Tuesday 21 April 2020

கக்ஷேயுவம்ஸ²வர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 31

ஏகத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கக்ஷேயுவம்ஸ²வர்ணனம்

Karna

ஜனமேஜய உவாச
பூரோர்வம்ஸ²மஹம் ப்³ரஹ்மஞ்ச்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ |
த்³ருஹ்யோஸ்²சானோர்யதோ³ஸ்²சைவ துர்வஸோஸ்²ச ப்ருத²க்ப்ருத²க் || 1-31-1

வ்ருஷ்ணிவம்ஸ²ப்ரஸங்கே³ன ஸ்வம் வம்ஸ²ம் பூர்வமேவ து |
விஸ்தரேணானுபூர்வ்யா ச தத்³ப⁴வான்வக்துமர்ஹதி || 1-31-2

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஸ்²ருணு பூரோர்மஹாராஜ வம்ஸ²முத்தமபௌருஷம் |
விஸ்தரேணானுபூர்வ்யா ச யத்ர ஜாதோ(அ)ஸி பார்தி²வ || 1-31-3

ஹந்த தே கீர்தயிஷ்யாமி பூரோர்வம்ஸ²மனுத்தமம் |
த்³ருஹ்யோஸ்²சானோர்யதோ³ஸ்²சைவ துர்வஸோஸ்²ச நராதி⁴ப || 1-31-4

பூரோ꞉ புத்ரோ மஹாவீர்யோ ராஜா(ஆ)ஸீஜ்ஜனமேய꞉ |
ப்ரசின்வாம்ஸ்து ஸுதஸ்தஸ்ய ய꞉ ப்ராசீமஜயத்³தி³ஸ²ம் || 1-31-5ப்ரசின்வத꞉ ப்ரவீரோ(அ)பூ⁴ன்மனஸ்யுஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
ராஜா சாப⁴யதோ³ நாம மனஸ்யோரப⁴வத்ஸுத꞉ || 1-31-6

ததை²வாப⁴யத³ஸ்யாஸீத்ஸுத⁴ன்வா து மஹீபதி꞉ |
ஸுத⁴ன்வனோ ப³ஹுக³வ꞉ ஸ²ம்யாதிஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-31-7

ஸ²ம்யாதேஸ்து ரஹஸ்யாதீ ரௌத்³ரஸ்²வஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
ரௌத்³ராஸ்²வஸ்ய க்⁴ருதாச்யாம் வை த³ஸா²ப்ஸரஸி ஸூனவ꞉ || 1-31-8

ருசேயு꞉ ப்ரத²மஸ்தேஷாம் க்ருகணேயுஸ்ததை²வ ச |
கக்ஷேயு꞉ ஸ்த²ண்டி³லேயுஸ்²ச ஸன்னதேயுஸ்ததை²வ ச || 1-31-9

த³ஸா²ர்ணேயுர்ஜலேயுஸ்²ச ஸ்த²லேயுஸ்²ச மஹாயஸா²꞉ |
த⁴னேயுஸ்²ச வனேயுஸ்²ச புத்ரிகாஸ்²ச த³ஸ² ஸ்த்ரிய꞉ || 1-31-10

ருத்³ரா ஸூ²த்³ரா ச ப⁴த்³ரா ச மலதா³ மலஹா ததா² |
க²லதா³ சைவ ராஜேந்த்³ர நலதா³ ஸுரஸாபி ச |
ததா² கோ³சபலா து ஸ்த்ரீரத்னகூடாஸ்²ச தா த³ஸ² || 1-31-11

ருஷிர்ஜாதோ(அ)த்ரிவம்ஸே² து தாஸாம் ப⁴ர்தா ப்ரபா⁴கர꞉ |
ருத்³ராயாம் ஜனயாமாஸ ஸுதம் ஸோமம் யஸ²ஸ்வினம் || 1-31-12

ஸ்வர்பா⁴னுனா ஹதே ஸூர்யே பதமானே தி³வோ மஹீம் |
தமோ(அ)பி⁴பூ⁴தே லோகே ச ப்ரபா⁴ யேன ப்ரகல்பிதா || 1-31-13

ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்த்விதி சோக்தோ வை பதமானோ தி³வாகர꞉ |
வசனாத்தஸ்ய விப்ரர்ஷேர்ன பபாத தி³வோ மஹீம் || 1-31-14

அத்ரிஸ்²ரேஷ்டா²னி கோ³த்ராணி யஸ்²சகார மஹாதபா꞉ |
யஜ்ஞேஷ்வத்ரேர்த⁴னம் சைவ ஸுரைர்யஸ்ய ப்ரவர்திதம் || 1-31-15

ஸ தாஸு ஜனயாமாஸ புத்ரிகாஸு ஸனாமகான் |
த³ஸ² புத்ரான்மஹாத்மா ஸ தபஸ்யுக்³ரே ரதான்ஸதா³ || 1-31-16

தே து கோ³த்ரகரா ராஜன்ருஷயோ வேத³பாரகா³꞉ |
ஸ்வஸ்த்யாத்ரேயா இதி க்²யாதா꞉ கிம் த்வத்ரிம் த⁴னவர்ஜிதா꞉ || 1-31-17

கக்ஷேயோஸ்தனயாஸ்²சாஸம்ஸ்த்ரய ஏவ மஹாரதா²꞉ |
ஸபா⁴னரஸ்²சாக்ஷுஷஸ்²ச பரமன்யுஸ்ததை²வ ச || 1-31-18

ஸபா⁴னரஸ்ய புத்ரஸ்து வித்³வான்காலானலோ ந்ருப꞉ |
காலானலஸ்ய த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸ்ருஞ்ஜயோ நாம வை ஸுத꞉ || 1-31-19

ஸ்ருஞ்ஜயஸ்யாப⁴வத்புத்ரோ வீரோ ராஜா புரஞ்ஜய꞉ |
ஜனமேஜயோ மஹாராஜ புரஞ்ஜயஸுதோ(அ)ப⁴வத் || 1-31-20

ஜனமேஜயஸ்ய ராஜர்ஷேர்மஹாஸா²லோ(அ)ப⁴வத்ஸுத꞉ |
தே³வேஷு ஸ பரிஜ்ஞாத꞉ ப்ரதிஷ்டி²தயஸா² பு⁴வி || 1-31-21

மஹாமனா நாம ஸுதோ மஹாஸா²லஸ்ய தா⁴ர்மிக꞉ |
ஜஜ்ஞே வீர꞉ ஸுரக³ணை꞉ பூஜித꞉ ஸுமஹாயஸா²꞉ || 1-31-22

மஹாமனாஸ்து புத்ரௌ த்³வௌ ஜனயாமாஸ பா⁴ரத |
உஸீ²னரம் ச த⁴ர்மஜ்ஞம் திதிக்ஷும் ச மஹாப³லம் || 1-31-23

ஊஸீ²னரஸ்ய பத்ன்யஸ்து பஞ்ச ராஜர்ஷிவம்ஸ²ஜா꞉ |
ந்ருகா³ க்ருமீ நவா த³ர்வா பஞ்சமீ ச த்³ரூஷத்³வதீ || 1-31-24

உஸீ²னரஸ்ய புத்ராஸ்து பஞ்ச தாஸு குலோத்³வஹா꞉ |
தபஸா வை ஸுமஹதா ஜாதா வ்ருத்³த⁴ஸ்ய பா⁴ரத || 1-31-25

ந்ருகா³யாஸ்து ந்ருக³꞉ புத்ர꞉ க்ரும்யாம் க்ருமிரஜாயத |
நவாயாஸ்து நவ꞉ புத்ரோ த³ர்வாயா꞉ ஸுவ்ரதோ(அ)ப⁴வத் || 1-31-26

த்³ருஷத்³வத்யாஸ்து ஸஞ்ஜஜ்ஞே ஸி²பி³ரௌஸீ²னரோ ந்ருப꞉ |
ஸி²பே³ஸ்து ஸி²ப³யஸ்தாத யோதே⁴யாஸ்து ந்ருக³ஸ்ய ஹ || 1-31-27

நவஸ்ய நவராஷ்ட்ரம் து க்ருமேஸ்து க்ருமிலா புரீ |
ஸுவ்ரதஸ்ய ததா²ம்ப³ஷ்டா² ஸி²பி³புத்ரான்னிபோ³த⁴ மே || 1-31-28

ஸி²பே³ஸ்²ச புத்ராஸ்²சத்வாரோ வீராஸ்த்ரைலோக்யவிஸ்²ருதா꞉ |
வ்ருஷத³ர்ப⁴꞉ ஸுவீரஸ்²ச மத்³ரக꞉ கைகயஸ்ததா² || 1-31-29

தேஷாம் ஜனபதா³꞉ ஸ்பீ²தா꞉ கேகயா மத்³ரகாஸ்ததா² |
வ்ருஷத³ர்பா⁴꞉ ஸுவீராஸ்²ச திதிக்ஷோஸ்து ப்ரஜா꞉ ஸ்²ருணு || 1-31-30

தைதிக்ஷவோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா பூர்வஸ்யாம் தி³ஸி² பா⁴ரத |
உஷத்³ரதோ² மஹாபா³ஹுஸ்தஸ்ய பே²ன꞉ ஸுதோ(அ)ப⁴வத் || 1-31-31

பே²னாத்து ஸுதபா ஜஜ்ஞே ஸுதஹ் ஸுதபஸோ ப³லி꞉ |
ஜாதோ மானுஷயோனௌ து ஸ ராஜா காஞ்சனேஷுதீ⁴꞉ || 1-31-32

மஹாயோகீ³ ஸ து ப³லிர்ப³பூ⁴வ ந்ருபதி꞉ புரா |
புத்ரானுத்பாத³யாமாஸ பஞ்ச வம்ஸ²கரான்பு⁴வி || 1-31-33

அங்க³꞉ ப்ரத²மதோ ஜஜ்ஞே வங்க³꞉ ஸுஹ்மஸ்ததை²வ ச |
புண்ட்³ற꞉ கலிங்க³ஸ்²ச ததா² பா³லேயம் க்ஷத்ரமுச்யதே || 1-31-34

பா³லேயா ப்³ராஹ்மணாஸ்²சைவ தஸ்ய வம்ஸ²கரா பு⁴வி |
ப³லேஸ்து ப்³ரஹ்மனா த³த்தா வரா꞉ ப்ரீதேன பா⁴ரத || 1-31-35

மஹாயோகி³த்வமாயுஸ்²ச கல்பஸ்ய பரிமாணத꞉ |
ஸங்க்³ராமே வாப்யஜேயத்வம் த⁴ர்மம் சைவ ப்ரதா⁴னதா || 1-31-36

த்ரைலோக்யத³ர்ஸ²னம் சைவ ப்ராதா⁴ன்யம் ப்ரஸவே ததா² |
ப³லே சாப்ரதிமத்வம் வை த⁴ர்மதத்த்வார்த²த³ர்ஸ²னம் || 1-31-37

சதுரோ நியதான்வர்ணாம்ஸ்த்வம் ச ஸ்தா²பயிதா பு⁴வி |
இத்யுக்தோ விபு⁴னா ராஜா ப³லி꞉ ஸா²ந்திம் பராம் யயௌ || 1-31-38

தஸ்ய தே தனயா꞉ ஸர்வே க்ஷேத்ரஜா முனிபுங்க³வா꞉ |
ஸம்பூ⁴தா தீ³ர்க⁴தபஸோ ஸுதே³க்ஷ்ணாயாம் மஹௌஜஸ꞉ || 1-31-39

ப³லிஸ்தானபி⁴ஸி²ச்யேஹ பஞ்ச புத்ரானகல்மஷான் |
க்ருதார்த²꞉ ஸோ(அ)பி யோகா³த்மா யோக³மாஸ்²ருத்ய ஸ ப்ரபு⁴꞉ || 1-31-40

அத்⁴ருஷ்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் காலாபேக்ஷீ சரன்னபி |
காலேன மஹதா ராஜன்ஸ்வம் ச ஸ்தா²னமுபாக³மத் || 1-31-41

தேஷாம் ஜனபதா³꞉ பஞ்ச அங்கா³ வ~ங்கா³꞉ ஸஸுஹ்மகா꞉ |
கலிங்கா³꞉ புண்ட்³ரகாஸ்²சைவ ப்ரஜாஸ்த்வங்க³ஸ்ய மே ஸ்²ருணு || 1-31-42

அங்க³புத்ரோ மஹானாஸீத்³ராஜேந்த்³ரோ த³தி⁴வாஹன꞉ |
த³தி⁴வாஹனபுத்ரஸ்து ராஜா தி³விரதோ²(அ)ப⁴வத் || 1-31-43

புத்ரோ தி³விரத²ஸ்யாஸீச்ச²க்ரதுல்யபராக்ரம꞉ |
வித்³வாந்த⁴ர்மரதோ² நாம தஸ்ய சித்ரரத²꞉ ஸுத꞉ || 1-31-44

தேன சித்ரரதே²னாத² ததா³ விஷ்ணுபதே³ கி³ரௌ |
யஜதா ஸஹ ஸ²க்ரேண ஸோம꞉ பீதோ மஹாத்மனா || 1-31-45

அத² சித்ரரத²ஸ்யாபி புத்ரோ த³ஸ²ரதோ²(அ)ப⁴வத் |
லோமபாத³ இதி க்²யாதோ யஸ்ய ஸா²ந்தா ஸுதாப⁴வத் || 1-31-46

தஸ்ய தா³ஸ²ரதி²ர்வீரஸ்²சதுரங்கோ³ மஹாயஸா²꞉ |
ருஸ்²யஸ்²ருங்க³ப்ரஸாதே³ன ஜஜ்ஞே குலவிவர்த⁴ன꞉ || 1-31-47

cஅதுரங்க³ஸ்ய புத்ரஸ்து ப்ருது²லாக்ஷ இதி ஸ்ம்ருத꞉ |
ப்ருது²லாக்ஷஸுதோ ராஜா சம்போ நாமா மஹாயஸா²꞉ || 1-31-48

சம்பஸ்ய து புரீ சம்பா யா மாலின்யப⁴வத்புரா |
பூர்ணப⁴த்³ரப்ரஸாதே³ன ஹர்யங்கோ³(அ)ஸ்ய ஸுதோ(அ)ப⁴வத் || 1-31-49

ததோ வைபா⁴ண்ட³கிஸ்தஸ்ய வாரணம் ஸ²க்ரவாரணம் |
அவதாரயாமாஸ மஹீம் மந்த்ரைர்வாஹனமுத்தமம் || 1-31-50

ஹர்யங்க³ஸ்ய து தா³யாதோ³ ராஜா ப⁴த்³ரரத²꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
புத்ரோ ப⁴த்³ரரத²ஸ்யாஸீத்³ப்³ருஹத்கர்மா ப்ரஜேஸ்²வர꞉ || 1-31-51

ப்³ருஹத்³த³ர்ப⁴꞉ ஸுதஸ்தஸ்ய தஸ்மாஜ்ஜஜ்ஞே ப்³ருஹன்மனா꞉ |
ப்³ருஹன்மனாஸ்து ராஜேந்த்³ர ஜனயாமாஸ வை ஸுதம் || 1-31-52

நாம்னா ஜயத்³ரத²ம் நாம யஸ்மாத்³த்³ருட⁴ரதோ² ந்ருப꞉ |
ஆஸீத்³த்³ருட⁴ரத²ஸ்யாபி விஸ்²வஜிஜ்ஜனமேஜய |
தா³யாத³ஸ்தஸ்ய கர்ணஸ்து விகர்ணஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-31-53

தஸ்ய புத்ரஸ²தம் த்வாஸீத³ங்கா³னாம் குலவர்த⁴னம் |
ப்³ருஹத்³த³ர்ப⁴ஸுதோ யஸ்து ராஜா நாம்னா ப்³ருஹன்மனா꞉ || 1-31-54

தஸ்ய பத்னீத்³வயம் சாஸீச்சைத்³யஸ்யைதே ஸுதே ஸு²பே⁴ |
யஸோ²தே³வீ ச ஸத்யா ச தாப்⁴யாம் வம்ஸ²ஸ்து பி⁴த்³யதே || 1-31-55

ஜயத்³ரத²ஸ்து ராஜேந்த்³ர யஸோ²தே³வ்யாம் வ்யஜாயத |
ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரோத்தர꞉ ஸத்யாம் விஜயோ நாம விஸ்²ருத꞉ || 1-31-56

விஜயஸ்ய த்⁴ருதி꞉ புத்ரஸ்தஸ்ய புத்ரோ த்⁴ருதவ்ரத꞉ |
த்⁴ருதவ்ரதஸ்ய புத்ரஸ்து ஸத்யகர்மா மஹாயஸா²꞉ || 1-31-57

ஸத்யகர்மஸுதஸ்²சாபி ஸூதஸ்த்வதி⁴ரத²ஸ்து வை |
ய꞉ கர்ணம் ப்ரதி ஜக்³ராஹ தத꞉ கர்ணஸ்து ஸூதஜ꞉ || 1-31-58

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம் ஸர்வம் கர்ணம் ப்ரதி மஹாப³லம் |
கர்ணஸ்ய வ்ருஷஸேனஸ்து வ்ருஷஸ்தஸ்யாத்மஜ꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-31-59

ஏதே(அ)ங்க³வம்ஸ²ஜா꞉ ஸர்வே ராஜான꞉ கீர்திதா மயா |
ஸத்யவ்ரதா மஹாத்மான꞉ ப்ரஜாவந்தோ மஹாரதா²꞉ || 1-31-60

ருசேயோஸ்து மஹாராஜ ரௌத்³ராஸ்²வதனயஸ்ய ஹ |
ஸ்²ருணு வம்ஸ²மனுப்ரோக்தம் யத்ர ஜாதோ(அ)ஸி பார்தி²வ || 1-31-61

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
குக்ஷேயுவம்ஸா²னுகீர்தனம் நாம ஏகத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_31_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam - Part  1  -  Harivamsha Parva
Chapter 31 -  Kaksheyuvamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr @ yahoo.ca, June 15,  2007
Notes:
1)  Verse 1-31-10  vaneyu agrees with metre, is also found in Gita edn
2)  Verse 1-31-17  rAjan + R^iShayoH must be only  rAjanR^iShayoH  ?
      Both Chitrashala and Gita give an extra n.  Any authority?
      3)  it is kakSheyu at the start and kukSheyu at the end. Are both
correct?##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


ekatriMsho.adhyAyaH

kakSheyuvaMshavarNanam

janamejaya uvAcha
pUrorvaMshamahaM brahma~nChrotumichChAmi tattvataH |
druhyoshchAnoryadoshchaiva turvasoshcha pR^ithakpR^ithak || 1-31-1

vR^iShNivaMshaprasa~Ngena svaM vaMshaM pUrvameva tu |
vistareNAnupUrvyA cha tadbhavAnvaktumarhati || 1-31-2

vaishampAyana uvAcha
shR^iNu pUrormahArAja vaMshamuttamapauruSham |
vistareNAnupUrvyA cha yatra jAto.asi pArthiva || 1-31-3

hanta te kIrtayiShyAmi pUrorvaMshamanuttamam |
druhyoshchAnoryadoshchaiva turvasoshcha narAdhipa || 1-31-4

pUroH putro mahAvIryo rAjA.a.asIjjanameyaH |
prachinvAMstu sutastasya yaH prAchImajayaddisham || 1-31-5

prachinvataH pravIro.abhUnmanasyustasya chAtmajaH |
rAjA chAbhayado nAma manasyorabhavatsutaH || 1-31-6

tathaivAbhayadasyAsItsudhanvA tu mahIpatiH |
sudhanvano bahugavaH shaMyAtistasya chAtmajaH || 1-31-7

shaMyAtestu rahasyAtI raudrashvastasya chAtmajaH |
raudrAshvasya ghR^itAchyAM vai dashApsarasi sUnavaH || 1-31-8

R^icheyuH prathamasteShAM kR^ikaNeyustathaiva cha |
kakSheyuH sthaNDileyushcha sannateyustathaiva cha || 1-31-9

dashArNeyurjaleyushcha  sthaleyushcha mahAyashAH |
dhaneyushcha vaneyushcha putrikAshcha dasha striyaH || 1-31-10

rudrA shUdrA cha bhadrA cha maladA malahA tathA |
khaladA chaiva rAjendra naladA surasApi cha |
tathA gochapalA tu strIratnakUTAshcha tA dasha || 1-31-11

R^iShirjAto.atrivaMshe tu tAsAM bhartA prabhAkaraH |
rudrAyAM janayAmAsa sutaM somaM yashasvinam || 1-31-12

svarbhAnunA hate sUrye patamAne divo mahIm |
tamo.abhibhUte loke cha prabhA yena prakalpitA || 1-31-13

svasti te.astviti chokto vai patamAno divAkaraH |
vachanAttasya viprarSherna papAta divo mahIm || 1-31-14

atrishreShThAni gotrANi yashchakAra mahAtapAH |
yaj~neShvatrerdhanaM chaiva surairyasya pravartitam || 1-31-15

sa tAsu janayAmAsa putrikAsu sanAmakAn |
dasha putrAnmahAtmA sa tapasyugre ratAnsadA || 1-31-16

te tu gotrakarA rAjanR^iShayo vedapAragAH |
svastyAtreyA iti khyAtAH kiM tvatriM dhanavarjitAH || 1-31-17

kakSheyostanayAshchAsaMstraya eva mahArathAH |
sabhAnarashchAkShuShashcha paramanyustathaiva cha || 1-31-18

sabhAnarasya putrastu vidvAnkAlAnalo nR^ipaH |
kAlAnalasya dharmaj~naH sR^i~njayo nAma vai sutaH || 1-31-19

sR^i~njayasyAbhavatputro vIro rAjA pura~njayaH |
janamejayo mahArAja pura~njayasuto.abhavat || 1-31-20

janamejayasya rAjarShermahAshAlo.abhavatsutaH |
deveShu sa parij~nAtaH pratiShThitayashA bhuvi || 1-31-21

mahAmanA nAma suto mahAshAlasya dhArmikaH |
jaj~ne vIraH suragaNaiH pUjitaH sumahAyashAH || 1-31-22

mahAmanAstu putrau dvau janayAmAsa bhArata |
ushInaraM cha dharmaj~naM titikShuM cha mahAbalam || 1-31-23

UshInarasya patnyastu pa~ncha rAjarShivaMshajAH |
nR^igA kR^imI navA darvA pa~nchamI cha dR^IShadvatI || 1-31-24

ushInarasya putrAstu pa~ncha tAsu kulodvahAH |
tapasA vai sumahatA jAtA vR^iddhasya bhArata || 1-31-25

nR^igAyAstu nR^igaH putraH kR^imyAM kR^imirajAyata |
navAyAstu navaH putro darvAyAH suvrato.abhavat || 1-31-26

dR^iShadvatyAstu sa~njaj~ne shibiraushInaro nR^ipaH |
shibestu shibayastAta yodheyAstu nR^igasya ha || 1-31-27

navasya navarAShTraM tu kR^imestu kR^imilA purI |
suvratasya tathAmbaShThA shibiputrAnnibodha me || 1-31-28

shibeshcha putrAshchatvAro vIrAstrailokyavishrutAH |
vR^iShadarbhaH suvIrashcha madrakaH kaikayastathA || 1-31-29

teShAM janapadAH sphItAH kekayA madrakAstathA |
vR^iShadarbhAH suvIrAshcha titikShostu prajAH shR^iNu || 1-31-30

taitikShavo.abhavadrAjA pUrvasyAM dishi bhArata |
uShadratho mahAbAhustasya phenaH suto.abhavat || 1-31-31

phenAttu sutapA jaj~ne sutah sutapaso baliH |
jAto mAnuShayonau tu sa rAjA kA~nchaneShudhIH || 1-31-32

mahAyogI sa tu balirbabhUva nR^ipatiH purA |
putrAnutpAdayAmAsa pa~ncha vaMshakarAnbhuvi || 1-31-33

a~NgaH prathamato jaj~ne va~NgaH suhmastathaiva cha |
puNDRaH kali~Ngashcha tathA bAleyaM kShatramuchyate || 1-31-34

bAleyA brAhmaNAshchaiva tasya vaMshakarA bhuvi |
balestu brahmanA dattA varAH prItena bhArata || 1-31-35

mahAyogitvamAyushcha kalpasya parimANataH |
sa~NgrAme vApyajeyatvaM dharmaM chaiva pradhAnatA || 1-31-36     

trailokyadarshanam chaiva prAdhAnyaM prasave tathA |
bale chApratimatvaM vai dharmatattvArthadarshanaM || 1-31-37

chaturo niyatAnvarNAMstvaM cha sthApayitA bhuvi |
ityukto vibhunA rAjA baliH shAntiM parAm yayau || 1-31-38

tasya te tanayAH sarve kShetrajA munipu~NgavAH |
saMbhUtA dIrghatapaso sudekShNAyAM mahaujasaH || 1-31-39

balistAnabhishichyeha pa~ncha putrAnakalmaShAn |
kR^itArthaH so.api yogAtmA yogamAshR^itya sa prabhuH || 1-31-40

adhR^iShyaH sarvabhUtAnAM kAlApekShI charannapi |
kAlena mahatA rAjansvaM cha sthAnamupAgamat || 1-31-41

teShAM janapadAH pa~ncha a~NgA va~MgAH sasuhmakAH |
kali~NgAH puNDrakAshchaiva prajAstva~Ngasya me shR^iNu || 1-31-42

a~Ngaputro mahAnAsIdrAjendro dadhivAhanaH |
dadhivAhanaputrastu rAjA diviratho.abhavat || 1-31-43

putro divirathasyAsIchChakratulyaparAkramaH |
vidvAndharmaratho nAma tasya chitrarathaH sutaH || 1-31-44

tena chitrarathenAtha tadA viShNupade girau |
yajatA saha shakreNa somaH pIto mahAtmanA || 1-31-45

atha chitrarathasyApi putro dasharatho.abhavat |
lomapAda iti khyAto yasya shAntA sutAbhavat || 1-31-46

tasya dAsharathirvIrashchatura~Ngo mahAyashAH |
R^ishyashR^i~NgaprasAdena jaj~ne kulavivardhanaH || 1-31-47

catura~Ngasya putrastu pR^ithulAkSha iti smR^itaH |
pR^ithulAkShasuto rAjA champo nAmA mahAyashAH || 1-31-48

champasya tu purI champA yA mAlinyabhavatpurA |
pUrNabhadraprasAdena harya~Ngo.asya suto.abhavat || 1-31-49

tato vaibhANDakistasya vAraNaM shakravAraNam |
avatArayAmAsa mahIM mantrairvAhanamuttamam || 1-31-50

harya~Ngasya tu dAyAdo rAjA bhadrarathaH smR^itaH |
putro bhadrarathasyAsIdbR^ihatkarmA prajeshvaraH || 1-31-51

bR^ihaddarbhaH sutastasya tasmAjjaj~ne bR^ihanmanAH |
bR^ihanmanAstu rAjendra janayAmAsa vai sutam || 1-31-52

nAmnA jayadrathaM nAma yasmAddR^iDharatho nR^ipaH |
AsIddR^iDharathasyApi vishvajijjanamejaya |
dAyAdastasya karNastu vikarNastasya chAtmajaH || 1-31-53

tasya putrashataM tvAsIda~NgAnAM kulavardhanam |
bR^ihaddarbhasuto yastu rAjA nAmnA bR^ihanmanAH || 1-31-54

tasya patnIdvayaM chAsIchchaidyasyaite sute shubhe |
yashodevI cha satyA cha tAbhyAM vaMshastu bhidyate || 1-31-55

jayadrathastu rAjendra yashodevyAM vyajAyata |
brahmakShatrottaraH satyAM vijayo nAma vishrutaH || 1-31-56

vijayasya dhR^itiH putrastasya putro dhR^itavrataH |
dhR^itavratasya putrastu satyakarmA mahAyashAH || 1-31-57

satyakarmasutashchApi sUtastvadhirathastu vai |
yaH karNaM prati jagrAha tataH karNastu sUtajaH || 1-31-58

etadvaH kathitaM sarvaM karNaM prati mahAbalam |
karNasya vR^iShasenastu vR^iShastasyAtmajaH smR^itaH || 1-31-59

ete.a~NgavaMshajAH sarve rAjAnaH kIrtitA mayA |
satyavratA mahAtmAnaH prajAvanto mahArathAH || 1-31-60

R^icheyostu mahArAja raudrAshvatanayasya ha |
shR^iNu vaMshamanuproktaM yatra jAto.asi pArthiva || 1-31-61

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
kukSheyuvaMshAnukIrtanaM nAma ekatriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்