Saturday 16 May 2020

காலனேமிபராக்ரம꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 47

அத² ஸப்தசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

தகாலனேமிபராக்ரம꞉


War between devas and asuras
வைஸ²ம்பாயன உவாச
தா³னவாம்ஸ்²சாபி பிப்ரீஷு꞉ காலனேமிர்மஹாஸுர꞉ |
வ்யவர்த⁴த மஹாதேஜாஸ்தபாந்தே ஜலதோ³ யதா² ||1-47-1

த்ரைலோக்யாந்தர்க³தம் தம் து த்³ருஷ்ட்வா தே தா³னவேஸ்²வரா꞉ |
உத்தஸ்து²ரபரிஸ்²ராந்தா꞉ ப்ராப்யேவாம்ருதமுத்தமம் ||1-47-2

தே பீ⁴தா ப⁴யஸந்த்ரஸ்தா மயதாரபுரோக³மா꞉ |
தாரகாமயஸங்க்³ராமே ஸததம் ஜயகாங்க்ஷிண꞉ |
ரேஜுராயோத⁴னக³தா தா³னவா யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ ||1-47-3

அஸ்த்ரமப்⁴யஸ்யதாம் தேஷாம் வ்யூஹம் ச பரிதா⁴வதாம் |
ப்ரேக்ஷதாம் சாப⁴வத்ப்ரீதிர்தா³னவம் காலனேமினம் ||1-47-4

யே து தத்ர மயஸ்யாஸன்முக்²யா யுத்³த⁴புர꞉ஸரா꞉ |
தே(அ)பி ஸர்வே ப⁴யம் த்யக்த்வா ஹ்ருஷ்டா யோத்³து⁴முபஸ்தி²தா꞉ ||1-47-5

மயஸ்தாரோ வராஹஸ்²ச ஹயக்³ரீவஸ்²ச வீர்யவான் |
விப்ரசித்தஸுத꞉ ஸ்²வேத꞉ க²ரலம்பா³வுபா⁴வபி ||1-47-6

அரிஷ்டோ ப³லிபுத்ரஸ்து கிஸோ²ரோஷ்ட்ரௌ ததை²வ ச |
ஸ்வர்பா⁴னுஸ்²சாமரப்ரக்²யோ வக்த்ரயோதீ⁴ மஹாஸுர꞉ ||1-47-7

ஏதே(அ)ஸ்த்ரவிது³ஷ꞉ ஸர்வே ஸர்வே தபஸி ஸுவ்ரதா꞉ |
தா³னவா꞉ க்ருதினோ ஜக்³மு꞉ காலனேமினமுத்தமம் ||1-47-8

தே க³தா³பி⁴ஸ்²ச கு³ர்வீபி⁴ஸ்²சக்ரைஸ்²ச ஸபரஸ்²வதை⁴꞉ |
அஸ்²மபி⁴ஸ்²சாத்³ரிஸத்³ருஸை²ர்க³ண்ட³ஸை²லைஸ்²ச த³ம்ஸி²தை꞉ ||1-47-9

பட்டிஸை²ர்பி⁴ந்தி³பாலைஸ்²ச பரிகை⁴ஸ்²சோத்தமாயுதை⁴꞉ |
கா⁴தனீபி⁴ஸ்²ச கு³ர்வீபி⁴꞉ ஸ²தக்⁴னீபி⁴ஸ்ததை²வ ச ||1-47-10

காலகல்பைஸ்²ச முஸலை꞉ க்ஷேபணீயைஸ்²ச முத்³க³ரை꞉ |
யுகை³ர்யந்த்ரைஸ்²ச நிர்முக்தைரர்க³லைஸ்²சாக்³ரதாடி³தை꞉ ||1-47-11

தோ³ர்பி⁴ஸ்²சாயதபீனாம்ஸை꞉ பாஸை²꞉ ப்ராஸைஸ்²ச மூர்ச்சி²தை꞉ |
ஸர்பைர்லேலிஹ்யமானைஸ்²ச விஸர்பத்³பி⁴ஸ்²ச ஸாயகை꞉ ||1-47-12

வஜ்ரை꞉ ப்ரஹரணீயைஸ்²ச தீ³ப்யமானைஸ்²ச தோமரை꞉ |
விகோஸை²ஸ்²சாஸிபி⁴ஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ ஸூ²லைஸ்²ச ஸி²தனிர்மலை꞉ ||1-47-13

தே வை ஸந்தீ³ப்தமனஸ꞉ ப்ரக்³ருஹீதோத்தமாயுதா⁴꞉ |
காலனேமிம் புரஸ்க்ருத்ய தஸ்து²꞉ ஸங்க்³ராமமூர்த⁴னி ||1-47-14

ஸா தீ³ப்தஸ²ஸ்த்ரப்ரவரா தை³த்யானாம் ஸு²ஸு²பே⁴ சமூ꞉ |
த்³யௌர்னிமீலிதனக்ஷத்ரா ஸக⁴னேவாம்பு³தா³க³மே ||1-47-15

தே³வதானாமபி சமூ ருருசே ஸ²க்ரபாலிதா |
தீ³ப்தா ஸீ²தோஷ்ணதேஜோப்⁴யாம் சந்த்³ரபா⁴ஸ்கரவர்சஸா ||1-47-16

வாயுவேக³வதீ ஸௌம்யா தாராக³ணபதாகினீ |
தோயதா³வித்³த⁴வஸனா க்³ரஹனக்ஷத்ரஹாஸினீ ||1-47-17

யமேந்த்³ரத⁴னதை³ர்கு³ப்தா வருணேன ச தீ⁴மதா |
ஸம்ப்ரதீ³ப்தாக்³னிபவனா நாராயணபராயணா ||1-47-18

ஸா ஸமுத்³ரௌக⁴ஸத்³ருஸீ² தி³வ்யா தே³வமஹாசமூ꞉ |
ரராஜாஸ்த்ரவதீ பீ⁴மா யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸா²லினீ ||1-47-19

தயோஸ்²சம்வோஸ்ததா³ தத்ர ப³பூ⁴வ ஸ ஸமாக³ம꞉ |
த்³யாவாப்ருதி²வ்யோ꞉ ஸம்யோகோ³ யதா² ஸ்யாத்³யுக³பர்யயே ||1-47-20

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் தே³வதா³னவஸங்குலம் |
க்ஷமாபராக்ரமமயம் த³ர்பஸ்ய வினயஸ்ய ச ||1-47-21

நிஸ்²சக்ரமுர்ப³லாப்⁴யாம் து தாப்⁴யாம் பி⁴ம்ஆ꞉ ஸுராஸுரா꞉ |
பூர்வாபராப்⁴யாம் ஸம்ரப்³தா⁴꞉ ஸாக³ராப்⁴யாமிவாம்பு³தா³꞉ ||1-47-22

தாப்⁴யாம் ப³லாப்⁴யாம் ஸம்ஹ்ருஷ்டாஸ்²சேருஸ்தே தே³வதா³னவா꞉ |
வனாப்⁴யாம் பார்வதீயாப்⁴யாம் புஷ்பிதாப்⁴ய்யாம் யதா² க³ஜா꞉ ||1-47-23

ஸமாஜக்³முஸ்ததோ பே⁴ரீ꞉ ஸ²ங்கா²ந்த³த்⁴முஸ்²ச நைகஸ²꞉ |
ஸ ஸ²ப்³தோ³ த்³யாம் பு⁴வம் சைவ தி³ஸ²ஸ்²ச ஸமபூரயத் ||1-47-24

ஜ்யாகா⁴ததலனிர்கோ⁴ஷோ த⁴னுஷாம் கூஜிதானி ச |
து³ந்து³பீ⁴னாம் நினத³தாம் தை³த்யானாம் நிர்த³து⁴꞉ ஸ்வனான் ||1-47-25

தே(அ)ன்யோன்யமபி⁴ஸம்பேது꞉ பாதயந்த꞉ பரஸ்பரம் |
ப³ப⁴ஞ்ஜுர்பா³ஹுபி⁴ர்பா³ஹூந்த்³வந்த்³வமன்யே யுயுத்ஸவ꞉ ||1-47-26

தே³வதாஸ்த்வஸ²னீர்கோ⁴ரா꞉ பரிகா⁴ம்ஸ்²சோத்தமாயஸான் |
ஸஸர்ஜுராஜௌ நிஸ்த்ரிம்ஸா²ன்க³தா³ கு³ர்வீம்ஸ்²ச தா³னவா꞉ ||1-47-27

க³தா³னிபாதைர்ப⁴க்³னாங்கா³ பா³ணைஸ்²ச ஸ²கலீக்ருதா꞉ |
பரிபேதுர்ப்⁴ருஸ²ம் கேசின்ன்யுப்³ஜா꞉ கேசித்ஸஸர்ஜிரே ||1-47-28

ததோ ரதை²꞉ ஸதுரகை³ர்விமானைஸ்²சாஸு²கா³மிபி⁴꞉ |
ஸமீயுஸ்தே து ஸம்ரப்³தா⁴ ரோஷாத³ன்யோன்யமாஹவே ||1-47-29

ஸம்வர்தமானா꞉ ஸமரே விவர்தந்தஸ்ததா²பரே |
ரதா² ரதை²ர்னிருத்⁴யந்தே பதா³தாஸ்²ச பதா³திபி⁴꞉ ||1-47-30

தேஷாம் ரதா²னாம் துமுல꞉ ஸ ஸ²ப்³த³꞉ ஸ²ப்³த³வாஹினாம் |
ப³பூ⁴வாத² ப்ரஸ²க்தானாம் நப⁴ஸீவ பயோமுசாம் ||1-47-31

ப³பா⁴ஞ்ஜிரே ரதா²ன்கேசித்கேசித்ஸம்ம்ருதி³தா ரதை²꞉ |
ஸம்பா³த⁴மேகே ஸம்ப்ராப்ய ந ஸே²குஸ்²சலிதும் ரதா²꞉ ||1-47-32

அன்யோன்யஸ்யாபி⁴ஸமரே தோ³ர்ப்⁴யாமுத்க்ஷிப்ய த³ர்பிதா꞉ |
ஸம்ஹ்ராத³மானாப⁴ரணா ஜக்⁴னுஸ்தத்ராஸிசர்மிண꞉ ||1-47-33

அஸ்த்ரைரன்யே வினிர்பி⁴ன்னா ரக்தம் வேமுர்ஹதா யுதி⁴ |
க்ஷரஜ்ஜலானாம் ஸத்³ருஸா² ஜலதா³னாம் ஸமாக³மே ||1-47-34

தத³ஸ்த்ரஸ²ஸ்த்ரக்³ரதி²தம் க்ஷிப்தோத்க்ஷிப்தக³தா³விலம் |
தே³வதா³னவஸங்க்ஷுப்³த⁴ம் ஸங்குலம் யுத்³த⁴மாப³பௌ⁴ ||1-47-35

தத்³தா³னவமஹாமேக⁴ம் தே³வாயுத⁴தடி³த்ப்ரப⁴ம் |
அன்யோன்யபா³ணவர்ஷம் தத்³யுத்³த⁴ம் து³ர்தி³னமாப³பௌ⁴ ||1-47-36

ஏதஸ்மின்னந்தரே க்ருத்³த⁴꞉ காலனேமிர்மஹாஸுர꞉ |
வ்யவர்த⁴த ஸமுத்³ரௌகை⁴꞉ பூர்யமாண இவாம்பு³த³꞉ ||1-47-37

தஸ்ய வித்³யுச்சலாபீடா³꞉ ப்ரதீ³ப்தாஸ²னிவர்ஷிண꞉ |
கா³த்ரே நக³ஸி²ர꞉ப்ரக்²யா வினிஷ்பேஷுர்ப³லாஹகா꞉ ||1-47-38

க்ரோதா⁴ன்னி꞉ஸ்²வஸதஸ்தஸ்ய பூ⁴பே⁴த³ஸ்வேத³வர்ஷிண꞉ |
ஸாக்³னினிஷ்பேஷபவனா முகா²ன்னிஸ்²சேருரர்சிஷ꞉ ||1-47-39

திர்யகூ³ர்த்⁴வம் ச க³க³னே வவ்ருது⁴ஸ்தஸ்ய பா³ஹவ꞉ |
பஞ்சாஸ்யா꞉ க்ருஷ்ணவபுஷோ லேலிஹானா இவோரகா³꞉ ||1-47-40

ஸோ(அ)ஸ்த்ரஜாலைர்ப³ஹுவிதை⁴ர்த⁴னுர்பி⁴꞉ பரிகை⁴ரபி |
தி³வ்யைராகாஸ²மாவவ்ரே பர்வதைருச்ச்²ரிதைரிவ ||1-47-41

ஸோ(அ)னிலோத்³பூ⁴தவஸனஸ்தஸ்தௌ² ஸங்க்³ராமமூர்த⁴னி |
ஸந்த்⁴யாதபக்³ரஸ்தஸி²க²꞉ ஸார்சிர்மேருரிவாபரஹ் ||1-47-42

ஊருவேக³ப்ரதிக்ஷிப்தை꞉ ஸை²லஸ்²ருங்கா³க்³ரபாத³பை꞉ |
அபாதயத்³தே³வக³ணான்வஜ்ரேணேவ மஹாகி³ரீன் ||1-47-43

பா³ஹுபி⁴꞉ ஸ²ஸ்த்ரனிஸ்த்ரிம்ஸை²ஸ்²சி²ன்னபி⁴ன்னஸி²ரோரஸ꞉ |
ந ஸே²குஸ்²சலிதும் தே³வா꞉ காலனேமிஹதா யுதி⁴ ||1-47-44

முஷ்டிபி⁴ர்னிஹதா꞉ கேசித்கேcசிச்ச வித³லீக்ருதா꞉ |
யக்ஷக³ந்த⁴ர்வபதய꞉ பேது꞉ ஸஹ மஹோரகை³꞉ ||1-47-45

தேன வித்ராஸிதா தே³வா꞉ ஸமரே காலனேமினா |
ந ஸே²குர்யத்னவந்தோ(அ)பி ப்ரதிகர்தும் விசேதஸ꞉ ||1-47-46

தேன ஸ²க்ர꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸ்தம்பி⁴த꞉ ஸ²ரப³ந்த⁴னை꞉ |
ஐராவதக³த꞉ ஸங்க்²யே சலிதும் ந ஸ²ஸா²க ஹ |1-47-47

நிர்ஜலாம்போ⁴த³ஸத்³ருஸோ² நிர்ஜலார்ணவஸப்ரப⁴꞉ |
நிர்வ்யாபார꞉ க்ருதஸ்தேன விபாஸோ² வருணோ ம்ருதே⁴ ||1-47-48

ரணே வைஸ்²ரவணஸ்தேன பரிகை⁴꞉ காலரூபிபி⁴꞉ |
வ்யலப⁴ல்லோகபாலேஸா²ஸ்த்யாஜிதோ த⁴னத³கியாம் ||1-47-49

யம꞉ ஸர்வஹரஸ்தேன த³ண்ட³ப்ரஹரணோ ரணே |
யாம்யாமவஸ்தா²ம் ஸமரே நீத꞉ ஸ்வாம் தி³ஸ²மாவிஸ²த் ||1-47-50

ஸ லோகபாலானுத்ஸாத்³ய க்ருத்வா தேஷாம் ச கர்ம தத் |
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு தே³ஹம் ஸ்வம் சதுர்தா⁴ வித³தே⁴ ததா³ ||1-47-51

ஸ நக்ஷத்ரபத²ம் க³த்வா தி³வ்யம் ஸ்வர்பா⁴னுத³ர்ஸி²தம் |
ஜஹார லக்ஷ்மீம் ஸோமஸ்ய தம் சாஸ்ய விஷயம் மஹத் ||1-47-52

சாலயாமாஸ ஸீ²தாம்ஸு²ம் ஸ்வர்க³த்³வாராச்ச பா⁴ஸ்கரம் |
ஸாயனம் சாஸ்ய விஷயம் ஜஹார தி³னகர்ம ச ||1-47-53

ஸோ(அ)க்³னிம் தே³வமுகே² த்³ருஷ்ட்வா சகாராத்மமுகே² ஸ்வயம் |
வாயும் ச தரஸா ஜித்வா சகாராத்மவஸா²னுக³ம் ||1-47-54

ஸ ஸமுத்³ராஸ்தமானீய ஸர்வாஸ்²ச ஸரிதோ ப³லாத் |
சகாராத்மவஸே² வீர்யாத்³தே³ஹபூ⁴தாஸ்²ச ஸிந்த⁴வ꞉ ||1-47-55

அப꞉ ஸ்வவஸ²கா³꞉ க்ருத்வா தி³விஜா யாஸ்²ச பூ⁴மிஜா꞉ |
ஸ்தா²பயாமாஸ ஜக³தீம் ஸுகு³ப்தாம் த⁴ரணீத⁴ரை꞉ ||1-47-56

ஸ ஸ்வயம்பூ⁴ரிவாபா⁴தி மஹாபூ⁴தபதிர்மஹான் |
ஸர்வலோகமயோ தை³த்ய꞉ ஸர்வலோகப⁴யாவஹ꞉ ||1-47-57

ஸ லோகபாலைகவபுஸ்²சந்த்³ரஸூர்யக்³ரஹாத்மவான் |
பாவகானிலஸங்கா⁴தோ ரராஜ யுதி⁴ தா³னவ꞉ ||1-47-58

பாரமேஷ்ட்²யே ஸ்தி²த꞉ ஸ்தா²னே லோகானாம் ப்ரப⁴வாத்யயே |
துஷ்டுவுஸ்தம் தை³த்யக³ணா தே³வா இவ பிதாமஹம் ||1-47-59

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஆஸ்²சர்யதாரகாமயே ஸப்தசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_47_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva -
Chapter 47 - KalanemiparAkramaH
Itranslated and Proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca , November 15, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha saptachatvAriMsho.adhyAyaH

kAlanemiparAkramaH 

VaishaMpAyana uvAcha
dAnavAMshchApi piprIShuH kAlanemirmahAsuraH |
vyavardhata mahAtejAstapAnte jalado yathA ||1-47-1

trailokyAntargataM taM tu dR^iShTvA te dAnaveshvarAH |
uttasthuraparishrAntAH prApyevAmR^itamuttamam ||1-47-2

te bhItA bhayasaMtrastA mayatArapurogamAH |
tArakAmayasaMgrAme satataM jayakA~NkShiNaH |
rejurAyodhanagatA dAnavA yuddhakA~NkShiNaH ||1-47-3

astramabhyasyatAM teShAM vyUhaM cha paridhAvatAm |
prekShatAM chAbhavatprItirdAnavaM kAlaneminam ||1-47-4

ye tu tatra mayasyAsanmukhyA yuddhapuraHsarAH |
te.api sarve bhayaM tyaktvA hR^iShTA yoddhumupasthitAH ||1-47-5

mayastAro varAhashcha hayagrIvashcha vIryavAn  |
viprachittasutaH shvetaH kharalaMbAvubhAvapi ||1-47-6

ariShTo baliputrastu kishoroShTrau tathaiva cha |
svarbhAnushchAmaraprakhyo vaktrayodhI mahAsuraH ||1-47-7

ete.astraviduShaH sarve sarve tapasi suvratAH |
dAnavAH kR^itino jagmuH kAlaneminamuttamam ||1-47-8

te gadAbhishcha gurvIbhishchakraishcha saparashvadhaiH |
ashmabhishchAdrisadR^ishairgaNDashailaishcha daMshitaiH ||1-47-9

paTTishairbhindipAlaishcha parighaishchottamAyudhaiH |
ghAtanIbhishcha gurvIbhiH shataghnIbhistathaiva cha ||1-47-10

kAlakalpaishcha musalaiH kShepaNIyaishcha mudgaraiH |
yugairyantraishcha nirmuktairargalaishchAgratADitaiH ||1-47-11

dorbhishchAyatapInAMsaiH pAshaiH prAsaishcha mUrchChitaiH |
sarpairlelihyamAnaishcha visarpadbhishcha  sAyakaiH ||1-47-12

vajraiH praharaNIyaishcha dIpyamAnaishcha tomaraiH |
vikoshaishchAsibhistIkShNaiH shUlaishcha  shitanirmalaiH ||1-47-13

te vai saMdIptamanasaH pragR^ihItottamAyudhAH |
kAlanemiM puraskR^itya tasthuH saMgrAmamUrdhani ||1-47-14

sA dIptashastrapravarA daityAnAM shushubhe chamUH |
dyaurnimIlitanakShatrA saghanevAmbudAgame ||1-47-15

devatAnAmapi chamU ruruche shakrapAlitA |
dIptA shItoShNatejobhyAM chandrabhAskaravarchasA ||1-47-16

vAyuvegavatI saumyA tArAgaNapatAkinI |
toyadAviddhavasanA grahanakShatrahAsinI ||1-47-17

yamendradhanadairguptA varuNena cha dhImatA |
saMpradIptAgnipavanA  nArAyaNaparAyaNA ||1-47-18

sA samudraughasadR^ishI divyA devamahAchamUH |
rarAjAstravatI bhImA yakShagandharvashAlinI ||1-47-19

tayoshchamvostadA tatra babhUva sa samAgamaH |
dyAvApR^ithivyoH saMyogo yathA syAdyugaparyaye ||1-47-20

tadyuddhamabhavadghoram devadAnavasa~Nkulam |
kShamAparAkramamayaM darpasya vinayasya cha ||1-47-21

nishchakramurbalAbhyAM tu tAbhyAM bhiMAH surAsurAH |
pUrvAparAbhyAM saMrabdhAH sAgarAbhyAmivAMbudAH ||1-47-22

tAbhyAM balAbhyAM saMhR^iShTAshcheruste devadAnavAH |
vanAbhyAM pArvatIyAbhyAM puShpitAbhyyAM yathA gajAH ||1-47-23

samAjagmustato bherIH sha~NkhAndadhmushcha naikashaH |
sa shabdo dyAM bhuvaM chaiva dishashcha samapUrayat ||1-47-24

jyAghAtatalanirghoSho dhanuShAM kUjitAni cha |
dundubhInAM ninadatAM daityAnAM nirdadhuH svanAn ||1-47-25

te.anyonyamabhisaMpetuH pAtayantaH parasparam |
babha~njurbAhubhirbAhUndvandvamanye yuyutsavaH ||1-47-26

devatAstvashanIrghorAH parighAmshchottamAyasAn |
sasarjurAjau nistriMshAngadA gurvIMshcha dAnavAH ||1-47-27

gadAnipAtairbhagnA~NgA bANaishcha shakalIkR^itAH |
paripeturbhR^ishaM kechinnyubjAH kechitsasarjire ||1-47-28

tato rathaiH saturagairvimAnaishchAshugAmibhiH |
samIyuste  tu saMrabdhA roShAdanyonyamAhave ||1-47-29

saMvartamAnAH samare vivartantastathApare |
rathA rathairnirudhyante padAtAshcha padAtibhiH ||1-47-30

teShAM rathAnAM tumulaH sa shabdaH shabdavAhinAm |
babhUvAtha prashaktAnAM nabhasIva payomuchAm ||1-47-31

babhA~njire rathAnkechitkechitsaMmR^iditA rathaiH |
saMbAdhameke saMprApya na shekushchalituM rathAH ||1-47-32

anyonyasyAbhisamare dorbhyAmutkShipya darpitAH |
saMhrAdamAnAbharaNA jaghnustatrAsicharmiNaH ||1-47-33

astrairanye vinirbhinnA raktaM vemurhatA yudhi |
kSharajjalAnAM sadR^ishA jaladAnAM samAgame ||1-47-34

tadastrashastragrathitaM kShiptotkShiptagadAvilam |
devadAnavasaMkShubdhaM saMkulaM yuddhamAbabhau ||1-47-35

taddAnavamahAmeghaM devAyudhataDitprabham |
anyonyabANavarShaM tadyuddhaM durdinamAbabhau ||1-47-36

etasminnantare kruddhaH kAlanemirmahAsuraH |
vyavardhata samudraughaiH pUryamANa ivAMbudaH ||1-47-37

tasya vidyuchchalApIDAH pradIptAshanivarShiNaH |
gAtre nagashiraHprakhyA viniShpeShurbalAhakAH ||1-47-38

krodhAnniHshvasatastasya bhUbhedasvedavarShiNaH |
sAgniniShpeShapavanA mukhAnnishcherurarchiShaH ||1-47-39

tiryagUrdhvaM cha gagane vavR^idhustasya bAhavaH |
pa~nchAsyAH kR^iShNavapuSho lelihAnA ivoragAH ||1-47-40

so.astrajAlairbahuvidhairdhanurbhiH parighairapi |
divyairAkAshamAvavre parvatairuchChritairiva ||1-47-41

so.anilodbhUtavasanastasthau saMgrAmamUrdhani |
sandhyAtapagrastashikhaH sArchirmerurivAparah ||1-47-42

UruvegapratikShiptaiH shailashR^i~NgAgrapAdapaiH |
apAtayaddevagaNAnvajreNeva mahAgirIn ||1-47-43

bAhubhiH shastranistriMshaishChinnabhinnashirorasaH |
na shekushchalituM devAH kAlanemihatA yudhi ||1-47-44

muShTibhirnihatAH kechitkecchichcha vidalIkR^itAH |
yakShagandharvapatayaH petuH saha mahoragaiH ||1-47-45

tena vitrAsitA devAH samare kAlaneminA |
na shekuryatnavanto.api pratikartuM vichetasaH ||1-47-46

tena shakraH sahasrAkShaH staMbhitaH sharabandhanaiH |
airAvatagataH saMkhye chalituM na shashAka ha  |1-47-47

nirjalAMbhodasadR^isho nirjalArNavasaprabhaH |
nirvyApAraH kR^itastena vipAsho varuNo mR^idhe ||1-47-48

raNe vaishravaNastena parighaiH kAlarUpibhiH |
vyalabhallokapAleshAstyAjito dhanadakiyAm ||1-47-49

yamaH sarvaharastena daNDapraharaNo raNe |
yAmyAmavasthAM samare nItaH svAM dishamAvishat ||1-47-50

sa lokapAlAnutsAdya kR^itvA teShAM cha karma tat |
dikShu sarvAsu dehaM svaM chaturdhA vidadhe tadA ||1-47-51

sa nakShatrapathaM gatvA divyaM svarbhAnudarshitam |
jahAra lakShmIm somasya taM chAsya viShayaM mahat  ||1-47-52

chAlayAmAsa shItAMshuM svargadvArAchcha bhAskaram |
sAyanaM chAsya viShayaM jahAra dinakarma cha ||1-47-53

so.agniM devamukhe dR^iShTvA chakArAtmamukhe svayam |
vAyuM cha tarasA jitvA chakArAtmavashAnugam ||1-47-54

sa samudrAstamAnIya sarvAshcha sarito balAt |
chakArAtmavashe vIryAddehabhUtAshcha sindhavaH ||1-47-55

apaH svavashagAH kR^itvA divijA yAshcha bhUmijAH |
sthApayAmAsa jagatIM suguptAM dharaNIdharaiH ||1-47-56

sa svayaMbhUrivAbhAti mahAbhUtapatirmahAn |
sarvalokamayo daityaH sarvalokabhayAvahaH ||1-47-57

sa lokapAlaikavapushchandrasUryagrahAtmavAn |
pAvakAnilasaMghAto rarAja yudhi dAnavaH ||1-47-58

pArameShThye sthitaH sthAne lokAnAM prabhavAtyaye |
tuShTuvustaM daityagaNA devA iva pitAmaham ||1-47-59

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
AshcharyatArakAmaye saptachatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்