Wednesday 22 April 2020

புருவம்ஸா²னுகீர்தனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 32

த்³வாத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

புருவம்ஸா²னுகீர்தனம்


Dushyanta and Shakuntala

வைஸ²ம்பாயன உவாச
அனாத்⁴ருஷ்யஸ்து ராஜர்ஷிர்ருசேயுஸ்²சைகராட்ஸ்ம்ருத꞉ |
ருசேயோர்ஜ்வலனா நாம பா⁴ர்யா வை தக்ஷகாத்மஜா || 1-32-1

தஸ்யாம் ஸ தே³வ்யாம் ராஜர்ஷிர்மதினாரோ மஹீபதி꞉ |
மதினாரஸுதாஸ்²சாஸம்ஸ்த்ரய꞉ பரமதா⁴ர்மிகா꞉ || 1-32-2

தம்ஸுராத்³ய꞉ ப்ரதிரத²꞉ ஸுபா³ஹுஸ்²சைவ தா⁴ர்மிக꞉ |
கௌ³ரீ கன்யா ச விக்²யாதா மாந்தா⁴த்ருஜனநீ ஸு²பா⁴ || 1-32-3

ஸர்வே வேத³வித³ஸ்தத்ர ப்³ரஹ்மண்யா꞉ ஸத்யவாதி³ன꞉ |
ஸர்வே க்ருதாஸ்த்ரா ப³லின꞉ ஸர்வே யுத்³த⁴விஸா²ரதா³꞉ || 1-32-4

புத்ர꞉ ப்ரதிரத²ஸ்யாஸீத்கண்வ꞉ ஸமப⁴வன்ன்ருப꞉ |
மேதா⁴திதி²꞉ ஸுதஸ்தஸ்ய யஸ்மாத்காண்வாயனா த்³விஜா꞉ || 1-32-5


ஈலினீ பூ⁴ப யஸ்யா(ஆ)ஸீத்கன்யா வை ஜனமேஜய |
ப்³ரஹ்மவாதி³ன்யதி⁴ ஸ்த்ரீம் ச தம்ஸுஸ்தாமப்⁴யக³ச்ச²த || 1-32-6

தம்ஸோ꞉ ஸுரோதோ⁴ ராஜர்ஷிர்த⁴ர்மனேத்ரோ மஹாயஸா²꞉ |
ப்³ரஹ்மவாதீ³ பராக்ராந்தஸ்தஸ்ய பா⁴ர்யோபதா³னவீ || 1-32-7


உபதா³னவீ ஸுதாம்ˮல்லேபே⁴ சதுரஸ்த்வைலிகாத்மஜான் |
து³ஷ்யந்தமத² ஸுஷ்மந்தம் ப்ரவீரமனக⁴ம் ததா² || 1-32-8

து³ஷ்யந்தஸ்ய து தா³யாதோ³ ப⁴ரதோ நாம வீர்யவான் |
ஸ ஸர்வத³மனோ நாம நாகா³யுதப³லோ மஹான் || 1-32-9

சக்ரவர்தீ ஸுதோ ஜஜ்ஞே து³ஷ்யந்தஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸ²குந்தலாயாம் ப⁴ரதோ யஸ்ய நாம்னா ஸ்த² பா⁴ரதா꞉ || 1-32-10

து³ஷ்யந்தம் ப்ரதி ராஜானம் வாகு³வாசாஸ²ரீரிணீ |
மாதா ப⁴ஸ்த்ரா பிது꞉ புத்ரோ யேன ஜாத꞉ ஸ ஏவ ஸ꞉ || 1-32-11

ப⁴ரஸ்வ புத்ரம் து³ஷ்யந்த மாவமம்ஸ்தா²꞉ ஸ²குந்தலாம் |
ரேதோதா⁴꞉ புத்ர உன்னயதி நரதே³வ யமக்ஷயாத் || 1-32-12

த்வம் சாஸ்ய தா⁴தா க³ர்ப⁴ஸ்ய ஸத்யமாஹ ஸ²குந்தலா |
ப⁴ரதஸ்ய வினஷ்டேஷு தனயேஷு மஹீபதே꞉ || 1-32-13

மாத்ரூணாம் தாத கோபேன மயா தே கதித²ம் புரா |
ப்³ருஹஸ்பதேராங்கி³ரஸ꞉ புத்ரோ ராஜன்மஹாமுனி꞉ |
ஸங்க்ராமிதோ ப⁴ரத்³வாஜோ மருத்³பி⁴꞉ ருதுபி⁴ர்விபு⁴꞉ || 1-32-14

அத்ரைவோதா³ஹரந்தீமம் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
த⁴ர்மஸங்க்ரமணம் சாபி மருத்³பி⁴ர்ப⁴ரதாய வை || 1-32-15

அயோஜயத்³ப⁴ரத்³வாஜோ மருத்³பி⁴꞉ க்ரதுபி⁴ர்ஹிதம் |
பூர்வம் து விததே² தஸ்ய க்ருதே வை புத்ரஜன்மனி || 1-32-16

ததோ(அ)த² விததோ² நாம ப⁴ரத்³வாஜஸுதோ(அ)ப⁴வத் |
ததோ(அ)த² விததே² ஜாதே ப⁴ரதஸ்து தி³வம் யயௌ || 1-32-17

விதத²ம் சாபி⁴ஷிச்யாத² ப⁴ரத்³வாஜோ வனம் யயௌ |
ஸ ராஜா விதத²꞉ புத்ராஞ்ஜனயாமாஸ பஞ்ச வை || 1-32-18

ஸுஹோத்ரம் ச ஸுஹோதாரம் க³யம் க³ர்க³ம் ததை²வ ச |
கபிலம் ச மஹாத்மானம் ஸுஹோத்ரஸ்ய ஸுதத்³வயம் || 1-32-19

காஸி²கஸ்²ச மஹாஸத்த்வஸ்ததா² க்³ருத்ஸமதிர்ன்ருப꞉ |
ததா² க்³ருத்ஸமதே꞉ புத்ரா ப்³ராஹ்மண꞉ க்ஷத்ரியா விஸ²꞉ || 1-32-20

காஸி²கஸ்ய து காஸே²ய꞉ புத்ரோ தீ³ர்க⁴தபாஸ்ததா² |
ப³பூ⁴வ தீ³ர்க⁴தபஸோ வித்³வாந்த⁴ன்வந்தரி꞉ ஸுத꞉ || 1-32--21

த⁴ன்வந்தரேஸ்து தனய꞉ கேதுமானிதி விஸ்²ருத꞉ |
அத² கேதுமத꞉ புத்ரோ வீரோ பீ⁴மரதோ² ந்ருப || 1-32-22

ஸுதோ பீ⁴மரத²ஸ்யாஸீத்³தி³வோதா³ஸ꞉ ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
தி³வோதா³ஸ இதி க்²யாத꞉ ஸர்வரக்ஷோவினாஸ²ன꞉ || 1-32-23

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து புரீம் வாராணஸீம் ந்ருப |
ஸூ²ன்யாம் நிவேஸ²யாமாஸ க்ஷேமகோ நம ராக்ஷஸ꞉ |
ஸ²ப்தா ஹி ஸா மதிமதா நிகும்பே⁴ன மஹாத்மனா |
ஸூ²ன்யா வர்ஷஸஹஸ்ரம் வை ப⁴வித்ரீதி நராதி⁴ப || 1-32-24

தஸ்யாம் து ஸ²ப்தமாத்ராயாம் தி³வோதா³ஸ꞉ ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
விஷயாந்தே புரீம் ரம்யாம் கோ³மத்யாம் ஸம்ந்யவேஸ²யத் || 1-32-25

ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய பூர்வம் து புரீ வாராணஸீ ப⁴வத் |
யது³வம்ஸ²ப்ரஸூதஸ்ய தபஸ்யபி⁴ரதஸ்ய ச || 1-32-26

ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய புத்ராணாம் ஸ²தமுத்தமத⁴ன்வினாம் |
ஹத்வா நிவேஸ²யாமாஸ தி³வோதா³ஸ꞉ ப்ரஜேஸ்²வர꞉ || 1-32-27

தி³வோதா³ஸஸ்ய புத்ரஸ்து வீரோ ராஜா ப்ரதர்த³ன꞉ |
ப்ரதர்த³னஸ்ய புத்ரௌ த்³வௌ வத்ஸோ பா⁴ர்க³ஸ்ததை²வ ச || 1-32-28

அலர்கோ ராஜபுத்ரஸ்து ராஜா ஸன்னதிமான்பு⁴வி |
ஹைஹயஸ்ய து தா³யாத்³யம் ஹ்ருதவான்வை மஹீபதி꞉ || 1-32-29

ஆஜஹ்ரே பித்ரூதா³யாத்³யம் தி³வோதா³ஸஹ்ருதம் ப³லாத் |
ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய புத்ரேண து³ர்த³மேன மஹாத்மனா |
தி³வோதா³ஸேன பா³லேதி க்⁴ருணயா பரிவர்ஜித꞉ || 1-32-30

அஷ்டாரதோ² நாம ந்ருப꞉ ஸுதோ பீ⁴மரத²ஸ்ய வை|
தேன புத்ரேஷு பா³லேஷு ப்ரஹ்ருதம் தஸ்ய பா⁴ரத || 1-32-31

வைரஸ்யாந்தம் மஹாராஜ க்ஷத்ரியேண விதி⁴த்ஸதா |
அலர்க꞉ காஸி²ராஜஸ்து ப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ || 1-32-32

ஷஷ்டிவர்ஷஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிவர்ஷஸ²தானி ச |
தஸ்யா(ஆ)ஸீத்ஸுமஹத்³ராஜ்யம் ரூபயௌவனஸா²லின꞉ || 1-32-33

யுவா ரூபேண ஸம்பன்ன ஆஸீத்காஸி²குலோத்³வஹ꞉ |
லோபாமுத்³ராப்ரஸாதே³ன பரமாயுரவாப ஸ꞉ || 1-32-34

வயஸோ(அ)ந்தே மஹாபா³ஹுர்ஹத்வா க்ஷேமகராக்ஷஸம் |
ஸூ²ன்யாம் நிவேஸ²யாமாஸ புரீம் வாராணஸீம் ந்ருப || 1-32-35

அலர்கஸ்ய து தா³யாத³꞉ ஸுனீதோ² நாம பார்தி²வ꞉ |
ஸுனீத²ஸ்ய து தா³யாத³꞉ க்ஷேம்யோ நாம மஹாயஸா²꞉ || 1-32-36

க்ஷேம்யஸ்ய கேதுமான்புத்ரோ வர்ஷகேதுஸ்ததோ(அ)ப⁴வத் |
வர்ஷகேதோஸ்து தா³யாதோ³ விபு⁴ர்னாம ப்ரஜேஸ்²வர꞉ || 1-32-37

ஆனர்தஸ்து விபோ⁴꞉ புத்ர꞉ ஸுகுமாரஸ்ததோ(அ)ப⁴வத் |
புத்ரஸ்து ஸுகுமாரஸ்ய ஸத்யகேதுர்மஹாரத²꞉ || 1-32-38

ததோ(அ)ப⁴வன்மஹாதேஜா ராஜா பரமதா⁴ர்மிக꞉ |
வத்ஸஸ்ய வத்ஸபூ⁴மிஸ்து பா⁴ர்க³பூ⁴மிஸ்து பா⁴ர்க³வாத் || 1-32-39

ஏதே த்வங்கி³ரஸ꞉ புத்ரா ஜாதா வம்ஸே²(அ)த² பா⁴ர்க³வே |
ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஸ்²யா꞉ ஸூ²த்³ராஸ்²ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 1-32-40

ஸுஹோத்ரஸ்ய ப்³ருஹத்புத்ரோ ப்³ருஹதஸ்தனயாஸ்த்ரய꞉ |
அஜமீடோ⁴ த்³விமீட⁴ஸ்²ச புருமீட⁴ஸ்²ச வீர்யவான் || 1-32-41

அஜமீட⁴ஸ்ய பத்ன்யஸ்து திஸ்ரோ வை யஸ²ஸான்விதா꞉ |
நீலினீ கேஸி²னீ சைவ தூ⁴மினீ ச வராங்க³னா || 1-32-42

அஜமீட⁴ஸ்ய கேஸி²ன்யாம் ஜஜ்ஞே ஜஹ்னு꞉ ப்ரதாபவான் |
ஆஜஹ்ரே யோ மஹாஸத்ரம் ஸர்வமேத⁴ம் மஹாமக²ம் || 1-32-43

பதிலோபே⁴ன யம் க³ங்கா³ வினீதாபி⁴ஸஸார ஹ |
நேச்ச²த꞉ ப்லாவயாமாஸ தஸ்ய க³ங்கா³த² தத்ஸத³꞉ || 1-32-44

ஸ தயா ப்லாவிதம் த்³ரூஷ்ட்வா யஜ்ஞவாடம் பரந்தப |
ஜஹ்னுரப்யப்³ரவீத்³க³ங்கா³ம் க்ருத்³தோ⁴ ப⁴ரதஸத்தம || 1-32-45

ஏஷ தே த்ரிஷு லோகேஷு ஸங்க்ஷிப்யாப꞉ பிபா³ம்யஹம் |
அஸ்ய க³ங்கே³(அ)வலேபஸ்ய ஸத்³ய꞉ ப²லமவாப்னுஹி || 1-32-46

தத꞉ பீதாம் மஹாத்மானோ க³ங்கா³ம் த்³ருஷ்ட்வா மஹர்ஷய꞉ |
உபனின்யுர்மஹாபா⁴கா³ து³ஹித்ருத்வாய ஜாஹ்னவீம் || 1-32-47

யுவனாஸ்²வஸ்ய புத்ரீம் து காவேரீம் ஜஹ்னுராவஹத் |
க³ங்கா³ஸா²பேன தே³ஹார்த⁴ம் யஸ்யா꞉ பஸ்²சான்னதீ³க்ருதம் || 1-32-48

ஜஹ்னோஸ்து த³யித꞉ புத்ரஸ்த்வஜகோ நாம வீர்யவான் |
அஜகஸ்ய து தா³யாதோ³ ப³லாகாஸ்²வோ மஹீபதி꞉ || 1-32-49

ப³பூ⁴வ ம்ருக³யாஸீ²ல꞉ குஸி²கஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
பஹ்லவை꞉ ஸஹ ஸம்ருத்³தோ⁴ ராஜா வனசரைஸ்ததா³ || 1-32-50

குஸி²கஸ்து தபஸ்தேபே புத்ரமிந்த்³ரஸமம் ப்ரபு⁴꞉ |
லபே⁴யமிதி தம் ஸ²க்ரஸ்த்ராஸாத³ப்⁴யேத்ய ஜஜ்ஞிவான் || 1-32-51

ஸ கா³தி⁴ரப⁴வத்³ராஜா மக⁴வான்கௌஸி²க꞉ ஸ்வயம் |
விஸ்²வாமித்ரஸ்து கா³தே⁴யோ ராஜா விஸ்²வரத²ஸ்ததா³ || 1-32-52

விஸ்²வக்ருத்³விஸ்²வஜிச்சைவ ததா² ஸத்யவதீ ந்ருப |
ருசீகாஜ்ஜமத³க்³னிஸ்து ஸத்யவத்யாமஜாயத || 1-32-53

விஸ்²வாமித்ரஸ்ய து ஸுதா தே³வராதாத³ய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ப்ரக்²யாதாஸ்த்ரிஷு லோகேஷு தேஷாம் நாமானி மே ஸ்²ருணு || 1-32-54

தே³வஸ்²ரவா꞉ கதிஸ்²சைவ யஸ்மாத்காத்யாயனா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஸா²லாவத்யா ஹிரண்யாக்ஷோ ரேணோர்ஜஜ்ஞே(அ)த² ரேணுமான் || 1-32-55

ஸாங்க்ருத்யோ கா³லவோ ராஜன்மௌத்³க³ல்யஸ்²சேதி விஸ்²ருதா꞉ |
தேஷாம் க்²யாதானி கோ³த்ராணி கௌஸி²கானாம் மஹாத்மஹாம் || 1-32-56

பாணினோ ப³ப்⁴ரவஸ்²சைவ த்⁴யானஜப்யாஸ்ததை²வ ச |
பார்தி²வா தே³வராதாஸ்²ச ஸா²லங்காயனஸௌஸ்²ரவா꞉ || 1-32-57

லௌஹித்யா யாமதூ³தாஸ்²ச ததா² காரீஷய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
விஸ்²ருதா꞉ கௌஸி²கா ராஜம்ஸ்ததா²ன்யே ஸைந்த⁴வாயனா꞉ || 1-32-58

ருஷ்யந்தரவிவாஹ்யாஸ்²ச கௌஸி²கா ப³ஹவ꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
பௌரவஸ்ய மஹாராஜ ப்³ரஹ்மர்ஷே꞉ கௌஸி²கஸ்ய ஹ || 1-32-59

ஸம்ப³ந்தோ⁴ ஹ்யஸ்ய வம்ஸே²(அ)ஸ்மின்ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரஸ்ய விஸ்²ருத꞉ |
விஸ்²வாமித்ராத்மஜானாம் து ஸு²ன꞉ஸே²போ(அ)க்³ரஜ꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-32-60

பா⁴ர்க³வ꞉ கௌஸி²கத்வம் ஹி ப்ராப்த꞉ ஸ முனிஸத்தம꞉ |
தே³வராதாத³யஸ்²சான்யே விஸ்²வாமித்ரஸ்ய வை ஸுதா꞉ || 1-32-61

த்³ருஷத்³வதீஸுதஸ்²சாபி விஸ்²வாமித்ராத³தா²ஷ்டக꞉ |
அஷ்டகஸ்ய ஸுதோ லௌஹி꞉ ப்ரோக்தோ ஜஹ்னுக³ணோ மயா || 1-32-62

ஆஜமீடோ⁴(அ)பரோ வம்ஸ²꞉ ஸ்²ரூயதாம் புருஷர்ஷப⁴ |
அஜமீட⁴ஸ்ய நீலின்யோ ஸுஸா²ந்திருத³பத்³யத || 1-32-63

புருஜாதி꞉ ஸுஸா²ந்தேஸ்து வாஹ்யாஸ்²வ꞉ புருஜாதித꞉ |
வாஹ்யாஸ்²வதனயா꞉ பஞ்ச ப³பூ⁴வுரமரோபமா꞉ || 1-32-64

முத்³க³ல꞉ ஸ்ருஞ்ஜயஸ்²சைவ ராஜா ப்³ருஹதி³ஷு꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
யவீனரஸ்cஅ விக்ராந்த꞉ க்ருமிலாஸ்²வஸ்²ச பஞ்சம꞉ || 1-32-65

பஞ்சைதே ரக்ஷணாயாலம் தே³ஸா²னாமிதி விஸ்²ருதா꞉ |
பஞ்சானாம் வித்³தி⁴ பஞ்சாலான்ஸ்பீ²தைர்ஜனபதை³ர்வ்ரூதான் || 1-32-66

அலம் ஸம்ரக்ஷணம் தேஷாம் பஞ்சாலா இதி விஸ்²ருதா꞉ |
முத்³க³லஸ்ய து தா³யாதோ³ மௌத்³க³ல்ய꞉ ஸுமஹாயஸா²꞉ || 1-32-67

ஸர்வ ஏதே மஹாத்மான꞉ க்ஷத்ரோபேதா த்³விஜாதய꞉ |
ஏதே ஹ்யங்கி³ரஸ꞉ பக்ஷம் ஸம்ஸ்²ரிதா꞉ கண்வமௌத்³க³லா꞉ || 1-32-68

மௌத்³க³ல்ஸ்ய ஸுதோ ஜ்யேஷ்டோ² ப்³ரஹ்மர்ஷி꞉ ஸுமஹாயஸா²꞉ |
இந்த்³ரஸேனோ யதோ க³ர்ப⁴ம் வத்⁴ர்யஸ்²வம் ப்ரத்யபத்³யத || 1-32-69

வத்⁴ர்யஸ்²வான்மிது²னம் ஜஜ்ஞே மேனகாயாமிதி ஸ்²ருதி꞉ |
தி³வோதா³ஸஸ்²ச ராஜர்ஷிரஹல்யா ச யஸ²ஸ்வினீ || 1-32-70

ஸ²ரத்³வதஸ்ய தா³யாத³மஹல்யா ஸமஸூயத |
ஸ²தானந்த³ம்ருஷிஸ்²ரேஷ்ட²ம் தஸ்யாபி ஸுமஹாயஸா²꞉ || 1-32-71

புத்ர꞉ ஸத்யத்⁴ருதிர்னாம த⁴னுர்வேத³ஸ்ய பாரக³꞉ |
தஸ்ய ஸத்யத்⁴ருதே ரேதோ த்³ருஷ்ட்வாப்ஸரஸமக்³ரத꞉ || 1-32-72

அவஸ்கன்னம் ஸ²ரஸ்தம்பே³ மிது²னம் ஸமபத்³யத |
க்ருபயா தச்ச ஜக்³ராஹ ஸ²ந்தனுர்ம்ருக³யாம் க³த꞉ || 1-32-73

க்ருப꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ஸ வை தஸ்மாத்³கௌ³தமீ ச க்ருபீ ததா² |
ஏதே ஸா²ரத்³வதா꞉ ப்ரோக்தா ஏதே தே கௌ³தமா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 1-32-74

அத ஊர்த்⁴வம் ப்ரவக்ஷ்யாமி தி³வோதா³ஸஸ்ய ஸந்ததிம் |
தி³வோதா³ஸஸ்ய தா³யாதோ³ ப்³ரஹ்மர்ஷிர்மித்ரயுர்ன்ருப꞉ || 1-32-75

மைத்ராயணஸ்தத꞉ ஸோமோ மைத்ரேயாஸ்து தத꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஏதே ஹி ஸம்ஸ்²ரிதா꞉ பக்ஷம் க்ஷத்ரோத்பேதாஸ்து பா⁴ர்க³வா꞉ || 1-32-76

ஆஸீத்பஞ்சஜன꞉ புத்ர꞉ ஸ்ருஞ்ஜயஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸுத꞉ பஞ்சஜனஸ்யாபி ஸோமத³த்தோ மஹீபதி꞉ || 1-32-77

ஸோமத³த்தஸ்ய தா³யாத³꞉ ஸஹதே³வோ மஹாயஸ²꞉ |
ஸஹதே³வஸுதஸ்²சாபி ஸோமகோ நாம பார்தி²வ꞉ || 1-32-78

அஜமீடா⁴த்புனர்ஜாத꞉ க்ஷீணவம்ஸே² து ஸோமக꞉ |
ஸோமகஸ்ய ஸுதோ ஜந்துர்யஸ்ய புத்ரஸ²தம் ப³பௌ⁴ || 1-32-79

தேஷாம் யவீயான்ப்ருஷதோ த்³ருபத³ஸ்ய பிதா ப்ரபு⁴꞉ |
த்⁴ருஷ்டத்³யும்னஸ்து த்³ருபதா³த்³த்⁴ருஷ்டகேதுஸ்²ச தத்ஸுத꞉ || 1-32-80

அஜமீடா⁴꞉ ஸ்ம்ருதா ஹ்யேதே மஹாத்மானஸ்து ஸோமகா꞉ |
புத்ராணாமஜமீட⁴ஸ்ய ஸோமகத்வம் மஹாத்மன꞉ || 1-32-81

மஹிஷீ த்வஜமீட⁴ஸ்ய தூ⁴மினீ புத்ரக்³ருத்³தி⁴னீ |
த்ருதீயா தவ பூர்வேஷாம் ஜனநீ ப்ருதி²வீபதே || 1-32-82

ஸா து புத்ரார்தி²னீ தே³வீ வ்ரதசர்யாஸமன்விதா |
ததோ வர்ஷாயுதம் தப்த்வா தப꞉ பரமது³ஸ்²சரம் || 1-32-83

ஹுத்வாக்³னிம் விதி⁴வத்ஸா து பவித்ரமிதபோ⁴ஜனா |
அக்³னிஹோத்ரகுஸே²ஷ்வேவ ஸுஷ்வாப ஜனமேஜய |
தூ⁴மின்யா ஸ தயா தே³வ்யா த்வஜமீட⁴꞉ ஸமேயிவான் || 1-32-84

ருக்ஷம் ஸஞ்ஜனயாமாஸ தூ⁴மவர்ணம் ஸுத³ர்ஸ²னம் |
ருக்ஷாத்ஸம்வரணோ ஜஜ்ஞே குரு꞉ ஸம்வரணாத்ததா² |
ய꞉ ப்ரயாகா³த³திக்ரம்ய குருக்ஷேத்ரம் சகார ஹ || 1-32-85

தத்³வை தத்ஸ மஹாபா⁴கோ³ வர்ஷாணி ஸுப³ஹூன்யத² |
தப்யமானே ததா³ ஸ²க்ரோ யத்ராஸ்ய வரதோ³ ப³பௌ⁴ || 1-32-86

புண்யம் ச ரமணீயம் ச புண்யக்ருத்³பி⁴ர்னிஷேவிதம் |
தஸ்யான்வவாய꞉ ஸுமஹாம்ஸ்தஸ்ய நாம்னா ஸ்த² கௌரவா꞉ || 1-32-87
குரோஸ்²ச புத்ராஸ்²சத்வார꞉ ஸுத⁴ன்வா ஸுத⁴னுஸ்ததா² |
பரீக்ஷிச்ச மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரவரஸ்²சாரிமேஜய꞉ || 1-32-88

ஸுத⁴ன்வனஸ்து தா³யாத³꞉ ஸுஹோத்ரோ மதிமாம்ஸ்தத꞉ |
ச்யவனஸ்தஸ்ய புத்ரஸ்து ராஜா த⁴ர்மார்த²கோவித³꞉ || 1-32-89

ச்யவனாத்க்ருதயஜ்ஞஸ்து இஷ்ட்வா யஜ்ஞ꞉ ஸ த⁴ர்மவித் |
விஸ்²ருதம் ஜனயாமாஸ புத்ரமிந்த்³ரஸமம் ந்ருப꞉ || 1-32-90

சைத்³யோபரிசரம் வீரம் வஸும் நாமாந்தரிக்ஷக³ம் |
சைத்³யோபரிசராஜ்ஜஜ்ஞே கி³ரிகா ஸப்த மானவான் || 1-32-91

மஹாரதோ² மக³த⁴ராட்³விஸ்²ருதோ யோ ப்³ருஹத்³ரத²꞉ |
ப்ரத்யக்³ரஹ꞉ குஸ²ஸ்²சைவ யமாஹுர்மணிவாஹனம் || 1-32-92

மாருதஸ்²ச யது³ஸ்²சைவ மத்ஸ்ய꞉ காலீ ச ஸத்தம꞉ |
ப்³ருஹத்³ரத²ஸ்ய தா³யாத³꞉ குஸா²க்³ரோ நாம விஸ்²ருத꞉ || 1-32-93

குஸா²க்³ரஸ்யாத்மஜோ வித்³வான்வ்ருஷபோ⁴ நாம வீர்யவான் || 1-32-94

வ்ருஷப⁴ஸ்ய து தா³யாத³꞉ புஷ்பவான்னாம தா⁴ர்மிக꞉ |
தா³யாத³ஸ்தஸ்ய விக்ராந்தோ ராஜா ஸத்யஹித꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-32-95

தஸ்ய புத்ரோ(அ)த² த⁴ர்மாத்மா நாம்னா ஊர்ஜஸ்து ஜஜ்ஞிவான் |
ஊர்ஜஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉ புத்ரோ யஸ்ய ஜஜ்ஞே ஸ வீர்யவான் || 1-32-96

ஸ²கலே த்³வே ஸ வை ஜாதோ ஜரயா ஸந்தி⁴த꞉ ஸ து |
ஜரயா ஸந்தி⁴தோ யஸ்மாஜ்ஜராஸந்த⁴ஸ்தத꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-32 97

ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய ஜேதாஸௌ ஜராஸந்தோ⁴ மஹாப³ல꞉ |
ஜராஸந்த⁴ஸ்ய புத்ரோ வை ஸஹதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் || 1-32-98

ஸஹதே³வாத்மஜ꞉ ஸ்²ரீமானுதா³யு꞉ ஸ மஹாயஸா²꞉ |
உதா³யுர்ஜனயாமாஸ புத்ரம் பரமதா⁴ர்மிகம் || 1-32-99

ஸ்²ருதத⁴ர்மேதி நாமானம் மக⁴வான்யோ(அ)வஸத்³விபு⁴꞉ |
பரீக்ஷிதஸ்து தா³யாதோ³ தா⁴ர்மிகோ ஜனமேஜய꞉ || 1-32-100

ஜனமேஜயஸ்ய தா³யாத³ஸ்த்ரய ஏவ மஹாரதா²꞉ |
ஸ்²ருதஸேனோக்³ரஸேனௌ ச பீ⁴மஸேனஸ்²ச நாமத꞉ || 1-32-101

ஏதே ஸர்வே மஹாபா⁴கா³ விக்ராந்தா ப³லஸா²லின꞉ |
ஜனமேஜயஸ்ய புத்ரௌ து ஸுரதோ² மதிமாம்ஸ்ததா² || 1-32-102

ஸுரத²ஸ்ய து விக்ராந்த꞉ புத்ரோ ஜஜ்ஞே விதூ³ரத²꞉ |
விதூ³ரத²ஸ்ய தா³யாத³ ருக்ஷ ஏவ மஹாரத²꞉ || 1-32-103

த்³விதீய꞉ ஸ ப³பௌ⁴ ராஜா நாம்னா தேனைவ ஸஞ்ஜ்ஞித꞉ |
த்³வாவ்ருக்ஷௌ தவ வம்ஸே²(அ)ஸ்மிந்த்³வாவேவ து பரீக்ஷிதௌ || 1-32-104

பீ⁴மஸேனாஸ்த்ரயோ ராஜன் த்³வாவேவ ஜனமேஜயௌ |
ருக்ஷஸ்ய து த்³விதீயஸ்ய பீ⁴மஸேனோ(அ)ப⁴வத்ஸுத꞉ || 1-32-105

ப்ரதீபோ பீ⁴மஸேனஸ்ய ப்ரதீபஸ்ய து ஸ²ந்தனு꞉ |
தே³வாபிர்பா³ஹ்லிகஸ்²சைவ த்ரய ஏவ மஹாரதா²꞉ || 1-32-106

ஸ²ந்தனோ꞉ ப்ரஸவஸ்த்வேஷ யத்ர ஜாதோ(அ)ஸி பார்தி²வ |
பா³ஹ்லிகஸ்ய து ராஜ்யம் வை ஸப்தவாஹ்யம் நரேஸ்²வர || 1-32-107

பா³ஹ்லிகஸ்ய ஸுதஸ்²சைவ ஸோமத³த்தோ மஹாயஸா²꞉ |
ஜஜ்ஞிரே ஸோமத³த்தாத்து பூ⁴ரிர்பூ⁴ரிஸ்²ரவா꞉ ஸ²ல꞉ || 1-32-108

உபாத்⁴யாயஸ்து தே³வானாம் தே³வாபிரப⁴வன்முனி꞉ |
ச்யவனஸ்ய க்ருத꞉ புத்ர இஷ்டஸ்²சாஸீன்மஹாத்மன꞉ || 1-32-109

ஸ²ந்தனுஸ்த்வப⁴வத்³ராஜா கௌரவாணாம் து⁴ரந்த⁴ர꞉ |
ஸ²ந்தனோ꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்ர ஜாதோ(அ)ஸி பார்தி²வ || 1-32-110

கா³ங்க³ம் தே³வவ்ரதம் நாம புத்ரம் ஸோ(அ)ஜனயத்ப்ரபு⁴꞉ |
ஸ து பீ⁴ஷ்ம இதி க்²யாத꞉ பாண்ட³வானாம் பிதாமஹ꞉ || 1-32-111

காலீ விசித்ரவீர்யம் து ஜனயாமாஸ பா⁴ரத |
ஸ²ந்தனோர்த³யிதம் புத்ரம் த⁴ர்மாத்மானமகல்மஷம் || 1-32-112

க்ருஷ்ணத்³வைபாயனஸ்²சைவ க்ஷேத்ரே வைசித்ரவீர்யகே |
த்⁴ருதராஷ்ட்ரம் ச பாண்டு³ம் ச விது³ரம் சாப்யஜீஜனத் || 1-32-113


த்⁴ருதராஷ்ட்ரஸ்²ச கா³ந்தா⁴ர்யாம் புத்ரானுத்பாத³யச்ச²தம் |
தேஷாம் து³ர்யோத⁴ன꞉ ஸ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வேஷாமேவ ஸ ப்ரபு⁴꞉ || 1-32-114

பாண்டோ³ர்த⁴னஞ்ஜய꞉ புத்ர꞉ ஸௌப⁴த்³ரஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
அபி⁴மன்யு꞉ பரீக்ஷித்து பிதா தவ ஜனேஸ்²வர || 1-32-115

ஏஷ தே பௌரவோ வம்ஸோ² யத்ர ஜாதோ(அ)ஸி பார்தி²வ |
துர்வஸோஸ்து ப்ரவக்ஷ்யாமி த்³ருஹ்யோஸ்²சானோர்யதோ³ஸ்ததா² || 1-32-116

ஸுதஸ்து துர்வஸோர்வஹ்னிர்வஹ்னேர்கோ³பா⁴னுராத்மஜ꞉ |
கோ³பா⁴னோஸ்து ஸுதோ ராஜா த்ரைஸானுரபராஜித꞉ || 1-32-117

கரந்த⁴மஸ்து த்ரைஸானோர்மருத்தஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
அன்யஸ்த்வாவீக்ஷிதோ ராஜா மருத்த꞉ கதித²ஸ்தவ || 1-32-118

அனபத்யோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா யஜ்வா விபுலத³க்ஷிண꞉ |
து³ஹிதா ஸம்மதா நாம தஸ்யாஸீத்ப்ருதி²வீபதே || 1-32-119

த³க்ஷிணார்த²ம் ஸ்ம வை த³த்தா ஸம்வர்தாய மஹாத்மனே |
து³ஷ்யந்தம் பௌரவம் சாபி லேபே⁴ புத்ரமகல்மஷம் || 1-32-120

ஏவம் யயாதே꞉ ஸா²பேன ஜராஸங்க்ரமணே ததா³ |
பௌரவம் துர்வஸோர்வம்ஸ²꞉ ப்ரவிவேஸ² ந்ருபோத்தம || 1-32-121

து³ஷ்யந்தஸ்ய து தா³யாதா³꞉ கருத்தா²ம꞉ ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
கருத்தா²மாத்ததா²க்ரீட³ஸ்²சத்வாரஸ்தஸ்ய சாத்மஜா꞉ || 1-32-122

பாண்ட்³யஸ்²ச கேரலஸ்²சைவ கோலஸ்²சோலஸ்²ச பார்தி²வ꞉
தேஷாம் ஜனபதா³꞉ ஸ்பீ²தா꞉ பாண்ட்³யாஸ்²சோலா꞉ ஸகேரலா꞉ || 1-32-123

த்³ருஹ்யோஸ்²ச தனயோ ராஜன்ப³ப்⁴ரு꞉ ஸேதுஸ்²ச பார்தி²வ꞉ |
அங்கா³ரஸேதுஸ்தத்புத்ரோ மருதாம் பதிருச்யதே || 1-32-124

யௌவனாஸ்²வேன ஸமரே க்ருச்ச்²ரேண நிஹதோ ப³லீ |
யுத்³த⁴ம் ஸுமஹத³ஸ்யா(ஆ)ஸீன்மாஸான்பரி சதுர்த³ஸ² || 1-32-125

அங்கா³ரஸ்ய து தா³யாதோ³ கா³ந்தா⁴ரோ நாம பா⁴ரத |
க்²யாயதே தஸ்ய நாம்னா வை கா³ந்தா⁴ரவிஷயோ மஹான் || 1-32-126

கா³ந்தா⁴ரதே³ஸ²ஜாஸ்²சைவ துரகா³ வாஜினாம் வரா꞉ |
அனோஸ்து புத்ரோ த⁴ர்மோ(அ)பூ⁴த்³த்⁴ருதஸ்தஸ்யாத்மஜோ(அ)ப⁴வத் || 1-32-127

த்⁴ருதாத்து து³து³ஹோ ஜஜ்ஞே ப்ரசேதாஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
ப்ரசேதஸ꞉ ஸுசேதாஸ்து கீர்திதோ ஹ்யானவோ மயா || 1-32-128

யதோ³ர்வம்ஸ²ம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்யேஷ்ட²ஸ்யோத்தமதேஜஸ꞉ |
விஸ்தரேணானுபூர்வ்யாத்து க³த³தோ மே நிஸா²மய || 1-32-129

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
புருவம்ஸா²னுகீர்தனே த்³வாத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_31_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam  -  Part 1  -  harivamsha Parva
Chapter 32  -  Puruvamshanukirtanam
Itranlated and proofread by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr @ yahoo.ca,  June  20,  2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

dvAtriMsho.adhyAyaH

puruvaMshAnukIrtanam

vaishampAyana uvAcha
anAdhR^iShyastu rAjarShirR^icheyushchaikarATsmR^itaH |
R^icheyorjvalanA  nAma bhAryA vai takShakAtmajA || 1-32-1

tasyAM sa devyAM rAjarShirmatinAro mahIpatiH |
matinArasutAshchAsaMstrayaH paramadhArmikAH || 1-32-2

taMsurAdyaH pratirathaH subAhushchaiva dhArmikaH |
gaurI kanyA cha vikhyAtA mAndhAtR^ijananI shubhA || 1-32-3

sarve vedavidastatra brahmaNyAH satyavAdinaH |
sarve kR^itAstrA balinaH sarve yuddhavishAradAH || 1-32-4

putraH pratirathasyAsItkaNvaH samabhavannR^ipaH |
medhAtithiH sutastasya yasmAtkANvAyanA dvijAH || 1-32-5

IlinI bhUpa yasyA.a.asItkanyA vai janamejaya |
brahmavAdinyadhi strIM cha taMsustAmabhyagachChata || 1-32-6

taMsoH surodho rAjarShirdharmanetro mahAyashAH |
brahmavAdI parAkrAntastasya bhAryopadAnavI || 1-32-7


upadAnavI sutA.Nllebhe chaturastvailikAtmajAn |
duShyantamatha suShmantaM pravIramanaghaM tathA || 1-32-8

duShyantasya tu dAyAdo bharato nAma vIryavAn |
sa sarvadamano nAma nAgAyutabalo mahAn || 1-32-9

chakravartI suto jaj~ne duShyantasya mahAtmanaH |
shakuntalAyAM bharato yasya nAmnA stha bhAratAH || 1-32-10

duShyantaM prati rAjAnaM vAguvAchAsharIriNI |
mAtA bhastrA pituH putro yena jAtaH sa eva saH || 1-32-11

bharasva putraM duShyanta mAvamaMsthAH shakuntalAm |
retodhAH putra unnayati naradeva yamakShayAt || 1-32-12

tvaM chAsya dhAtA garbhasya satyamAha shakuntalA |
bharatasya vinaShTeShu tanayeShu mahIpateH || 1-32-13

mAtR^INAM tAta kopena mayA te katithaM purA |
bR^ihaspaterA~NgirasaH putro rAjanmahAmuniH |
saMkrAmito bharadvAjo marudbhiH R^itubhirvibhuH || 1-32-14

atraivodAharantImaM bharadvAjasya dhImataH |
dharmasaMkramaNaM chApi marudbhirbharatAya vai || 1-32-15

ayojayadbharadvAjo marudbhiH kratubhirhitam |
pUrvaM tu vitathe tasya kR^ite vai putrajanmani || 1-32-16

tato.atha vitatho nAma bharadvAjasuto.abhavat |
tato.atha vitathe jAte bharatastu divaM yayau || 1-32-17

vitathaM chAbhiShichyAtha bharadvAjo vanaM yayau |
sa rAjA vitathaH putrA~njanayAmAsa pa~ncha vai || 1-32-18

suhotraM cha suhotAraM gayaM gargaM tathaiva cha |
kapilaM cha mahAtmAnaM suhotrasya sutadvayam || 1-32-19

kAshikashcha mahAsattvastathA gR^itsamatirnR^ipaH |
tathA gR^itsamateH putrA brAhmaNaH kShatriyA vishaH || 1-32-20

kAshikasya tu kAsheyaH putro dIrghatapAstathA |
babhUva dIrghatapaso vidvAndhanvantariH sutaH || 1-32--21

dhanvantarestu tanayaH ketumAniti vishrutaH |
atha ketumataH putro vIro bhImaratho nR^ipa || 1-32-22

suto bhImarathasyAsIddivodAsaH prajeshvaraH |
divodAsa iti khyAtaH sarvarakShovinAshanaH || 1-32-23

etasminneva kAle tu purIM vArANasIM nR^ipa |
shUnyAM niveshayAmAsa kShemako nama rAkShasaH |
shaptA hi sA matimatA nikumbhena mahAtmanA |
shUnyA varShasahasraM vai bhavitrIti narAdhipa || 1-32-24

tasyAM tu shaptamAtrAyAM divodAsaH prajeshvaraH |
viShayAnte purIM ramyAM gomatyAM saMnyaveshayat || 1-32-25

bhadrashreNyasya pUrvaM tu purI vArANasI  bhavat |
yaduvaMshaprasUtasya tapasyabhiratasya cha || 1-32-26

bhadrashreNyasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm |
hatvA niveshayAmAsa divodAsaH prajeshvaraH || 1-32-27   

divodAsasya putrastu vIro rAjA pratardanaH |
pratardanasya putrau dvau vatso bhArgastathaiva cha || 1-32-28

alarko rAjaputrastu rAjA sannatimAnbhuvi |
haihayasya tu dAyAdyaM hR^itavAnvai mahIpatiH || 1-32-29

Ajahre pitR^IdAyAdyaM divodAsahR^itaM balAt |
bhadrashreNyasya putreNa durdamena mahAtmanA |
divodAsena bAleti ghR^iNayA parivarjitaH || 1-32-30

aShTAratho nAma nR^ipaH suto bhImarathasya vai|
tena putreShu bAleShu prahR^itaM tasya bhArata || 1-32-31

vairasyAntaM mahArAja kShatriyeNa vidhitsatA |
alarkaH kAshirAjastu brahmaNyaH satyasa~NgaraH || 1-32-32

ShaShTivarShasahasrANi ShaShTivarShashatAni cha |
tasyA.a.asItsumahadrAjyaM rUpayauvanashAlinaH || 1-32-33

yuvA rUpeNa saMpanna AsItkAshikulodvahaH |
lopAmudrAprasAdena paramAyuravApa saH || 1-32-34

vayaso.ante mahAbAhurhatvA kShemakarAkShasam |
shUnyAM niveshayAmAsa purIM vArANasIM nR^ipa || 1-32-35

alarkasya tu dAyAdaH sunItho nAma pArthivaH |
sunIthasya tu dAyAdaH kShemyo nAma mahAyashAH || 1-32-36

kShemyasya ketumAnputro varShaketustato.abhavat |
varShaketostu dAyAdo vibhurnAma prajeshvaraH || 1-32-37

Anartastu vibhoH putraH sukumArastato.abhavat |
putrastu sukumArasya satyaketurmahArathaH || 1-32-38

tato.abhavanmahAtejA rAjA paramadhArmikaH |
vatsasya vatsabhUmistu bhArgabhUmistu bhArgavAt || 1-32-39

ete tva~NgirasaH putrA jAtA vaMshe.atha bhArgave |
brAhmaNAH kShatriyA vaishyAH shUdrAshcha bharatarShabha || 1-32-40

suhotrasya bR^ihatputro bR^ihatastanayAstrayaH |
ajamIDho dvimIDhashcha purumIDhashcha vIryavAn || 1-32-41

ajamIDhasya patnyastu tisro vai yashasAnvitAH |
nIlinI keshinI chaiva dhUminI cha varA~NganA || 1-32-42

ajamIDhasya keshinyAM jaj~ne jahnuH pratApavAn |
Ajahre yo mahAsatraM sarvamedhaM mahAmakham || 1-32-43

patilobhena yaM ga~NgA vinItAbhisasAra ha |
nechChataH plAvayAmAsa tasya ga~NgAtha tatsadaH || 1-32-44

sa tayA plAvitaM dR^IShTvA yaj~navATaM paraMtapa |
jahnurapyabravIdga~NgAM kruddho bharatasattama || 1-32-45

eSha te triShu lokeShu saMkShipyApaH pibAmyaham |
asya ga~Nge.avalepasya sadyaH phalamavApnuhi || 1-32-46

tataH pItAM mahAtmAno ga~NgAM dR^iShTvA maharShayaH |
upaninyurmahAbhAgA duhitR^itvAya jAhnavIm || 1-32-47

yuvanAshvasya putrIM tu kAverIM jahnurAvahat |
ga~NgAshApena dehArdhaM yasyAH pashchAnnadIkR^itam || 1-32-48

jahnostu dayitaH putrastvajako nAma vIryavAn |
ajakasya tu dAyAdo balAkAshvo mahIpatiH || 1-32-49

babhUva mR^igayAshIlaH kushikastasya chAtmajaH |
pahlavaiH saha saMruddho rAjA vanacharaistadA || 1-32-50

kushikastu tapastepe putramindrasamaM prabhuH |
labheyamiti taM shakrastrAsAdabhyetya jaj~nivAn || 1-32-51

sa gAdhirabhavadrAjA maghavAnkaushikaH svayam |
vishvAmitrastu gAdheyo rAjA vishvarathastadA || 1-32-52

vishvakR^idvishvajichchaiva tathA satyavatI nR^ipa |
R^ichIkAjjamadagnistu satyavatyAmajAyata || 1-32-53

vishvAmitrasya tu sutA devarAtAdayaH smR^itAH |
prakhyAtAstriShu lokeShu teShAM nAmAni me shR^iNu || 1-32-54

devashravAH katishchaiva yasmAtkAtyAyanAH smR^itAH |
shAlAvatyA hiraNyAkSho reNorjaj~ne.atha reNumAn || 1-32-55

sA~NkR^ityo gAlavo rAjanmaudgalyashcheti vishrutAH |
teShAM khyAtAni gotrANi kaushikAnAM mahAtmahAm || 1-32-56

pANino babhravashchaiva dhyAnajapyAstathaiva cha |
pArthivA devarAtAshcha shAla~NkAyanasaushravAH || 1-32-57

lauhityA  yAmadUtAshcha tathA kArIShayaH smR^itAH |
vishrutAH kaushikA rAjaMstathAnye saindhavAyanAH || 1-32-58

R^iShyantaravivAhyAshcha kaushikA bahavaH smR^itAH |
pauravasya mahArAja brahmarSheH kaushikasya ha || 1-32-59

saMbandho hyasya vaMshe.asminbrahmakShatrasya vishrutaH |
vishvAmitrAtmajAnAM tu shunaHshepo.agrajaH smR^itaH || 1-32-60

bhArgavaH kaushikatvaM hi prAptaH sa munisattamaH |
devarAtAdayashchAnye vishvAmitrasya vai sutAH || 1-32-61

dR^iShadvatIsutashchApi vishvAmitrAdathAShTakaH |
aShTakasya suto lauhiH prokto jahnugaNo mayA || 1-32-62

AjamIDho.aparo vaMshaH shrUyatAM puruSharShabha |
ajamIDhasya nIlinyo sushAntirudapadyata || 1-32-63

purujAtiH sushAntestu vAhyAshvaH purujAtitaH |
vAhyAshvatanayAH pa~ncha babhUvuramaropamAH || 1-32-64

mudgalaH sR^i~njayashchaiva rAjA bR^ihadiShuH smR^itaH |
yavInarasca vikrAntaH kR^imilAshvashcha pa~nchamaH || 1-32-65

pa~nchaite rakShaNAyAlaM deshAnAmiti vishrutAH |
pa~nchAnAM viddhi pa~nchAlAnsphItairjanapadairvR^ItAn || 1-32-66

alaM saMrakShaNaM teShAM pa~nchAlA iti vishrutAH |
mudgalasya tu dAyAdo maudgalyaH sumahAyashAH || 1-32-67

sarva ete mahAtmAnaH kShatropetA dvijAtayaH |
ete hya~NgirasaH pakShaM saMshritAH kaNvamaudgalAH || 1-32-68

maudgalsya suto jyeShTho brahmarShiH sumahAyashAH |
indraseno yato garbhaM vadhryashvaM pratyapadyata || 1-32-69

vadhryashvAnmithunaM jaj~ne menakAyAmiti shrutiH |
divodAsashcha rAjarShirahalyA cha yashasvinI || 1-32-70

sharadvatasya dAyAdamahalyA samasUyata |
shatAnandamR^iShishreShThaM tasyApi sumahAyashAH || 1-32-71

putraH satyadhR^itirnAma dhanurvedasya pAragaH |
tasya satyadhR^ite reto dR^iShTvApsarasamagrataH || 1-32-72

avaskannaM sharastaMbe mithunaM samapadyata |
kR^ipayA tachcha jagrAha shantanurmR^igayAM gataH || 1-32-73

kR^ipaH smR^itaH sa vai tasmAdgautamI cha kR^ipI tathA |
ete shAradvatAH proktA ete te gautamAH smR^itAH || 1-32-74

ata UrdhvaM pravakShyAmi divodAsasya saMtatim |
divodAsasya dAyAdo brahmarShirmitrayurnR^ipaH || 1-32-75

maitrAyaNastataH somo maitreyAstu tataH smR^itAH |
ete hi saMshritAH pakShaM kShatrotpetAstu bhArgavAH || 1-32-76

AsItpa~nchajanaH putraH sR^i~njayasya mahAtmanaH |
sutaH pa~nchajanasyApi somadatto mahIpatiH || 1-32-77

somadattasya dAyAdaH sahadevo mahAyashaH |
sahadevasutashchApi somako nAma pArthivaH || 1-32-78

ajamIDhAtpunarjAtaH kShINavaMshe tu somakaH |
somakasya suto janturyasya putrashataM babhau || 1-32-79

teShAM yavIyAnpR^iShato drupadasya pitA  prabhuH |
dhR^iShTadyumnastu drupadAddhR^iShTaketushcha tatsutaH || 1-32-80

ajamIDhAH smR^itA hyete mahAtmAnastu somakAH |
putrANAmajamIDhasya somakatvaM mahAtmanaH || 1-32-81

mahiShI tvajamIDhasya dhUminI putragR^iddhinI |
tR^itIyA tava pUrveShAM jananI pR^ithivIpate || 1-32-82

sA tu putrArthinI devI vratacharyAsamanvitA |
tato varShAyutaM taptvA tapaH paramadushcharam || 1-32-83

hutvAgniM vidhivatsA tu pavitramitabhojanA |
agnihotrakusheShveva suShvApa janamejaya |
dhUminyA sa tayA devyA tvajamIDhaH sameyivAn || 1-32-84

R^ikShaM sa~njanayAmAsa dhUmavarNaM sudarshanam |
R^ikShAtsaMvaraNo jaj~ne kuruH saMvaraNAttathA |
yaH prayAgAdatikramya kurukShetraM chakAra ha || 1-32-85

tadvai tatsa mahAbhAgo varShANi subahUnyatha |
tapyamAne tadA shakro yatrAsya varado babhau || 1-32-86

puNyaM cha ramaNIyaM cha puNyakR^idbhirniShevitam |
tasyAnvavAyaH sumahAMstasya nAmnA stha kauravAH || 1-32-87
kuroshcha putrAshchatvAraH sudhanvA sudhanustathA |
parIkShichcha mahAbAhuH pravarashchArimejayaH || 1-32-88

sudhanvanastu dAyAdaH suhotro matimAMstataH |
chyavanastasya putrastu rAjA dharmArthakovidaH || 1-32-89

chyavanAtkR^itayaj~nastu iShTvA yaj~naH sa dharmavit |
vishrutaM janayAmAsa putramindrasamaM nR^ipaH || 1-32-90

chaidyoparicharaM vIraM vasuM nAmAntarikShagam |
chaidyoparicharAjjaj~ne girikA sapta mAnavAn || 1-32-91

mahAratho magadharADvishruto yo bR^ihadrathaH |
pratyagrahaH kushashchaiva yamAhurmaNivAhanam || 1-32-92

mArutashcha yadushchaiva matsyaH kAlI cha sattamaH |
bR^ihadrathasya dAyAdaH kushAgro nAma vishrutaH || 1-32-93

kushAgrasyAtmajo vidvAnvR^iShabho nAma vIryavAn || 1-32-94

vR^iShabhasya tu dAyAdaH puShpavAnnAma dhArmikaH |
dAyAdastasya vikrAnto rAjA satyahitaH smR^itaH || 1-32-95

tasya putro.atha dharmAtmA nAmnA Urjastu jaj~nivAn |
Urjasya saMbhavaH putro yasya jaj~ne sa vIryavAn || 1-32-96

shakale dve sa vai jAto jarayA sandhitaH sa tu |
jarayA sandhito yasmAjjarAsandhastataH smR^itaH || 1-32 97

sarvakShatrasya jetAsau jarAsandho mahAbalaH |
jarAsandhasya putro vai sahadevaH pratApavAn || 1-32-98

sahadevAtmajaH  shrImAnudAyuH sa mahAyashAH |
udAyurjanayAmAsa putraM paramadhArmikam || 1-32-99

shrutadharmeti nAmAnaM maghavAnyo.avasadvibhuH |
parIkShitastu dAyAdo dhArmiko janamejayaH || 1-32-100

janamejayasya dAyAdastraya eva mahArathAH |
shrutasenograsenau cha bhImasenashcha nAmataH || 1-32-101

ete sarve mahAbhAgA vikrAntA balashAlinaH |
janamejayasya putrau tu suratho matimAMstathA || 1-32-102

surathasya tu vikrAntaH putro jaj~ne vidUrathaH |
vidUrathasya dAyAda R^ikSha eva mahArathaH || 1-32-103

dvitIyaH sa babhau rAjA nAmnA tenaiva saMj~nitaH |
dvAvR^ikShau tava vaMshe.asmindvAveva tu parIkShitau || 1-32-104

bhImasenAstrayo rAjan dvAveva janamejayau |
R^ikShasya tu dvitIyasya bhImaseno.abhavatsutaH || 1-32-105

pratIpo bhImasenasya pratIpasya tu shantanuH |
devApirbAhlikashchaiva traya eva mahArathAH || 1-32-106

shantanoH prasavastveSha yatra jAto.asi pArthiva |
bAhlikasya tu rAjyaM vai saptavAhyaM nareshvara || 1-32-107

bAhlikasya sutashchaiva somadatto mahAyashAH |
jaj~nire somadattAttu bhUrirbhUrishravAH shalaH || 1-32-108

upAdhyAyastu devAnAM devApirabhavanmuniH |
chyavanasya kR^itaH putra iShTashchAsInmahAtmanaH  || 1-32-109

shantanustvabhavadrAjA kauravANAM dhurandharaH |
shantanoH saMpravakShyAmi  yatra jAto.asi pArthiva || 1-32-110

gA~NgaM devavrataM nAma putraM so.ajanayatprabhuH |
sa tu bhIShma iti khyAtaH pANDavAnAM pitAmahaH || 1-32-111

kAlI vichitravIryaM tu janayAmAsa bhArata |
shantanordayitaM putraM dharmAtmAnamakalmaSham || 1-32-112

kR^iShNadvaipAyanashchaiva kShetre vaichitravIryake |
dhR^itarAShTraM cha pANDuM cha viduraM chApyajIjanat || 1-32-113


dhR^itarAShTrashcha gAndhAryAM putrAnutpAdayachChatam |
teShAM duryodhanaH shreShThaH sarveShAmeva sa prabhuH || 1-32-114

pANDordhana~njayaH putraH saubhadrastasya chAtmajaH |
abhimanyuH parIkShittu pitA tava janeshvara || 1-32-115

eSha te pauravo vaMsho yatra jAto.asi pArthiva |
turvasostu pravakShyAmi druhyoshchAnoryadostathA || 1-32-116

sutastu turvasorvahnirvahnergobhAnurAtmajaH |
gobhAnostu suto rAjA traisAnuraparAjitaH || 1-32-117

karandhamastu traisAnormaruttastasya chAtmajaH |
anyastvAvIkShito rAjA maruttaH katithastava || 1-32-118

anapatyo.abhavadrAjA yajvA vipuladakShiNaH |
duhitA saMmatA nAma tasyAsItpR^ithivIpate || 1-32-119

dakShiNArthaM sma vai dattA saMvartAya mahAtmane |
duShyantaM pauravaM chApi lebhe putramakalmaSham || 1-32-120

evaM yayAteH shApena jarAsaMkramaNe tadA |
pauravaM turvasorvaMshaH pravivesha nR^ipottama || 1-32-121

duShyantasya tu dAyAdAH karutthAmaH prajeshvaraH |
karutthAmAttathAkrIDashchatvArastasya chAtmajAH || 1-32-122

pANDyashcha  keralashchaiva kolashcholashcha pArthivaH
teShAM janapadAH sphItAH pANDyAshcholAH sakeralAH || 1-32-123

druhyoshcha tanayo rAjanbabhruH setushcha pArthivaH |
a~NgArasetustatputro marutAM patiruchyate || 1-32-124

yauvanAshvena samare kR^ichChreNa nihato balI |
yuddhaM sumahadasyA.a.asInmAsAnpari chaturdasha || 1-32-125

a~NgArasya tu dAyAdo gAndhAro nAma bhArata |
khyAyate tasya nAmnA vai gAndhAraviShayo mahAn || 1-32-126

gAndhAradeshajAshchaiva turagA vAjinAM varAH |
anostu putro dharmo.abhUddhR^itastasyAtmajo.abhavat || 1-32-127

dhR^itAttu duduho jaj~ne prachetAstasya chAtmajaH |
prachetasaH suchetAstu kIrtito hyAnavo mayA || 1-32-128

yadorvaMshaM pravakShyAmi jyeShThasyottamatejasaH |
vistareNAnupUrvyAttu gadato me nishAmaya || 1-32-129

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
puruvaMshAnukIrtane dvAtriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்