Saturday 25 April 2020

க்ருஷ்ணவம்ஸ²வர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 35

அத² பஞ்சத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணவம்ஸ²வர்ணனம்

Lord Krishna

வைஸ²ம்பாயன உவாச
யா꞉ பத்ன்யோ வஸுதே³வஸ்ய சதுர்த³ஸ² வராங்க³னா꞉ |
பௌரவீ ரோஹிணீ நாம இந்தி³ரா ச ததா² வரா || 1-35-1

வைஸா²கீ² ச ததா² ப⁴த்³ரா ஸுனாம்னீ சைவ பஞ்சமீ|
ஸஹதே³வா ஸா²ந்திதே³வா ஸ்²ரீதே³வா தே³வரக்ஷிதா || 1-35-2

வ்ருகதே³வ்யுபதே³வீ ச தே³வகீ சைவ ஸப்தமீ |
ஸுதனுர்ப³ட³வா சைவ த்³வே ஏதே பரிசாரிகே || 1-35-3

பௌரவீ ரோஹிணீ நாம பா³ஹ்லிகஸ்யாத்மஜாப⁴வத் |
ஜ்யேஷ்டா² பத்னீ மஹாராஜ த³யிதா(ஆ)நகது³ந்து³பே⁴꞉ || 1-35-4

லேபே⁴ ஜ்யேஷ்ட²ம் ஸுதம் ராமம் ஸாரணம் ஸ²ட²மேவ ச |
து³ர்த³மம் த³மனம் ஸ்²வப்⁴ரம் பிண்டா³ரகமுஸீ²னரம் || 1-35-5சித்ராம் நாம குமாரீம் ச ரோஹிணீ தனயா த³ஸ² |
சித்ரா ஸுப⁴த்³ரேதி புனர்விக்²யாதா குருனந்த³ன || 1-35-6

வஸுதே³வாச்ச தே³வக்யாம் ஜஜ்ஞே ஸௌ²ரிர்மஹாயஸா²꞉ |
ராமாச்ச நிஸ²டோ² ஜஜ்ஞே ரேவத்யாம் த³யித꞉ ஸுத꞉ || 1-35-7

ஸுப⁴த்³ராயாம் ரதீ² பார்தா²த³பி⁴மன்யுரஜாயத |
அக்ரூராத்காஸி²கன்யாயாம் ஸத்யகேதுரஜாயத || 1-35-8

வஸுதே³வஸ்ய பா⁴ர்யாஸு மஹாபா⁴கா³ஸு ஸப்தஸு |
யே புத்ரா ஜஜ்ஞிரே ஸூ²ரா நாமதஸ்தான்னிபோ³த⁴ மே || 1-35-9

போ⁴ஜஸ்²ச விஜயஸ்²சைவ ஸா²ந்திதே³வாஸுதாவுபௌ⁴ |
வ்ருகதே³வ꞉ ஸுனாமாயாம் க³த³ஸ்²சாஸ்தாம் ஸுதாவுபௌ⁴ || 1-35-10

உபாஸங்க³வரம் லேபே⁴ தனயம் தே³வரக்ஷிதா |
அகா³வஹம் மஹாத்மானம் வ்ருகதே³வீ வ்யஜாயத || 1-35-11

கன்யா த்ரிக³ர்தராஜஸ்ய ப⁴ர்தா வை ஸை²ஸி²ராயண꞉ |
ஜிஜ்ஞாஸாம் பௌருஷே சக்ரே ந சஸ்கந்தே³(அ)த² பௌருஷம் || 1-35-12

க்ருஷ்ணாயஸஸமப்ரக்²யோ வர்ஷே த்³வாத³ஸ²மே ததா² |
மித்²யாபி⁴ஸ²ப்தோ கா³ர்க்³யஸ்து மன்யுனாபி⁴ஸமீரித꞉ || 1-35-13

கோ³பகன்யாமுபாதா³ய மைது²னாயோபசக்ரமே |
கோ³பாலீ த்வப்ஸராஸ்தஸ்ய கோ³பஸ்த்ரீவேஷதா⁴ரிணீ || 1-35-14

தா⁴ரயாமாஸ கா³ர்க்³யஸ்ய க³ர்ப⁴ம் து³ர்த⁴ரமச்யுதம் |
மானுஷ்யாம் கா³ர்க்³யபா⁴ர்யாயாம் நியோகா³ச்சூ²லபாணின꞉ || 1-35-15

ஸ காலயவனோ நாம ஜஜ்ஞே ராஜா மஹாப³ல꞉ |
வ்ருஷபூர்வார்த⁴காயாஸ்தமவஹன்வாஜினோ ரணே || 1-35-16

அபுத்ரஸ்ய ஸ ராஜ்ஞஸ்து வவ்ருதே⁴(அ)ந்த꞉புரே ஸி²ஸு²꞉ |
யவனஸ்ய மஹாராஜ ஸ காலயவனோ(அ)ப⁴வத் || 1-35-17

ஸ யுத்³த⁴காமீ ந்ருபதி꞉ பர்யப்ருச்ச²த்³த்³விஜோத்தமான் |
வ்ரூஷ்ணந்த⁴ககுலம் தஸ்ய நாரதோ³(அ)கத²யத்³விபு⁴꞉ || 1-35-18

அக்ஷௌஹிண்யா து ஸைன்யஸ்ய மது²ராமப்⁴யயாத்ததா³ |
தூ³தம் ஸம்ப்ரேஷயாமாஸ வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கனிவேஸ²னம் || 1-35-19

ததோ வ்ரூஷ்ண்யந்த⁴கா꞉ க்ருஷ்ணம் புரஸ்க்ருத்ய மஹாமதிம் |
ஸமேதா மந்த்ரயாமாஸுர்யவனஸ்ய ப⁴யாத்ததா³ || 1-35-20

க்ருத்வா ச நிஸ்²சயம் ஸர்வே பலாயனபராயணா꞉ |
விஹாய மது²ராம் ரம்யாம் மானயந்த꞉ பினாகினம் || 1-35-21

குஸ²ஸ்த²லீம் த்³வாரவதீம் நிவேஸ²யிதுமீப்ஸவ꞉ |
இதி க்ருஷ்ணஸ்ய ஜன்மேத³ம் ய꞉ ஸு²சிர்னியதேந்த்³ரிய꞉ |
பர்வஸு ஸ்²ராவயேத்³வித்³வானந்ருண꞉ ஸ ஸுகீ² ப⁴வேத் || 1-35-22

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஸ்²ரிக்ருஷ்ணஜன்மானுகீர்தனம் நாம பஞ்சத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_35_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam  -  Part 1  - Harivamsha Parva
Chapter 35  -  Shri Krishnavamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 23,  2007 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

atha pa~nchatriMsho.adhyAyaH

kR^iShNavaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha

yAH patnyo vasudevasya chaturdasha varA~NganAH |
pauravI rohiNI nAma indirA cha tathA varA || 1-35-1

vaishAkhI cha tathA bhadrA sunAmnI chaiva pa~nchamI|
sahadevA shAntidevA shrIdevA devarakShitA || 1-35-2

vR^ikadevyupadevI cha devakI chaiva saptamI |
sutanurbaDavA chaiva dve ete parichArike || 1-35-3

pauravI rohiNI nAma bAhlikasyAtmajAbhavat |
jyeShThA patnI mahArAja dayitA.a.anakadundubheH || 1-35-4

lebhe jyeShThaM sutaM rAmaM sAraNaM shaThameva cha |
durdamaM damanaM shvabhraM piNDArakamushInaram || 1-35-5

chitrAM nAma kumArIM cha rohiNI tanayA dasha |
chitrA subhadreti punarvikhyAtA kurunandana || 1-35-6

vasudevAchcha devakyAM jaj~ne shaurirmahAyashAH |
rAmAchcha nishaTho jaj~ne revatyAM dayitaH sutaH || 1-35-7

subhadrAyAM rathI pArthAdabhimanyurajAyata |
akrUrAtkAshikanyAyAM satyaketurajAyata || 1-35-8

vasudevasya bhAryAsu mahAbhAgAsu saptasu |
ye putrA jaj~nire shUrA nAmatastAnnibodha me || 1-35-9

bhojashcha vijayashchaiva shAntidevAsutAvubhau |
vR^ikadevaH sunAmAyAM gadashchAstAM sutAvubhau || 1-35-10

upAsa~NgavaraM lebhe tanayaM devarakShitA |
agAvahaM mahAtmAnaM vR^ikadevI vyajAyata || 1-35-11

kanyA trigartarAjasya bhartA vai shaishirAyaNaH |
jij~nAsAM pauruShe chakre na chaskande.atha pauruSham || 1-35-12

kR^iShNAyasasamaprakhyo varShe dvAdashame tathA |
mithyAbhishapto gArgyastu manyunAbhisamIritaH || 1-35-13

gopakanyAmupAdAya maithunAyopachakrame |
gopAlI tvapsarAstasya gopastrIveShadhAriNI || 1-35-14

dhArayAmAsa gArgyasya garbhaM durdharamachyutam |
mAnuShyAM gArgyabhAryAyAM niyogAchChUlapANinaH || 1-35-15

sa kAlayavano nAma jaj~ne rAjA mahAbalaH |
vR^iShapUrvArdhakAyAstamavahanvAjino raNe || 1-35-16

aputrasya sa rAj~nastu vavR^idhe.antaHpure shishuH |
yavanasya mahArAja sa kAlayavano.abhavat || 1-35-17

sa yuddhakAmI nR^ipatiH paryapR^ichChaddvijottamAn |
vR^IShNandhakakulaM tasya nArado.akathayadvibhuH || 1-35-18

akShauhiNyA tu sainyasya mathurAmabhyayAttadA |
dUtaM sampreShayAmAsa vR^iShNyandhakaniveshanam  || 1-35-19

tato vR^IShNyandhakAH kR^iShNaM puraskR^itya mahAmatim |
sametA mantrayAmAsuryavanasya bhayAttadA || 1-35-20

kR^itvA cha nishchayaM sarve palAyanaparAyaNAH |
vihAya mathurAM ramyAM mAnayantaH pinAkinam || 1-35-21

kushasthalIM dvAravatIM niveshayitumIpsavaH |
iti kR^iShNasya janmedaM yaH shuchirniyatendriyaH |
parvasu shrAvayedvidvAnanR^iNaH sa sukhI bhavet || 1-35-22

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
shrikR^iShNajanmAnukIrtanaM nAma pa~nchatriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்