Sunday 19 April 2020

யயாதிசரித்ரகத²னம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 30

த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

யயாதிசரித்ரகத²னம்

இந்திரனுக்குச் சொந்தமான தெய்வீகப் பொற்தேர் Golden chariot of Indra

வைஸ²ம்பாயன உவாச
உத்பன்னா꞉ பித்ருகன்யாயாம் விரஜாயாம் மஹௌஜஸ꞉ |
நஹுஷஸ்ய து தா³யாதா³꞉ ஷடி³ந்த்³ரோபமதேஜஸ꞉ || 1-30-1

யதிர்யயாதி꞉ ஸம்யாதிராயதி꞉ பாஞ்சிகோ ப⁴வ꞉ |
ஸுயாதி꞉ ஷஷ்ட²ஸ்தேஷாம் வை யயாதி꞉ பார்தி²வோ(அ)ப⁴வத் |
யதிர்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்து தேஷாம் வை யயாதிஸ்து தத꞉ பரம் || 1-30-2

காகுத்ஸ்த²கன்யாம் கா³ம் நாம லேபே⁴ பரமதா⁴ர்மிக꞉ |
யதிஸ்து மோக்ஷமாஸ்தா²ய ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ(அ)ப⁴வன்முனி꞉ || 1-30-3

தேஷாம் யயாதி꞉ பஞ்சானாம் விஜித்ய வஸுதா⁴மிமாம் |
தே³வயானீமுஸ²னஸ꞉ ஸுதாம் பா⁴ர்யாமவாப ஸ꞉ |
ஸ²ர்மிஷ்டா²மாஸுரீம் சைவ தனயாம் வ்ருஷபர்வண꞉ || 1-30-4

யது³ம் ச துர்வஸும் சைவ தே³வயானீ வ்யஜாயத |
த்³ருஹ்யும் சானும் ச பூரும் ச ஸ²ர்மிஷ்டா² வார்ஷபர்வணீ || 1-30-5தஸ்மை ஸ²க்ரோ த³தௌ³ ப்ரீதோ ரத²ம் பரமபா⁴ஸ்வரம் |
அஸங்க³ம் காஞ்சனம் தி³வ்யம் தி³வ்யை꞉ பரமவாஜிபி⁴꞉ || 1-30-6

யுக்தம் மனோஜவை꞉ ஸு²ப்⁴ரைர்யேன பா⁴ர்யாமுவாஹ ஸ꞉ |
ஸ தேன ரத²முக்²யேன ஷட்³ராத்ரேனாஜயன்மஹீம் |
யயாதிர்யுதி⁴ து³ர்த⁴ர்ஷஸ்ததா² தே³வான்ஸவாஸவான் || 1-30-7

ஸ ரத²꞉ பௌரவாணாம் து ஸர்வேஷாமப⁴வத்ததா³ |
யாவத்து வஸுனாம்னோ வை கௌரவாஜ்ஜனமேஜய꞉ || 1-30-8

குரோ꞉ புத்ரஸ்ய ராஜேந்த்³ர ராஜ்ஞ꞉ பாரீக்ஷிதஸ்ய ஹ |
ஜகா³ம ஸ ரதோ² நாஸ²ம் ஸா²பாத்³கா³ர்க்³யஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 1-30-9

க³ர்க்³யஸ்ய ஹி ஸுதம் பா³லம் ஸ ராஜா ஜனமேஜய꞉ |
வாக்சூ²ரம் ஹிம்ஸயாமாஸ ப்³ரஹ்மஹத்யாமவாப ஸ꞉ || 1-30-10

ஸ லோஹக³ந்தீ⁴ ராஜர்ஷி꞉ பரிதா⁴வன்னிதஸ்தத꞉ |
பௌரஜானபதை³ஸ்த்யக்தோ ந லேபே⁴ ஸ²ர்ம கர்ஹிசித் || 1-30-11

தத꞉ ஸ து³꞉க²ஸந்தப்தோ நாலப⁴த்ஸம்வித³ம் க்வசித் |
இந்த்³ரோத꞉ ஸௌ²னகம் ராஜா ஸ²ரணம் ப்ரத்யபத்³யத || 1-30-12

யாஜயாமாஸ சேந்த்³ரோத꞉ ஸௌ²னகோ ஜனமேஜயம் |
அஸ்²வமேதே⁴ன ராஜானம் பாவனார்த²ம் த்³விஜோத்தம꞉ || 1-30-13

ஸ லோஹக³ந்தோ⁴ வ்யனஸ²த்தஸ்யாவப்⁴ருத²மேத்ய ஹ |
ஸ ச தி³வ்யோ ரதோ² ராஜன்வஸோஸ்²சேதி³பதேஸ்ததா³ |
த³த்த꞉ ஸ²க்ரேண துஷ்டேன லேபே⁴ தஸ்மாத்³ப்³ருஹத்³ரத²꞉ || 1-30-14

ப்³ருஹத்³ரதா²த்க்ரமேணைவ க³தோ பா³ர்ஹத்³ரத²ம் ந்ருபம் |
ததோ ஹத்வா ஜராஸந்த⁴ம் பீ⁴மஸ்தம் ரத²முத்தமம் || 1-30-15

ப்ரத³தௌ³ வாஸுதே³வாய ப்ரீத்யா கௌரவனந்த³ன꞉ |
ஸப்தத்³வீபாம் யயாதிஸ்து ஜித்வா ப்ருத்²வீம் ஸஸாக³ராம் || 1-30-16

வ்யப⁴ஜத்பஞ்சதா⁴ ராஜன்புத்ராணாம் நாஹுஷஸ்ததா³ |
தி³ஸி² த³க்ஷிணபூர்வஸ்யாம் துர்வஸும் மதிமான்ன்ருப꞉ || 1-30-17

ப்ரதீச்யாமுத்தரஸ்யாம் ச த்³ருஹ்யும் சானும் ச நாஹுஷ꞉ |
தி³ஸி² பூர்வோத்தரஸ்யாம் வை யது³ம் ஜ்யேஷ்ட²ம் ந்யயோஜயத் || 1-30-18

மத்⁴யே பூரும் ச ராஜானமப்⁴யஷிஞ்சத நாஹுஷ꞉ |
தைரியம் ப்ருதி²வீ ஸர்வா ஸப்தத்³வீபா ஸபத்தனா || 1-30-19

யதா²ப்ரதே³ஸ²மத்³யாபி த⁴ர்மேண ப்ரதிபால்யதே |
ப்ரஜாஸ்தேஷாம் புரஸ்தாத்து வக்ஷ்யாமி ந்ருபஸத்தம || 1-30-20

த⁴னுர்ன்யஸ்ய ப்ருஷத்காம்ஸ்²ச பஞ்சபி⁴꞉ புருஷர்ஷபை⁴꞉ |
ஜராவானப⁴வத்³ராஜா பா⁴ரமாவேஸ்²ய ப³ந்து⁴ஷு |
நி꞉க்ஷிப்தஸ²ஸ்த்ர꞉ ப்ருதி²வீம் நிரீக்ஷ்ய ப்ருதி²வீபதி꞉ || 1-30-21

ப்ரீதிமானப⁴வத்³ராஜா யயாதிரபராஜித꞉ |
ஏவம் விப⁴ஜ்ய ப்ருதி²வீம் யயாதிர்யது³மப்³ரவீத் || 1-30-22

ஜராம் மே ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ புத்ர க்ருத்யாந்தரேண வை |
தருணஸ்தவ ரூபேண சரேயம் ப்ருதி²வீமிமாம் |
ஜராம் த்வயி ஸமாதா⁴ய தம் யது³꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ || 1-30-23

அனிர்தி³ஷ்டா மயா பி⁴க்ஷா ப்³ராஹ்மணஸ்ய ப்ரதிஸ்²ருதா |
அனபாக்ருத்ய தாம் ராஜன்ன க்³ருஹீஷ்யாமி தே ஜராம் || 1-30-24

ஜராயாம் ப³ஹவோ தோ³ஷா꞉ பானபோ⁴ஜனகாரிதா꞉ |
தஸ்மாஜ்ஜராம் ந தே ராஜன்க்³ரஹீதுமஹமுத்ஸஹே || 1-30-25

ஸந்தி தே ப³ஹவ꞉ புத்ரா꞉ மத்த꞉ ப்ரியதரா ந்ருப |
ப்ரதிக்³ரஹீதும் த⁴ர்மஜ்ஞ புத்ரமன்யம் வ்ருணீஷ்வ வை || 1-30-26

ஸ ஏவமுக்தோ யது³னா ராஜா கோபஸமன்வித꞉ |
உவாச வத³தாம் ஸ்²ரேஷ்டோ² யயாதிர்க³ர்ஹயன்ஸுதம் || 1-30-27

க ஆஸ்²ரயஸ்தவான்யோ(அ)ஸ்தி கோ வா த⁴ர்மோ விதீ⁴யதே |
மாமனாத்³ருத்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ யத³ஹம் தவ தே³ஸி²க꞉ || 1-30-28

ஏவமுக்த்வா யது³ம் தாத ஸ²ஸா²பைனம் ஸ மன்யுமான் |
அராஜ்யா தே ப்ரஜா மூட⁴ ப⁴வித்ரீதி நராத⁴ம || 1-30-29

ஸ துர்வஸும் ச த்³ருஹ்யும் சாப்யனும் ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஏவமேவாப்³ரவீத்³ராஜா ப்ரத்யாக்²யாதஸ்²ச தைரபி || 1-30-30

ஸ²ஸா²ப தானதிக்ருத்³தோ⁴ யயாதிரபராஜித꞉ |
யதா² தே கதி²தம் பூர்வம் மயா ராஜர்ஷிஸத்தம || 1-30-31

ஏவம் ஸ²ப்த்வா ஸுதான்ஸர்வாம்ஸ்²சதுர꞉ பூருபூர்வஜான் |
ததே³வ வசனம் ராஜா பூருமப்யாஹ பா⁴ரத || 1-30-32

தருணஸ்தவ ரூபேண சரேயம் ப்ருதி²வீமிமாம் |
ஜராம் த்வயி ஸமாதா⁴ய த்வம் பூரோ யதி³ மன்யஸே || 1-30-33

ஸ ஜராம் ப்ரதிஜக்³ராஹ பிது꞉ பூரு꞉ ப்ரதாபவான் |
யயாதிரபி ரூபேண பூரோ꞉ பர்யசரன்மஹீம் || 1-30-34

ஸ மார்க³மாண꞉ காமானாமந்தம் ப⁴ரதஸத்தம |
விஸ்²வாச்யா ஸஹிதோ ரேமே வனே சைத்ரரதே² ப்ரபு⁴꞉ || 1-30-35

யதா³வித்ருஷ்ண꞉ காமானாம் போ⁴கே³ஷு ஸ நராதி⁴ப꞉ |
ததா³ பூரோ꞉ ஸகாஸா²த்³வை ஸ்வாம் ஜராம் ப்ரத்யபத்³யத || 1-30-36

தத்ர கா³தா² மஹாராஜ ஸ்²ருணு கீ³தா யயாதினா |
யாபி⁴꞉ ப்ரத்யாஹரேத்காமான்ஸர்வதோ(அ)ங்கா³னி கூர்மவத் || 1-30-37

ந ஜாது காம꞉ காமானாமுபபோ⁴கே³ன ஸா²ம்யதி |
ஹவிஷா க்ருஷ்ணவர்த்மேவ பூ⁴ய ஏவாபி⁴வர்த⁴தே || 1-30-38

யத்ப்ருதி²வ்யாம் வ்ரீஹியவம் ஹிரண்யம் பஸ²வ꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
நாலமேகஸ்ய தத்ஸர்வமிதி பஸ்²யன்ன முஹ்யதி || 1-30-39

யதா³ பா⁴வம் ந குருதே ஸர்வபூ⁴தேஷு பாபகம் |
கர்மணா மனஸா வாசா ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ || 1-30-40

யதா³ன்யேப்⁴யோ ந பி³ப்⁴யேத யதா³ சாஸ்மான்ன பி³ப்⁴யதி |
யதா³ நேச்ச²தி ந த்³வேஷ்டி ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ || 1-30-41

யா து³ஸ்த்யஜா து³ர்மதிபி⁴ர்யா ந ஜீர்யதி ஜீர்யத꞉ |
யோ(அ)ஸௌ ப்ராணாந்திகோ ரோக³ஸ்தாம் த்ருஷ்ணாம் த்யஜத꞉ ஸுக²ம் || 1-30-42

ஜீர்யந்தி ஜீர்யத꞉ கேஸா² த³ந்தா ஜீர்யந்தி ஜீர்யத꞉ |
ஜீவிதாஸா² த⁴னாஸா² ச ஜீர்யதோ(அ)பி ந ஜீர்யதி || 1-30-43

யச்ச காமஸுக²ம் லோகே யச்ச தி³வ்யம் மஹத்ஸுக²ம் |
த்ருஷ்ணாக்ஷயஸுக²ஸ்யைதே நார்ஹத꞉ ஷோட³ஸீ²ம் கலாம் || 1-30-44

ஏவமுக்த்வா ஸ ராஜர்ஷி꞉ ஸதா³ர꞉ ப்ராவிஸ²த்³வனம் |
காலேன மஹதா வாபி சசார விபுலம் தப꞉ || 1-30-45

ப்⁴ரூகு³துங்கே³ தபஸ்தப்த்வா தபஸோ(அ)ந்தே மஹாதபா꞉ |
அனஸ்²னந்தே³ஹமுத்ஸ்ருஜ்ய ஸதா³ர꞉ ஸ்வர்க³மாப்தவான் || 1-30-46

தஸ்ய வம்ஸே² மஹாராஜ பஞ்ச ராஜர்ஷிஸத்தமா꞉ |
யைர்வ்யாப்தா ப்ருதி²வீ ஸர்வா ஸூர்யஸ்யேவ க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ || 1-30-47

யதோ³ஸ்து ஸ்²ருணு ராஜர்ஷேர்வம்ஸ²ம் ராஜர்ஷிஸத்க்ருதம் |
யத்ர நாராயணோ ஜஜ்ஞே ஹரிர்வ்ருஷ்ணிகுலோத்³வஹ꞉ || 1-30-48

த⁴ன்ய꞉ ப்ரஜாவானாயுஷ்மான்கீர்திமாம்ஸ்²ச ப⁴வேன்னர꞉ |
யயாதேஸ்²சரிதம் புண்யம் பட²ஞ்ச்²ருண்வன்னராதி⁴ப || 1-30-49

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி யயாதிசரிதே
த்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_30_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam  -  Harivamsha Parva
Chapter 30 - Yayaticharitrakathanam
Note: Verse 33, line 2: paro is an obvious mistake.
pUro is appropriate, ia also adopted by Gita edn ##
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr@yahoo.ca
 Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
 If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
 send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
 ---------------------------------------------------------------------triMsho.adhyAyaH

yayAticharitrakathanam

vaishaMpAyana uvAcha
utpannAH pitR^ikanyAyAM virajAyAM mahaujasaH |
nahuShasya tu dAyAdAH ShaDindropamatejasaH || 1-30-1

yatiryayAtiH saMyAtirAyatiH pA~nchiko bhavaH |
suyAtiH ShaShThasteShAM vai yayAtiH pArthivo.abhavat |
yatirjyeShThastu teShAM vai yayAtistu tataH param || 1-30-2

kAkutsthakanyAM gAM nAma lebhe paramadhArmikaH |
yatistu mokShamAsthAya brahmabhUto.abhavanmuniH || 1-30-3

teShAM yayAtiH pa~nchAnAM vijitya vasudhAmimAm |
devayAnImushanasaH sutAM bhAryAmavApa saH  |
sharmiShThAmAsurIM chaiva tanayAM vR^iShaparvaNaH || 1-30-4

yaduM cha turvasuM chaiva devayAnI vyajAyata |
druhyuM chAnuM cha pUruM cha sharmiShThA vArShaparvaNI || 1-30-5

tasmai shakro dadau prIto rathaM paramabhAsvaram |
asa~NgaM kA~nchanaM divyaM divyaiH paramavAjibhiH || 1-30-6

yuktaM manojavaiH shubhrairyena bhAryAmuvAha saH |
sa tena rathamukhyena ShaDrAtrenAjayanmahIm |
yayAtiryudhi durdharShastathA devAnsavAsavAn || 1-30-7

sa rathaH pauravANAM tu sarveShAmabhavattadA |
yAvattu vasunAmno vai kauravAjjanamejayaH || 1-30-8

kuroH putrasya rAjendra rAj~naH pArIkShitasya ha |
jagAma sa ratho nAshaM shApAdgArgyasya dhImataH || 1-30-9

gargyasya hi sutaM bAlaM sa rAjA janamejayaH |
vAkChUraM hiMsayAmAsa brahmahatyAmavApa saH || 1-30-10

sa lohagandhI rAjarShiH paridhAvannitastataH |
paurajAnapadaistyakto na lebhe sharma karhichit || 1-30-11

tataH sa duHkhasaMtapto nAlabhatsaMvidaM kvachit |
indrotaH shaunakaM rAjA sharaNaM pratyapadyata || 1-30-12

yAjayAmAsa chendrotaH shaunako janamejayam |
ashvamedhena rAjAnaM pAvanArthaM dvijottamaH || 1-30-13

sa lohagandho vyanashattasyAvabhR^ithametya ha |
sa cha divyo ratho rAjanvasoshchedipatestadA |
dattaH shakreNa tuShTena lebhe tasmAdbR^ihadrathaH || 1-30-14

bR^ihadrathAtkrameNaiva gato bArhadratham nR^ipam |
tato hatvA jarAsaMdhaM bhImastaM rathamuttamam || 1-30-15

pradadau vAsudevAya prItyA kauravanandanaH |
saptadvIpAM yayAtistu jitvA pR^ithvIM sasAgarAm || 1-30-16

vyabhajatpa~nchadhA rAjanputrANAM nAhuShastadA |
dishi dakShiNapUrvasyAM turvasuM matimAnnR^ipaH || 1-30-17

pratIchyAmuttarasyAM cha druhyuM chAnuM cha nAhuShaH |
dishi pUrvottarasyAM vai yaduM jyeShThaM nyayojayat || 1-30-18

madhye pUruM cha rAjAnamabhyaShi~nchata nAhuShaH |
tairiyaM pR^ithivI sarvA saptadvIpA sapattanA || 1-30-19

yathApradeshamadyApi dharmeNa pratipAlyate |
prajAsteShAM purastAttu vakShyAmi nR^ipasattama || 1-30-20

dhanurnyasya pR^iShatkAMshcha pa~nchabhiH puruSharShabhaiH |
jarAvAnabhavadrAjA bhAramAveshya bandhuShu |
niHkShiptashastraH pR^ithivIM nirIkShya pR^ithivIpatiH || 1-30-21

prItimAnabhavadrAjA yayAtiraparAjitaH |
evaM vibhajya pR^ithivIM yayAtiryadumabravIt || 1-30-22

jarAM me pratigR^ihNIShva putra kR^ityAntareNa vai |
taruNastava rUpeNa chareyaM pR^ithivImimAm |
jarAM tvayi samAdhAya taM yaduH pratyuvAcha ha || 1-30-23

anirdiShTA mayA bhikShA brAhmaNasya pratishrutA |
anapAkR^itya tAM rAjanna gR^ihIShyAmi te jarAm || 1-30-24

jarAyAM bahavo doShAH pAnabhojanakAritAH |
tasmAjjarAM na te rAjangrahItumahamutsahe || 1-30-25

santi te bahavaH putrAH mattaH priyatarA nR^ipa |
pratigrahItuM dharmaj~na putramanyaM vR^iNIShva vai || 1-30-26

sa evamukto yadunA rAjA kopasamanvitaH |
uvAcha vadatAM shreShTho yayAtirgarhayansutam || 1-30-27

ka AshrayastavAnyo.asti ko vA dharmo vidhIyate |
mAmanAdR^itya durbuddhe yadahaM tava deshikaH || 1-30-28

evamuktvA yaduM tAta shashApainaM sa manyumAn |
arAjyA te prajA mUDha bhavitrIti narAdhama || 1-30-29

sa turvasuM cha druhyuM chApyanuM cha bharatarShabha |
evamevAbravIdrAjA pratyAkhyAtashcha tairapi || 1-30-30

shashApa tAnatikruddho yayAtiraparAjitaH |
yathA te kathitaM pUrvaM mayA rAjarShisattama || 1-30-31

evaM shaptvA sutAnsarvAMshchaturaH pUrupUrvajAn |
tadeva vachanaM rAjA pUrumapyAha bhArata || 1-30-32

taruNastava rUpeNa chareyaM pR^ithivImimAm |
jarAM tvayi samAdhAya tvaM pUro yadi manyase || 1-30-33

sa jarAM pratijagrAha pituH pUruH pratApavAn |
yayAtirapi rUpeNa pUroH paryacharanmahIm || 1-30-34

sa mArgamANaH kAmAnAmantaM bharatasattama |
vishvAchyA sahito reme vane chaitrarathe prabhuH || 1-30-35

yadAvitR^iShNaH kAmAnAM bhogeShu sa narAdhipaH |
tadA pUroH sakAshAdvai svAM jarAM pratyapadyata || 1-30-36

tatra gAthA mahArAja shR^iNu gItA yayAtinA |
yAbhiH pratyAharetkAmAnsarvato.a~NgAni kUrmavat || 1-30-37

na jAtu kAmaH kAmAnAmupabhogena  shAmyati |
haviShA kR^iShNavartmeva bhUya evAbhivardhate || 1-30-38

yatpR^ithivyAM vrIhiyavaM hiraNyaM pashavaH striyaH |
nAlamekasya tatsarvamiti pashyanna muhyati || 1-30-39

yadA bhAvaM na kurute sarvabhUteShu pApakam |
karmaNA manasA vAchA  brahma saMpadyate tadA || 1-30-40

yadAnyebhyo na bibhyeta yadA chAsmAnna bibhyati |
yadA nechChati na dveShTi brahma saMpadyate tadA || 1-30-41

yA dustyajA durmatibhiryA na jIryati jIryataH |
yo.asau prANAntiko rogastAM tR^iShNAM tyajataH sukham || 1-30-42

jIryanti jIryataH keshA dantA jIryanti jIryataH |
jIvitAshA dhanAshA cha jIryato.api na jIryati || 1-30-43

yachcha kAmasukhaM loke yachcha divyaM mahatsukham |
tR^iShNAkShayasukhasyaite nArhataH ShoDashIM kalAm || 1-30-44

evamuktvA sa rAjarShiH sadAraH prAvishadvanam |
kAlena mahatA vApi chachAra vipulaM tapaH || 1-30-45

bhR^Igutu~Nge tapastaptvA tapaso.ante mahAtapAH |
anashnandehamutsR^ijya sadAraH svargamAptavAn || 1-30-46

tasya vaMshe mahArAja pa~ncha rAjarShisattamAH |
yairvyAptA pR^ithivI sarvA sUryasyeva gabhastibhiH || 1-30-47

yadostu shR^iNu rAjarShervaMshaM rAjarShisatkR^itam |
yatra nArAyaNo jaj~ne harirvR^iShNikulodvahaH || 1-30-48

dhanyaH prajAvAnAyuShmAnkIrtimAMshcha bhavennaraH |
yayAteshcharitaM puNyaM paTha~nChR^iNvannarAdhipa || 1-30-49

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi yayAticharite
triMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்