்தி²தம் ||1-46-55

ஸுதலேனோச்²ச்²ரிதவத விபுல~ந்கு³லிபர்வன
மல்யப⁴ரனபுர்னேன கி~ந்சி²ச்²ச²லிதவர்மன ||1-46-56

உச்²ச்²ரிதேனக்³ரஹஸ்தேன த³க்ஸ்ஹினேன வபுஸ்ஹ்மத |
த³னவந்தே³வனிஹதனுத்திஸ்ஹ்த²த்⁴வமிதி ப்³ருவன் ||1-46-57

தம் கலனேமிம் ஸமரே த்³விஸ்ஹதம் கலஸன்னிப⁴ம் |
விக்ஸ்ஹந்தி ஸ்ம ஸுரஹ் ஸர்வே ப⁴யவிக்லவமனஸஹ் ||1-46-58

தம் ஸ்ம விக்ஸ்ஹந்தி பு⁴தனி க்ரமந்தம் கலனேமினம் |
த்ரிவிக்ரமம் விக்ர்மந்தம் நரயனமிவபரம் ||1-46-59

ஸோச்²ச்²ரயன்ப்ரத²மம் பத³ம் மருதகு⁴ர்னிதம்ப³ரஹ் |
ப்ரக்ரமத³ஸுரோ யுத்³தே⁴ த்ரஸயன்ஸர்வதே³வதஹ் ||1-46-60

ஸமயேனஸுரேந்த்³ரேன பரிஸ்ஹ்வக்தஹ் க்ரமன்ரனே |
கலனேமிர்ப³பௌ⁴ தை³த்யஹ் ஸவிஸ்ஹ்னுரிவ மந்த³ரஹ் ||1-46-61

அத² விவ்யதி²ரே தே³வஹ் ஸர்வே ஸ்ஹக்ரபுரோக³மஹ் |
த்³ர்^இஸ்ஹ்த்வ கலமிவயந்தம் கலனேமிம் ப⁴யவஹம் ||1-46-62

இதி ஸ்ஹ்ரிமன்மஹப⁴ரதே கி²லேஸ்ஹு ஹரிவம்ஸ்ஹே ஹரிவம்ஸ்ஹபர்வனி
கலனேமிப்ரக்ரமனே ஸ்ஹத்³ச²த்வரிம்ஸ்ஹோ.அத்⁴யயஹ்


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_46_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva 
Chapter 46 - Daitya parajayaH
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, November 8, 2007
Note: verse 7 ijyo or Ijyo? ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha ShatchatvAriMsho.adhyAyaH

daityaparAjayaH

vaishaMpAyana uvAcha 
evamastviti saMhR^iShTaH shakrastridashavaddhanaH |
saMdideshAgrataH somaM yuddhAya shishirAyudham ||1-46-1

shakra uvAcha 
gachCha soma sahAyatvaM  kuru pAshadharasya vai |
asurANAM vinAshAya jayAya  cha divaukasAm ||1-46-2

tvamapratimavIryashcha jyotiShAM cheshvareshvaraH |
tvanmayaM sarvalokAnAM rasaM rasavido viduH ||1-46-3

kShayavR^iddhI tavAvyakte sAgarasyeva maNDale |
parivartasyahorAtraM kAlaM jagati yojayan ||1-46-4

lokachChAyAmayaM lakShma tavA~Nke shashasaMj~nitam |
na viduH somadevApi ye cha nakShatrayoginaH ||1-46-5

tvamAdityapathAdUrdhvaM jyotiShAM chopari sthitaH |
tamashchotsArya vapuShA bhAsayasyakhilaM jagat ||1-46-6

shvetabhAnurhimatanurjyotiShAmadhipaH shashI |
abdakR^itkAlayogAtmA Ijyo yaj~naraso.avyayaH ||1-46-7

oShadhIshah kriyAyonirambhoyoniranuShNabhAk |
shItAMshuramR^itAdhArashchapalaH shvetavAhanaH ||1-46-8

tvam kAntiH kAntavapuShAM tvaM somaH somavR^ittinAm |
saumyastvaM sarvabhUtAnAM timiraghnastvamR^ikSharAT ||1-46-9

tadgachCha tvaM sahAnena varuNena varUthinA |
shamayasvAsurIM mAyAM yayA dahyAma saMgara ||1-46-10

soma uvAcha 
yanmAM vadasi yuddhArthe devarAja jagatpate |
eSha varShAmi shishiraM daityamAyApakarShaNam ||1-46-11

etAnmachChItanirdagdhAnpashya tvaM himaveShTitAn |
vimAyAnvimadAMshchaiva dAnavAMstvaM mahAmR^idhe ||1-46-12

vaishaMpAyana uvAcha 
tato himakarotsR^iShTAH subAShpA himavR^iShTayah |
veShTayanti sma tAnghorAndaityAnmeghagaNA iva ||1-46-13

tau pAshashuklAMshudharau varuNendU mahAraNe |
jaghnaturhimapAtaishcha pAtaghAtaishcha dAnavAn ||1-46-14

dvAvaMbunAthau samare tau pAshahimayodhinau |
mR^idhe cheraturambhobhiH kShubdhAviva mahArNavau ||1-46-15

tAbhyAmAplAvitaM sainyaM taddAnavamadR^ishyata |
jagatsaMvartakAMbodhaiH pravR^iShTairiva saMvR^itam ||1-46-16

tAvudyatAMshupAshau dvau shashA~NkavaruNau raNe |
shamayAmAsaturmAyAM devau daiteyanirmitAm ||1-46-17

shItAMshujalanirdagdhAH pAshaishcha prasitA raNe |
na shekushchalituM daityA vishiraskA ivAdrayaH||1-46-18

shItAMshunihatAste tu peturdaityA himArditAH |
himaprAvR^itasarvA~NgA nirUShmANa ivAgnayaH ||1-46-19

teShAM tu divi daityAnAM viparItaprabhANi cha |
vimAnAni vichitrANi nipatantyutpatanti cha ||1-46-20  

tAnpAshahastagrathitA~nchChAditAnhimarashminA |
mayo dadarsha mAyAvI dAnavAndivi dAnavaH || 1-46-21

sa shilAjAlavitatAM gaNDashailATTahAsinIm |
pAdapotkaTakUTAgrAM kandarAkIrNakAnanAm ||1-46-22

siMhavyAghragajAkIrNAM nadantImiva yUthapaiH |
IhAmR^igagaNAkIrNAM pavanAghUrNitadrumAm ||1-46-23

nirmitAM svena putreNa krau~nchena divi kAmagAm |
prasR^itAM pArvatIM mAyAM sasR^ije dAnavottamaH ||1-46-24

sAshmashabdaiH shilAvarShaiH saMpatadbhishcha pAdapaiH |
nijaghne devasa~NghAMstAndAnavAMshchApyajIvayat ||1-46-25

naishAkarI vAruNI cha mAyentardadhatastataH |
ashmabhishchAyasaghanaiH kirandevagaNAnraNe ||1-46-26

sAshmasa~NghAtaviShamA drumaparvatasa~NkaTA |
abhavadghorasa~nchArA pR^ithivI parvatairiva ||1-46-27

nAnAhato.ashmabhiH kashchichChilAbhishchAtha tADitaH |
nAniruddho drumagaNairdevo.adR^ishyata saMyuge ||1-46-28

tadapabhraShTadhanuShaM bhagnapraharaNAvilam |
niShprayatnaM surAnIkaM varjayitvA gadAdharam ||1-46-29

sa hi yuddhagataH shrImAnIsho na sma vyakampata |
sahiShNutvAjjagatsvAmI na chukrodha gadAdharaH ||1-46-30

kAlaj~naH kAlameghAbhaH samaikShatkAlamAhave |
devAsuravimardaM sa draShTukAmo janArdanaH ||1-46-31

tato bhagavatA.a.adiShto raNe pAvakamArutau |
shamanArthaM pravR^iddhAyA mAyAyA mayasR^iShTayA ||1-46-32

tataH pravR^iddhAvanyonyaM pravR^iddhau jvAlavAhinau |
choditau viShNuvAkyena tAM mAyAM vyapakarShatAm ||1-46-33

tAbhyAmudbhrAntavegAbhyAM pravR^iddhAbhyAM mahAhave |
dagdhA sA pArvatI mAyA bhasmIbhUtA nanAsha ha ||1-46-34

so.anilo.analasaMyuktaH so.analshchAnilAkulaH |
daityasenAM dadahaturyugAnteShviva mUrchChitau ||1-46-35

vAyuH pradhAvitastatra pashchAdagnishcha mArutAt |
cheraturdAnavAnIke krIDantAvanalAnilau ||1-46-36

bhasmAvayavabhUteShu prapatatsUtpatatsu cha |
dAnaveShu vinaShTeShu kR^itakarmaNi pAvake ||1-46-37

vAtaskandhApaviddheShu vimAneShu samantataH |
mAyAbandhe vinirvR^itte stUyamAne gadAdhare ||1-46-38  

niShprayatneShu daityeShu trailokye muktabandhane |
saMprahR^iShTeShu deveShu sAdhu sAdhviti sarvashaH ||1-46-39

jaye dashashatAkShasya mayasya cha parAjaye |
dikShu sarvAsu shuddhAsu pravR^itte dharmasaMstare ||1-46-40

apAvR^itte chandrapathe ayanasthe divAkare |
prakR^itistheShu lokeShu nR^iShu chAritrabandhuShu ||1-46-41

abhinnabandhane mR^ityau hUyamAne hutAshane |
yaj~nabhAgiShu deveShu svargArthaM darshayatsu cha ||1-46-42

lokapAleShu sarveShu dikShu saMyAnavartiShu |
bhAve tapasi shuddhAnAmabhAve duShTakarmiNAm ||1-46-43

devapakShe pramudite daityapakShe viShIdati |
tripAdavigrahe dharme adharme pAdavigrahe ||1-46-44

apAvR^ite mahAdvAre vartamAne cha satpathe |
svadharmastheShu varNeShu loke.asminnAshrameShu cha ||1-46-45

prajArakShaNayukteShu bhrAjamAneShu rAjasu |
gIyamAnAsu gAthAsu devasaMstavanAdiShu  ||1-46-46

prashAntakaluShe loke shAnte tapasi dArune |
agnimArutayostasminvR^itte  saMgrAmakarmaNi ||1-46-47

tanmayA vimalA lokAstAbhyAM jayakR^itapriyAH |
pUrvadevabhayaM shrutvA mArutAgnikR^itaM mahat ||
kAlanemiriti khyAto dAnavaH pratyadR^ishyata ||1-46-48

bhAskarAkAramukuTaH shi~njitAbharaNA~NgadaH |
mandarAchalasaMkAsho mahArajatasaMvR^itaH ||1-46-49

shatapraharaNodagraH shatabAhuH shatAnanaH |
shatashIrShA sthitaH shrImA~nchatashR^i~Nga ivAchalaH ||1-46-50

kakShe mahati saMvR^iddho himAnta iva pAvakaH ||1-46-51

dhUmrakesho harichChmashrurdaMShTrAloShTapuTAnanaH |
trailokyAntaravistAro dhArayanvipulaM vapuH ||1-46-52

bAhubhistulayanvyoma kShipanpadbhyAM mahIdharAn |
IrayanmukhaniHshvAsairvR^iShTimanto balAhakAH ||1-46-53

tiryagAyataraktAkShaM mandarodagravarchasam |
didhakShantamivAyAntaM sarvAndevagaNanmR^idhe ||1-46-54

tarjayantaM suragaNAMshChAdayantaM disho dasha |
saMvartakAle kShudhitaM dR^iptaM mR^ityumivotthitam ||1-46-55

sutalenochChritavatA vipulA~NguliparvaNA 
mAlyAbharaNapUrNena ki~nchichchalitavarmaNA ||1-46-56

uchChritenAgrahastena dakShiNena vapuShmatA |
dAnavAndevanihatAnuttiShThadhvamiti bruvan ||1-46-57

taM kAlanemiM samare dviShatAM kAlasannibham |
vIkShanti sma  surAH sarve bhayaviklavamAnasAH ||1-46-58

taM sma vIkShanti bhUtAni kramantaM kAlaneminam |
trivikramaM vikrmantaM nArAyaNamivAparam ||1-46-59

sochChrayanprathamaM pAdaM mArutAghUrNitAmbaraH |
prAkrAmadasuro yuddhe trAsayansarvadevatAH ||1-46-60

samayenAsurendreNa pariShvaktaH kramanraNe |
kalanemirbabhau daityaH saviShNuriva mandaraH ||1-46-61

atha vivyathire devAH sarve shakrapurogamAH |
dR^iShTvA kAlamivAyAntaM kAlanemiM bhayAvaham ||1-46-62  

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
kAlanemiprakramaNe ShaDchatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்