Monday 27 April 2020

க்ரோஷ்டுவம்ஸ²வர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 36

ஷட்த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய

க்ரோஷ்டுவம்ஸ²வர்ணனம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச
க்ரோஷ்டோரேவாப⁴வத்புத்ரோ வ்ருஜினீவான்மஹாயஸா²꞉ |
வ்ருஜினீவத்ஸுதஸ்²சாபி ஸ்வாஹி꞉ ஸ்வாஹாக்ருதம் வர꞉ || 1-36-1

ஸ்வாஹிபுத்ரோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா ருஷத்³கு³ர்வத³தாம் வர꞉ |
மஹாக்ரதுபி⁴ரீஜே யோ விவிதை⁴ர்பூ⁴ரித³க்ஷிணை꞉ || 1-36-2

ஸுதப்ரஸூதிமன்விச்ச²ன்ருஷத்³கு³꞉ ஸோ(அ)க்³ர்யமாத்மஜம் |
ஜஜ்ஞே சித்ரரத²ஸ்தஸ்ய புத்ர꞉ கர்மபி⁴ரன்வித꞉ || 1-36-3

ஆஸீச்சைத்ரரதி²ர்வீரோ யஜ்வா விபுலத³க்ஷிண꞉ |
ஸ²ஸ²பி³ந்து³꞉ பரம் வ்ருத்தம் ராஜர்ஷீணாமனுஷ்டி²த꞉ || 1-36-4

ப்ருது²ஸ்²ரவா꞉ ப்ருது²யஸா² ராஜா(ஆ)ஸீச்ச²ஸ²பி³ந்து³ஜ꞉ |
ஸ²ம்ஸந்தி ச புராணஜ்ஞா꞉ பார்த²ஸ்²ரவஸமுத்தரம் || 1-36-5அனந்தரம் ஸுயஜ்ஞஸ்து ஸுயஜ்ஞதனயோ(அ)ப⁴வத் |
உஸ²தோ யஜ்ஞமகி²லம் ஸ்வத⁴ர்மமுஸ²தாம் வர꞉ || 1-36-6

ஸி²னேயுரப⁴வத்ஸூனுருஸ²த꞉ ஸ²த்ருதாபன꞉ |
மருத்தஸ்தஸ்ய தனயோ ராஜர்ஷிரப⁴வன்ன்ருப || 1-36-7

மருத்தோ(அ)லப⁴த ஜ்யேஷ்ட²ம் ஸுதம் கம்ப³லப³ர்ஹிஷம் |
சசார விபுலம் த⁴ர்மமமர்ஷாத்ப்ரேத்யபா⁴க³பி || 1-36-8

ஸுதப்ரஸூதிமிச்ச²ன்வை ஸுதம் கம்ப³லப³ர்ஹிஷ꞉ |
ப³பூ⁴வ ருக்மகவச꞉ ஸ²தப்ரஸவத꞉ ஸுத꞉ || 1-36-9

நிஹத்ய ருக்மகவச꞉ ஸ²தம் கவசினாம் ரணே |
த⁴ன்வினாம் நிஸி²தைர்பா³ணைரவாப ஸ்²ரியமுத்தமாம் || 1-36-10

ஜஜ்ஞே(அ)த² ருக்மகவசாத்பராஜித்பரவீரஹா |
ஜஜ்ஞிரே பஞ்ச புத்ராஸ்து மஹாவீர்யா꞉ பராஜித꞉ || 1-36-11

ருக்மேஷு꞉ப்ருது²ருக்மஸ்²ச ஜ்யாமக⁴꞉ பலிதோ ஹரி꞉ |
பாலிதம் ச ஹரிம் சைவ விதே³ஹேப்⁴ய꞉ பிதா த³தௌ³ || 1-36-12

ருக்மேஷுரப⁴வத்³ராஜா ப்ருது²ருக்மஸ்ய ஸம்ஸ்²ரித꞉ |
தாப்⁴யாம் ப்ரவ்ராஜிதோ ராஜ்யாஜ்ஜ்யாமகோ⁴(அ)வஸதா³ஸ்²ரமே || 1-36-13

ப்ரஸா²ந்த꞉ ஸ வனஸ்த²ஸ்து ப்³ராஹ்மணைஸ்²சாவபோ³தி⁴த꞉ |
ஜிகா³ய ரத²மாஸ்தா²ய தே³ஸ²மன்யம் த்⁴வஜீ ரதீ² || 1-36-14

நர்மதா³கூலமேகாகீ நக³ரீம் ம்ருத்திகாவதீம் |
ருக்ஷவந்தம் கி³ரிம் ஜித்வா ஸு²க்திமத்யாமுவாஸ ஸ꞉ || 1-36-15

ஜ்யாமக⁴ஸ்யாப⁴வத்³பா⁴ர்யா ஸை²ப்³யா ப³லவதீ ஸதீ |
அபுத்ரோ(அ)பி ச ராஜா ஸ நான்யாம் பா⁴ர்யாமவிந்த³த || 1-36-16

தஸ்யாஸீத்³விஜயோ யுத்³தே⁴ தத்ர கன்யாமவாப ஸ꞉ |
பா⁴ர்யாமுவாச ஸந்த்ரஸ்த꞉ ஸ்னுஷேதி ஸ நரேஸ்²வர꞉ || 1-36-17

ஏதச்ச்²ருத்வாப்³ரவீத்³தே³வீ கஸ்ய சேயம் ஸ்னுஷேதி வை |
அப்³ரவீத்தது³பஸ்²ருத்ய ஜ்யாமகோ⁴ ராஜஸத்தம꞉ || 1-36-18

யஸ்தே ஜனிஷ்யதே புத்ர꞉ தஸ்ய பா⁴ர்யோபதா³னவீ |
உக்³ரேண தபஸா தஸ்யா꞉ கன்யாயா꞉ ஸ வ்யஜாயத |
புத்ரம் வித³ர்ப⁴ம் ஸுப⁴கா³ ஸை²ப்³யா பரிணதா ஸதீ || 1-36-19

ராஜபுத்ர்யாம் து வித்³வாம்ஸௌ ஸ்னுஷாயாம் க்ரத²கௌஸி²கௌ |
பஸ்²சாத்³வித³ர்போ⁴(அ)ஜனயச்சூ²ரௌ ரணவிஸா²ரதௌ³ || 1-36-20

லோமபாத³ம் த்ரிதீயம் து புத்ரம் பரமதா⁴ர்மிகம் |
லோமபாதா³த்மஜோ ப³ப்⁴ருராஹ்வதிஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-36-21

ஆஹ்வதே꞉ கௌஸி²கஸ்²சைவ வித்³வான்பரமதா⁴ர்மிக꞉ |
சேதி³꞉ புத்ர꞉ கௌஸி²கஸ்ய தஸ்மாச்சைத்³யா ந்ருபா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 1-36-22

பீ⁴மோ வித³ர்ப⁴ஸ்ய ஸுத꞉ குந்திஸ்தஸ்யாத்மஜோ(அ)ப⁴வத் |
குந்தேர்த்⁴ருஷ்டஸுதோ ஜஜ்ஞே ரணத்⁴ருஷ்ட꞉ ப்ரதாபவான் |
த்⁴ருஷ்டஸ்ய ஜஜ்ஞிரே ஸூ²ராஸ்த்ரய꞉ பரமதா⁴ர்மிகா꞉ || 1-36-23

ஆவந்தஸ்²ச த³ஸா²ர்ஹஸ்²ச ப³லீ விஷஹரஸ்²ச ய꞉ |
த³ஸா²ர்ஹஸ்ய ஸுதோ வ்யோமா வ்யோம்னோ ஜீமூத உச்யதே || 1-36-24

ஜீமூதபுத்ரோ ப்³ருஹதிஸ்தஸ்ய பீ⁴மரத²꞉ ஸுத꞉ |
அத² பீ⁴மரத²ஸ்யாஸீத்புத்ரோ நவரத²ஸ்ததா² || 1-36-25

தஸ்ய சாஸீத்³த³ஸ²ரதா²꞉ ஸ²குனிஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
தஸ்மாத்கரம்ப⁴꞉ காரம்பி⁴ர்தே³வராதோ(அ)ப⁴வன்ன்ருப꞉ || 1-36-26

தே³வக்ஷத்ரோ(அ)ப⁴வத்தஸ்ய தை³வக்ஷத்ரிர்மஹாயஸா²꞉ |
தே³வக³ர்ப⁴ஸமோ ஜஜ்ஞே தே³வக்ஷத்ரஸ்ய நந்த³ன꞉ || 1-36-27

மதூ⁴னாம் வம்ஸ²க்ருத்³ராஜா மது⁴ர்மது⁴ரவாக³பி |
மதோ⁴ர்ஜஜ்ஞே(அ)த² வைத³ர்ப்⁴யாம் புத்ரோ மருவஸாஸ்ததா² || 1-36-28

ஆஸீன்மருவஸ꞉ புத்ர꞉ புருத்³வான்புருஷோத்தம꞉ |
மது⁴ர்ஜஜ்ஞே(அ)த² வைத³ர்ப்⁴யாம் ப⁴த்³ரவத்யாம் குரூத்³வஹ꞉ || 1-36-29

ஐக்ஷ்வாகீ சாப⁴வத்³பா⁴ர்யா ஸத்த்வாம்ஸ்தஸ்யாமஜாயத |
ஸத்த்வான்ஸர்வகு³ணோபேத꞉ ஸாத்த்வதாம் கீர்திவர்த⁴ன꞉ || 1-36-30

இமாம் விஸ்ருஷ்டிம் விஜ்ஞாய ஜ்யாமக⁴ஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
யுஜ்யதே பரயா கீர்த்யா ப்ரஜாவாம்ஸ்²ச ப⁴வேன்னர꞉ || 1-36-31

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஷட்த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_36_mpr.html


## Harivamshamahapuranam  -  Part 1  -  Harivamsha Parva
Chapter 36 -  Kroshtuvamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June  27,  2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


ShaTtriMsho.adhyAyaH

kroShTuvaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha
kroShTorevAbhavatputro vR^ijinIvAnmahAyashAH |
vR^ijinIvatsutashchApi svAhiH svAhAkR^itaM varaH || 1-36-1

svAhiputro.abhavadrAjA ruShadgurvadatAM varaH |
mahAkratubhirIje yo vividhairbhUridakShiNaiH || 1-36-2

sutaprasUtimanvichChanruShadguH so.agryamAtmajam |
jaj~ne chitrarathastasya putraH karmabhiranvitaH || 1-36-3

AsIchchaitrarathirvIro yajvA vipuladakShiNaH |
shashabinduH paraM vR^ittaM rAjarShINAmanuShThitaH || 1-36-4

pR^ithushravAH pR^ithuyashA rAjA.a.asIchChashabindujaH |
shaMsanti cha purANaj~nAH pArthashravasamuttaram || 1-36-5

anantaraM suyaj~nastu suyaj~natanayo.abhavat |
ushato yaj~namakhilaM svadharmamushatAM varaH || 1-36-6

shineyurabhavatsUnurushataH shatrutApanaH |
maruttastasya tanayo rAjarShirabhavannR^ipa || 1-36-7

marutto.alabhata jyeShThaM sutaM kambalabarhiSham  |
chachAra vipulaM dharmamamarShAtpretyabhAgapi || 1-36-8

sutaprasUtimichChanvai sutaM kaMbalabarhiShaH |
babhUva rukmakavachaH shataprasavataH sutaH || 1-36-9

nihatya rukmakavachaH shataM kavachinAM raNe |
dhanvinAM nishitairbANairavApa shriyamuttamAm || 1-36-10

jaj~ne.atha rukmakavachAtparAjitparavIrahA |
jaj~nire pa~ncha putrAstu mahAvIryAH parAjitaH || 1-36-11

rukmeShuHpR^ithurukmashcha jyAmaghaH palito hariH |
pAlitaM cha hariM chaiva videhebhyaH pitA dadau || 1-36-12

rukmeShurabhavadrAjA pR^ithurukmasya saMshritaH |
tAbhyAM pravrAjito rAjyAjjyAmagho.avasadAshrame || 1-36-13

prashAntaH sa vanasthastu brAhmaNaishchAvabodhitaH |
jigAya rathamAsthAya deshamanyaM dhvajI rathI || 1-36-14

narmadAkUlamekAkI nagarIM mR^ittikAvatIm |
R^ikShavantaM giriM jitvA shuktimatyAmuvAsa saH || 1-36-15

jyAmaghasyAbhavadbhAryA shaibyA balavatI satI |
aputro.api cha rAjA sa nAnyAM bhAryAmavindata || 1-36-16

tasyAsIdvijayo yuddhe tatra kanyAmavApa saH |
bhAryAmuvAcha saMtrastaH snuSheti sa nareshvaraH || 1-36-17

etachChrutvAbravIddevI kasya cheyaM snuSheti vai |
abravIttadupashrutya jyAmagho rAjasattamaH || 1-36-18

yaste janiShyate putraH tasya bhAryopadAnavI |
ugreNa tapasA tasyAH kanyAyAH sa vyajAyata |
putraM vidarbhaM subhagA shaibyA pariNatA satI || 1-36-19

rAjaputryAM tu vidvAMsau snuShAyAM krathakaushikau |
pashchAdvidarbho.ajanayachChUrau raNavishAradau || 1-36-20

lomapAdaM tritIyaM tu putraM paramadhArmikam |
lomapAdAtmajo babhrurAhvatistasya chAtmajaH || 1-36-21

AhvateH kaushikashchaiva vidvAnparamadhArmikaH |
chediH putraH kaushikasya tasmAchchaidyA  nR^ipAH smR^itAH || 1-36-22

bhImo vidarbhasya sutaH kuntistasyAtmajo.abhavat |
kunterdhR^iShTasuto jaj~ne raNadhR^iShTaH pratApavAn |
dhR^iShTasya jaj~nire shUrAstrayaH paramadhArmikAH || 1-36-23

Avantashcha dashArhashcha balI viShaharashcha yaH |
dashArhasya suto vyomA vyomno jImUta uchyate || 1-36-24

jImUtaputro bR^ihatistasya bhImarathaH sutaH |
atha bhImarathasyAsItputro navarathastathA || 1-36-25

tasya chAsIddasharathAH shakunistasya chAtmajaH |
tasmAtkarambhaH kArambhirdevarAto.abhavannR^ipaH || 1-36-26

devakShatro.abhavattasya daivakShatrirmahAyashAH |
devagarbhasamo jaj~ne devakShatrasya nandanaH || 1-36-27

madhUnAM vaMshakR^idrAjA madhurmadhuravAgapi |
madhorjaj~ne.atha vaidarbhyAM putro maruvasAstathA || 1-36-28

AsInmaruvasaH putraH purudvAnpuruShottamaH |
madhurjaj~ne.atha vaidarbhyAM bhadravatyAM kurUdvahaH || 1-36-29

aikShvAkI chAbhavadbhAryA sattvAMstasyAmajAyata |
sattvAnsarvaguNopetaH sAttvatAM kIrtivardhanaH || 1-36-30

imAM visR^iShTiM vij~nAya jyAmaghasya mahAtmanaH |
yujyate parayA kIrtyA prajAvAMshcha bhavennaraH || 1-36-31

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
ShaTtriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்