Thursday 16 April 2020

அமாவஸுவம்ஸ²கீர்தனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 27

(ஸப்தவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉)


வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஐலபுத்ரா ப³பூ⁴வுஸ்தே ஸர்வே தே³வஸுதோபமா꞉ |
தி³வி ஜாதா மஹாத்மான ஆயுர்தீ⁴மானமாவஸு꞉ || 1-27-1

விஸ்²வாயுஸ்²சைவ த⁴ர்மாத்மா ஸ்²ருதாயுஸ்²ச ததா²பர꞉ |
த்⁴ருடா⁴யுஸ்²ச வனாயுஸ்²ச ஸ²தாயுஸ்²சோர்வஸீ²ஸுதா꞉ |
அமாவஸோஸ்²ச தா³யாதோ³ பீ⁴மோ ராஜாத² நக்³னஜித் || 1-27-2

ஸ்²ரீமான்பீ⁴மஸ்ய தா³யாதோ³ ராஜாஸீத்காஞ்சனப்ரப⁴꞉ |
வித்³வாம்ஸ்து காஞ்சனஸ்யாபி ஸுஹோத்ரோ(அ)பூ⁴ன்மஹாப³ல꞉ || 1-27-3

ஸௌஹோத்ரிரப⁴வஜ்ஜஹ்னு꞉ கேஸி²ன்யா க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ꞉ |
ஆஜஹ்ரே யோ மஹத்ஸத்ரம் ஸர்வமேத⁴மஹாமக²ம் || 1-27-4

பதிலோபே⁴ன யம் க³ங்கா³ பதித்வே(அ)பி⁴ஸஸார ஹ |
நேச்ச²த꞉ ப்லாவயாமாஸ தஸ்ய க³ங்கா³ ச தத்ஸத³꞉ |
ஸ தயா ப்லாவிதம் த்³ருஷ்ட்வா யஜ்ஞவாடம் ஸமந்தத꞉ || 1-27-5ஸௌஹித்ரிரப்³ரவீத்³க³ங்கா³ம் க்ருத்³தோ⁴ ப⁴ரதஸத்தம || 1-27-6

ஏஷ தே விப²லம் யத்னம் பிப³ன்னம்ப⁴꞉ கரோம்யஹம் |
அஸ்ய க³ங்கே³(அ)வலேபஸ்ய ஸத்³ய꞉ ப்²லமவாப்னுஹி || 1-27-7

ராஜர்ஷிணா தத꞉ பீதாம் க³ங்கா³ம் த்³ருஷ்ட்வா மஹர்ஷய꞉ |
உபனின்யுர்மஹாபா⁴கா³ம் து³ஹித்ற்^த்வேன ஜாஹ்னவீம் || 1-27-8

யுவனாஸ்²வஸ்ய புத்ரீம் து காவேரீம் ஜஹ்னுராவஹத் |
யுஅவனாஸ்²வஸ்ய ஸா²பேன க³ங்கா³(அ)ர்தே⁴ன வினிர்மமே || 1-27-9

காவேரீம் ஸரிதாம் ஸ்²ரேஷ்டா²ம் ஜஹ்னோர்பா⁴ர்யாமனிந்தி³தாம் |
ஜஹ்னஸ்து த³யிதம் புத்ரம் ஸுனஹம் நாம தா⁴ர்மிகம் |
காவேர்யாம் ஜனயாமாஸ அஜகஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-27-10

அஜகஸ்ய து தா³யாதோ³ ப³லாகாஸ்²வோ மஹீபதி꞉ |
ப³பூ⁴வ ம்ருக³யாஸீ²ல꞉ குஸ²ஸ்தஸ்யாத்மஜோ(அ)ப⁴வத் || 1-27-11

குஸ²புத்ரா ப³பூ⁴வுர்ஹி சத்வாரோ தே³வவர்சஸ꞉ |
குஸி²க꞉ குஸ²னாப⁴ஸ்²ச குஸா²ம்போ³ மூர்திமாம்ஸ்ததா² || 1-27-12

பஹ்லவை꞉ ஸஹ ஸம்வ்ருத்³தி⁴ம் ராஜா வனசரைஸ்ததா³ |
குஸி²கஸ்து தபஸ்தேபே புத்ரமிந்த்³ரஸமப்ரப⁴ம் |
லபே⁴யமிதி தம் ஸ²க்ரஸ்த்ராஸாத³ப்⁴யேத்ய ஜஜ்ஞிவான் || 1-27-13

பூர்ணே வர்ஷஸஹஸ்ரே வை தம் து ஸ²க்ரோ ஹ்யபஸ்²யத
அத்யுக்³ரதபஸம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ புரந்த³ர꞉ || 1-27-14

ஸமர்த²꞉ புத்ரஜனநே ஸ்வமேவாம்ஸ²மவாஸயத் |
புத்ரத்வே கல்பயாமாஸ ஸ தே³வேந்த்³ர꞉ ஸுரோத்தம꞉ || 1-27-15

ஸ கா³தி⁴ரப⁴வத்³ராஜா மக⁴வான்கௌஸி²க꞉ ஸ்வயம் |
பௌருகுத்ஸ்யப⁴வத்³பா⁴ர்யா கா³தி⁴ஸ்தஸ்யாமஜாயத || 1-27-16

கா³தே⁴꞉ கன்யா மஹாபா⁴கா³ நாம்னா ஸத்யவதீ ஸு²பா⁴ |
தாம் கா³தி⁴ர்ப்⁴ருகு³புத்ராய ருசீகாய த³தௌ³ ப்ரபு⁴꞉ || 1-27-17

தஸ்யா꞉ ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்³ப⁴ர்தா பா⁴ர்க³வோ ப்⁴ருகு³னனத³ன꞉ |
புத்ரார்த²ம் காரயாமாஸ சரும் கா³தே⁴ஸ்ததை²வ ச || 1-27-18

உவாசாஹூய தாம் ப⁴ர்தா ருசீகோ பா⁴ர்க³வஸ்ததா³ |
உபயோஜ்யஸ்²சருரயம் த்வயா மாத்ரா த்வயம் தவ || 1-27-19

தஸ்யாம் ஜனிஷ்யதே புத்ரோ தீ³ப்திமான்க்ஷத்ரியர்ஷப⁴꞉ |
அஜேய꞉ க்ஷத்ரியைர்லோகே க்ஷத்ரியர்ஷப⁴ஸூத³ன꞉ || 1-27-20

தவாபி புத்ரம் கல்யாணி த்⁴ருதிமந்தம் தபோனிதி⁴ம் |
ஸ²மாத்மகம் த்³விஜஸ்²ரேஷ்ட²ம் சருரேஷ விதா⁴ஸ்யதி || 1-27-21

ஏவமுக்த்வா து தாம் பா⁴ர்யாம்ருசீகோ ப்⁴ருகு³னந்த³ன꞉ |
தபஸ்யாபி⁴ரதோ நித்யமரண்யம் ப்ரவிவேஸ² ஹ || 1-27-22

கா³தி⁴꞉ ஸதா³ரஸ்து ததா³ ருசீகாவாஸமப்⁴யகா³த் |
தீர்த²யாத்ராப்ரஸங்கே³ன ஸுதாம் த்³ரஷ்டும் ஜனேஸ்²வர꞉ || 1-27-23

சருத்³வயம் க்³ருஹீத்வா தத்³ருஷே꞉ ஸத்யவதீ ததா³ |
சருமாதா³ய யத்னேன ஸா து மாத்ரே ந்யவேத³யத் || 1-27-24

மாதா வ்யத்யஸ்ய தை³வேன து³ஹித்ரே ஸ்வம் சரும் த³தௌ³ |
தஸ்யாஸ்²சருமதா²ஜ்ஞானாதா³த்மஸம்ஸ்த²ம் சகார ஹ || 1-27-25

அத² ஸத்யவதீ க³ர்ப⁴ம் க்ஷத்ரியாந்தகரம் ததா³
தா⁴ரயாமாஸ தீ³ப்தேன வபுஷா கோ⁴ரத³ர்ஸ²னம் || 1-27-26

தாம்ருசீகஸ்ததோ த்³ருஷ்ட்வா யோகே³னாப்⁴யனுஸ்ருத்ய ச |
தாமப்³ரவீத்³த்³விஜஸ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸ்வாம் பா⁴ர்யாம் வரவர்ணினீம் || 1-27-27

மாத்ராஸி வஞ்சிதா ப⁴த்³ரே சருவ்யத்யாஸஹேதுனா |
ஜனிஷ்யதி ஹி புத்ரஸ்தே க்ரூரகர்மாதிதா³ருண꞉ || 1-27-28

ப்⁴ராதா ஜனிஷ்யதே சாபி ப்³ரஹ்மபூ⁴தஸ்தபோத⁴ன꞉ |
விஸ்²வம் ஹி ப்³ரஹ்மதபஸா மயா தஸ்மின்ஸமர்பிதம் || 1-27-29

ஏவமுக்தா மஹாபா⁴கா³ ப⁴ர்த்ரா ஸத்யவதீ ததா³ |
ப்ரஸாத³யாமாஸ பதிம் புத்ரோ மே நேத்³ருஸோ² ப⁴வேத் |
ப்³ராஹ்மணாபஸத³ஸ்தத்ர இத்யுக்தோ முனிரப்³ரவீத் || 1-27-30

நைஷ ஸங்கல்பித꞉ காமோ மயா ப⁴த்³ரே ததா²ஸ்த்விதி |
உக்³ரகர்மா ப⁴வேத்புத்ர꞉ பிதுர்மாதுஸ்²ச காரணாத் |
புன꞉ ஸத்யவதீ வாக்யமேவமுக்தாப்³ரவீதி³த³ம் || 1-27-31

இச்ச²ம்ˮல்லோகானபி முனே ஸ்ருஜேதா²꞉ கிம் புன꞉ ஸுதம் |
ஸ²மாத்மகம்ருஜும் த்வம் மே புத்ரம் தா³துமிஹார்ஹஸி || 1-27-32

காமமேவம்வித⁴꞉ பௌத்ரோ மம ஸ்யாத்தவ ச ப்ரபோ⁴ |
யத்³யன்யதா² ந ஸ²க்யம் வை கர்துமேதத்³த்³விஜோத்தம || 1-27-33

தத꞉ ப்ரஸாத³மகரோத்ஸ தஸ்யாஸ்தபஸோ ப³லாத் |
ப⁴த்³ரே நாஸ்தி விஸே²ஷோ மே பௌத்ரே ச வரவணினி|
த்வயா யதோ²க்தம் வசனம் ததா² ப⁴த்³ரம் ப⁴விஷ்யதி || 1-27-34

தத꞉ ஸத்யவதீ புத்ரம் ஜனயாமாஸ பா⁴ர்க³வம் |
தபஸ்யாபி⁴ரதம் தா³ந்தம் ஜமத³க்³னிம் ஸ²மாத்மகம் || 1-27-35

ப்⁴ருகோ³ஸ்²சருவிபர்யாஸே ரௌத்³ரவைஷ்ணவயோ꞉ புரா |
யஜனாத்³வைஷ்ணவே(அ)தா²ம்ஸே² ஜமத³க்³னிரஜாயத || 1-27-36

ஸா ஹி ஸத்யவதீ புண்யா ஸத்யத⁴ர்மபராயணா |
கௌஸி²கீதி ஸமாக்²யாதா ப்ரவ்ருத்தேயம் மஹானதீ³ || 1-27-37

இக்ஷ்வாகுவம்ஸ²ப்ரப⁴வோ ரேணுர்னாம நராதி⁴ப꞉ |
தஸ்ய கன்யா மஹாபா⁴கா³ காமலீ நாம ரேணுகா || 1-27-38

ரேணுகாயாம் து காமல்யாம் தபோவித்³யாஸமன்வித꞉ |
ஆர்சிகோ ஜனயாமாஸ ஜாமத³க்³ன்யம் ஸுதா³ருணம் || 1-27-39

ஸர்வவித்³யானுக³ம் ஸ்²ரேஷ்ட²ம் த⁴னுர்வேத³ஸ்ய பாரக³ம் |
ராமம் க்ஷத்ரியஹந்தாரம் ப்ரதீ³ப்தமிவ பாவகம் || 1-27-40

ஔர்வஸ்யைவம்ருசீகஸ்ய ஸத்யவத்யாம் மஹாயஸா²꞉ |
ஜமத³க்³னிஸ்தபோவீர்யாஜ்ஜஜ்ஞே ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர꞉ || 1-27-41

மத்⁴யமஸ்²ச ஸு²ன꞉ஸே²ப꞉ ஸு²ன꞉புச்ச²꞉ கனிஷ்ட²க꞉ |
விஸ்²வாமித்ரம் து தா³யாத³ம் கா³தி⁴꞉ குஸி²கனந்த³ன꞉ || 1-27-42

ஜனயாமாஸ புத்ரம் து தபோவித்³யாஸ²மாத்மகம் |
ப்ராப்ய ப்³ரஹ்மர்ஷிஸமதாம் யோ(அ)யம் ஸப்தர்ஷிதாம் க³த꞉ || 1-27-43

விஸ்²வாமித்ரஸ்து த⁴ர்மாத்மா நாம்னா விஸ்²வரத²꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
ஜஜ்ஞே ப்⁴ருகு³ப்ரஸாதே³ன கௌஸி²காத்³வம்ஸ²வர்த⁴ன꞉ || 1-27-44

விஸ்²வாமித்ரஸ்ய ச ஸுதா தே³வராதாத³ய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ப்ரக்²யாதாஸ்த்ரிஷு லோகேஷு தேஷாம் நாமானி மே ஸ்²ருணு || 1-27-45

தே³வஸ்²ரவா꞉ கதிஸ்²சைவ யஸ்மாத்காத்யாயனா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஸா²லாவத்யாம் ஹிரண்யாக்ஷோ ரேணோர்ஜஜ்ஞே(அ)த² ரேணுமான் || 1-27-46

ஸாங்க்ருதிர்கா³லவஸ்²சைவ முத்³க³லஸ்²சேதி விஸ்²ருதா꞉ |
மது⁴ச்ச²ந்தோ³ ஜயஸ்²சைவ தே³வலஸ்²ச ததா²ஷ்டக꞉ || 1-27-47

கச்ச²போ ஹாரிதஸ்²சைவ விஸ்²வாமித்ரஸ்ய வை ஸுதா꞉ |
தேஷாம் க்²யாதானி கோ³த்ராணி கௌஸி²கானாம் மஹாத்மனாம் || 1-27-48

பாணினோ ப³ப்⁴ரவஸ்²சைவ த்⁴யானஜப்யாஸ்ததை²வ ச |
பார்தி²வா தே³வராதாஸ்²ச ஸா²லங்காயனபா³ஷ்கலா꞉ || 1-27-49

லோஹிதா யமதூ³தாஸ்²ச ததா² காரீஷவ꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஸௌஸ்²ருதா꞉ கௌஸி²கா ராஜம்ஸ்ததா²ன்யே ஸைந்த⁴வாயனா꞉ || 1-27-50

தே³வலா ரேணவஸ்²சைவ யாஜ்ஞ்யவல்க்யாக⁴மர்ஷணா꞉ |
ஔது³ம்ப³ரா ஹ்யபி⁴ஷ்ணாதாஸ்தாரகாயனசுஞ்சுலா꞉ || 1-27-51

ஸா²லாவத்யா ஹிரண்யாக்ஷா꞉ ஸாங்க்ருத்யா கா³லவாஸ்ததா² |
பா³த³ராயணினஸ்²சான்யே விஸ்²வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 1-27-52

ருஷ்யந்தரவிவாஹ்யாஸ்²ச கௌஸி²கா ப³ஹவ꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
பௌரவஸ்ய மஹாராஜ ப்³ரஹ்மர்ஷி꞉ கௌஸி²கஸ்ய ச |
ஸம்ப³ந்தோ⁴(அ)ப்யஸ்ய வம்ஸே²(அ)ஸ்மின்ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரஸ்ய விஸ்²ருத꞉ || 1-27-53

விஸ்²வாமித்ராத்மஜானாம் து ஸு²ன꞉ஸே²போ(அ)க்³ரஜ꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
பா⁴ர்க³வ꞉ கௌஸி²கத்வம் ஹி ப்ராப்த꞉ ஸ முனிஸத்தம꞉ || 1-27-54

விஸ்²வாமித்ரஸ்ய புத்ரஸ்து ஸு²ன꞉ஸே²போ(அ)ப⁴வத்கில |
ஹரித³ஸ்²வஸ்ய யஜ்ஞே து பஸு²த்வே வினியோஜித꞉ || 1-27-55

தே³வைர்த³த்த꞉ ஸு²ன꞉ஸே²போ விஸ்²வாமித்ராய வை புன꞉ |
தே³வைர்த³த்த꞉ ஸ வை யஸ்மாத்³தே³வராதஸ்ததோ(அ)ப⁴வத் || 1-27-56

தே³வராதாத³ய꞉ ஸப்த விஸ்²வாமித்ரஸ்ய வை ஸுதா꞉ |
த்³ருஷத்³வதீஸுதஸ்²சாபி விஸ்²வாமித்ராத்ததா²ஷ்டக꞉ || 1-27-57

அஷ்டகஸ்ய ஸுதோ லௌஹி꞉ ப்ரோக்தோ ஜஹ்ருக³ணோ மயா |
அத² ஊர்த்⁴வம் ப்ரவக்ஷ்யாமி வம்ஸ²மாயோர்மஹாத்மன꞉ || 1-27-58

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
அமாவஸுவம்ஸ²கீர்தனம் நாம ஸப்தவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_27_mpr.html

## Harivamsha Mahapuranam  Part 1  -Harivamsha Parva
Chapter  27amAvasuvaMshakIrtanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca>,May  17,2007
Note: Two pages are missing from Ch edn.
Verses 1-23-12  to  End of the chapter have been
taken from Gita Press edn  ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

saptaviMsho.adhyAyaH
amAvasuvaMshakIrtanam

vaishaMpAyana uvAcha

ailaputrA babhUvuste sarve devasutopamAH |
divi jAtA mahAtmAna AyurdhImAnamAvasuH || 1-27-1

vishvAyushchaiva dharmAtmA shrutAyushcha tathAparaH |
dhR^iDhAyushcha vanAyushcha shatAyushchorvashIsutAH |
amAvasoshcha dAyAdo bhImo rAjAtha nagnajit || 1-27-2

shrImAnbhImasya dAyAdo rAjAsItkA~nchanaprabhaH |
vidvAMstu kA~nchanasyApi suhotro.abhUnmahAbalaH || 1-27-3

sauhotrirabhavajjahnuH keshinyA garbhasaMbhavaH |
Ajahre yo mahatsatraM sarvamedhamahAmakham || 1-27-4

patilobhena yaM ga~NgA patitve.abhisasAra ha |
nechChataH plAvayAmAsa tasya ga~NgA cha tatsadaH |
sa tayA plAvitaM dR^iShTvA yaj~navATaM samantataH || 1-27-5

sauhitrirabravIdga~NgAM kruddho bharatasattama || 1-27-6

eSha te viphalaM yatnaM pibannambhaH karomyaham |
asya ga~Nge.avalepasya sadyaH phlamavApnuhi || 1-27-7

rAjarShiNA tataH pItAM ga~NgAM dR^iShTvA maharShayaH |
upaninyurmahAbhAgAM duhitR^tvena jAhnavIm || 1-27-8

yuvanAshvasya putrIM tu kAverIM jahnurAvahat |
yuavanAshvasya shApena ga~NgA.ardhena vinirmame || 1-27-9

kAverIM saritAM shreShThAM jahnorbhAryAmaninditAm |
jahnastu dayitaM putraM sunahaM nAma dhArmikam |
kAveryAM janayAmAsa ajakastasya chAtmajaH || 1-27-10

ajakasya tu dAyAdo balAkAshvo mahIpatiH |
babhUva mR^igayAshIlaH kushastasyAtmajo.abhavat || 1-27-11

kushaputrA babhUvurhi chatvAro devavarchasaH |
kushikaH kushanAbhashcha kushAmbo mUrtimAMstathA || 1-27-12

pahlavaiH saha saMvR^iddhiM rAjA vanacharaistadA |
kushikastu tapastepe putramindrasamaprabham |
labheyamiti taM shakrastrAsAdabhyetya jaj~nivAn || 1-27-13

pUrNe varShasahasre vai taM tu shakro hyapashyata
atyugratapasaM dR^iShTvA sahasrAkShaH puraMdaraH || 1-27-14

samarthaH putrajanane svamevAMshamavAsayat |
putratve kalpayAmAsa sa devendraH surottamaH || 1-27-15

sa gAdhirabhavadrAjA maghavAnkaushikaH svayam |
paurukutsyabhavadbhAryA gAdhistasyAmajAyata || 1-27-16

gAdheH kanyA mahAbhAgA nAmnA satyavatI shubhA |
tAM gAdhirbhR^iguputrAya R^ichIkAya dadau prabhuH || 1-27-17

tasyAH prIto.abhavadbhartA bhArgavo bhR^igunanadanaH |
putrArthaM kArayAmAsa charuM gAdhestathaiva cha || 1-27-18

uvAchAhUya tAM bhartA R^ichIko bhArgavastadA |
upayojyashcharurayaM tvayA mAtrA tvayaM tava || 1-27-19

tasyAM janiShyate putro dIptimAnkShatriyarShabhaH |
ajeyaH kShatriyairloke kShatriyarShabhasUdanaH || 1-27-20

tavApi putraM kalyANi dhR^itimantaM taponidhim |
shamAtmakaM dvijashreShThaM charureSha vidhAsyati || 1-27-21

evamuktvA tu tAM bhAryAmR^ichIko bhR^igunandanaH |
tapasyAbhirato nityamaraNyaM pravivesha ha || 1-27-22

gAdhiH sadArastu tadA R^ichIkAvAsamabhyagAt |
tIrthayAtrAprasa~Ngena sutAM draShTuM janeshvaraH || 1-27-23

charudvayaM gR^ihItvA tadR^iSheH satyavatI tadA |
charumAdAya yatnena sA tu mAtre nyavedayat || 1-27-24

mAtA vyatyasya daivena duhitre svaM charuM dadau |
tasyAshcharumathAj~nAnAdAtmasaMsthaM chakAra ha || 1-27-25

atha satyavatI garbhaM kShatriyAntakaraM tadA
dhArayAmAsa dIptena vapuShA ghoradarshanam || 1-27-26

tAmR^ichIkastato dR^iShTvA yogenAbhyanusR^itya cha |
tAmabravIddvijashreShThaH svAM bhAryAM varavarNinIm || 1-27-27

mAtrAsi va~nchitA bhadre charuvyatyAsahetunA |
janiShyati hi putraste krUrakarmAtidAruNaH || 1-27-28

bhrAtA janiShyate chApi brahmabhUtastapodhanaH |
vishvaM hi brahmatapasA mayA tasminsamarpitam || 1-27-29

evamuktA mahAbhAgA bhartrA satyavatI tadA |
prasAdayAmAsa patiM putro me nedR^isho bhavet |
brAhmaNApasadastatra ityukto munirabravIt || 1-27-30

naiSha saMkalpitaH kAmo mayA bhadre tathAstviti |
ugrakarmA bhavetputraH piturmAtushcha kAraNAt |
punaH satyavatI vAkyamevamuktAbravIdidaM || 1-27-31

ichCha.NllokAnapi mune sR^ijethAH kiM punaH sutam |
shamAtmakamR^ijuM tvaM me putraM dAtumihArhasi || 1-27-32

kAmamevaMvidhaH pautro mama syAttava cha prabho |
yadyanyathA na shakyaM vai kartumetaddvijottama || 1-27-33

tataH prasAdamakarotsa tasyAstapaso balAt |
bhadre nAsti visheSho me pautre cha varavaNini|
tvayA yathoktaM vachanaM tathA bhadraM bhaviShyati || 1-27-34

tataH satyavatI putraM janayAmAsa bhArgavam |
tapasyAbhirataM dAntaM jamadagniM shamAtmakam || 1-27-35

bhR^igoshcharuviparyAse raudravaiShNavayoH purA |
yajanAdvaiShNave.athAMshe jamadagnirajAyata || 1-27-36

sA hi satyavatI puNyA satyadharmaparAyaNA |
kaushikIti samAkhyAtA pravR^itteyaM mahAnadI || 1-27-37

ikShvAkuvaMshaprabhavo reNurnAma narAdhipaH |
tasya kanyA mahAbhAgA kAmalI nAma reNukA || 1-27-38

reNukAyAM tu kAmalyAM tapovidyAsamanvitaH |
Archiko janayAmAsa jAmadagnyaM sudAruNam || 1-27-39

sarvavidyAnugaM shreShThaM dhanurvedasya pAragam |
rAmaM kShatriyahantAraM pradIptamiva pAvakam || 1-27-40

aurvasyaivamR^ichIkasya satyavatyAM mahAyashAH |
jamadagnistapovIryAjjaj~ne brahmavidAM varaH || 1-27-41

madhyamashcha shunaHshepaH shunaHpuchChaH kaniShThakaH |
vishvAmitraM tu dAyAdaM gAdhiH kushikanandanaH || 1-27-42

janayAmAsa putraM tu tapovidyAshamAtmakam |
prApya brahmarShisamatAM yo.ayaM saptarShitAM gataH || 1-27-43

vishvAmitrastu dharmAtmA nAmnA vishvarathaH smR^itaH |
jaj~ne bhR^iguprasAdena kaushikAdvaMshavardhanaH || 1-27-44

vishvAmitrasya cha sutA devarAtAdayaH smR^itAH |
prakhyAtAstriShu lokeShu teShAM nAmAni me shR^iNu || 1-27-45

devashravAH katishchaiva yasmAtkAtyAyanAH smR^itAH |
shAlAvatyAM hiraNyAkSho reNorjaj~ne.atha reNumAn || 1-27-46

sAMkR^itirgAlavashchaiva mudgalashcheti vishrutAH |
madhuchChando jayashchaiva devalashcha tathAShTakaH || 1-27-47

kachChapo hAritashchaiva vishvAmitrasya vai sutAH |
teShAM khyAtAni gotrANi kaushikAnAM mahAtmanAm || 1-27-48

pANino babhravashchaiva dhyAnajapyAstathaiva cha |
pArthivA devarAtAshcha shAla~NkAyanabAShkalAH || 1-27-49

lohitA yamadUtAshcha tathA kArIShavaH smR^itAH |
saushrutAH kaushikA rAjaMstathAnye saindhavAyanAH || 1-27-50

devalA reNavashchaiva yAj~nyavalkyAghamarShaNAH |
auduMbarA hyabhiShNAtAstArakAyanachu~nchulAH || 1-27-51

shAlAvatyA hiraNyAkShAH sAMkR^ityA gAlavAstathA |
bAdarAyaNinashchAnye vishvAmitrasya dhImataH || 1-27-52

R^iShyantaravivAhyAshcha kaushikA bahavaH smR^itAH |
pauravasya mahArAja brahmarShiH kaushikasya cha |
saMbandho.apyasya vaMshe.asminbrahmakShatrasya vishrutaH || 1-27-53

vishvAmitrAtmajAnAM tu shunaHshepo.agrajaH smR^itaH |
bhArgavaH kaushikatvaM hi prAptaH sa munisattamaH || 1-27-54

vishvAmitrasya putrastu shunaHshepo.abhavatkila |
haridashvasya yaj~ne tu pashutve viniyojitaH || 1-27-55

devairdattaH shunaHshepo vishvAmitrAya vai punaH |
devairdattaH sa vai yasmAddevarAtastato.abhavat || 1-27-56

devarAtAdayaH sapta vishvAmitrasya vai sutAH |
dR^iShadvatIsutashchApi vishvAmitrAttathAShTakaH || 1-27-57

aShTakasya suto lauhiH prokto jahrugaNo mayA |
atha UrdhvaM pravakShyAmi vaMshamAyormahAtmanaH || 1-27-58

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
amAvasuvaMshakIrtanaM nAma saptaviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்