Thursday 16 April 2020

ஆயுவம்ஸ²கத²னம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 28

(அஷ்டாவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉)

ஆயுவம்ஸ²கத²னம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஆயோ꞉ புத்ராஸ்ததா² பஞ்ச ஸர்வே வீரா மஹாரதா²꞉ |
ஸ்வர்பா⁴னுதனயாயாம் ச ப்ரபா⁴யாம் ஜஜ்ஞிரே ந்ருப || 1-28-1

நஹுஷ꞉ ப்ரத²மம் ஜஜ்ஞே வ்ருத்³த⁴ஸ²ர்மா தத꞉ பரம் |
ரம்போ⁴ரஜிரனேனாஸ்²ச த்ரிஷு லோகேஷு விஸ்²ருதா꞉ || 1-28-2

ரஜி꞉ புத்ரஸ²தானீஹ ஜனயாமாஸ பஞ்ச வை |
ராஜேயமிதி விக்²யாதம் க்ஷத்ரமிந்த்³ரப⁴யாவஹம் || 1-28-3

யத்ர தே³வாஸுரே யுத்³தே⁴ ஸமுத்பன்னே ஸுதா³ருணே |
தே³வாஸ்²சைவாஸுராஸ்²சைவ பிதாமஹமதா²ப்³ருவன் || 1-28-4

ஆவயோர்ப⁴க³வன்யுத்³தே⁴ கோ விஜேதா ப⁴விஷ்யதி |
ப்³ரூஹி ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேஸ² ஸ்²ரோதுமிச்சா²மி தே வச꞉ || 1-28-5ப்³ரஹ்மோவாச
யேஷாமர்தா²ய ஸங்க்³ராமே ரஜிராத்தாயுத⁴꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
யோத்ஸ்யதே தே ஜயிஷ்யந்தி த்ரீம்ˮல்லோகான்னாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ || 1-28-6

யதோ ரஜிர்த்⁴ருதிஸ்தத்ர ஸ்²ரீஸ்²ச தத்ர யதோ த்⁴ருதி꞉ |
யதோ த்⁴ருதிஸ்²ச ஸ்²ரீஸ்²சைவ த⁴ர்மஸ்தத்ர ஜயஸ்ததா² || 1-28-7

தே தே³வதா³னவா꞉ ப்ரீதா தே³வேனோக்தா ரஜேர்ஜயே |
அப்⁴யயுர்ஜயமிச்ச²ந்தோ வ்ருண்வானா ப⁴ரதர்ஷப⁴ம் || 1-28-8

ஸ ஹி ஸ்வர்பா⁴னுதௌ³ஹித்ர꞉ ப்ரபா⁴யாம் ஸமபத்³யத |
ராஜா பரமதேஜஸ்வீ ஸோமவம்ஸ²ப்ரவர்த⁴ன꞉ || 1-28-9

தே ஹ்ருஷ்டமனஸ꞉ ஸர்வே ரஜிம் தே³வாஸ்²ச தா³னவா꞉ |
ஊசுரஸ்மஜ்ஜயாய த்வம் க்³ருஹாண வரகார்முகம் || 1-28-10

அதோ²வாச ரஜிஸ்தத்ர தயோர்வை தே³வதை³த்யயோ꞉ |
ஸ்வார்த²ஜ்ஞ꞉ ஸ்வார்த²முத்³தி³ஸ்²ய யஸ²꞉ ஸ்வம் ச ப்ரகாஸ²யன் || 1-28-11

ரஜிருவாச
யதி³ தை³த்யக³ணான்ஸர்வாஞ்ஜித்வா ஸ²க்ரபுரோக³மா꞉ |
இந்த்³ரோ ப⁴வாமி த⁴ர்மேண ததோ யோத்ஸ்யாமி ஸம்யுகே³ || 1-28-12

தே³வா꞉ ப்ரத²மதோ பூ⁴ய꞉ ப்ரத்யூசுர்ஹ்ருஷ்டமானஸா꞉ |
ஏவம் யதே²ஷ்டம் ந்ருபதே காம꞉ ஸம்பத்³யதாம் தவ || 1-28-13

ஸ்²ருத்வா ஸுரக³ணானாம் து வாக்யம் ராஜா ரஜிஸ்தத்தா³ |
பப்ரச்சா²ஸுரமுக்²யாம்ஸ்து யதா² தே³வானப்ருச்ச²த || 1-28-14

தா³னவா த³ர்பபூர்ணாஸ்து ஸ்வார்த²மேவானுக³ம்ய ஹ |
ப்ரத்யூசுஸ்தே ந்ருபவரம் ஸாபி⁴மானமித³ம் வச꞉ || 1-28-15

அஸ்மாகமிந்த்³ர꞉ ப்ரஹ்ராதோ³ யஸ்யார்தே² விஜயாமஹே |
அஸ்மிம்ஸ்து ஸமயே ராஜம்ஸ்திஷ்டே²தா² ராஜஸத்தம || 1-28-16

ஸ ததே²தி ப்³ருவன்னேவ தே³வைரப்யபி⁴சோதி³த꞉ |
ப⁴விஷ்யஸீந்த்³ரோ ஜித்வைவம் தே³வைருக்தஸ்து பார்தி²வ꞉ |
ஜகா⁴ன தா³னவான்ஸர்வான்யே வத்⁴யா வஜ்ரபாணின꞉ || 1-28-17

ஸ விப்ரனஷ்டாம் தே³வானாம் பரமஸ்²ரீ꞉ ஸ்²ரியம் வஸீ² |
நிஹத்ய தா³னவான்ஸர்வானாஜஹார ரஜி꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 1-28-18

ததோ ரஜிம் மஹாவீர்யம் தே³வை꞉ ஸஹ ஸ²தக்ரது꞉ |
ரஜே꞉ புத்ரோ(அ)ஹமித்யுக்த்வா புனரேவாப்³ரவீத்³வசஹ்꞉ || 1-28-19

இந்த்³ரோ(அ)ஸி தாத தே³வானாம் ஸர்வேஷாம் நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ |
யஸ்யாஹமிந்த்³ர꞉ புத்ரஸ்தே க்²யாதிம் யாஸ்யாமி கர்மபி⁴꞉ || 1-28-20

ஸ து ஸ²க்ரவச꞉ ஸ்²ருத்வா வஞ்சிதஸ்தேன மாயயா |
ததே²த்யேவாப்³ரவீத்³ராஜா ப்ரீயமாண꞉ ஸ²தக்ரதும் || 1-28-21

தஸ்மிம்ஸ்து தே³வஸத்³ருஸே² தி³வம் ப்ராப்தே மஹீபதௌ |
தா³யாத்³யமிந்த்³ராதா³ஜஹ்ருராசாராத்தனயா ரஜே꞉ || 1-28-22

பஞ்ச புத்ரஸ²தான்யஸ்ய தத்³வை ஸ்தா²னம் ஸ²தக்ரதோ꞉ |
ஸமாக்ரமந்த ப³ஹுதா⁴ ஸ்வர்க³லோகம் த்ரிவிஷ்டபம் || 1-28-23

ததோ ப³ஹுதிதே² காலே ஸமதீதே மஹாப³ல꞉ |
ஹ்ருதராஜ்யோ(அ)ப்³ரவீச்ச²க்ரோ ஹ்ருதபா⁴கோ³ ப்³ருஹஸ்பதிம் || 1-28-24

இந்த்³ர உவாச
ப³த³ரீப²லமாத்ரம் வை புரோடா³ஸ²ம் வித⁴த்ஸ்வ மே |
ப்³ரஹ்மர்ஷே யேன திஷ்டே²யம் தேஜஸா(ஆ)ப்யாயித꞉ ஸதா³ || 1-28-25

ப்³ரஹ்மன்க்ருஸோ²(அ)ஹம் விமனா ஹ்ருதராஜ்யோ ஹ்ருதாஸ²ன꞉ |
ஹதௌஜா து³ர்ப³லோ மூடோ⁴ ரஜிபுத்ரை꞉ க்ருத꞉ ப்ரபோ⁴ || 1-28-26

ப்³ருஹஸ்பதிருவாச
யத்³யேவம் சோதி³த꞉ ஸ²க்ர த்வயாஸ்யாம் பூர்வமேவ ஹி |
நாப⁴விஷ்யத்த்வத்ப்ரியார்த²மகர்தவ்யம் மமானக⁴ || 1-28-27

ப்ரயதிஷ்யாமி தே³வேந்த்³ர த்வத்ப்ரியார்த²ம் ந ஸம்ஸ²ய꞉ |
யதா² பா⁴க³ம் ச ராஜ்யம் ச ந சிராத்ப்ரதிலப்ஸ்யஸே || 1-28-28

ததா² தாத கரிஷ்யாமி மா பூ⁴த்தே விக்லவம் மன꞉ |
தத꞉ கர்ம சகாராஸ்ய தேஜஸோ வர்த⁴னம் ததா³ || 1-28-29

தேஷாம் ச பு³த்³தி⁴ஸம்மோஹமகரோத்³த்³விஜஸத்தம꞉ |
நாஸ்திவாதா³ர்த²ஸா²ஸ்த்ரம் ஹி த⁴ர்மவித்³வேஷணம் பரம் || 1-28-30

பரமம் தர்கஸா²ஸ்த்ராணாமஸதாம் தன்மனோ(அ)னுக³ம் |
ந ஹி த⁴ர்மப்ரதா⁴னானாம் ரோசதே தத்கதா²ந்தரே || 1-28-31

தே தத்³ப்³ருஹஸ்பதிக்ருதம் ஸா²ஸ்த்ரம் ஸ்²ருத்வால்பசேதஸ꞉ |
பூர்வோக்தத⁴ர்மஸா²ஸ்த்ராணாமப⁴வந்த்³வேஷிண꞉ ஸதா³ || 1-28-32

ப்ரவக்துர்ன்யாயரஹிதம் தன்மதம் ப³ஹு மேனிரே |
தேனாத⁴ர்மேண தே பாபா꞉ ஸர்வ ஏவ க்ஷயம் க³தா꞉ || 1-28-33

த்ரைலோக்யராஜ்யம் ஸ²க்ரஸ்து ப்ராப்ய து³ஷ்ப்ராபமேவ ச |
ப்³ருஹஸ்பதிப்ரஸாதா³த்³தி⁴ பராம் நிர்வ்ருதிமப்⁴யயாத் || 1-28-34

தே யதா³ து ஸுஸம்மூடா⁴ ராகோ³ன்மத்தா வித⁴ர்மிண꞉ |
ப்³ரஹ்மத்³விஷஸ்²ச ஸம்வ்ருத்தா ஹதவீர்யபராக்ரமா꞉ || 1-28-35

ததோ லேபே⁴ ஸுரைஸ்²வர்யமிந்த்³ர꞉ ஸ்தா²னம் ததோ²த்தமம் |
ஹத்வா ரஜிஸுதான்ஸர்வான்காமக்ரோத⁴பராயணான் || 1-28-36

ய இத³ம் ச்யாவனம் ஸ்தா²னாத்ப்ரதிஷ்டா²ம் ச ஸ²தக்ரதோ꞉ |
ஸ்²ருணுயாத்³தா⁴ரயேத்³வாபி ந ஸ தௌ³ராத்ம்யமாப்னுயாத் || 1-28-37

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி ஆயோர்வம்ஸ²கீர்தனம்
நாம அஷ்டாவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_28_mpr.html

## Harivamsha Mahapuranam -  Part 1 -  Harivamsha Parva
Chapter 28 -  Ayuvamsha Kathanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 6, 2007
Note.  Verse 30. the philosophy propagated by Brihaspati must be
nAstivAda, it cannot be nAsti vAda.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


aShTAviMsho.adhyAyaH
AyuvaMshakathanam

vaishaMpAyana uvAcha

AyoH putrAstathA pa~ncha sarve vIrA mahArathAH |
svarbhAnutanayAyAM cha prabhAyAM jaj~nire nR^ipa || 1-28-1
nahuShaH prathamaM jaj~ne vR^iddhasharmA tataH param |
rambhorajiranenAshcha triShu lokeShu vishrutAH || 1-28-2
rajiH putrashatAnIha janayAmAsa pa~ncha vai |
rAjeyamiti vikhyAtaM kShatramindrabhayAvaham || 1-28-3
yatra devAsure yuddhe samutpanne sudAruNe |
devAshchaivAsurAshchaiva pitAmahamathAbruvan || 1-28-4
Avayorbhagavanyuddhe ko vijetA bhaviShyati |
brUhi naH sarvabhUtesha shrotumichChAmi te vachaH || 1-28-5

brahmovAcha

yeShAmarthAya saMgrAme rajirAttAyudhaH prabhuH |
yotsyate te jayiShyanti trI.NllokAnnAtra saMshayaH || 1-28-6
yato rajirdhR^itistatra shrIshcha tatra yato dhR^itiH |
yato dhR^itishcha shrIshchaiva dharmastatra jayastathA || 1-28-7
te devadAnavAH prItA devenoktA rajerjaye |
abhyayurjayamichChanto vR^iNvAnA bharatarShabham || 1-28-8
sa hi svarbhAnudauhitraH prabhAyAM samapadyata |
rAjA paramatejasvI somavaMshapravardhanaH || 1-28-9
te hR^iShTamanasaH sarve rajiM devAshcha dAnavAH |
UchurasmajjayAya tvaM gR^ihANa varakArmukam || 1-28-10
athovAcha rajistatra tayorvai devadaityayoH |
svArthaj~naH svArthamuddishya yashaH svaM cha prakAshayan || 1-28-11

rajiruvAcha

yadi daityagaNAnsarvA~njitvA shakrapurogamAH |
indro bhavAmi dharmeNa tato yotsyAmi saMyuge || 1-28-12
devAH prathamato bhUyaH pratyUchurhR^iShTamAnasAH |
evaM yatheShTaM nR^ipate kAmaH saMpadyatAM tava || 1-28-13
shrutvA suragaNAnAM tu vAkyaM rAjA rajistatdA |
paprachChAsuramukhyAMstu yathA devAnapR^ichChata || 1-28-14
dAnavA darpapUrNAstu svArthamevAnugamya ha |
pratyUchuste nR^ipavaraM sAbhimAnamidaM vachaH || 1-28-15
asmAkamindraH prahrAdo yasyArthe vijayAmahe |
asmiMstu samaye rAjaMstiShThethA rAjasattama || 1-28-16
sa tatheti bruvanneva devairapyabhichoditaH |
bhaviShyasIndro jitvaivaM devairuktastu pArthivaH |
jaghAna dAnavAnsarvAnye vadhyA vajrapANinaH || 1-28-17
sa vipranaShTAM devAnAM paramashrIH shriyaM vashI |
nihatya dAnavAnsarvAnAjahAra rajiH prabhuH || 1-28-18
tato rajiM mahAvIryaM devaiH saha shatakratuH |
rajeH putro.ahamityuktvA punarevAbravIdvachahH || 1-28-19
indro.asi tAta devAnAM sarveShAM nAtra saMshayaH |
yasyAhamindraH putraste khyAtiM yAsyAmi karmabhiH || 1-28-20
sa tu shakravachaH shrutvA va~nchitastena mAyayA |
tathetyevAbravIdrAjA prIyamANaH shatakratum || 1-28-21
tasmiMstu devasadR^ishe divaM prApte mahIpatau |
dAyAdyamindrAdAjahrurAchArAttanayA rajeH || 1-28-22
pa~ncha putrashatAnyasya tadvai sthAnaM shatakratoH |
samAkramanta bahudhA svargalokaM triviShTapam || 1-28-23
tato bahutithe kAle samatIte mahAbalaH |
hR^itarAjyo.abravIchChakro hR^itabhAgo bR^ihaspatim || 1-28-24

indra uvAcha

badarIphalamAtraM vai puroDAshaM vidhatsva me |
brahmarShe yena tiShTheyaM tejasA.a.apyAyitaH sadA || 1-28-25
brahmankR^isho.ahaM vimanA hR^itarAjyo hR^itAshanaH |
hataujA durbalo mUDho rajiputraiH kR^itaH prabho || 1-28-26

bR^ihaspatiruvAcha

yadyevaM choditaH shakra tvayAsyAM pUrvameva hi |
nAbhaviShyattvatpriyArthamakartavyaM mamAnagha || 1-28-27
prayatiShyAmi devendra tvatpriyArthaM na saMshayaH |
yathA  bhAgaM cha rAjyaM cha na chirAtpratilapsyase || 1-28-28
tathA tAta kariShyAmi mA bhUtte viklavaM manaH |
tataH karma chakArAsya tejaso vardhanaM tadA || 1-28-29
teShAM cha buddhisaMmohamakaroddvijasattamaH |
nAstivAdArthashAstraM hi dharmavidveShaNam param || 1-28-30
paramaM tarkashAstrANAmasatAM tanmano.anugam |
na hi dharmapradhAnAnAM rochate tatkathAntare || 1-28-31
te tadbR^ihaspatikR^itaM shAstraM shrutvAlpachetasaH |
pUrvoktadharmashAstrANAmabhavandveShiNaH sadA || 1-28-32
pravakturnyAyarahitaM tanmataM bahu menire |
tenAdharmeNa te pApAH sarva eva kShayaM gatAH || 1-28-33
trailokyarAjyaM shakrastu prApya duShprApameva cha |
bR^ihaspatiprasAdAddhi parAM nirvR^itimabhyayAt || 1-28-34
te yadA tu susaMmUDhA rAgonmattA vidharmiNaH |
brahmadviShashcha saMvR^ittA hatavIryaparAkramAH || 1-28-35
tato lebhe suraishvaryamindraH sthAnaM tathottamam |
hatvA rajisutAnsarvAnkAmakrodhaparAyaNAn || 1-28-36
ya idaM chyAvanaM sthAnAtpratiShThAM cha shatakratoH |
shR^iNuyAddhArayedvApi na sa daurAtmyamApnuyAt || 1-28-37

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi AyorvaMshakIrtanaM
nAma aShTAviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்