Friday 24 April 2020

வ்ருஷ்ணிவம்ஸ²வர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 34

சதுஸ்த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வ்ருஷ்ணிவம்ஸ²வர்ணனம்

Vrishni Heroes - depiction from 4th century


வைஸ²ம்பாயன உவாச
கா³ந்தா⁴ரீ சைவ மாத்³ரீ ச க்ரோஷ்டோர்பா⁴ர்யே ப³பூ⁴வது꞉ |
கா³ந்தா⁴ரீ ஜனயாமாஸ அனமித்ரம் மஹாப³லம் || 1-34-1

மாத்³ரீ யுதா⁴ஜிதம் புத்ரம் ததோ(அ)ன்யம் தே³வமீடு⁴ஷம் |
தேஷாம் வம்ஸ²ஸ்த்ரிதா⁴ பூ⁴தோ வ்ருஷ்ணீனாம் குலவர்த⁴ன꞉ || 1-34-2

மாத்³ர்யா꞉ புத்ரஸ்ய ஜஜ்ஞாதே ஸுதௌ வ்ருஷ்ண்யந்த⁴காவுபௌ⁴ |
ஜஜ்ஞாதே தனயௌ வ்ருஷ்ணே꞉ ஸ்²வப²ல்கஸ்²சித்ரகஸ்ததா² || 1-34-3

ஸ்²வப²ல்கஸ்து மஹாராஜ த⁴ர்மாத்மா யத்ர வர்ததே |
நாஸ்தி வ்யாதி⁴ப⁴யம் தத்ர நாவர்ஷப⁴யமப்யுத || 1-34-4

கதா³சித்காஸி²ராஜஸ்ய விபோ⁴ர்ப⁴ரதஸத்தம |
த்ரீணி வர்ஷாணி விஷயே நாவர்ஷத்பாகஸா²ஸன꞉ || 1-34-5ஸ தத்ர வாஸயாமாஸ ஸ்²வப²ல்கம் பரமார்சிதம் |
ஸ்²வப²ல்கபரிவர்தே ச வவர்ஷ ஹரிவாஹன꞉ || 1-34-6

ஸ்²வப²ல்க꞉ காஸி²ராஜஸ்ய ஸுதாம் பா⁴ர்யாமவிந்த³த |
கா³ந்தி³னீம் நாம ஸா கா³ம் து த³தௌ³ விப்ரேஷு நித்யஸ²꞉ || 1-34-7

ஸா மாதுருத³ரஸ்தா² து ப³ஹூன்வர்ஷக³ணான்கில |
நிவஸந்தீ ந வை ஜஜ்ஞே க³ர்ப⁴ஸ்தா²ம் தாம் பிதாப்³ரவீத் || 1-34-8

ஜாயஸ்வ ஸீ²க்⁴ரம் ப⁴த்³ரம் தே கிமர்த²மிஹ திஷ்ட²ஸி |
ப்ரோவாச சைனம் க³ர்ப⁴ஸ்தா² கன்யா கா³ம் ச தி³னே தி³னே || 1-34-9

யதி³ த³த்³யாம் ததோ(அ)த்³யாஹம் ஜாயயிஷ்யாமி தாம் பிதா |
ததே²த்யுவாச தம் சாஸ்யா꞉ பிதா காமமபூரயத் || 1-34-10

தா³தா யஜ்வா ச தீ⁴ரஸ்²ச ஸ்²ருதவானதிதி²ப்ரிய꞉ |
அக்ரூர꞉ ஸுஷுவே தஸ்மாச்ச்²வப²ல்காத்³பூ⁴ரித³க்ஷிண꞉ || 1-34-11

உபாஸங்க³ஸ்ததா² மத்³ருர்ம்ருது³ரஸ்²சாரிமேஜய꞉ |
அவிக்ஷிபஸ்ததோ²பேக்ஷ꞉ ஸ²த்ருக்⁴னோ(அ)தா²ரிமர்த³ன꞉ || 1-34-12

த⁴ர்மத்⁴ருக்³யதித⁴ர்மா ச க்³ருத்⁴ரோ போ⁴ஜோ(அ)ந்த⁴கஸ்ததா² |
ஆவாஹப்ரதிவாஹௌ ச ஸுந்த³ரீ ச வராங்க³னா || 1-34-13

அக்ரூரேணோக்³ரஸேனாயாம் ஸுகா³த்ர்யாம் குருனந்த³ன |
ப்ரஸேனஸ்²சோபதே³வஸ்²ச ஜஜ்ஞாதே தே³வவர்சஸௌ || 1-34-14

சித்ரகஸ்யாப⁴வன்புத்ரா꞉ ப்ருது²ர்விப்ருது²ரேவ ச |
அஸ்²வக்³ரீவோ(அ)ஸ்²வபா³ஹுஸ்²ச ஸுபார்ஸ்²வகக³வேஷணௌ || 1-34-15

அரிஷ்டனேமிரஸ்²வஸ்²ச ஸுத⁴ர்மா த⁴ர்மப்⁴ருத்ததா²
ஸுபா³ஹுர்ப³ஹுபா³ஹுஸ்²ச ஸ்²ரவிஷ்டா²ஸ்²ரவணே ஸ்த்ரியௌ || 1-34-16

அஸ்²மக்யாம் ஜனயாமாஸ ஸூ²ரம் வை தே³வமீடு⁴ஷ꞉ |
மஹிஷ்யாம் ஜஜ்ஞிரே ஸூ²ராத்³போ⁴ஜ்யாயாம் புருஷா த³ஸ² || 1-34-17

வஸுதே³வோ மஹாபா³ஹு꞉ பூர்வமானகது³ந்து³பி⁴꞉ |
ஜஜ்ஞே யஸ்ய ப்ரஸூதஸ்ய து³ந்து³ப்⁴ய꞉ ப்ரணத³ந்தி³வி || 1-34-18

ஆனகானாம் ச ஸம்ஹ்ராத³꞉ ஸுமஹானப⁴வத்³தி³வி |
பபாத புஷ்பவர்ஷம் ச ஸூ²ரஸ்ய ப⁴வனே மஹத் || 1-34-19

மனுஷ்யலோகே க்ருத்ஸ்னே(அ)பி ரூபே நாஸ்தி ஸமோ பு⁴வி |
யஸ்யாஸீத்புருஷாக்³ர்யஸ்ய காந்திஸ்²சந்த்³ரமஸோ யதா² || 1-34-20

தே³வபா⁴க³ஸ்ததோ ஜஜ்ஞே ததா² தே³வஸ்²ரவா꞉ புன꞉ |
அனாத்⁴ருஷ்டி꞉ கனவகோ வத்ஸாஅவானத² க்³ருஞ்ஜிம꞉ || 1-34-21

ஸ்²யாம꞉ ஸ²மீகோ க³ண்டூ³ஷ꞉ பஞ்ச சாஸ்ய வராங்க³னா꞉ |
ப்ருது²கீர்தி꞉ ப்ருதா² சைவ ஸ்²ருததே³வா ஸ்²ருதஸ்²ரவா꞉ || 1-34-22

ராஜாதி⁴தே³வீ ச ததா² பஞ்சைதா வீரமாதர꞉ |
ப்ருதா²ம் து³ஹிதரம் வவ்ரே குந்திஸ்தாம் குருனந்த³ன || 1-34-23

ஸூ²ர꞉ புஜ்யாய வ்ருத்³தா⁴ய குந்திபோ⁴ஜாய தாம் த³தௌ³ ||
தஸ்மாத்குந்தீதி விக்²யாதா குந்திபோ⁴ஜாத்மஜா ப்ருதா² || 1-34-24

அந்த்யஸ்ய ஸ்²ருததே³வாயாம் ஜக்³ருஹு꞉ ஸுஷுவே ஸுத꞉ |
ஸ்²ருதஸ்²ரவாயாம் சைத்³யஸ்ய ஸி²ஸு²பாலோ மஹாப³ல꞉ || 1-34-25

ஹிரண்யகஸி²புர்யோ(அ)ஸௌ தை³த்யராஜோ(அ)ப⁴வத்புரா |
ப்ருது²கீர்த்யாம் து தனய꞉ ஸஞ்ஜஜ்ஞே வ்ருத்³த⁴ஸ²ர்மண꞉ || 1-34-26

கரூஷாதி⁴பதிர்வீரோ த³ந்தவக்த்ரோ மஹாப³ல꞉ |
ப்ருதா²ம் து³ஹிதரம் சக்ரே குந்திஸ்தாம் பாண்டு³ராவஹத் || 1-34-27

யஸ்யாம் ஸ த⁴ர்மவித்³ராஜா த⁴ர்மாஜ்ஜஜ்ஞே யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ |
பீ⁴மஸேனஸ்ததா² வாதாதி³ந்த்³ராச்சைவ த⁴னஞ்ஜய꞉ || 1-34-28

லோகே(அ)ப்ரதிரதோ² வீர꞉ ஸ²க்ரதுலயபராக்ரம꞉ |
அனமித்ராச்சி²னிர்ஜஜ்ஞே கனிஷ்டா²த்³வ்ருஷ்ணினந்த³னாத் || 1-34-29

ஸை²னேய꞉ ஸத்யகஸ்தஸ்மாத்³யுயுதா⁴னஸ்²ச ஸாத்யகி꞉ |
அஸங்கோ³ யுயுதா⁴னஸ்ய பூ⁴மிஸ்தஸ்யாப⁴வத்ஸுத꞉ || 1-34-30

பூ⁴மேர்யுக³த⁴ர꞉ புத்ர இதி வம்ஸ²꞉ ஸமாப்யதே |
உத்³த⁴வோ தே³வபா⁴க³ஸ்ய மஹாபா⁴க³꞉ ஸுதோ(அ)ப்⁴வத் |
பண்டி³தானாம் பரம் ப்ராஹுர்தே³வஸ்²ரவஸமுத்³ப⁴வம் || 1-34-31

அஸ்²மக்யாம் ப்ராப்தவான்புத்ரமனாத்⁴ருஷ்டிர்யஸ²ஸ்வினம் |
நிவ்ருத்தஸ²த்ரும் ஸ²த்ருக்⁴னம் தே³வஸ்²ரவா வ்யஜாயத || 1-34-32

தே³வஸ்²ரவா꞉ ப்ரஜாதஸ்து நைஷாதி³ர்ய꞉ ப்ரதிஸ்²ருத꞉ |
ஏகலவ்யோ மஹாராஜ நிஷாதை³꞉ பரிவர்தி⁴த꞉ || 1-34-33

வத்ஸாவதே த்வபுத்ராய வஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
அத்³பி⁴ர்த³தௌ³ ஸுதம் வீரம் ஸௌ²ரி꞉ கௌஸி²கமௌரஸம் || 1-34-34

க³ண்டூ³ஷாய த்வபுத்ராய விஷ்வக்ஸேனோ த³தௌ³ ஸுதான் |
சாருதே³ஷ்ணம் ஸுசாரும் ச பஞ்சாலம் க்ருதலக்ஷணம் || 1-34-35

அஸங்க்³ராமேண யோ வீரோ நாவர்தத கதா³சன |
ரௌக்மிணேயோ மஹாபா³ஹு꞉ கனீயான்புருஷர்ஷப⁴ || 1-34-36

வாயஸானாம் ஸஹஸ்ராணி யம் யாந்தம் ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ன்வயு꞉ |
சாருமாம்ஸானி போ⁴க்ஷ்யாமஸ்²சாருதே³ஷ்ணஹதானி து || 1-34-37

தந்த்³ரிஜஸ்தந்த்³ரிபாலஸ்²ச ஸுதௌ கனவகஸ்ய து |
வீரஸ்²சாஸ்²வஹனஸ்²சைவ வீரௌ தாவாவக்³ருஞ்ஜிமௌ || 1-34-38

ஸ்²யாமபுத்ர꞉ ஸ²மீகஸ்து ஸ²மீகோ ராஜ்யமாவஹத் |
ஜுகு³ப்ஸமானௌ போ⁴ஜத்வாத்³ராஜஸூயமவாப ஸ꞉ |
அஜாதஸ²த்ரு꞉ ஸ²த்ரூணாம் ஜஜ்ஞே தஸ்ய வினாஸ²ன꞉ || 1-34-39

வஸுதே³வஸுதான்வீரான்கீர்தயிஷ்யாமி தாஞ்ச்²ருணு || 1-34-40

வ்ருஷ்ணேஸ்த்ரிவித⁴மேதத்து ப³ஹுஸா²க²ம் மஹௌஜஸம் |
தா⁴ரயன்விபுலம் வம்ஸ²ம் நானர்தை²ரிஹ யுஜ்யதே || 1-34-41

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
வ்ருஷ்ணிவம்ஸ²கீர்தனம் நாம சதுஸ்த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_34_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam -  part  1 - Harivamsha Parva
Chapter 34   -   Vrishnivamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 23,  2007
  Note. (1)  Verse 11 , line 2 -  It should be shvaphalkAt. Akrura is son of
shvaphalka, not grandson.
             (2) Verse 13, line1 -   The second pAda does not make sense.
I have followed Gita edn.
             (3) Verse 38, line 2  -  jagupsA seems to be a printing error.
So jugupsA is adopted. ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


chatustriMsho.adhyAyaH

vR^iShNivaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha
gAndhArI chaiva mAdrI cha kroShTorbhArye babhUvatuH |
gAndhArI janayAmAsa anamitraM mahAbalam || 1-34-1

mAdrI yudhAjitaM putraM tato.anyaM devamIDhuSham |
teShAM vaMshastridhA bhUto vR^iShNInAM kulavardhanaH || 1-34-2

mAdryAH putrasya jaj~nAte sutau vR^iShNyandhakAvubhau |
jaj~nAte tanayau vR^iShNeH shvaphalkashchitrakastathA || 1-34-3

shvaphalkastu mahArAja dharmAtmA yatra vartate |
nAsti vyAdhibhayaM tatra nAvarShabhayamapyuta || 1-34-4

kadAchitkAshirAjasya vibhorbharatasattama |
trINi varShANi viShaye nAvarShatpAkashAsanaH || 1-34-5

sa tatra vAsayAmAsa shvaphalkaM paramArchitam |
shvaphalkaparivarte cha vavarSha harivAhanaH || 1-34-6

shvaphalkaH kAshirAjasya sutAM bhAryAmavindata |
gAndinIM nAma sA gAM tu dadau vipreShu nityashaH || 1-34-7

sA mAturudarasthA tu bahUnvarShagaNAnkila |
nivasantI na vai jaj~ne garbhasthAM tAM pitAbravIt || 1-34-8

jAyasva shIghraM bhadraM te kimarthamiha tiShThasi |
provAcha chainaM garbhasthA kanyA gAM cha dine dine || 1-34-9

yadi dadyAM tato.adyAhaM jAyayiShyAmi tAM pitA |
tathetyuvAcha taM chAsyAH pitA kAmamapUrayat || 1-34-10

dAtA yajvA cha dhIrashcha shrutavAnatithipriyaH |
akrUraH suShuve tasmAchChvaphalkAdbhUridakShiNaH || 1-34-11

upAsa~NgastathA madrurmR^idurashchArimejayaH |
avikShipastathopekShaH shatrughno.athArimardanaH || 1-34-12

dharmadhR^igyatidharmA cha gR^idhro bhojo.andhakastathA |
AvAhaprativAhau cha sundarI cha varA~NganA || 1-34-13

akrUreNograsenAyAM sugAtryAM kurunandana |
prasenashchopadevashcha jaj~nAte devavarchasau || 1-34-14

chitrakasyAbhavanputrAH pR^ithurvipR^ithureva cha |
ashvagrIvo.ashvabAhushcha supArshvakagaveShaNau || 1-34-15

ariShTanemirashvashcha sudharmA dharmabhR^ittathA
subAhurbahubAhushcha shraviShThAshravaNe striyau || 1-34-16

ashmakyAM janayAmAsa shUraM vai devamIDhuShaH |
mahiShyAM jaj~nire shUrAdbhojyAyAM puruShA dasha || 1-34-17

vasudevo mahAbAhuH pUrvamAnakadundubhiH |
jaj~ne yasya prasUtasya dundubhyaH praNadandivi || 1-34-18

AnakAnAM cha saMhrAdaH sumahAnabhavaddivi |
papAta puShpavarShaM cha shUrasya bhavane mahat || 1-34-19

manuShyaloke kR^itsne.api rUpe nAsti samo bhuvi |
yasyAsItpuruShAgryasya kAntishchandramaso yathA || 1-34-20

devabhAgastato jaj~ne tathA devashravAH punaH |
anAdhR^iShTiH kanavako vatsAavAnatha gR^i~njimaH || 1-34-21

shyAmaH shamIko gaNDUShaH pa~ncha chAsya  varA~NganAH |
pR^ithukIrtiH pR^ithA chaiva shrutadevA shrutashravAH || 1-34-22

rAjAdhidevI cha tathA pa~nchaitA vIramAtaraH |
pR^ithAM duhitaraM vavre kuntistAM kurunandana || 1-34-23

shUraH pujyAya vR^iddhAya kuntibhojAya tAM dadau ||
tasmAtkuntIti vikhyAtA kuntibhojAtmajA pR^ithA || 1-34-24

antyasya shrutadevAyAM jagR^ihuH suShuve sutaH |
shrutashravAyAM chaidyasya shishupAlo mahAbalaH || 1-34-25

hiraNyakashipuryo.asau daityarAjo.abhavatpurA |
pR^ithukIrtyAM tu tanayaH saMjaj~ne vR^iddhasharmaNaH || 1-34-26

karUShAdhipatirvIro dantavaktro mahAbalaH |
pR^ithAM duhitaraM chakre kuntistAM pANDurAvahat || 1-34-27

yasyAM sa dharmavidrAjA dharmAjjaj~ne yudhiShThiraH |
bhImasenastathA vAtAdindrAchchaiva dhana~njayaH || 1-34-28

loke.apratiratho vIraH shakratulayaparAkramaH |
anamitrAchChinirjaj~ne kaniShThAdvR^iShNinandanAt || 1-34-29

shaineyaH satyakastasmAdyuyudhAnashcha sAtyakiH |
asa~Ngo yuyudhAnasya bhUmistasyAbhavatsutaH || 1-34-30

bhUmeryugadharaH putra iti vaMshaH samApyate |
uddhavo devabhAgasya mahAbhAgaH suto.abhvat |
paNDitAnAM paraM prAhurdevashravasamudbhavam || 1-34-31

ashmakyAM prAptavAnputramanAdhR^iShTiryashasvinam |
nivR^ittashatruM shatrughnaM devashravA vyajAyata || 1-34-32

devashravAH prajAtastu naiShAdiryaH pratishrutaH |
ekalavyo mahArAja niShAdaiH parivardhitaH || 1-34-33

vatsAvate tvaputrAya vasudevaH pratApavAn |
adbhirdadau sutaM vIraM shauriH kaushikamaurasam || 1-34-34

gaNDUShAya tvaputrAya viShvakseno dadau sutAn |
chArudeShNaM suchAruM cha pa~nchAlaM kR^italakShaNam || 1-34-35

asaMgrAmeNa yo vIro nAvartata kadAchana |
raukmiNeyo mahAbAhuH kanIyAnpuruSharShabha || 1-34-36

vAyasAnAM sahasrANi yaM yAntaM pR^iShThato.anvayuH |
chArumAMsAni bhokShyAmashchArudeShNahatAni tu || 1-34-37

tandrijastandripAlashcha sutau kanavakasya tu |
vIrashchAshvahanashchaiva vIrau tAvAvagR^i~njimau || 1-34-38

shyAmaputraH shamIkastu shamIko rAjyamAvahat |
jugupsamAnau bhojatvAdrAjasUyamavApa saH |
ajAtashatruH shatrUNAM jaj~ne tasya vinAshanaH || 1-34-39

vasudevasutAnvIrAnkIrtayiShyAmi tA~nChR^iNu || 1-34-40

vR^iShNestrividhametattu bahushAkhaM mahaujasam |
dhArayanvipulaM vaMshaM nAnarthairiha yujyate || 1-34-41

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
vR^iShNivaMshakIrtanaM nAma chatustriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்