Thursday 23 April 2020

யது³வம்ஸ²வர்ணனம் கார்தவீர்யோத்பத்திஸ்²ச | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 33

த்ரயஸ்த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

யது³வம்ஸ²வர்ணனம் கார்தவீர்யோத்பத்திஸ்²ச

Karthaviryaarjuna

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ப³பூ⁴வுஸ்து யதோ³꞉ புத்ரா꞉ பஞ்ச தே³வஸுதோபமா꞉ |
ஸஹஸ்ரத³꞉ பயோத³ஸ்²ச க்ரோஷ்டா நீலோ(அ)ஞ்ஜிகஸ்ததா² || 1-33-1

ஸஹஸ்ரத³ஸ்ய தா³யாதா³ஸ்த்ரய꞉ பரமதா⁴ர்மிகா꞉ |
ஹைஹயஸ்²ச ஹயஸ்²சைவ ராஜன்வேணுஹயஸ்ததா² || 1-33-2

ஹைஹஸ்யாப⁴வத்புத்ரோ த⁴ர்மனேத்ர இதி ஸ்ம்ருத꞉ |
த⁴ர்மனேத்ரஸ்ய கார்தஸ்து ஸாஹஞ்ஜஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-33-3

ஸாஹஞ்ஜனீ நாம புரீ யேன ராஜ்ஞா நிவேஸி²தா |
ஸாஹஞ்ஜஸ்ய து தா³யாதோ³ மஹிஷ்மான்னாம பார்தி²வ꞉ || 1-33-4

மாஹிஷ்மதீ நாம புரீ யேன ராஜ்ஞா நிவேஸி²தா |
ஆஸீன்மாஹிஷ்மத꞉ புத்ரோ ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்ய꞉ ப்ரதாபவான் || 1-33-5வாராணஸ்யதி⁴போ ராஜா கதித²꞉ பூர்வமேவ து |
ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய புத்ரஸ்து து³ர்த³மோ நாம விஸ்²ருத꞉ || 1-33-6

து³ர்த³மஸ்ய ஸுதோ தீ⁴மான்கனகோ நாம வீர்யவான் |
கனகஸ்ய து தா³யாதா³ஸ்²சத்வாரோ லோகவிஸ்²ருதா꞉ || 1-33-7

க்ருதவீர்ய꞉ க்ருதௌஜாஸ்²ச க்ருதவர்மா ததை²வ ச |
க்ருதாக்³னிஸ்து சதுர்தோ²(அ)பூ³உத்க்ருதவீர்யாத்ததா²ர்ஜுன꞉ || 1-33-8

யஸ்து பா³ஹுஸஹஸ்ரேண ஸப்தத்³வீபேஸ்²வரோ(அ)ப⁴வத் |
ஜிகா³ய ப்ருதி²வீமேகோ ரதே²னாதி³த்யவர்சஸா || 1-33-9

ஸ ஹி வர்ஷாயுதம் தப்த்வா தப꞉ பரமது³ஸ்²சரம் |
த³த்தமாராத⁴யாமாஸ கார்தவீர்யோ(அ)த்ரிஸம்ப⁴வம் || 1-33-10

தஸ்மை த³த்தோ வரான்ப்ராதா³ச்சதுரோ பூ⁴ரிதேஜஸ꞉ |
பூர்வம் பா³ஹுஸஹஸ்ரம் து ப்ரார்தி²தம் ஸுமஹத்³வரம் || 1-33-11

அத⁴ர்மே வர்தமானஸ்ய ஸத்³பி⁴ஸ்தத்ர நிவாரணம் |
உக்³ரேண ப்ருதி²வீம் ஜித்வா ஸ்வத⁴ர்மேணானுரஞ்ஜனம் || 1-33-12

ஸங்க்³ராமான்ஸுப³ஹூன்க்ருத்வா ஹத்வா சாரீன்ஸஹஸ்ரஸ²꞉ |
ஸங்க்³ராமே வர்தமானஸ்ய வத⁴ம் சாப்யதி⁴காத்³ரணே || 1-33-13

தஸ்ய பா³ஹுஸஹஸ்ரம் து யுத்⁴யத꞉ கில பா⁴ரத |
யோகா³த்³யோகே³ஸ்²வரஸ்யைவ ப்ராது³ர்ப⁴வதி மாயயா || 1-33-14

தேனேயம் ப்ருதி²வீ ஸர்வா ஸப்தத்³வீபா ஸபத்தனா |
ஸஸமுத்³ரா ஸனக³ரா உக்³ரேண விதி⁴னா ஜிதா || 1-33-15

தேன ஸப்தஸு த்³வீபேஷு ஸப்த யஜ்ஞஸ²தானி வை |
ப்ராப்தானி விதி⁴னா ராஜ்ஞா ஸ்²ரூயந்தே ஜனமேஜய || 1-33-16

ஸர்வே யஜ்ஞா மஹாபா³ஹோஸ்தஸ்யாஸன்பூ⁴ரித³க்ஷிணா꞉ |
ஸர்வே காஞ்சனயூபாஸ்²ச ஸர்வே காஞ்சனவேத³ய꞉ || 1-33-17

ஸர்வைர்தே³வைர்மஹாராஜா விமானஸ்தை²ரலங்க்ருதா꞉ |
க³ந்த⁴ர்வைரப்ஸரோபி⁴ஸ்²ச நித்யமேவோபஸோ²பி⁴தா꞉ || 1-33-18

யஸ்ய யஜ்ஞே ஜகௌ³ கா³தா²ம் க³ந்த⁴ர்வோ நாரத³ஸ்ததா² |
வரீதா³ஸாத்மஜோ வித்³வான்மஹிம்னா தஸ்ய விஸ்மித꞉ || 1-33-19

நாரத³ உவாச
ந நூனம் கார்தவீர்யஸ்ய க³திம் யாஸ்யாந்தி பார்தி²வா꞉ |
யஜ்ஞைர்தா³னைஸ்தபோபி⁴ர்வா விக்ரமேண ஸ்²ருதேன ச || 1-33-20

ஸ ஹி ஸப்தஸு த்³வீபேஷு க²த்³கீ³ சர்மீ ஸ²ராஸனீ |
ரதீ² த்³வீபானநுசரன்யோகீ³ ஸந்த்³ருஸ்²யதே ந்ருபி⁴꞉ || 1-33-21

அனஷ்டத்³ரவ்யதா சைவ ந ஸோ²கோ ந ச விப்⁴ரம꞉ |
ப்ரபா⁴வேண மஹாராஜ்ஞ꞉ ப்ரஜா த⁴ர்மேண ரக்ஷத꞉ || 1-33-22

பஞ்சாஸீ²திஸஹஸ்ராணி வர்ஷாணாம் வை நராதி⁴ப꞉ |
ஸ ஸர்வரத்னபா⁴க்ஸம்ராட் சக்ரவர்தீ ப³பூ⁴வ ஹ || 1-33-23

ஸ ஏவ யஜ்ஞபாலோ(அ)பூ⁴த்க்ஷேத்ரபால꞉ ஸ ஏவ ச |
ஸ ஏவ வ்ருஷ்ட்யாம் பர்ஜன்யோ யோகி³த்வாத³ர்ஜுனோ(அ)ப⁴வத் || 1-33-24

ஸ வை பா³ஹுஸஹஸ்ரேணா ஜ்யாகா⁴தகடி²னத்வசா |
பா⁴தி ரஸ்²மிஸஹஸ்ரேண ஸ²ரதீ³வ தி³வாகர꞉ || 1-33-25

ஸ ஹி நாகா³ன்மனுஷ்யேஷு மாஹிஷ்மத்யாம் மஹாத்³யுதி꞉ |
கர்கோடகஸுதாஞ்ஜித்வா புர்யாம் தஸ்யாம் ந்யவேஸ²யத் || 1-33-26

ஸ வை வேக³ம் ஸமுத்³ரஸ்ய ப்ராவ்ருட்காலே(அ)ம்பு³ஜேக்ஷண꞉ |
க்ரீட³ன்னிவ பு⁴ஜோத்³பி⁴ன்னம் ப்ரதிஸ்ரோதஸ்²சகார ஹ || 1-33-27

லுண்டி²தா க்ரீடி³தா தேன பே²னஸ்ரக்³தா³மமாலினீ |
சலதூ³ர்மிஸஹஸ்ரேண ஸ²ங்கிதாப்⁴யேதி நர்மதா³ || 1-33-28

தஸ்ய பா³ஹுஸஹஸ்ரேண க்ஷுப்⁴யமாணே மஹோத³தௌ⁴ |
ப⁴யான்னிலீனா நிஸ்²சேஷ்டா꞉ பாதாலஸ்தா² மஹாஸுரா꞉ || 1-33-29

சூர்ணீக்ருதமஹாவீசிம் சலமீனமஹாதிமிம் |
மாருதாவித்³த⁴பே²னௌக⁴மாவர்தக்ஷோப⁴து³꞉ஸஹம் || 1-33-30

ப்ராவர்தயத்ததா³ ராஜா ஸஹஸ்ரேண ச பா³ஹுனா |
தே³வாஸுரஸமாக்ஷிப்த꞉ க்ஷீரோத³மிவ மந்த³ர꞉ || 1-33-31

மந்த³ரக்ஷோப⁴சகிதா அம்ருதோத்³ப⁴வஸ²ங்கிதா꞉ |
ஸஹஸோத்பதிதா பீ⁴தா பீ⁴மம் த்³ருஷ்ட்வா ந்ருபோத்தமம் || 1-33-32

நதா நிஸ்²சலமூர்தா⁴னோ ப³பூ⁴வுஸ்தே மஹோரகா³꞉ |
ஸாயாஹ்னே கத³லீக²ண்டை³꞉ கம்பிதாஸ்தஸ்ய வாயுனா || 1-33-33

ஸ வை ப³த்³த்⁴வா த⁴னுர்ஜ்யாபி⁴ருத்ஸிக்தம் பஞ்சபி⁴꞉ ஸ²ரை꞉ |
லங்கேஸ²ம் மோஹயித்வா து ஸப³லம் ராவணம் ப³லாத் |
நிர்ஜித்யைவ ஸமானீய மாஹிஷ்மத்யாம் ப³ப³ந்த⁴ தம் || 1-33-34

ஸ்²ருத்வா து ப³த்³த⁴ம் பௌலஸ்த்யம் ராவணம் த்வர்ஜுனேன து |
ததோ க³த்வா புலஸ்த்யஸ்தமர்ஜுனம் த³த்³ருஸே² ஸ்வயம் |
முமோச ரக்ஷ꞉ பௌலஸ்த்யம் புலஸ்த்யேனானுயாசித꞉ || 1-33-35

யஸ்ய பா³ஹுஸஹஸ்ரஸ்ய ப³பூ⁴வ ஜ்யாதலஸ்வன꞉ |
யுகா³ந்தே த்வம்பு³த³ஸ்யேவ ஸ்பு²டதோ ஹ்யஸ²னேரிவ || 1-33-36

அஹோ ப³த ம்ருதே⁴ வீர்யம் பா⁴ர்க³வஸ்ய யத³ச்சி²னத் |
ராஜ்ஞோ பா³ஹுஸஹஸ்ரம் து ஹைமம் தாலவனம் யதா² || 1-33-37

த்ருஷிதேன கதா³சித்ஸ பி⁴க்ஷிதஸ்²சித்ரபா⁴னுனா |
ஸ பி⁴க்ஷாமத³தா³த்³வீர꞉ ஸப்தத்³வீபான்விபா⁴வஸோ꞉ || 1-33-38

புராணி க்³ராமகோ⁴ஷாம்ஸ்²ச விஷயாம்ஸ்²சைவ ஸர்வஸ²꞉ |
ஜஜ்வால தஸ்ய ஸர்வாணி சித்ரபா⁴னுர்தி³த⁴க்ஷயா || 1-33-39

ஸ தஸ்ய புருஷேந்த்³ரஸ்ய ப்ரபா⁴வேன மஹாத்மன꞉ |
த³தா³ஹ கார்தவீர்யஸ்ய ஸை²லாம்ஸ்²சைவ வனானி ச || 1-33-40

ஸ ஸூ²ன்யமாஸ்²ரமம் ரம்யம் வருணஸ்யாத்மஜஸ்ய வை |
த³தா³ஹ வனவத்³பீ⁴தஸ்²சித்ரபா⁴னு꞉ ஸஹைஹய꞉ || 1-33-41

யம் லேபே⁴ வருண꞉ புத்ரம் புரா பா⁴ஸ்வந்தமுத்தமம் |
வஸிஷ்ட²ம் நாம ஸ முனி꞉ க்²யாத ஆபவ இத்யுத || 1-33-42

யத்ராபவஸ்து தம் க்ரோதா⁴ச்ச²ப்தவானர்ஜுனம் விபு⁴꞉ |
யஸ்மான்ன வர்ஜிதமித³ம் வனம் தே மம ஹைஹய || 1-33-43

தஸ்மாத்தே து³ஷ்கரம் கர்ம க்ருதமன்யோ ஹனிஷ்யதி |
ராமோ நாம மஹாபா³ஹுர்ஜாமத³க்³ன்ய꞉ ப்ரதாபவான் || 1-33-44

சி²த்த்வா ப³ஹுஸஹஸ்ரம் தே ப்ரமத்²ய தரஸா ப³லீ |
தபஸ்வீ ப்³ராஹ்மணஸ்²ச த்வாம் வதி⁴ஷ்யதி ஸ பா⁴ர்க³வ꞉ || 1-33-45

வைஸ²ம்பாயன உவாச
அனஷ்டத்³ரவ்யதா யஸ்ய ப³பூ⁴வாமித்ரகர்ஸ²ன |
ப்ரபா⁴வேன நரேந்த்³ரஸ்ய ப்ரஜா த⁴ர்மேண ரக்ஷத꞉ || 1-33-46

ராமாத்ததோ(அ)ஸ்ய ம்ருத்யுர்வை தஸ்ய ஸா²பான்முனேர்ன்ருப |
வரஸ்²சைவ ஹி கௌரவ்ய ஸ்வயமேவ வ்ருத꞉ புரா || 1-33-47

தஸ்ய புத்ரஸ²தஸ்யாஸன்பஞ்ச ஸே²ஷா மஹாத்மன꞉ |
க்ருதாஸ்த்ரா ப³லின꞉ ஸூ²ரா த⁴ர்மாத்மானோ யஸ²ஸ்வின꞉ || 1-33-48

ஸூ²ரஸேனஸ்²ச ஸூ²ரஸ்²ச த்⁴ருஷ்டோக்த꞉ க்ருஷ்ண ஏவ ச |
ஜயத்⁴வஜஸ்²ச நாம்னா(ஆ)ஸீதா³வந்த்யோ ந்ருபதிர்மஹான் || 1-33-49

கார்தவீர்யஸ்ய தனயா வீர்யவந்தோ மஹாரதா²꞉ |
ஜயத்⁴வஜஸ்ய புத்ரஸ்து தாலஜங்கோ⁴ மஹாப³ல꞉ || 1-33-50

தஸ்ய புத்ரா꞉ ஸ²தம் க்²யாதாஸ்தாலஜங்கா⁴ இதி ஸ்²ருதா꞉ |
தேஷாம் குலே மஹாராஜ ஹைஹயானாம் மஹாத்மனாம் || 1-33-51

வீதிஹோத்ரா꞉ ஸுஜாதாஸ்²ச போ⁴ஜாஸ்²சாவந்தய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
தௌண்டி³கேரா இதி க்²யாதாஸ்தாலஜங்கா⁴ஸ்ததை²வ ச || 1-33-52

ப⁴ரதாஸ்²cஅ ஸுதா ஜாதா ப³ஹுத்வான்னானுகீர்திதா꞉ |
வ்ருஷப்ரப்⁴ருதயோ ராஜன்யாத³வா꞉ பூர்ணகர்மிண꞉ || 1-33-53

வ்ருஷோ வம்ஸ²த⁴ரஸ்தத்ர தஸ்ய புத்ரோ(அ)ப⁴வன்மது⁴꞉ |
மதோ⁴꞉ புத்ரஸ²தம் த்வாஸீத்³வ்ருஷணஸ்தஸ்ய வம்ஸ²பா⁴க் || 1-33-54

வ்ருஷணாத்³வ்ருஷ்ணய꞉ ஸர்வே மதோ⁴ஸ்து மாத⁴வா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
யாத³வா யது³னா சாக்³ரே நிருச்யந்தே ச ஹைஹயா꞉ || 1-33-55

ஸூ²ராஸ்²ச ஸூ²ரவீராஸ்²ச ஸூ²ரஸேனாஸ்ததா²னக⁴ |
ஸூ²ரஸேன இதி க்²யாதஸ்தஸ்ய தே³ஸோ² மஹாத்மன꞉ || 1-33-56

ந தஸ்ய வித்தனாஸோ²(அ)ஸ்தி நஷ்டம் ப்ரதிலபே⁴ச்ச ஸ꞉ |
கார்தவீர்யஸ்ய யோ ஜன்ம கீர்தயேதி³ஹ நித்யஸ²꞉ || 1-33-57

ஏதே யயாதிபுத்ராணாம் பஞ்ச வம்ஸா² விஸா²ம்பதே |
கீர்திதா லோகவீராணாம் யே லோகாந்தா⁴ரயந்தி வை |
பூ⁴தானீவ மஹாராஜ பஞ்ச ஸ்தா²வரஜங்க³மான் || 1-33-58

ஸ்²ருத்வா பஞ்சவிஸர்க³ம் து ராஜா த⁴ர்மார்த²கோவித³꞉ |
வஸீ² ப⁴வதி பஞ்சானாமாத்மஜானாம் ததே²ஸ்²வர꞉ || 1-33-59

லபே⁴த்பஞ்ச வராம்ஸ்²சைவ து³ர்லபா⁴னிஹ லௌகிகான் |
ஆயு꞉ கீர்திம் ததா² புத்ரானைஸ்²வர்யம் பூ⁴மிமேவ ச |
தா⁴ரணாச்ச்²ரவணாச்சைவ பஞ்சவர்க³ஸ்ய பா⁴ரத || 1-33-60

க்ரோஷ்டோஸ்து ஸ்²ருணு ராஜேந்த்³ர வம்ஸ²முத்தமபௌருஷம் |
யதோ³ர்வம்ஸ²த⁴ரஸ்யாத² யஜ்வன꞉ புண்யகர்மண꞉ || 1-33-61

க்ரோஷ்டுர்ஹி வம்ஸ²ம் ஸ்²ருத்வேமம் ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே |
யஸ்யான்வவாயஜோ விஷ்ணுர்ஹரிர்வ்ருஷ்ணிகுலோத்³வஹ꞉ || 1-33-62

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
த்ரயஸ்த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_33_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam  - Part 1  -  Harivamsha Parva
Chapter 33 Yaduvamsha Varnanam and Kartaviryotpatti
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 21, 2007 ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


trayastriMsho.adhyAyaH

yaduvaMshavarNanaM kArtavIryotpattishcha   

vaishampAyana uvAcha
babhUvustu yadoH putrAH pa~ncha devasutopamAH |
sahasradaH payodashcha kroShTA nIlo.a~njikastathA || 1-33-1

sahasradasya dAyAdAstrayaH paramadhArmikAH |
haihayashcha hayashchaiva rAjanveNuhayastathA || 1-33-2

haihasyAbhavatputro dharmanetra iti smR^itaH |
dharmanetrasya kArtastu sAha~njastasya chAtmajaH || 1-33-3

sAha~njanI nAma purI yena rAj~nA niveshitA |
sAha~njasya tu dAyAdo mahiShmAnnAma pArthivaH || 1-33-4

mAhiShmatI nAma purI yena rAj~nA niveshitA |
AsInmAhiShmataH putro bhadrashreNyaH pratApavAn || 1-33-5

vArANasyadhipo rAjA katithaH pUrvameva tu |
bhadrashreNyasya putrastu durdamo nAma vishrutaH || 1-33-6

durdamasya suto dhImAnkanako nAma vIryavAn |
kanakasya tu dAyAdAshchatvAro lokavishrutAH || 1-33-7

kR^itavIryaH kR^itaujAshcha kR^itavarmA tathaiva cha |
kR^itAgnistu chaturtho.abUutkR^itavIryAttathArjunaH || 1-33-8

yastu bAhusahasreNa saptadvIpeshvaro.abhavat |
jigAya pR^ithivImeko rathenAdityavarchasA || 1-33-9

sa hi varShAyutaM taptvA tapaH paramadushcharam |
dattamArAdhayAmAsa kArtavIryo.atrisaMbhavam || 1-33-10

tasmai datto varAnprAdAchchaturo bhUritejasaH  |
pUrvaM bAhusahasraM tu prArthitaM sumahadvaram || 1-33-11

adharme vartamAnasya sadbhistatra nivAraNam |
ugreNa pR^ithivIM jitvA svadharmeNAnura~njanam || 1-33-12

saMgrAmAnsubahUnkR^itvA hatvA chArInsahasrashaH |
saMgrAme vartamAnasya vadhaM chApyadhikAdraNe || 1-33-13

tasya bAhusahasraM tu yudhyataH kila bhArata |
yogAdyogeshvarasyaiva prAdurbhavati mAyayA || 1-33-14

teneyaM pR^ithivI sarvA saptadvIpA sapattanA |
sasamudrA sanagarA ugreNa vidhinA jitA || 1-33-15

tena saptasu dvIpeShu sapta yaj~nashatAni vai |
prAptAni vidhinA rAj~nA shrUyante janamejaya || 1-33-16

sarve yaj~nA mahAbAhostasyAsanbhUridakShiNAH |
sarve kA~nchanayUpAshcha sarve kA~nchanavedayaH || 1-33-17

sarvairdevairmahArAjA vimAnasthairala~NkR^itAH |
gandharvairapsarobhishcha nityamevopashobhitAH || 1-33-18

yasya yaj~ne jagau gAthAM gandharvo nAradastathA |
varIdAsAtmajo vidvAnmahimnA tasya vismitaH || 1-33-19

nArada uvAcha
na nUnaM kArtavIryasya gatiM yAsyAnti pArthivAH |
yaj~nairdAnaistapobhirvA vikrameNa shrutena cha || 1-33-20

sa hi saptasu dvIpeShu khadgI charmI sharAsanI |
rathI dvIpAnanucharanyogI saMdR^ishyate nR^ibhiH || 1-33-21

anaShTadravyatA chaiva na shoko na cha vibhramaH |
prabhAveNa mahArAj~naH prajA dharmeNa rakShataH || 1-33-22

pa~nchAshItisahasrANi varShANAM vai narAdhipaH |
sa sarvaratnabhAksaMrAT chakravartI babhUva ha || 1-33-23

sa eva yaj~napAlo.abhUtkShetrapAlaH sa eva cha |
sa eva vR^iShTyAM parjanyo yogitvAdarjuno.abhavat || 1-33-24

sa vai bAhusahasreNA jyAghAtakaThinatvachA |
bhAti rashmisahasreNa sharadIva divAkaraH || 1-33-25

sa hi nAgAnmanuShyeShu mAhiShmatyAM mahAdyutiH |
karkoTakasutA~njitvA puryAM tasyAM nyaveshayat || 1-33-26

sa vai vegaM samudrasya prAvR^iTkAle.aMbujekShaNaH |
krIDanniva bhujodbhinnaM pratisrotashchakAra ha || 1-33-27

luNThitA krIDitA tena phenasragdAmamAlinI |
chaladUrmisahasreNa sha~NkitAbhyeti narmadA || 1-33-28

tasya bAhusahasreNa kShubhyamANe mahodadhau |
bhayAnnilInA nishcheShTAH pAtAlasthA mahAsurAH || 1-33-29

chUrNIkR^itamahAvIchiM chalamInamahAtimim |
mArutAviddhaphenaughamAvartakShobhaduHsaham || 1-33-30

prAvartayattadA rAjA sahasreNa cha bAhunA |
devAsurasamAkShiptaH kShIrodamiva mandaraH || 1-33-31

mandarakShobhachakitA amR^itodbhavasha~NkitAH |
sahasotpatitA bhItA bhImaM dR^iShTvA nR^ipottamam || 1-33-32

natA nishchalamUrdhAno babhUvuste mahoragAH |
sAyAhne kadalIkhaNDaiH kaMpitAstasya vAyunA || 1-33-33

sa vai baddhvA dhanurjyAbhirutsiktaM pa~nchabhiH sharaiH |
la~NkeshaM mohayitvA tu sabalaM rAvaNaM balAt |
nirjityaiva samAnIya mAhiShmatyAM babandha tam || 1-33-34

shrutvA tu baddhaM paulastyaM rAvaNaM tvarjunena tu |
tato gatvA pulastyastamarjunaM dadR^ishe svayam |
mumocha rakShaH paulastyaM pulastyenAnuyAchitaH || 1-33-35

yasya bAhusahasrasya babhUva jyAtalasvanaH |
yugAnte tvambudasyeva sphuTato hyashaneriva || 1-33-36

aho bata mR^idhe vIryaM bhArgavasya yadachChinat |
rAj~no bAhusahasraM tu haimaM tAlavanaM yathA || 1-33-37

tR^iShitena kadAchitsa bhikShitashchitrabhAnunA |
sa bhikShAmadadAdvIraH saptadvIpAnvibhAvasoH || 1-33-38

purANi grAmaghoShAMshcha viShayAMshchaiva sarvashaH |
jajvAla tasya sarvANi chitrabhAnurdidhakShayA || 1-33-39

sa tasya puruShendrasya prabhAvena mahAtmanaH |
dadAha kArtavIryasya shailAMshchaiva vanAni cha || 1-33-40

sa shUnyamAshramaM  ramyaM varuNasyAtmajasya vai |
dadAha vanavadbhItashchitrabhAnuH sahaihayaH || 1-33-41

yaM lebhe varuNaH putraM purA bhAsvantamuttamam |
vasiShThaM nAma sa muniH khyAta Apava ityuta || 1-33-42

yatrApavastu taM krodhAchChaptavAnarjunaM vibhuH |
yasmAnna varjitamidaM vanaM te mama haihaya || 1-33-43

tasmAtte duShkaraM karma kR^itamanyo haniShyati |
rAmo nAma mahAbAhurjAmadagnyaH pratApavAn || 1-33-44

ChittvA bahusahasraM te pramathya tarasA balI |
tapasvI brAhmaNashcha tvAM vadhiShyati sa bhArgavaH || 1-33-45

vaishampAyana uvAcha
anaShTadravyatA yasya babhUvAmitrakarshana |
prabhAvena narendrasya prajA dharmeNa rakShataH || 1-33-46

rAmAttato.asya mR^ityurvai tasya shApAnmunernR^ipa |
varashchaiva hi kauravya svayameva vR^itaH purA || 1-33-47

tasya putrashatasyAsanpa~ncha sheShA mahAtmanaH |
kR^itAstrA balinaH shUrA dharmAtmAno yashasvinaH || 1-33-48

shUrasenashcha shUrashcha dhR^iShToktaH kR^iShNa eva cha |
jayadhvajashcha nAmnA.a.asIdAvantyo nR^ipatirmahAn || 1-33-49

kArtavIryasya tanayA vIryavanto mahArathAH |
jayadhvajasya putrastu tAlaja~Ngho mahAbalaH || 1-33-50

 tasya putrAH shataM khyAtAstAlaja~NghA iti shrutAH |
 teShAM kule mahArAja haihayAnAM mahAtmanAm || 1-33-51

 vItihotrAH sujAtAshcha bhojAshchAvantayaH smR^itAH |
 tauNDikerA iti khyAtAstAlaja~NghAstathaiva cha || 1-33-52

 bharatAshca sutA jAtA bahutvAnnAnukIrtitAH |
 vR^iShaprabhR^itayo rAjanyAdavAH pUrNakarmiNaH || 1-33-53

 vR^iSho vaMshadharastatra tasya putro.abhavanmadhuH |
 madhoH putrashataM tvAsIdvR^iShaNastasya vaMshabhAk || 1-33-54

 vR^iShaNAdvR^iShNayaH sarve madhostu mAdhavAH smR^itAH |
 yAdavA yadunA chAgre niruchyante cha haihayAH || 1-33-55

 shUrAshcha shUravIrAshcha shUrasenAstathAnagha |
 shUrasena iti khyAtastasya desho mahAtmanaH || 1-33-56

 na tasya vittanAsho.asti naShTaM pratilabhechcha saH |
 kArtavIryasya yo janma kIrtayediha nityashaH || 1-33-57

 ete yayAtiputrANAM pa~ncha vaMshA vishAMpate |
 kIrtitA lokavIrANAM ye lokAndhArayanti vai |
 bhUtAnIva mahArAja pa~ncha sthAvaraja~NgamAn || 1-33-58

 shrutvA pa~nchavisargaM tu rAjA dharmArthakovidaH |
 vashI bhavati pa~nchAnAmAtmajAnAM tatheshvaraH || 1-33-59

 labhetpa~ncha varAMshchaiva durlabhAniha laukikAn |
 AyuH kIrtiM tathA putrAnaishvaryaM bhUmimeva cha |
 dhAraNAchChravaNAchchaiva pa~nchavargasya bhArata || 1-33-60

 kroShTostu shR^iNu rAjendra vaMshamuttamapauruSham |
 yadorvaMshadharasyAtha yajvanaH puNyakarmaNaH || 1-33-61

 kroShTurhi vaMshaM shrutvemaM sarvapApaiH pramuchyate |
 yasyAnvavAyajo viShNurharirvR^iShNikulodvahaH || 1-33-62

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
trayastriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்