Wednesday 13 May 2020

தே³வாஸுரஸங்க்³ராமவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 45

அத² பஞ்சசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ததே³வாஸுரஸங்க்³ராமவர்ணனம்

Vedic Chanting
வைஸ²ம்பாயன உவாச
தாப்⁴யாம் ப³லாப்⁴யாம் ஸஞ்ஜஜ்ஞே துமுலோ விக்³ரஹஸ்ததா³ |
ஸுராணாமஸுராணாம் ச பரஸ்பரஜயைஷிணாம் ||1-45-1

தா³னவா தை³வதை꞉ ஸார்த⁴ம் நானாப்ரஹரணோத்³யதா꞉ |
ஸமீயுர்யுத்⁴யமானா வை பர்வதா꞉ பர்வதைரிவ ||1-45-2

தத்ஸுராஸுரஸம்யுக்தம் யுத்³த⁴மத்யத்³பு⁴தம் ப³பௌ⁴ |
த⁴ர்மாத⁴ர்மஸமாயுக்தம் த³ர்பேண வினயேன ச ||1-45-3

ததோ ரதை²꞉ ப்ரஜவிபி⁴ர்வாஹனைஸ்²ச ப்ரசோதி³தை꞉ |
உத்பதத்³பி⁴ஸ்²ச க³க³னம் ஸாஸிஹஸ்தை꞉ ஸமந்தத꞉ ||1-45-4

விக்ஷிப்யமாணைர்முஸ²லை꞉ ஸம் ப்ரேஷ்யத்³பி⁴ஸ்²ச ஸாயகை꞉ |
சாபைர்விஸ்பா²ர்யமாணைஸ்²ச பாத்யமானைஸ்²ச முத்³க³ரை꞉ ||1-45-5

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் தே³வதா³னவஸங்குலம் |
ஜக³தஸ்த்ராஸஜனநம் யுக³ஸம்வர்தகோபமம் ||1-45-6

ஸ்வஹஸ்தமுக்தை꞉ பரிகை⁴꞉ க்ஷிப்யமாணைஸ்²ச பர்வதை꞉ |
தா³னவா ஸமரே ஜக்⁴னுர்தே³வானிந்த்³ரபுரோக³மான் ||1-45-7

தே வத்⁴யமானா ப³லிபி⁴ர்தா³னவைர்ஜிதகாஸி²பி⁴꞉ |
விஷண்ணமனஸோ தே³வா ஜக்³முரார்திம் பராம் ம்ருதே⁴ ||1-45-8

தே(அ)ஸ்த்ரஜாலை꞉ ப்ரமதி²தா꞉ பரிகை⁴ர்பி⁴ன்னமஸ்தகா꞉ |
பி⁴ன்னோரஸ்கா தி³திஸுதைர்வேமூ ரக்தம் வ்ரணைர்ப³ஹு ||1-45-9

ஸ்பந்தி³தா꞉ பாஸ²ஜாலைஸ்²ச நியத்னாஸ்²ச ஸ²ரை꞉ க்ருதா꞉ |
ப்ரவிஷ்ட தா³னவீம் மாயாம் ந ஸே²குஸ்தே விசேஷ்டிதும் ||1-45-10

ஸம்ஸ்தம்பி⁴தமிவாபா⁴தி நிஷ்ப்ராணஸத்³ருஸா²க்ருதி |
ப³லம் ஸுராணாமஸுரைர்னிஷ்ப்ரயத்னாயுத⁴ம் க்ருதம் ||1-45-11

மாயாபாஸா²ன்விகர்ஷம் ஸ்²ச பி⁴ந்த³ன்வஜ்ரேண தாஞ்ஸ²ரான் |
ஸ²க்ரோ தை³த்யப³லம் கோ⁴ரம் விவேஸ² ப³ஹுலோசன꞉ || 1-45-12

ஸ தை³த்யான்ப்ரமுகே² ஹத்வா தத்³தா³னவப³லம் மஹத் |
தாமஸேனாஸ்த்ரஜாலேன தமோபூ⁴தமதா²கரோத் ||1-45-13

தே(அ)ன்யோன்யம் நாவபு³த்⁴யந்த தே³வான்வா தா³னவானபி |
கோ⁴ரேண தமஸாவிஷ்டா꞉ புருஹூதஸ்ய தேஜஸா ||1-45-14

மாயாபாஸை²ர்விமுக்தாஸ்²ச யத்னவந்த꞉ ஸுரோத்தமா꞉ |
வபூம்ஷி தை³த்யஸங்கா⁴னாம் தமோபூ⁴தான்யபாதயன் ||1-45-15

அபத்⁴வஸ்தா விஸஞ்ஜ்ஞாஸ்²ச தமஸா நீலவர்சஸ꞉ |
பேதுஸ்தே தா³னவக³ணாஸ்²சி²ன்னபக்ஷா இவாசலா꞉ ||1-45-16

தத்³க⁴னீபூ⁴ததை³த்யானாமந்த⁴காரமஹார்ணவம் |
ப்ரவிஷ்டம் ப³லமுத்த்ரஸ்தம் தமோபூ⁴தமிவாப³பௌ⁴ ||1-45-17

ததா³ஸ்ருஜன்மஹாமாயாம் மயஸ்தாம் தாமஸீம் த³ஹன் |
யுகா³ந்தாக்³னிமிவாத்யுக்³ராம் ஸ்ருஷ்டாமௌர்வேண வஹ்னினா ||1-45-18

ஸா த³தா³ஹ தம꞉ ஸர்வம் மாயா மயவிகல்பிதா |
தை³த்யாஸ்²ச தீ³ப்தவபுஷ꞉ ஸத்³ய உத்தஸ்து²ராஹவே ||1-45-19

மாயாமௌர்வீம் ஸமாஸாத்³ய த³ஹ்யமானா தி³வௌகஸ꞉ |
பே⁴ஜிரே சந்த்³ரவிஷயம் ஸீ²தாம்ஸு²ஸலிலேஸ²யாத் ||1-45-20

தே த³ஹ்யமானா ஹ்யௌர்வேண தேஜஸா ப்⁴ரஷ்டதேஜஸ꞉ |
ஸ²ஸ²ம்ஸுர்வஜ்ரிணே தே³வா꞉ ஸந்தப்தா꞉ ஸ²ரணைஷிண꞉ ||1-45-21

ஸந்தப்தே மாயயா ஸைன்யே த³ஹ்யமானே ச தா³னவை꞉ |
சோதி³தோ தே³வராஜேன வருணோ வாக்யமப்³ரவீத் ||1-45-22

வருண உவாச
புரா ப்³ரஹ்மர்ஷிஜ꞉ ஸ²க்ர தபஸ்தேபே(அ)திதா³ருணம் |
ஊர்வோ முனி꞉ ஸ தேஜஸ்வீ ஸத்³ருஸோ² ப்³ரஹ்மணோ கு³னை꞉ ||1-45-23

தம் தபந்தமிவாதி³த்யம் தபஸா ஜக³த³வ்யயம் |
உபதஸ்து²ர்முனிக³ணா தே³வா ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴꞉ ஸஹ ||1-45-24

ஹிரண்யகஸி²புஸ்²சைவ தா³னவோ தா³னவேஸ்²வர꞉ |
ருஷிம் விஜ்ஞாபயாமாஸ புரா பரமதேஜஸம் ||1-45-25

தமூசுர்ப்³ரஹ்மருஷயோ வசனம் ப்³ரஹ்மஸம்மிதம் |
ருஷிவம்ஸே²ஷு ப⁴க³வஞ்சி²ன்னமூலமித³ம் குலம் ||1-45-26

ஏகஸ்த்வமனபத்யஸ்²ச கோ³த்ரம் யன்னானுவர்தஸே |
கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தா²ய க்லேஸ²மேவானுவர்தஸே ||1-45-27

ப³ஹூனி விப்ரகோ³த்ராணி முனீனாம் பா⁴விதாத்மனாம் |
ஏகதே³ஹானி திஷ்ட²ந்தி விப⁴க்தானி வினா ப்ரஜா꞉ ||1-45-28

குலேஷு சி²ன்னமூலேஷு தேஷு நோ நாஸ்தி காரணம் |
ப⁴வாம்ஸ்து தபஸா ஸ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ரஜாபதிஸமத்³யுதி꞉ ||1-45-29

தத்ப்ரவர்தஸ்வ வம்ஸா²ய வர்த⁴யாத்மானமாத்மனா |
த்வமாத⁴த்ஸ்வோர்ஜிதம் தேஜோ த்³விதீயாம் வை தனும் குரு ||1-45-30

ஸ ஏவமுக்தோ முனிபி⁴ர்முனிர்மனஸி தாடி³த꞉ |
ஜக³ர்ஹே தாண்ருஷிக³ணான்வசனம் சேத³மப்³ரவீத் ||1-45-31

யதா²யம் ஸா²ஸ்²வதோ த⁴ர்மோ முனீனாம் விஹித꞉ புரா |
ஸதா³(ஆ)ர்ஷம் ஸேவதாம் கர்ம வன்யமூலப²லாஸி²னாம் ||1-45-32

ப்³ரஹ்மயோனௌ ப்ரஸூதஸ்ய ப்³ராஹ்மணஸ்யானுவர்தின꞉ |
ப்³ரஹ்மசர்யம் ஸுசரிதம் ப்³ரஹ்மாணமபி சாலயேத் ||1-45-33

த்³விஜானாம் வ்ருத்தயஸ்திஸ்ரோ யே க்³ருஹாஸ்²ரமவாஸின꞉ |
அஸ்மாகம் து வனம் வ்ருத்திர்வனாஸ்²ரமனிவாஸினாம்||1-45-34

அம்பு³ப⁴க்ஷா வாயுப⁴க்ஷா த³ந்தோலூக²லிகாஸ்ததா² |
அஸ்²மகுட்டா த³ஸ²னபா꞉ பங்சாதபதபாஸ்²ச யே ||1-45-35

ஏதே தபஸி திஷ்ட²ந்தோ வ்ரதைரபி ஸுது³ஷ்கரை꞉ |
ப்³ரஹ்மசர்யம் புரஸ்க்ருத்ய ப்ரார்த²யந்தே பராம் க³திம் ||1-45-36

ப்³ரஹ்மசர்யாத்³ப்³ராஹ்மணஸ்ய ப்³ராஹ்மணத்வம் விதீ⁴யதே |
ஏவமாஹு꞉ பரே லோகே ப்³ரஹ்ஹ்ம ப்³ரஹ்மவிதோ³ ஜனா꞉ ||1-45-37

ப்³ரஹ்மசர்யே ஸ்தி²தம் தை⁴ர்யம் ப்³ரஹ்மசர்யே ஸ்தி²தம் தப꞉ |
யே ஸ்தி²தா ப்³ரஹ்மசர்யேஷு ப்³ராஹ்மணாஸ்தே தி³வி ஸ்தி²தா꞉ ||1-45-38

நாஸ்தி யோக³ம் வினா ஸித்³தி⁴꞉ நாஸ்தி ஸித்³தி⁴ம் வினா யஸ²꞉ |
நாஸ்தி லோகே யஸோ²மூலம் ப்³ரஹ்மசர்யாத்பரம் தப꞉ ||1-45-39

தன்னிக்³ருஹ்யேந்த்³ரியக்³ராமம் பூ⁴தக்³ராமம் ச பஞ்சமம் |
ப்³ரஹ்மசர்யேண வர்தேத கிமத꞉ பரமம் தப꞉ ||1-45-40

அயோகே³ கேஸ²ஹரணமஸங்கல்பே வ்ரதக்ருயா |
அப்³ரஹ்மசர்யே சர்யா ச த்ரயம் ஸ்யாத்³த³ம்ப⁴ஸஞ்ஜ்ஞிதம் || 1-45-41

க்வ தா³ரா꞉ க்வ ச ஸம்யோக³꞉ க்வ ச பா⁴வவிபர்யய꞉ |
யதே³யம் ப்³ரஹ்மணா ஸ்ருஷ்டா மனஸா மானஸீ ப்ரஜா ||1-45-42

யத்³யஸ்தி தபஸோ வீர்யம் யுஷ்மாகமமிதாத்மனாம் |
ஸ்ருஜத்⁴வம் மானஸான்புத்ரான்ப்ராஜாபத்யேன கர்மணா ||1-45-43

மனஸா நிர்மிதா யோனிராதா⁴தவ்யா தபஸ்வினா |
ந தா³ரயோக³ம் பீ³ஜம் வா வ்ரதமுக்தம் தபஸ்வினாம் ||1-45-44

யதி³த³ம் லுப்தத⁴ர்மார்த²ம் யுஷ்மாபி⁴ரிஹ நிர்ப⁴யை꞉ |
வ்யாஹ்ருதம் ஸத்³பி⁴ரத்யர்த²மஸத்³பி⁴ரிவ மே மதி꞉ ||1-45-45

வபுர்தீ³ப்தாந்தராத்மானமேஷ க்ருத்வா மனோமயம் |
தா³ரயோக³ம் வினா ஸ்ரக்ஷ்யே புத்ரமாத்மதனூருஹம் ||1-45-46

ஏவமாத்மானமாத்மா மே த்³விதீயம் ஜனயிஷ்யதி |
வன்யேனானேன விதி⁴னா தி³த⁴க்ஷந்தமிவ ப்ரஜா꞉ ||1-45-47

ஊர்வஸ்து தபஸாவிஷ்டோ நிவேஸ்²யோரும் ஹுதாஸ²னே |
மமந்தை²கேன த³ர்பேண புத்ரஸ்ய ப்ரப⁴வாரணிம் ||1-45-48

தஸ்யோரும் ஸஹஸா பி⁴த்த்வா ஜ்வாலாமாலீ நிரிந்த⁴ன꞉ |
ஜக³தோ நித⁴னாகாங்க்ஷீ புத்ரோ(அ)க்³னி꞉ ஸமபத்³யத ||1-45-49

ஊர்வஸ்யோரும் வினிர்பி⁴த்³ய ஔர்வோ நாமாந்தகோ(அ)னல꞉ |
தி³த⁴க்ஷன்னிவ லோகாம்ஸ்த்ரீஞ்ஜஜ்ஞே பரமகோபன꞉ || 1-45-50

உத்பன்னமாத்ரஸ்²சோவாச பிதரம் தீ³ப்தயா கி³ரா |
க்ஷுதா⁴ மே பா³த⁴த்³தே தாத ஜக³த்³ப⁴க்ஷே த்யஜஸ்வ மாம் ||1-45-51

த்ரிதி³வாரோஹிபி⁴ர்ஜ்வாலைர்ஜ்ரும்ப⁴மாணோ தி³ஸோ² த³ஸ² |
நிர்த³ஹன்னிவ பூ⁴தானி வவ்ருதே⁴ ஸோ(அ)ந்தகோ(அ)னல꞉ ||1-45-52

ஏதஸ்மின்னந்தரே ப்³ரஹ்மா ஸர்வலோகபதி꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ஆஜகா³ம முனிர்யத்ர வ்யஸ்ருஜத்புத்ரமுத்தமம் ||1-45-53

ஸ த³த³ர்ஸோ²ருபூர்வஸ்ய தீ³ப்யமானம் ஸுதாக்³னினா |
ஔர்வகோபாக்³னிஸந்தப்தாம்ˮல்லோகாம்ஸ்²ச ருஷிபி⁴꞉ ஸஹ |
தமுவாச ததோ ப்³ரஹ்மா முனிமூர்வம் ஸபா⁴ஜயன் ||1-45-54

தா⁴ர்யதாம் புத்ரஜம் தேஜோ லோகானாம் ஹிதகாம்யயா |
அஸ்யாபத்யஸ்ய தே விப்ர கரிஷ்யே ஸாஹ்யமுத்தமம் ||1-45-55

வாஸம் சாஸ்ய ப்ரதா³ஸ்யாமி ப்ராஸ²னம் சாம்ருதோபமம் |
தத்²யமேதன்மம வச꞉ ஸ்²ருணு த்வம் வத³தாம் வர ||1-45-56

ஊர்வ உவாச
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருஹீதோ(அ)ஸ்மி யன்மமாத்³ய ப⁴வாஞ்சி²ஸோ²꞉ |
மதிமேதாம் த³தா³தீஹ பரமானுக்³ரஹாய வை ||1-45-57

ப்ரபா⁴வகாலே ஸம்ப்ராப்தே காங்க்ஷிதவ்யே ஸமாக³மே |
ப⁴க³வம்ஸ்தர்பித꞉ புத்ர꞉ கைர்ஹவ்யை꞉ ப்ராப்ஸ்யதே ஸுக²ம் ||1-45-58

குத்ர சாஸ்ய நிவாஸோ வை போ⁴ஜனம் ச கிமாத்மகம் |
விதா⁴ஸ்யதி ப⁴வானஸ்ய வீர்யதுல்யம் மஹௌஜஸ꞉ || 1-45-59

ப்³ரஹ்மோவாச
வட³வாமுகே²(அ)ஸ்ய வஸதி꞉ ஸமுத்³ராஸ்யே ப⁴விஷ்யதி|
மம யோனிர்ஜலம் விப்ர தcச தோயமயம் வபு꞉ ||1-45-60

தத்³த⁴விஸ்தவ புத்ரஸ்ய விஸ்ருஜாம்யாலயம் து தத் |
தத்ராயமாஸ்தாம் நியத꞉ பிப³ன்வாரிமயம் ஹவி꞉ ||1-45-61

ததோ யுகா³ந்தே பூ⁴தானாமேஷ சாஹம் ச ஸுவ்ரத |
ஸஹிதௌ விசரிஷ்யாவோ லோகானிதி புன꞉ புன꞉ ||1-45-62

ஏஷோ(அ)க்³னிரந்தகாலே து ஸலிலாஸீ² மயா க்ருத꞉ |
த³ஹன꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ஸதே³வாஸுரரக்ஷஸாம் || 1-45-63

ஏவமஸ்த்விதி ஸோ(அ)ப்யக்³னி꞉ ஸம்வ்ருதஜ்வாலமண்ட³ல꞉ |
ப்ரவிவேஸா²ர்ணவமுக²ம் நிக்ஷிப்ய பிதரி ப்ரபா⁴ம் ||1-45-64

ப்ரதியாதஸ்ததோ ப்³ரஹ்மா தே ச ஸர்வே மஹர்ஷய꞉ |
ஔர்வஸ்யாக்³னே꞉ ப்ரபா⁴வஜ்ஞா꞉ ஸ்வாம் ஸ்வாம் க³திமுபாஸ்²ரிதா꞉ ||1-45-65

ஹிரண்யகஸி²புர்த்³ருஷ்ட்வா தத³த்³பு³தமபூஜயத் |
ஊர்வம் ப்ரணதஸர்வாங்கோ³ வாக்யம் சேத³முவாச ஹ ||1-45-66
ப⁴க³வன்னத்³பு³தமித³ம் நிவ்ருத்தம் லோகஸாக்ஷிகம் |
தபஸா தே முனிஸ்²ரேஷ்ட² பரிதுஷ்ட꞉ பிதாமஹ꞉ ||1-45-67

அஹம் து தவ புத்ரஸ்ய தவ சைவ மஹாவ்ரத |
ப்⁴ருத்ய இத்யவக³ந்தவ்ய꞉ ஸ்²லாக்⁴யோ(அ)ஸ்மி யதி³ கர்மணா ||1-45-68

தன்மாம் பஸ்²ய ஸமாபன்னம் தவைஆராத⁴னே ரதம் |
யதி³ ஸீதே³ முனிஸ்²ரேஷ்ட² தவைவ ஸ்யாத்பராஜய꞉ ||1-45-69

ஊர்வ உவ்ச
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருஹீதோ(அ)ஸ்மி யஸ்ய தே(அ)ஹம் கு³ருர்மத꞉ |
நாஸ்தி தே தபஸானேன ப⁴யமத்³யேஹ ஸுவ்ரத ||1-45-70

இமாம் ச மாயாம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ மம புத்ரேண நிர்மிதாம் |
நிரிந்த⁴னாமக்³னிமயீம் து³꞉ஸ்பர்ஸா²ம் பாவகைரபி ||1-45-71

ஏஷா தே ஸ்வஸ்ய வம்ஸ²ஸ்ய வஸ²கா³ரிவினிக்³ரஹே |
ரக்ஷிஷ்யத்யாத்மபக்ஷம் ஸா பராம்ஸ்²ச ப்ரஹரிஷ்யதி ||1-45-72

ஏவமஸ்த்விதி தாம் க்³ருஹ்ய ப்ரணம்ய முனிபுங்க³வம் |
ஜகா³ம த்ரிதி³வம் ஹ்ருஷ்ட꞉ க்ருதார்தோ² தா³னவேஸ்²வர꞉ ||1-45-73

வருண உவாச
ஸைஷா து³ர்விஷஹா மாயா தே³வைரபி து³ராஸதா³ |
ஔர்வேண நிர்மிதா பூர்வம் பாவகேனோர்வஸூனுனா ||1-45-74

தஸ்மிம்ஸ்து வ்யுத்தி²தே தை³த்யே நிவீர்யைஷா ந ஸம்ஸ²ய꞉ |
ஸா²போ ஹ்யஸ்யா꞉ புரா த³த்த꞉ ஸ்ருஷ்டா யேனைவ தேஜஸா ||1-45-75

யத்³யேஷா ப்ரதிஹந்தவ்யா கர்தவ்யோ ப⁴க³வான்ஸுகீ² |
தீ³யதாம் மே ஸகா² ஸ²க்ர தோயயோனிர்னிஸா²கர꞉ ||1-45-76

தேனாஹம் ஸஹ ஸங்க³ம்ய யாதோ³பி⁴ஸ்²ச ஸமாவ்ருத꞉ |
மாயாமேதாம் ஹனிஷ்யாமி த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன ஸம்ஸ²ய꞉ ||1-45-77

இதி ஸ்²ரீமன்மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஔர்வாக்³னிஸம்ப⁴வோனாம பஞ்சசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_45_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - Part 1
Harivamsha Parva
Chapter 45 - Devasura Sangrama varnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr @ yahoo.ca, November 5, 2007

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------


atha pa~nchachatvArimsho.adhyAyaH

devAsurasa~NgrAmavarNanam

vaishaMpAyana uvAcha
tAbhyAM balAbhyAM saMjaj~ne tumulo vigrahastadA |
surANAmasurANAM cha parasparajayaiShiNAm ||1-45-1

dAnavA daivataiH sArdhaM nAnApraharaNodyatAH |
samIyuryudhyamAnA vai parvatAH parvatairiva ||1-45-2

tatsurAsurasaMyuktaM yuddhamatyadbhutaM babhau |
dharmAdharmasamAyuktaM darpeNa vinayena cha ||1-45-3

tato  rathaiH prajavibhirvAhanaishcha prachoditaiH |
utpatadbhishcha gaganaM sAsihastaiH samantataH ||1-45-4

vikShipyamANairmushalaiH saM preShyadbhishcha sAyakaiH |
chApairvisphAryamANaishcha pAtyamAnaishcha mudgaraiH ||1-45-5

tadyuddhamabhavadghoraM devadAnavasaMkulam |
jagatastrAsajananaM yugasaMvartakopamam ||1-45-6

svahastamuktaiH parighaiH kShipyamANaishcha parvataiH |
dAnavA samare jaghnurdevAnindrapurogamAn ||1-45-7

te vadhyamAnA balibhirdAnavairjitakAshibhiH |
viShaNNamanaso devA jagmurArtiM parAm mR^idhe ||1-45-8

te.astrajAlaiH pramathitAH parighairbhinnamastakAH |
bhinnoraskA ditisutairvemU raktaM vraNairbahu ||1-45-9

spanditAH pAshajAlaishcha niyatnAshcha sharaiH kR^itAH |
praviShTa dAnavIM mAyAM na shekuste vicheShTitum ||1-45-10

saMstambhitamivAbhAti niShprANasadR^ishAkR^iti |
balaM surANAmasurairniShprayatnAyudhaM kR^itam ||1-45-11

mAyApAshAnvikarShaM shcha bhindanvajreNa tA~nsharAn |
shakro daityabalaM ghoraM vivesha bahulochanaH || 1-45-12

sa daityAnpramukhe hatvA taddAnavabalaM mahat |
tAmasenAstrajAlena tamobhUtamathAkarot ||1-45-13

te.anyonyaM nAvabudhyanta devAnvA dAnavAnapi |
ghoreNa tamasAviShTAH puruhUtasya tejasA ||1-45-14

mAyApAshairvimuktAshcha yatnavantaH surottamAH |
vapUMShi daityasa~NghAnAM tamobhUtAnyapAtayan ||1-45-15

apadhvastA visaMj~nAshcha tamasA nIlavarchasaH |
petuste dAnavagaNAshChinnapakShA ivAchalAH ||1-45-16

tadghanIbhUtadaityAnAmandhakAramahArNavam |
praviShTaM balamuttrastaM tamobhUtamivAbabhau ||1-45-17

tadAsR^ijanmahAmAyAM mayastAM tAmasIM dahan |
yugAntAgnimivAtyugrAM sR^iShTAmaurveNa vahninA ||1-45-18

sA dadAha tamaH sarvaM mAyA mayavikalpitA |
daityAshcha dIptavapuShaH sadya uttasthurAhave ||1-45-19

mAyAmaurvIM samAsAdya dahyamAnA divaukasaH |
bhejire chandraviShayaM shItAMshusalileshayAt ||1-45-20

te dahyamAnA hyaurveNa tejasA bhraShTatejasaH |
shashaMsurvajriNe devAH saMtaptAH sharaNaiShiNaH ||1-45-21

saMtapte mAyayA sainye dahyamAne cha dAnavaiH |
chodito devarAjena varuNo vAkyamabravIt ||1-45-22

varuNa uvAcha
purA brahmarShijaH shakra tapastepe.atidAruNam |
Urvo muniH sa tejasvI sadR^isho brahmaNo gunaiH ||1-45-23

taM tapantamivAdityaM tapasA jagadavyayam |
upatasthurmunigaNA devA brahmarShibhiH saha ||1-45-24

hiraNyakashipushchaiva dAnavo dAnaveshvaraH |
R^iShiM vij~nApayAmAsa purA paramatejasam ||1-45-25

tamUchurbrahmaR^iShayo vachanaM brahmasaMmitam |
R^iShivaMsheShu bhagava~nChinnamUlamidaM kulam ||1-45-26

ekastvamanapatyashcha gotraM yannAnuvartase |
kaumAraM vratamAsthAya kleshamevAnuvartase ||1-45-27

bahUni vipragotrANi munInAM bhAvitAtmanAm |
ekadehAni tiShThanti vibhaktAni vinA prajAH ||1-45-28

kuleShu ChinnamUleShu teShu no nAsti kAraNam |
bhavAMstu tapasA shreShThaH prajApatisamadyutiH ||1-45-29

tatpravartasva vaMshAya vardhayAtmAnamAtmanA |
tvamAdhatsvorjitaM tejo dvitIyAM vai tanuM kuru ||1-45-30

sa evamukto munibhirmunirmanasi tADitaH |
jagarhe tANR^iShigaNAnvachanaM chedamabravIt ||1-45-31

yathAyaM shAshvato dharmo munInAM vihitaH purA |
sadA.a.arShaM sevatAM karma vanyamUlaphalAshinAm ||1-45-32

brahmayonau prasUtasya brAhmaNasyAnuvartinaH |
brahmacharyaM sucharitaM brahmANamapi chAlayet ||1-45-33

dvijAnAM vR^ittayastisro ye gR^ihAshramavAsinaH |
asmAkaM tu vanaM vR^ittirvanAshramanivAsinAm||1-45-34

ambubhakShA vAyubhakShA dantolUkhalikAstathA |
ashmakuTTA dashanapAH pa~NchAtapatapAshcha ye ||1-45-35

ete tapasi tiShThanto vratairapi suduShkaraiH |
brahmacharyaM puraskR^itya prArthayante parAM gatim ||1-45-36

brahmacharyAdbrAhmaNasya brAhmaNatvaM vidhIyate |
evamAhuH pare loke brahhma brahmavido janAH ||1-45-37

brahmacharye sthitaM dhairyaM brahmacharye sthitaM tapaH |
ye sthitA brahmacharyeShu brAhmaNAste divi sthitAH ||1-45-38

nAsti yogaM vinA siddhiH nAsti siddhiM vinA yashaH |
nAsti loke yashomUlaM brahmacharyAtparaM tapaH ||1-45-39

tannigR^ihyendriyagrAmaM bhUtagrAmaM cha pa~nchamam |
brahmacharyeNa varteta kimataH paramaM tapaH ||1-45-40  

ayoge keshaharaNamasa~Nkalpe vratakR^iyA |
abrahmacharye charyA cha trayaM syAddambhasaMj~nitam || 1-45-41

kva dArAH kva cha saMyogaH kva cha bhAvaviparyayaH |
yadeyaM brahmaNA sR^iShTA manasA mAnasI prajA ||1-45-42

yadyasti tapaso vIryaM yuShmAkamamitAtmanAm |
sR^ijadhvaM mAnasAnputrAnprAjApatyena karmaNA ||1-45-43

manasA nirmitA yonirAdhAtavyA tapasvinA |
na dArayogaM bIjaM vA vratamuktaM tapasvinAm ||1-45-44

yadidaM luptadharmArthaM yuShmAbhiriha nirbhayaiH |
vyAhR^itaM sadbhiratyarthamasadbhiriva me matiH ||1-45-45

vapurdIptAntarAtmAnameSha kR^itvA manomayam |
dArayogaM vinA srakShye putramAtmatanUruham ||1-45-46

evamAtmAnamAtmA me dvitIyaM janayiShyati |
vanyenAnena vidhinA didhakShantamiva prajAH ||1-45-47

Urvastu tapasAviShTo niveshyoruM hutAshane |
mamanthaikena darpeNa putrasya prabhavAraNim ||1-45-48

tasyoruM sahasA bhittvA jvAlAmAlI nirindhanaH |
jagato nidhanAkA~NkShI putro.agniH samapadyata ||1-45-49

UrvasyoruM vinirbhidya aurvo nAmAntako.analaH |
didhakShanniva lokAMstrI~njaj~ne paramakopanaH || 1-45-50

utpannamAtrashchovAcha pitaraM dIptayA girA |
kShudhA me bAdhadte tAta jagadbhakShe tyajasva mAm ||1-45-51

tridivArohibhirjvAlairjR^imbhamANo disho dasha |
nirdahanniva bhUtAni vavR^idhe so.antako.analaH ||1-45-52

etasminnantare brahmA sarvalokapatiH prabhuH |
AjagAma muniryatra vyasR^ijatputramuttamam ||1-45-53

sa dadarshorupUrvasya dIpyamAnaM sutAgninA |
aurvakopAgnisaMtaptA.NllokAMshcha R^iShibhiH saha |
tamuvAcha tato brahmA munimUrvaM sabhAjayan ||1-45-54

dhAryatAM putrajaM tejo lokAnAM hitakAmyayA |
asyApatyasya te vipra kariShye sAhyamuttamam ||1-45-55

vAsaM chAsya pradAsyAmi prAshanaM chAmR^itopamam |
tathyametanmama vachaH shR^iNu tvaM vadatAM vara ||1-45-56

Urva uvAcha
dhanyo.asmyanugR^ihIto.asmi yanmamAdya bhavA~nChishoH |
matimetAM dadAtIha paramAnugrahAya vai ||1-45-57

prabhAvakAle saMprApte kA~NkShitavye samAgame |
bhagavaMstarpitaH putraH kairhavyaiH prApsyate sukhaM ||1-45-58

kutra chAsya nivAso vai bhojanaM cha kimAtmakam |
vidhAsyati bhavAnasya vIryatulyaM mahaujasaH || 1-45-59

brahmovAcha
vaDavAmukhe.asya vasatiH samudrAsye bhaviShyati|
mama yonirjalaM vipra taccha toyamayaM vapuH ||1-45-60

taddhavistava putrasya visR^ijAmyAlayaM tu tat  |
tatrAyamAstAm niyataH pibanvArimayaM haviH ||1-45-61

tato yugAnte bhUtAnAmeSha chAhaM cha suvrata |
sahitau vichariShyAvo lokAniti punaH punaH ||1-45-62

eSho.agnirantakAle tu salilAshI mayA kR^itaH |
dahanaH sarvabhUtAnAM sadevAsurarakShasAm || 1-45-63

evamastviti so.apyagniH saMvR^itajvAlamaNDalaH |
praviveshArNavamukhaM nikShipya pitari  prabhAm ||1-45-64

pratiyAtastato brahmA te cha sarve maharShayaH |
aurvasyAgneH prabhAvaj~nAH svAM svAM gatimupAshritAH ||1-45-65

hiraNyakashipurdR^iShTvA tadadbutamapUjayat |
UrvaM praNatasarvA~Ngo vAkyaM chedamuvAcha ha ||1-45-66
bhagavannadbutamidaM nivR^ittaM lokasAkShikam |
tapasA te munishreShTha parituShTaH pitAmahaH ||1-45-67

ahaM tu tava putrasya tava chaiva mahAvrata |
bhR^itya ityavagantavyaH shlAghyo.asmi yadi karmaNA ||1-45-68

tanmAM pashya samApannaM tavaiArAdhane ratam |
yadi sIde munishreShTha tavaiva syAtparAjayaH ||1-45-69

Urva uvcha
dhanyo.asmyanugR^ihIto.asmi yasya te.ahaM gururmataH |
nAsti te tapasAnena bhayamadyeha suvrata ||1-45-70

imAM cha mAyAM gR^ihNIShva mama putreNa nirmitAm |
nirindhanAmagnimayIM duHsparshAM pAvakairapi ||1-45-71

eShA te svasya vaMshasya vashagArivinigrahe |
rakShiShyatyAtmapakShaM sA parAMshcha prahariShyati ||1-45-72

evamastviti tAM gR^ihya praNamya munipu~Ngavam |
jagAma tridivaM hR^iShTaH kR^itArtho dAnaveshvaraH ||1-45-73

varuNa uvAcha
saiShA durviShahA mAyA devairapi durAsadA |
aurveNa nirmitA pUrvaM pAvakenorvasUnunA ||1-45-74

tasmiMstu vyutthite daitye nivIryaiShA na saMshayaH |
shApo hyasyAH purA dattaH sR^iShTA yenaiva tejasA ||1-45-75

yadyeShA pratihantavyA kartavyo bhagavAnsukhI |
dIyatAm me sakhA shakra toyayonirnishAkaraH ||1-45-76

tenAhaM saha saMgamya yAdobhishcha samAvR^itaH |
mAyAmetAM haniShyAmi  tvatprasAdAnna saMshayaH ||1-45-77

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
aurvAgnisaMbhavonAma pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்