Friday 17 April 2020

காஸ்²யபவர்ணனம் - திவோதாஸ சரிதம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 29

ஏகோனத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

காஸ்²யபவர்ணனம் - திவோதாஸ சரிதம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச
ரம்போ⁴(அ)னபத்யஸ்தத்ராஸீத்³வம்ஸ²ம் வக்ஷ்யாம்யனேனஸ꞉ |
அனேனஸ꞉ ஸுதோ ராஜா ப்ரதிக்ஷத்ரோ மஹாயஸா²꞉ || 1-29-1

ப்ரதிக்ஷத்ரஸுதஸ்²சாபி ஸ்ருஞ்ஜயோ நாம விஸ்²ருத꞉ |
ஸ்ருஞ்ஜயஸ்ய ஜய꞉ புத்ரோ விஜயஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-29-2

விஜயஸ்ய க்ருதி꞉ புத்ரஸ்தஸ்ய ஹர்யஸ்²வத꞉ ஸுத꞉ |
ஹர்யஸ்²வதஸுதோ ராஜா ஸஹதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் || 1-29-3

ஸஹதே³வஸ்ய த⁴ர்மாத்மா நதீ³ன இதி விஸ்²ருத꞉ |
நதீ³னஸ்ய ஜயத்ஸேனோ ஜயத்ஸேனஸ்ய ஸங்க்ருதி꞉ || 1-29-4

ஸங்க்ருதேரபி த⁴ர்மாத்மா க்ஷத்ரத⁴ர்மா மஹாயஸா²꞉ |
அனேனஸ꞉ ஸமாக்²யாதா꞉ க்ஷத்ரவ்ருத்³த⁴ஸ்ய மே ஸ்²ருணு || 1-29-5க்ஷத்ரவ்ருத்³தா⁴த்மஜஸ்தத்ர ஸுனஹோத்ரோ மஹாயஸா²꞉ |
ஸுனஹோத்ரஸ்ய தா³யாதா³ஸ்த்ரய꞉ பரமதா⁴ர்மிகா꞉ || 1-29-6

காஸ²꞉ ஸ²லஸ்²ச த்³வாவேதௌ ததா² க்³ருத்ஸமத³꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
புத்ரோ க்³ருத்ஸமத³ஸ்யாபி ஸு²னகோ யஸ்ய ஸௌ²னக꞉ || 1-29-7

ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியாஸ்²சைவம் வைஸ்²யா꞉ ஸூ²த்³ராஸ்ததை²வ ச |
ஸ²லாத்மஜஸ்²சார்ஷ்டிஷேணஸ்தனயஸ்தஸ்ய காஸ²க꞉ || 1-29-8

காஸ²ஸ்ய காஸ²யோ ராஜன்புத்ரோ தீ³ர்க⁴தபாஸ்ததா² |
த⁴ன்வஸ்து தீ³ர்க⁴தபஸோ வித்³வாந்த⁴ன்வந்தரிஸ்தத꞉ || 1-29-9

தபஸோ(அ)ந்தே ஸுமஹதோ ஜாதோ வ்ருத்³த⁴ஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
புனர்த⁴ன்வந்தரிர்தே³வோ மானுஷேஷ்விஹ ஜஜ்ஞிவான் || 1-29-10

ஜனமேஜய உவாச
கத²ம் த⁴ன்வந்தரிர்தே³வோ மானுஷேஷ்விஹ ஜஜ்ஞிவான் |
ஏதத்³வேதி³துமிச்சா²மி தன்மே ப்³ரூஹி யதா²தத²ம் || 1-29-11

வைஸ²ம்பாயன உவாச
த⁴ன்வந்தரே꞉ ஸம்ப⁴வோ(அ)யம் ஸ்²ரூயதாம் ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஜாத꞉ ஸ ஹி ஸமுத்³ராத்து மத்²யமானே புராம்ருதே || 1-29-12

உத்பன்ன꞉ கலஸா²த்பூர்வம் ஸர்வதஸ்²ச ஸ்²ரியா வ்ருத꞉ |
அப்⁴யஸன்ஸித்³தி⁴கார்யே ஹி விஷ்ணும் த்³ருஷ்ட்வா ஹி தஸ்தி²வான் || 1-29-13

அப்³ஜஸ்த்வமிதி ஹோவாச தஸ்மாத³ப்³ஜஸ்து ஸ ஸ்ம்ருத꞉ |
அப்³ஜ꞉ ப்ரோவாச விஷ்ணும் வை தவ புத்ரோ(அ)ஸ்மி வை ப்ரபோ⁴ || 1-29-14

வித⁴த்ஸ்வ பா⁴க³ம் ஸ்தா²னம் ச மம லோகே ஸுரேஸ்²வர |
ஏவமுக்த꞉ ஸ த்³ருஷ்ட்வா வை தத்²யம் ப்ரோவாச தம் ப்ரபு⁴꞉ || 1-29-15

க்ருதோ யஜ்ஞவிபா⁴கோ³ ஹி யஜ்ஞியைர்ஹி ஸுரை꞉ புரா |
தே³வேஷு வினுயுக்தம் ஹி வித்³தி⁴ ஹோத்ரம் மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 1-29-16

ந ஸ²க்யமுபஹோமா வை துப்⁴யம் கர்தும் கதா³சன |
அர்வாக்³பூ⁴தோ(அ)ஸி தே³வானாம் புத்ர த்வம் து ந ஹீஸ்²வர꞉ || 1-29-17

த்³விதீயாயாம் து ஸம்பூ⁴த்யாம் லோகே க்²யாதிம் க³மிஷ்யஸி |
அணிமாதி³ஸ்²ச தே ஸித்³தி⁴ர்க³ர்ப⁴ஸ்த²ஸ்ய ப⁴விஷ்யதி || 1-29-18

தேனைவ த்வம் ஸ²ரீரேண தே³வத்வம் ப்ராப்ஸ்யஸே ப்ரபோ⁴ |
சருமந்த்ரைர்வ்ரதைர்ஜாப்யைர்யக்ஷ்யந்தி த்வாம் த்³விஜாதய꞉ || 1-29-19

அஷ்டதா⁴ த்வம் புனஸ்²சைவமாயுர்வேத³ம் விதா⁴ஸ்யஸி |
அவஸ்²யபா⁴வீ ஹ்யர்தோ²(அ)யம் ப்ராக்³த்³ருஷ்டஸ்த்வப்³ஜயோனினா || 1-29-20

த்³விதீயம் த்³வாபரம் ப்ராப்ய ப⁴விதா த்வம் ந ஸம்ஸ²ய꞉ |
இமம் தஸ்மை வரம் த³த்த்வா விஷ்ணுரந்தர்த³தே⁴ புன꞉ || 1-29-21

த்³விதீயே த்³வாபரம் ப்ராப்தே ஸௌனஹோத்ரி꞉ ஸ காஸி²ராட் |
புத்ரகாமஸ்தபஸ்தேபே தி⁴ன்வந்தீ³ர்க⁴தபாஸ்ததா³ || 1-29-22

ப்ரபத்³யே தே³வதாம் தாம் து யா மே புத்ரம் ப்ரதா³ஸ்யதி |
அப்³ஜம் தே³வம் ஸுதார்தா²ய ததா³(ஆ)ராதி⁴தவான்ன்ருப꞉ || 1-29-23

ததஸ்துஷ்ட꞉ ஸ ப⁴க³வானப்³ஜ꞉ ப்ரோவாச தம் ந்ருபம் |
யதி³ச்ச²ஸி வரம் ப்³ரூஹி தத்தே தா³ஸ்யாமி ஸுவ்ரத || 1-29-24

ந்ருப உவாச
ப⁴க³வன்யதி³ துஷ்டஸ்த்வம் புத்ரோ மே க்²யாதிமான்ப⁴வ |
ததே²தி ஸமனுஜ்ஞாய தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத || 1-29-25

தஸ்ய கே³ஹே ஸமுத்பன்னோ தே³வோ த⁴ன்வந்தரிஸ்ததா³ |
காஸி²ராஜோ மஹாராஜ ஸர்வரோக³ப்ரணாஸ²ன꞉ || 1-29-26

ஆயுர்வேத³ம் ப⁴ரத்³வாஜாத்ப்ராப்யேஹ பி⁴ஷ்ஜாம் க்ரியாம் |
தமஷ்டதா⁴ புனர்வ்யஸ்ய ஸி²ஷ்யேப்⁴ய꞉ ப்ரத்யபாத³யத் || 1-29-27

த⁴ன்வந்தரேஸ்து தனய꞉ கேதுமானிதி விஸ்²ருத꞉ |
அத² கேதுமத꞉ புத்ரோ வீரோ பீ⁴மரத²꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-29-28

ஸுதோ பீ⁴மரத²ஸ்யாபி தி³வோதா³ஸ꞉ ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
தி³வோதா³ஸஸ்து த⁴ர்மாத்மா வாராணஸ்யதி⁴போ(அ)ப⁴வத் || 1-29-29

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து புரீம் வாராணஸீம் ந்ருப |
ஸூ²ன்யாம் நிவாஸயாமாஸ க்ஷேமகோ நாம ராக்ஷஸ꞉ || 1-29-30

ஸ²ப்தா ஹி ஸா மதிமதா நிகும்பே⁴ன மஹாத்மனா |
ஸூ²ன்யா வர்ஷஸஹஸ்ரம் வை ப⁴வித்ரீ நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ || 1-29-31

தஸ்யாம் து ஸ²ப்தமாத்ராயாம் தி³வோதா³ஸ꞉ ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
விஷயாந்தே புரீம் ரம்யாம் கோ³மத்யாம் ஸம்ந்யவேஸ²யத் || 1-29-32

ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய பூர்வம் து புரீ வாராணஸீத்யபூ⁴த் |
ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய புத்ராணாம் ஸ²தமுத்தமத⁴ன்வினாம் || 1-29-33

ஹத்வா நிவேஸ²யாமாஸ தி³வோதா³ஸோ நரர்ஷப⁴꞉ |
ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய தத்³ராஜ்யம் ஹ்ருதம் தேன ப³லீயஸா || 1-29-34

ஜனமேஜய உவாச

வாராணஸீம் நிகும்ப⁴ஸ்து கிமர்த²ம் ஸ²ப்தவான்ப்ரபு⁴꞉ |
நிகும்ப⁴கஸ்²ச த⁴ர்மாத்மா ஸித்³தி⁴க்Sஏத்ரம் ஸ²ஸா²ப ய꞉ || 1-29-35

வைஸ²ம்பாயன உவாச
தி³வோதா³ஸஸ்து ராஜர்ஷிர்னக³ரீம் ப்ராப்ய பார்தி²வ꞉ |
வஸதி ஸ்ம மஹாதேஜா꞉ ஸ்பீ²தாயாம் து நராதி⁴ப꞉ || 1-29-36

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து க்ருததா³ரோ மஹேஸ்²வர꞉ |
தே³வ்யா꞉ ஸ ப்ரியகாமஸ்து ந்யவஸச்ச்²வஸு²ராந்திகே || 1-29-37

தே³வாஜ்ஞயா பார்ஷதா³ யே த்வதி⁴ரூபாஸ்தபோத⁴னா꞉ |
பூர்வோக்தைருபதே³ஸை²ஸ்²ச தோஷயந்தி ஸ்ம பார்வதீம் || 1-29-38

ஹ்ருஷ்யதே வை மஹாதே³வீ மேனா நைவ ப்ரஹ்ருஷ்யதி |
ஜுகு³ப்ஸத்யஸக்ருத்தாம் வை தே³வீம் தே³வம் ததை²வ ஸா || 1-29-39

ஸபார்ஷத³ஸ்த்வனாசாரஸ்தவ ப⁴ர்தா மஹேஸ்²வர꞉ |
த³ரித்³ர꞉ ஸர்வதை³வாஸௌ ஸீ²லம் தஸ்ய ந வர்ததே || 1-29-40

மாத்ரா ததோ²க்தா வரதா³ ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வாச்ச சுக்ருதே⁴ |
ஸ்மிதம் க்ருத்வா ச வரதா³ ப⁴வபார்ஸ்²வமதா²க³மத் || 1-29-41

விவர்ணவத³னா தே³வீ மஹாதே³வமபா⁴ஷத |
நேஹ வத்ஸ்யாம்யஹம் தே³வ நய மாம் ஸ்வம் நிகேதனம் || 1-29-42

ததா² கர்தும் மஹாதே³வ꞉ ஸர்வலோகானவைக்ஷத |
வாஸார்த²ம் ரோசயாமாஸ ப்ருதி²வ்யாம் குருனந்த³ன || 1-29-43

வாராணஸீ மஹாதேஜா꞉ ஸித்³தி⁴க்Sஏத்ரம் மஹேஸ்²வர꞉ |
தி³வோதா³ஸேன தாம் ஜ்ஞாத்வா நிவிஷ்டாம் நக³ரீம் ப⁴வ꞉ || 1-20-44

பார்ஸ்²வே திஷ்ட²ந்தமாஹூய நிகும்ப⁴மித³மப்³ரவீத் |
க³ணேஸ்²வர புரீம் க³த்வா ஸூ²ன்யாம் வாராணஸீம் குரு || 1-29-45

ம்ருது³னைவாப்⁴யுபாயேன ஹ்யதிவீர்ய꞉ ஸ பார்தி²வ꞉ |
ததோ க³த்வா நிகும்ப⁴ஸ்து பூரீம் வாராணஸீம் ததா³ || 1-29-46

ஸ்வப்னே நித³ர்ஸ²யாமாஸ கண்டு³கம் நாம நாபிதம் |
ஸ்²ரேயஸ்தே(அ)ஹம் கரிஷ்யாமி ஸ்தா²னம் மே ரோசயானக⁴ || 1-29-47

மத்³ரூபாம் ப்ரதிமாம் க்ருத்வா நக³ர்யந்தே ததை²வ ச |
தத꞉ ஸ்வப்னே யதோ²த்³தி³ஷ்டம் ஸர்வம் காரிதவான்ன்ருப || 1-29-48

புரீத்³வாரே து விஜ்ஞாப்ய ராஜானம் ச யதா²விதி⁴ |
பூஜாம் து மஹதீம் தஸ்ய நித்யமேவ ப்ரயோஜயத் || 1-29-49

க³ந்தை⁴ஸ்²ச தூ⁴பமால்யைஸ்²ச ப்ரோக்ஷணீயைஸ்ததை²வ ச |
அன்னபானப்ரயோகை³ஸ்²ச அத்யத்³பு⁴தமிவாப⁴வத்| || 1-29-50

ஏவம் ஸம்பூஜ்யதே தத்ர நித்யமேவ க³ணேஸ்²வர꞉ |
ததோ வரஸஹஸ்ரம் து நாக³ராணாம் ப்ரயச்ச²தி |
புத்ரான்ஹிரண்யமாயுஸ்²ச ஸர்வான்காமாம்ஸ்ததை²வ ச || 1-29-51

ராஜ்ஞஸ்து மஹிஷீ ஸ்²ரேஷ்டா² ஸுயஸா² நாம விஸ்²ருதா |
புத்ரார்த²மாக³தா தே³வீ ஸாத்⁴வீ ராஜ்ஞா ப்ரசோதி³தா || 1-29-52

பூஜாம் து விபுலாம் க்ருத்வா தே³வீ புத்ரமயாசத |
புன꞉ புனரதா²க³ம்ய ப³ஹுஸ²꞉ புத்ரகாரணாத் || 1-29-53

ந ப்ரயச்ச²தி புத்ரம் ஹி நிகும்ப⁴꞉ காரணேன ஹி |
ராஜா து யதி³ ந꞉ குப்யேத்கார்யஸித்³தி⁴ஸ்ததோ ப⁴வேத் || 1-29-54

அத² தீ³ர்கே⁴ண காலேன க்ரோதோ⁴ ராஜானமாவிஸ²த் |
பூ⁴த ஏஷ மஹாந்த்³வாரி நாக³ராணாம் ப்ரயச்ச²தி || 1-29-55

ப்ரீதோ வரான்வை ஸ²தஸோ² மம கிம் ந ப்ரயச்ச²தி |
மாமகை꞉ பூஜ்யதே நித்யம் நக³ர்யா மே ஸதை³வ ஹி || 1-29-56

விஜ்ஞாபிதோ மயாத்யர்த²ம் தே³வ்யா மே புத்ரகாரணாத் |
ந த³தா³தி ச புத்ரம் மே க்ருதக்⁴ன꞉ கேன ஹேதுனா || 1-29-57

ததோ நார்ஹதி ஸத்காரம் மத்ஸகாஸா²த்³விஸே²ஷத꞉ |
தஸ்மாத்து நாஸ²யிஷ்யாமி ஸ்தா²னமஸ்ய து³ராத்மன꞉ || 1-29-58

ஏவம் ஸ து வினிஸ்²சித்ய து³ராத்மா ராஜகில்பி³ஷீ |
ஸ்தா²னம் க³ணபதேஸ்தஸ்ய நாஸ²யாமாஸ து³ர்மதி꞉ || 1-29-59

ப⁴க்³னமாயதனம் த்³ருஷ்ட்வா ராஜானமஸ²பத்ப்ரபு⁴꞉ |
யஸ்மாத³னபராத⁴ஸ்ய த்வயா ஸ்தா²னம் வினாஸி²தம் |
புர்யகஸ்மாதி³யம் ஸூ²ன்யா தவ நூனம் ப⁴விஷ்யதி || 1-29-60

ததஸ்தேன து ஸா²பேன ஸூ²ன்யா வாராணஸீ ததா³ |
ஸ²ப்த்வா புரீம் நிகும்ப⁴ஸ்து மஹாதே³வமதா²க³மத் || 1-29-61

அகஸ்மாத்து புரீ ஸா து வித்³ருதா ஸர்வதோதி³ஸ²ம் |
தஸ்யாம் புர்யாம் ததோ தே³வோ நிர்மமே பத³மாத்மன꞉ || 1-29-62

ரமதே தத்ர வை தே³வோ ரமமாணோ கி³ரே꞉ ஸுதாம் |
ந ரதிம் தத்ர வை தே³வீ லப⁴தே க்³ருஹவிஸ்மயாத் |
வஸாம்யத்ர ந புர்யாம் து தே³வீ தே³வமதா²ப்³ரவீத் || 1-29-63

தே³வ உவாச
நாஹம் வேஸ்²மனி வத்ஸ்யாமி அவிமுக்தம் ஹி மே க்³ருஹம் |
நாஹம் தத்ர க³மிஷ்யாமி க³ச்ச² தே³வி க்³ருஹம் ப்ரதி || 1-29-64

ஹஸன்னுவாச ப⁴க³வாம்ஸ்த்ர்யம்ப³கஸ்த்ரிபுராந்தக꞉ |
தஸ்மாத்தத³விமுக்தம் ஹி ப்ரோக்தம் தே³வேன வை ஸ்வயம் || 1-29-65

ஏவம் வாராணஸீ ஸ²ப்தா அவிமுக்தம் ச கீர்திதம் || 1-29-66

யஸ்மின்வஸதி வை தே³வ꞉ ஸர்வதே³வனமஸ்க்ருத꞉ |
யுகே³ஷு த்ரிஷு த⁴ர்மாத்மா ஸஹ தே³வ்யா மஹேஸ்²வர꞉ ||1-29-67

அந்தர்தா⁴னம் கலௌ யாதி தத்புரம் ஹி மஹாத்மன꞉ |
அந்தர்ஹிதே புரே தஸ்மின் புரீ ஸா வஸதே புன꞉ |
ஏவம் வாராணஸீ ஸ²ப்தா நிவேஸ²ம் புனராக³தா || 1-29-68

ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய புத்ரோ வை து³ர்த³மோ நாம விஸ்²ருத꞉ |
தி³வோதா³ஸேன பா³லேதி க்⁴ருணயா ஸ விவர்ஜித꞉ || 1-29-69

ஹைஹயஸ்ய து தா³யாத்³யம் க்ருதவான்வை மஹீபதி꞉ |
ஆஜஹ்ரே பித்ருதா³யாத்³யம் தி³வோதா³ஸஹ்ருதம் ப³லாத் || 1-29-70

ப⁴த்³ரஸ்²ரேண்யஸ்ய புத்ரேண து³ர்த³மேன மஹாத்மனா |
வைரஸ்யாந்தம் மஹாராஜ க்ஷத்ரியேண விதி⁴த்ஸதா || 1-29-71

தி³வோதா³ஸாத்³த்³ருஷத்³வத்யாம் வீரோ ஜஜ்ஞே ப்ரதர்த³ன꞉ |
தேன புத்ரேண பா³லேன ப்ரஹ்ருதம் தஸ்ய வை புன꞉ || 1-29-72

ப்ரதர்த³னஸ்ய புத்ரௌ த்³வௌ வத்ஸபா⁴ர்கௌ³ ப³பூ⁴வது꞉ |
வத்ஸபுத்ரோ ஹ்யலர்கஸ்து ஸன்னதிஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-29-73

அலர்க꞉ காஸி²ராஜஸ்து ப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ |
அலர்கம் ப்ரதி ராஜர்ஷிம் ஸ்²லோகோ கீ³த꞉ புராதனை꞉ || 1-29-74

ஷஷ்டிவர்ஷஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிம் வர்ஷஸ²தானி ச |
யுவா ரூபேண ஸம்பன்ன ஆஸீத்காஸி²குலோத்³வஹ꞉ || 1-29-75

லோபாமுத்³ராப்ரஸாதே³ன பரமாயுரவாப ஸ꞉ |
தஸ்யாஸீத்ஸுமஹத்³ராஜ்யம் ரூபயௌவனஸா²லின꞉ |
ஸா²பஸ்யாந்தே மஹாபா³ஹுர்ஹத்வா க்ஷேமகராக்ஷஸம் || 1-29-76

ரம்யாம் நிவேஸ²யாமாஸ புரீம் வாராணஸீம் புன꞉ |
ஸன்னதேரபி தா³யாத³꞉ ஸுனீதோ² நாம தா⁴ர்மிக꞉ || 1-29-77

ஸுனீத²ஸ்ய து தா³யாத³꞉ க்ஷேம்யோ நாம மஹாயஸா²꞉ |
க்ஷேம்யஸ்ய கேதுமான்புத்ர꞉ ஸுகேதுஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-29-78

ஸுகேதோஸ்தனயஸ்²சாபி த⁴ர்மகேதுரிதி ஸ்ம்ருத꞉ |
த⁴ர்மகேதோஸ்து தா³யாத³꞉ ஸத்யகேதுர்மஹாரத²꞉ || 1-29-79

ஸத்யகேதுஸுதஸ்²சாபி விபு⁴ர்னாம ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
ஆனர்தஸ்து விபோ⁴꞉ புத்ர꞉ ஸுகுமாரஸ்து தத்ஸுத꞉ || 1-29-80

ஸுகுமாரஸ்ய புத்ரஸ்து த்⁴ருஷ்டகேது꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ |
த்⁴ருஷ்டகேதோஸ்து தா³யாதோ³ வேணுஹோத்ர꞉ ப்ரஜேஸ்²வர꞉ || 1-29-81

வேணுஹோத்ரஸுதஸ்²சாபி ப⁴ர்கோ³ நாம ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
வத்ஸஸ்ய வத்ஸ்பூ⁴மிஸ்து ப்⁴ருகு³பூ⁴மிஸ்து பா⁴ர்க³வாத் || 1-29-82

ஏதே த்வங்கி³ரஸ꞉ புத்ரா ஜாதா வம்ஸே²(அ)த² பா⁴ர்க³வே |
ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஸ்²யாஸ்தயோ꞉ புத்ரா꞉ ஸஹஸ்ரஸ²꞉ |
இத்யேதே காஸ²ய꞉ ப்ரோக்தா நஹுஷஸ்ய நிபோ³த⁴ மே || 1-29-83

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி காஸ்²யபவர்ணனம்
நாம ஏகோனத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_29_mpr.html

## Harivamsha Mahapuranam  - Harivamsha Parva
 Chapter 29  -   Kashyapa varnanam
 Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 11,  2007  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

 ekonatriMsho.adhyAyaH

 kAshyapavarNanam         

 vaishaMpAyana uvAcha
 rambho.anapatyastatrAsIdvaMshaM vakShyAmyanenasaH |
 anenasaH suto rAjA pratikShatro mahAyashAH || 1-29-1

 pratikShatrasutashchApi sR^i~njayo nAma vishrutaH |
 sR^i~njayasya jayaH putro vijayastasya chAtmajaH || 1-29-2

 vijayasya kR^itiH putrastasya haryashvataH sutaH |
 haryashvatasuto rAjA sahadevaH pratApavAn || 1-29-3

 sahadevasya dharmAtmA nadIna iti vishrutaH |
 nadInasya jayatseno jayatsenasya saMkR^itiH || 1-29-4

 saMkR^iterapi dharmAtmA kShatradharmA mahAyashAH |
 anenasaH samAkhyAtAH kShatravR^iddhasya me shR^iNu || 1-29-5

 kShatravR^iddhAtmajastatra sunahotro mahAyashAH |
 sunahotrasya dAyAdAstrayaH paramadhArmikAH || 1-29-6

 kAshaH shalashcha dvAvetau tathA gR^itsamadaH prabhuH |
 putro gR^itsamadasyApi shunako yasya shaunakaH || 1-29-7

 brAhmaNAH kShatriyAshchaivaM vaishyAH shUdrAstathaiva cha |
 shalAtmajashchArShTiSheNastanayastasya kAshakaH || 1-29-8

 kAshasya kAshayo rAjanputro dIrghatapAstathA |
 dhanvastu dIrghatapaso vidvAndhanvantaristataH || 1-29-9

 tapaso.ante sumahato jAto vR^iddhasya dhImataH |
 punardhanvantarirdevo mAnuSheShviha jaj~nivAn || 1-29-10

 janamejaya uvAcha
 kathaM dhanvantarirdevo mAnuSheShviha jaj~nivAn |
 etadveditumichChAmi tanme brUhi yathAtatham || 1-29-11

 vaishaMpAyana uvAcha
 dhanvantareH sambhavo.ayaM shrUyatAM bharatarShabha |
 jAtaH sa hi samudrAttu mathyamAne purAmR^ite || 1-29-12

 utpannaH kalashAtpUrvaM sarvatashcha shriyA vR^itaH |
 abhyasansiddhikArye hi viShNuM dR^iShTvA hi tasthivAn || 1-29-13

 abjastvamiti hovAcha tasmAdabjastu sa smR^itaH |
 abjaH provAcha viShNuM vai tava putro.asmi vai prabho || 1-29-14

 vidhatsva bhAgaM sthAnaM cha mama loke sureshvara |
 evamuktaH sa dR^iShTvA vai tathyaM provAcha taM prabhuH || 1-29-15

 kR^ito yaj~navibhAgo hi yaj~niyairhi suraiH purA |
 deveShu vinuyuktaM hi viddhi hotraM maharShibhiH || 1-29-16

 na shakyamupahomA vai tubhyaM kartuM kadAchana |
 arvAgbhUto.asi devAnAM putra tvaM tu na hIshvaraH || 1-29-17

 dvitIyAyAM tu saMbhUtyAM loke khyAtiM gamiShyasi |
 aNimAdishcha te siddhirgarbhasthasya bhaviShyati || 1-29-18

 tenaiva tvaM sharIreNa devatvaM prApsyase prabho |
 charumantrairvratairjApyairyakShyanti tvAM dvijAtayaH || 1-29-19

 aShTadhA tvaM punashchaivamAyurvedaM vidhAsyasi |
 avashyabhAvI hyartho.ayaM prAgdR^iShTastvabjayoninA || 1-29-20

 dvitIyaM dvAparaM prApya bhavitA tvaM na saMshayaH |
 imaM tasmai varaM dattvA viShNurantardadhe punaH || 1-29-21

 dvitIye dvAparaM prApte saunahotriH sa kAshirAT |
 putrakAmastapastepe dhinvandIrghatapAstadA || 1-29-22

 prapadye devatAM tAM tu yA me putraM pradAsyati |
 abjaM devaM sutArthAya tadA.a.arAdhitavAnnR^ipaH || 1-29-23

 tatastuShTaH sa bhagavAnabjaH provAcha taM nR^ipam |
 yadichChasi varaM brUhi tatte dAsyAmi suvrata || 1-29-24

 nR^ipa uvAcha
 bhagavanyadi tuShTastvaM putro me khyAtimAnbhava |
 tatheti samanuj~nAya tatraivAntaradhIyata || 1-29-25

 tasya gehe samutpanno devo dhanvantaristadA |
 kAshirAjo mahArAja sarvarogapraNAshanaH || 1-29-26

 AyurvedaM bharadvAjAtprApyeha bhiShjAM kriyAm |
 tamaShTadhA punarvyasya shiShyebhyaH pratyapAdayat || 1-29-27

 dhanvantarestu tanayaH ketumAniti vishrutaH |
 atha ketumataH putro vIro bhImarathaH smR^itaH || 1-29-28

 suto bhImarathasyApi divodAsaH prajeshvaraH |
 divodAsastu dharmAtmA vArANasyadhipo.abhavat || 1-29-29

 etasminneva kAle tu purIM vArANasIM nR^ipa |
 shUnyAM nivAsayAmAsa kShemako nAma rAkShasaH || 1-29-30

 shaptA hi sA matimatA nikuMbhena mahAtmanA |
 shUnyA varShasahasraM vai bhavitrI nAtra saMshayaH || 1-29-31

 tasyAM tu shaptamAtrAyAM divodAsaH prajeshvaraH |
 viShayAnte purIM ramyAM gomatyAM saMnyaveshayat || 1-29-32

 bhadrashreNyasya pUrvaM tu purI vArANasItyabhUt |
 bhadrashreNyasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm || 1-29-33

 hatvA niveshayAmAsa divodAso nararShabhaH |
 bhadrashreNyasya tadrAjyaM hR^itaM tena balIyasA || 1-29-34

 janamejaya uvAcha
 vArANasIM nikumbhastu kimarthaM shaptavAnprabhuH |
 nikumbhakashcha dharmAtmA siddhikSetraM shashApa yaH || 1-29-35

 vaishaMpAyana uvAcha
 divodAsastu rAjarShirnagarIM prApya pArthivaH |
 vasati sma mahAtejAH sphItAyAM tu narAdhipaH || 1-29-36

 etasminneva kAle tu kR^itadAro maheshvaraH |
 devyAH sa priyakAmastu nyavasachChvashurAntike || 1-29-37

 devAj~nayA pArShadA ye tvadhirUpAstapodhanAH |
 pUrvoktairupadeshaishcha toShayanti sma pArvatIm || 1-29-38

 hR^iShyate vai mahAdevI menA naiva prahR^iShyati |
 jugupsatyasakR^ittAM vai devIM devaM tathaiva sA || 1-29-39

 sapArShadastvanAchArastava bhartA maheshvaraH |
 daridraH sarvadaivAsau shIlaM tasya na vartate || 1-29-40

 mAtrA tathoktA varadA strIsvabhAvAchcha chukrudhe |
 smitaM kR^itvA cha varadA bhavapArshvamathAgamat || 1-29-41

 vivarNavadanA devI mahAdevamabhAShata |
 neha vatsyAmyahaM deva naya mAM svaM niketanam || 1-29-42

 tathA kartuM mahAdevaH sarvalokAnavaikShata |
 vAsArthaM rochayAmAsa pR^ithivyAM kurunandana || 1-29-43

 vArANasI mahAtejAH siddhikSetraM maheshvaraH |
 divodAsena tAM j~nAtvA niviShTAM nagarIM bhavaH || 1-20-44

 pArshve tiShThantamAhUya nikumbhamidamabravIt |
 gaNeshvara purIM gatvA shUnyAM vArANasIM kuru || 1-29-45

 mR^idunaivAbhyupAyena hyativIryaH sa pArthivaH |
 tato gatvA nikumbhastu pUrIM vArANasIM tadA || 1-29-46

 svapne nidarshayAmAsa kaNDukaM nAma nApitam |
 shreyaste.ahaM kariShyAmi sthAnaM me rochayAnagha || 1-29-47

 madrUpAM pratimAM kR^itvA nagaryante tathaiva cha |
 tataH svapne yathoddiShTaM sarvaM kAritavAnnR^ipa || 1-29-48

 purIdvAre tu vij~nApya rAjAnaM cha yathAvidhi |
 pUjAM tu mahatIM tasya nityameva prayojayat || 1-29-49

 gandhaishcha dhUpamAlyaishcha prokShaNIyaistathaiva cha |
 annapAnaprayogaishcha atyadbhutamivAbhavat| || 1-29-50

 evaM saMpUjyate tatra nityameva gaNeshvaraH |
 tato varasahasraM tu nAgarANAM prayachChati |
 putrAnhiraNyamAyushcha sarvAnkAmAMstathaiva cha || 1-29-51

 rAj~nastu mahiShI shreShThA suyashA nAma vishrutA |
 putrArthamAgatA devI sAdhvI rAj~nA prachoditA || 1-29-52

 pUjAM tu vipulAM kR^itvA devI putramayAchata |
 punaH punarathAgamya bahushaH putrakAraNAt || 1-29-53

 na prayachChati putraM hi nikuMbhaH kAraNena hi |
 rAjA tu yadi naH kupyetkAryasiddhistato bhavet || 1-29-54

 atha dIrgheNa kAlena krodho rAjAnamAvishat |
 bhUta eSha mahAndvAri nAgarANAM prayachChati || 1-29-55

 prIto varAnvai shatasho mama kiM na prayachChati |
 mAmakaiH pUjyate nityaM nagaryA me sadaiva hi || 1-29-56

 vij~nApito mayAtyarthaM devyA me putrakAraNAt |
 na dadAti cha putraM me kR^itaghnaH kena hetunA || 1-29-57

 tato nArhati satkAraM matsakAshAdvisheShataH |
 tasmAttu nAshayiShyAmi sthAnamasya durAtmanaH || 1-29-58

 evaM sa tu vinishchitya durAtmA rAjakilbiShI |
 sthAnaM gaNapatestasya nAshayAmAsa durmatiH || 1-29-59

 bhagnamAyatanaM dR^iShTvA rAjAnamashapatprabhuH |
 yasmAdanaparAdhasya tvayA sthAnaM vinAshitam |
 puryakasmAdiyaM shUnyA tava nUnaM bhaviShyati || 1-29-60

 tatastena tu shApena shUnyA vArANasI tadA |
 shaptvA purIM nikuMbhastu mahAdevamathAgamat || 1-29-61

 akasmAttu purI sA tu vidrutA sarvatodisham |
 tasyAM puryAM tato devo nirmame padamAtmanaH || 1-29-62

 ramate tatra vai devo ramamANo gireH sutAm |
 na ratiM tatra vai devI labhate gR^ihavismayAt |
 vasAmyatra na puryAM tu devI devamathAbravIt || 1-29-63

 deva uvAcha
 nAhaM veshmani vatsyAmi avimuktaM hi me gR^iham |
 nAhaM tatra gamiShyAmi gachCha devi gR^ihaM prati || 1-29-64

 hasannuvAcha bhagavAMstryambakastripurAntakaH |
 tasmAttadavimuktaM hi proktaM devena vai svayam || 1-29-65

 evaM vArANasI shaptA avimuktaM cha kIrtitam || 1-29-66

 yasminvasati vai devaH sarvadevanamaskR^itaH |
 yugeShu triShu dharmAtmA saha devyA maheshvaraH ||1-29-67

 antardhAnaM kalau yAti tatpuraM hi mahAtmanaH |
 antarhite pure tasmin purI sA vasate punaH |
 evaM vArANasI shaptA niveshaM punarAgatA || 1-29-68

 bhadrashreNyasya putro vai durdamo nAma vishrutaH |
 divodAsena bAleti  ghR^iNayA sa vivarjitaH || 1-29-69

 haihayasya tu dAyAdyaM kR^itavAnvai mahIpatiH |
 Ajahre pitR^idAyAdyaM divodAsahR^itaM balAt || 1-29-70

 bhadrashreNyasya putreNa durdamena mahAtmanA |
 vairasyAntaM mahArAja kShatriyeNa vidhitsatA || 1-29-71

 divodAsAddR^iShadvatyAM vIro jaj~ne pratardanaH |
 tena putreNa bAlena prahR^itaM tasya vai punaH || 1-29-72

 pratardanasya putrau dvau vatsabhArgau babhUvatuH |
 vatsaputro hyalarkastu sannatistasya chAtmajaH || 1-29-73

 alarkaH kAshirAjastu brahmaNyaH satyasa~NgaraH |
 alarkaM prati rAjarShiM shloko gItaH purAtanaiH || 1-29-74

 ShaShTivarShasahasrANi ShaShTiM varShashatAni cha |
 yuvA rUpeNa saMpanna AsItkAshikulodvahaH || 1-29-75

 lopAmudrAprasAdena paramAyuravApa saH |
 tasyAsItsumahadrAjyaM rUpayauvanashAlinaH |
 shApasyAnte mahAbAhurhatvA kShemakarAkShasam || 1-29-76

 ramyAM niveshayAmAsa purIM vArANasIM punaH |
 sannaterapi dAyAdaH sunItho nAma dhArmikaH || 1-29-77

 sunIthasya tu dAyAdaH kShemyo nAma mahAyashAH |
 kShemyasya ketumAnputraH suketustasya chAtmajaH || 1-29-78

 suketostanayashchApi dharmaketuriti smR^itaH |
 dharmaketostu dAyAdaH satyaketurmahArathaH || 1-29-79

 satyaketusutashchApi vibhurnAma prajeshvaraH |
 Anartastu vibhoH putraH sukumArastu tatsutaH || 1-29-80

 sukumArasya putrastu dhR^iShTaketuH sudhArmikaH |
 dhR^iShTaketostu dAyAdo veNuhotraH prajeshvaraH || 1-29-81

 veNuhotrasutashchApi bhargo nAma prajeshvaraH |
 vatsasya vatsbhUmistu bhR^igubhUmistu bhArgavAt || 1-29-82

 ete tva~NgirasaH putrA jAtA vaMshe.atha bhArgave |
 brAhmaNAH kShatriyA vaishyAstayoH putrAH sahasrashaH |
 ityete kAshayaH proktA nahuShasya nibodha me || 1-29-83

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi kAshyapavarNanaM
nAma ekonatriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்