Wednesday 15 April 2020

ஸோமோத்பத்திவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 25

பஞ்சவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸோமோத்பத்திவர்ணனம்வைஸ²ம்பாயன உவாச
பிதா ஸோமஸ்ய வை ராஜஞ்ஜஜ்ஞே(அ)த்ரிர்ப⁴க³வான்ருஷி꞉ |
ப்³ரஹ்மணோ மானஸாத்பூர்வம் ப்ரஜாஸர்க³ம் விதி⁴த்ஸத꞉ || 1-25-1

தத்ராத்ரி꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் தஸ்தௌ² ஸ்வதனயைர்யுத꞉ |
கர்மணா மனஸா வாசா ஸு²பா⁴ன்யேவ சசார ஸ꞉ || 1-25-2

அஹிம்ஸ்ர꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு த⁴ர்மாத்மா ஸம்ஸி²தவ்ரத꞉ |
காஷ்ட²குட்³யஸி²லாபூ⁴த ஊர்த்⁴வபா³ஹுர்மஹாத்³யுதி꞉ || 1-25-3

அனுத்தரம் நாம தபோ யேன தப்தம் மஹத்புரா |
த்ரீணி வர்ஷஸஹஸ்ராணி தி³வ்யானீதி ஹி ந꞉ ஸ்²ருதம் || 1-25-4

தத்ரோர்த்⁴வரேதஸஸ்தஸ்ய ஸ்தி²தஸ்யானிமிஷஸ்ய ஹ |
ஸோமத்வம் தனுராபேதே³ மஹாஸத்த்வஸ்ய பா⁴ரத || 1-25-5ஊர்த்⁴வமாசக்ரமே தஸ்ய ஸோமத்வம் பா⁴விதாத்மன꞉ |
நேத்ராப்⁴யாம் வாரி ஸுஸ்ராவ த³ஸ²தா⁴ த்³யோதயத்³தி³ஸ²꞉ || 1-25-6

தம் க³ர்ப⁴ம் விதி⁴னா ஹ்ருஷ்டா த³ஸ² தே³வ்யோ த³து⁴ஸ்ததா³ |
ஸமேத்ய தா⁴ரயாமாஸுர்ன ச தா꞉ ஸமஸ²க்னுவன் || 1-25-7

ஸ தாப்⁴ய꞉ ஸஹஸைவாத² தி³க்³ப்⁴யோ க³ர்ப⁴꞉ ப்ரபா⁴ன்வித꞉ |
பபாத பா⁴ஸயம்ˮல்லோகாஞ்சீ²தாம்ஸு²꞉ ஸர்வபா⁴வன꞉ || 1-25-8

யதா³ ந தா⁴ரணே ஸ²க்தாஸ்தஸ்ய க³ர்ப⁴ஸ்ய தா தி³ஸ²꞉ |
ததஸ்தாபி⁴꞉ ஸஹைவாஸு² நிபபாத வஸுந்த⁴ராம் || 1-25-9

பதிதம் ஸோமமாலோக்ய ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ |
ரத²மாரோபயாமாஸ லோகானாம் ஹிதகாம்யயா || 1-25-10

ஸ ஹி வேத³மயஸ்தாத த⁴ர்மாத்மா ஸத்யஸங்க்³ரஹ꞉ |
யுக்தோ வாஜிஸஹஸ்ரேண ஸிதேனேதி ஹி ந꞉ ஸ்²ருதம் || 1-25-11

தஸ்மின்னிபதிதே தே³வா꞉ புத்ரே(அ)த்ரே꞉ பரமாத்மனி |
துஷ்டுவுர்ப்³ரஹ்மண꞉ புத்ரா மானஸா꞉ ஸப்த யே ஸ்²ருதா꞉ || 1-25-12

ததை²வாங்கி³ரஸஸ்தத்ர ப்⁴ருகு³ரேவாத்மஜை꞉ ஸஹ |
ருக்³பி⁴ர்யஜுர்பி⁴ர்ப³ஹுலைரத²ர்வாங்கி³ரஸைரபி || 1-25-13

தஸ்ய ஸம்ஸ்தூயமானஸ்ய தேஜ꞉ ஸோமஸ்ய பா⁴ஸ்வத꞉ |
ஆப்யாயமானம் லோகாம்ஸ்த்ரீன்பா⁴ஸயாமாஸ ஸர்வஸ²꞉ || 1-25-14

ஸ தேன ரத²முக்²யேன ஸாக³ராந்தாம் வஸுந்த⁴ராம் |
த்ரி꞉ஸப்தக்ருத்வோ(அ)தியஸா²ஸ்²சகாராபி⁴ப்ரத³க்ஷிணம் || 1-25-15

தஸ்ய யச்ச்யாவிதம் தேஜ꞉ ப்ருதி²வீமன்வபத்³யத |
ஓஷத்⁴யஸ்தா꞉ ஸமுத்³பூ⁴தாஸ்தேஜஸா ப்ரஜ்வலந்த்யுத || 1-25-16

தாபி⁴ர்தா⁴ர்யாஸ்த்ரயோ லோகா꞉ ப்ரஜாஸ்²சைவ சதுர்விதா⁴꞉ |
போஷ்டா ஹி ப⁴க³வான்ஸோமோ ஜக³தோ ஜக³தீபதே || 1-25-17

ஸ லப்³த⁴தேஜா ப⁴க³வான்ஸம்ஸ்தவைஸ்தைஸ்²ச கர்மபி⁴꞉ |
தபஸ்தேபே மஹாபா⁴க³ பத்³மானாம் த³ஸ²தீர்த³ஸ² || 1-25-18

ஹிரண்யவர்ணாம் யா தே³வ்யோ தா⁴ரயந்த்யாத்மனா ஜக³த் |
நிதி⁴ஸ்தாஸாமபூ⁴த்³தே³வ꞉ ப்ரக்²யாத꞉ ஸ்வேன கர்மணா || 1-25-19

ததஸ்தஸ்மை த³தௌ³ ராஜ்யம் ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர꞉ |
பீ³ஜௌஷதீ⁴னாம் விப்ராணாமபாம் ச ஜனமேஜய || 1-25-20

ஸோ(அ)பி⁴ஷிக்தோ மஹாராஜ ராஜராஜ்யேன ராஜராட் |
லோகாம்ஸ்த்ரீன்பா⁴ஸயாமாஸ ஸ்வபா⁴ஸா பா⁴ஸ்வதாம் வர꞉ || 1-25-21

ஸப்தவிம்ஸ²திமிந்தோ³ஸ்து தா³க்ஷாயண்யோ மஹாவ்ரதா꞉ |
த³தௌ³ ப்ராசேதஸோ த³க்ஷோ நக்ஷத்ராணீதி யா விது³꞉ || 1-25-22

ஸ தத்ப்ராப்ய மஹத்³ராஜ்யம் ஸோம꞉ ஸோமவதாம் வர꞉ |
ஸமாஜஹ்ரே ராஜஸூயம் ஸஹஸ்ரஸ²தத³க்ஷிணம் || 1-25-23

ஹோதா(அ)ஸ்ய ப⁴க³வானத்ரிரத்⁴வர்யுர்ப⁴க³வான்ப்⁴ருகு³꞉ |
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸ்²சோத்³கா³தா ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மத்வமேயிவான் || 1-25-24

ஸத³ஸ்யஸ்தத்ர ப⁴க³வான்ஹரிர்னாராயண꞉ ஸ்வயம் |
ஸனத்குமாரப்ரமுகை²ராத்³யைர்ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ர்வ்ருத꞉ || 1-25-25

த³க்ஷிணாமத³தா³த்ஸோமஸ்த்ரீம்ˮல்லோகானிதி ந꞉ ஸ்²ருதம் |
தேப்⁴யோ ப்³ரஹ்மர்ஷிமுக்²யேப்⁴ய꞉ ஸத³ஸ்யேப்⁴யஸ்²ச பா⁴ரத || 1-25-26

தம் ஸினிஸ்²ச குஹூஸ்²சைவ த்³யுதி꞉ புஷ்டி꞉ ப்ரபா⁴ வஸு꞉
கீர்திர்த்⁴ருதிஸ்²ச லக்Sமீஸ்²ச நவ தே³வ்ய꞉ ஸிஷேவிரே || 1-25-27

ப்ராப்யாவப்⁴ருத²மவ்யக்³ர꞉ ஸர்வதே³வர்ஷிபூஜித꞉ |
விரராஜாதி⁴ராஜேந்த்³ரோ த³ஸ²தா⁴ பா⁴ஸயந்தி³ஸ²꞉ || 1-25-28

தஸ்ய தத்ப்ராப்ய து³ஷ்ப்ராப்யமைஸ்²வர்யம் முனிஸத்க்ருதம் |
விப³ப்⁴ராம மதிஸ்தாத வினயாத³னயா(ஆ)ஹதா || 1-25-29

ப்³ருஹஸ்பதே꞉ ஸ வை பா⁴ர்யாம் தாராம் நாம யஸ²ஸ்வினீம் |
ஜஹார தரஸா ஸர்வானவமத்யாங்கி³ர꞉ஸுதான் || 1-25-30

ஸ யாச்யமானோ தே³வைஸ்²ச யதா² தே³வர்ஷிபி⁴꞉ ஸஹ |
நைவ வ்யஸர்ஜயத்தாராம் தஸ்மா ஆங்கி³ரஸே ததா³ |
ஸ ஸம்ரப்³த⁴ஸ்ததஸ்தஸ்மிந்தே³வாசார்யோ ப்³ருஹஸ்பதி꞉ || 1-25-31

உஸ²னா தஸ்ய ஜக்³ராஹ பார்ஷ்ணிமாங்கி³ரஸஸ்ததா³ |
ஸ ஹி ஸி²ஷ்யோ மஹாதேஜா꞉ பிது꞉ பூர்வோ ப்³ருஹஸ்பதே꞉ || 1-25-32

தேன ஸ்னேஹேன ப⁴க³வான்ருத்³ரஸ்தஸ்ய ப்³ருஹஸ்பதே꞉ |
பார்ஷ்ணிக்³ராஹோ(அ)ப⁴வத்³தே³வ꞉ ப்ரக்³ருஹ்யாஜக³வம் த⁴னு꞉ || 1-25-33

தேன ப்³ரஹ்மஸி²ரோ நாம பரமாஸ்த்ரம் மஹாத்மனா |
உத்³தி³ஸ்²ய தை³த்யானுத்ஸ்ருஷ்டம் யேனைஷாம் நாஸி²தம் யஸ²꞉ || 1-25-34

தத்ர தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்ப்ரக்²யாதம் தாரகாமயம் |
தே³வானாம் தா³னவானாம் ச லோகக்ஷயகரம் மஹத் || 1-25-35

தத்ர ஸி²ஷ்டாஸ்து யே தே³வாஸ்துஷிதாஸ்²சைவ பா⁴ரத |
ப்³ரஹ்மாணம் ஸ²ரணம் ஜக்³முராதி³தே³வம் ஸனாதனம் || 1-25-36

ததோ நிவார்யோஸ²னஸம் ருத்³ரம் ஜ்யேஷ்ட²ம் ச ஸ²ங்கரம் |
த³தா³வங்கி³ரஸே தாராம் ஸ்வயமேவ பிதாமஹ꞉ || 1-25-37

தாமந்த꞉ப்ரஸவாம் த்³ருஷ்ட்வா தாராம் ப்ராஹ ப்³ருஹஸ்பதி꞉|
மதீ³யாயாம் ந தே யோனௌ க³ர்போ⁴ தா⁴ர்ய꞉ கத²ஞ்சன || 1-25-38

அயோனாவுத்ஸ்ருஜத்தம் ஸா குமாரம் த³ஸ்யுஹந்தமம் |
இஷீகாஸ்தம்ப³மாஸாத்³ய ஜ்வலந்தமிவ பாவகம் || 1-25-39

ஜாதமாத்ர꞉ ஸ ப⁴க³வாந்தே³வானாமக்ஷிபத்³வபு꞉ |
தத꞉ ஸம்ஸ²யமாபன்னா இமாமகத²யன்ஸுரா꞉ || 1-25-40

ஸத்யம் ப்³ருஹி ஸுத꞉ கஸ்ய ஸோமஸ்யாத² ப்³ருஹஸ்பதே꞉ |
ப்ருச்ச்²யமானா யதா³ தே³வைர்னாஹ ஸா ஸாத்⁴வஸாது⁴ வா || 1-25-41

ததா³ தாம் ஸ²ப்துமாரப்³த⁴꞉ குமாரோ த³ஸ்யுஹந்தம꞉ |
தம் நிவார்ய ததோ ப்³ரஹ்மா தாராம் பப்ரச்ச² ஸம்ஸ²யம் || 1-25-42

தத³த்ர தத்²யம் தத்³ப்³ரூஹி தாரே கஸ்ய ஸுதஸ்த்வயம் |
ஸா ப்ராஞ்ஜலிருவாசேத³ம் ப்³ரஹ்மாணம் வரத³ம் ப்ரபு⁴ம் || 1-25-43

ஸோமஸ்யேதி மஹாத்மானம் குமாரம் த³ஸ்யுஹந்தமம் |
ததஸ்தம் மூர்த்⁴ன்யுபாக்⁴ராய ஸோமோ தா⁴தா ப்ரஜாபதி꞉ || 1-25-44

பு³த⁴ இத்யகரோன்னாம தஸ்ய புத்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ப்ரதிகூலம் ச க³க³னே ஸமப்⁴யுத்தி²ஷ்ட²தே பு³த⁴꞉ || 1-25-45

உத்பாத³யாமாஸ தத꞉ புத்ரம் வை ராஜபுத்ரிகா |
தஸ்யாபத்யம் மஹாராஜோ ப³பூ⁴வைல꞉ புரூரவா꞉ || 1-25-46

ஊர்வஸ்²யாம் ஜஜ்ஞிரே யஸ்ய புத்ரா꞉ ஸப்த மஹாத்மன꞉ |
ப்ரஸஹ்ய த⁴ர்ஷிதஸ்தத்ர ஸோமோ வை ராஜயக்ஷ்மணா || 1-25-47

ததோ யக்ஷ்மாபி⁴பூ⁴தஸ்து ஸோம꞉ ப்ரக்ஷீணமண்ட³ல꞉ |
ஜகா³ம ஸ²ரணார்தா²ய பிதரம் ஸோ(அ)த்ரிமேவ து || 1-25-48

தஸ்ய தத்தாபஸ²மனம் சகாராத்ரிர்மஹாதபா꞉ |
ஸ ராஜயக்ஷ்மணா முக்த꞉ ஸ்²ரியா ஜஜ்வால ஸர்வத꞉ || 1-25-49

ஏவம் ஸோமஸ்ய வை ஜன்ம கீர்திதம் கீர்திவர்த⁴னம் |
வம்ஸ²மஸ்ய மஹாராஜ கீர்த்யமானம் ச மே ஸ்²ருணு || 1-25-50

த⁴ன்யமாரோக்³யமாயுஷ்யம் புண்யம் ஸங்கல்பஸாத⁴னம் |
ஸோமஸ்ய ஜன்ம ஸ்²ருத்வைவ பாபேப்⁴யோ விப்ரமுச்யதே || 1-25-51

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி ஸோமோத்பத்திகத²னே
பஞ்சவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_25_mpr.html


## Harivamsa Mahapuranam  -  Part 1  - Harivamsa Parva
Chapter  25  - Somotpattivarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  May  22,   2007
##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

pa~nchaviMsho.adhyAyaH

somotpattivarNanam

vaishampAyana uvAcha
pitA somasya vai rAja~njaj~ne.atrirbhagavAnR^iShiH |
brahmaNo mAnasAtpUrvaM prajAsargaM vidhitsataH || 1-25-1

tatrAtriH sarvabhUtAnAM tasthau svatanayairyutaH |
karmaNA manasA vAchA shubhAnyeva chachAra saH || 1-25-2

ahiMsraH sarvabhUteShu dharmAtmA saMshitavrataH |
kAShThakuDyashilAbhUta UrdhvabAhurmahAdyutiH || 1-25-3

anuttaraM nAma tapo yena taptaM mahatpurA |
trINi varShasahasrANi divyAnIti hi naH shrutam || 1-25-4

tatrordhvaretasastasya sthitasyAnimiShasya ha |
somatvaM tanurApede mahAsattvasya bhArata || 1-25-5

UrdhvamAchakrame tasya somatvaM bhAvitAtmanaH |
netrAbhyAM vAri susrAva dashadhA dyotayaddishaH || 1-25-6

taM garbhaM vidhinA hR^iShTA dasha devyo dadhustadA |
sametya dhArayAmAsurna cha tAH samashaknuvan || 1-25-7

sa tAbhyaH sahasaivAtha digbhyo garbhaH prabhAnvitaH |
papAta bhAsaya.NllokA~nChItAMshuH sarvabhAvanaH || 1-25-8

yadA na dhAraNe shaktAstasya garbhasya tA dishaH |
tatastAbhiH sahaivAshu nipapAta vasundharAm || 1-25-9

patitaM somamAlokya brahmA lokapitAmahaH |
rathamAropayAmAsa lokAnAM hitakAmyayA || 1-25-10

sa hi vedamayastAta dharmAtmA satyasaMgrahaH |
yukto vAjisahasreNa siteneti hi naH shrutam || 1-25-11

tasminnipatite devAH putre.atreH paramAtmani |
tuShTuvurbrahmaNaH putrA mAnasAH sapta ye shrutAH || 1-25-12

tathaivA~Ngirasastatra bhR^igurevAtmajaiH saha |
R^igbhiryajurbhirbahulairatharvA~Ngirasairapi || 1-25-13

tasya saMstUyamAnasya tejaH somasya bhAsvataH |
ApyAyamAnaM  lokAMstrInbhAsayAmAsa sarvashaH || 1-25-14

sa tena rathamukhyena sAgarAntAM vasundharAm |
triHsaptakR^itvo.atiyashAshchakArAbhipradakShiNam || 1-25-15

tasya yachchyAvitaM tejaH pR^ithivImanvapadyata |
oShadhyastAH samudbhUtAstejasA prajvalantyuta || 1-25-16

tAbhirdhAryAstrayo lokAH prajAshchaiva chaturvidhAH |
poShTA hi bhagavAnsomo jagato jagatIpate || 1-25-17

sa labdhatejA bhagavAnsaMstavaistaishcha karmabhiH |
tapastepe mahAbhAga padmAnAM dashatIrdasha || 1-25-18

hiraNyavarNAM yA devyo dhArayantyAtmanA jagat |
nidhistAsAmabhUddevaH prakhyAtaH svena karmaNA || 1-25-19

tatastasmai dadau rAjyaM brahmA brahmavidAM varaH |
bIjauShadhInAM viprANAmapAM cha janamejaya || 1-25-20

so.abhiShikto mahArAja rAjarAjyena rAjarAT |
lokAMstrInbhAsayAmAsa svabhAsA bhAsvatAM varaH || 1-25-21

saptaviMshatimindostu dAkShAyaNyo mahAvratAH |
dadau prAchetaso dakSho nakShatrANIti yA viduH || 1-25-22

sa tatprApya mahadrAjyaM somaH somavatAM varaH |
samAjahre rAjasUyaM sahasrashatadakShiNam || 1-25-23

hotA.asya bhagavAnatriradhvaryurbhagavAnbhR^iguH |
hiraNyagarbhashchodgAtA brahmA brahmatvameyivAn || 1-25-24

sadasyastatra bhagavAnharirnArAyaNaH svayam |
sanatkumArapramukhairAdyairbrahmarShibhirvR^itaH || 1-25-25

dakShiNAmadadAtsomastrI.NllokAniti naH shrutam |
tebhyo brahmarShimukhyebhyaH sadasyebhyashcha bhArata || 1-25-26

taM sinishcha kuhUshchaiva dyutiH puShTiH prabhA vasuH
kIrtirdhR^itishcha lakSmIshcha nava devyaH siShevire || 1-25-27

prApyAvabhR^ithamavyagraH sarvadevarShipUjitaH |
virarAjAdhirAjendro dashadhA bhAsayandishaH || 1-25-28

tasya tatprApya duShprApyamaishvaryaM munisatkR^itam |
vibabhrAma matistAta vinayAdanayA.a.ahatA || 1-25-29

bR^ihaspateH sa vai bhAryAM tArAM nAma yashasvinIm |
jahAra tarasA sarvAnavamatyA~NgiraHsutAn || 1-25-30

sa yAchyamAno devaishcha yathA devarShibhiH saha |
naiva vyasarjayattArAM tasmA A~Ngirase tadA |
sa saMrabdhastatastasmindevAchAryo bR^ihaspatiH || 1-25-31

ushanA tasya jagrAha pArShNimA~NgirasastadA |
sa hi shiShyo mahAtejAH pituH pUrvo bR^ihaspateH || 1-25-32

tena snehena bhagavAnrudrastasya bR^ihaspateH |
pArShNigrAho.abhavaddevaH pragR^ihyAjagavaM dhanuH || 1-25-33

tena brahmashiro nAma paramAstraM mahAtmanA |
uddishya daityAnutsR^iShTaM yenaiShAM nAshitaM yashaH || 1-25-34

tatra tadyuddhamabhavatprakhyAtaM tArakAmayam |
devAnAM dAnavAnAM cha lokakShayakaraM mahat || 1-25-35

tatra shiShTAstu ye devAstuShitAshchaiva bhArata |
brahmANaM sharaNaM jagmurAdidevaM sanAtanam || 1-25-36

tato nivAryoshanasaM rudraM jyeShThaM cha sha~Nkaram |
dadAva~Ngirase tArAM svayameva pitAmahaH || 1-25-37

tAmantaHprasavAM dR^iShTvA tArAM prAha bR^ihaspatiH|
madIyAyAM na te yonau garbho dhAryaH katha~nchana || 1-25-38

ayonAvutsR^ijattaM sA kumAraM dasyuhantamam |
iShIkAstambamAsAdya jvalantamiva pAvakam || 1-25-39

jAtamAtraH sa bhagavAndevAnAmakShipadvapuH |
tataH saMshayamApannA imAmakathayansurAH || 1-25-40

satyaM bruhi sutaH kasya somasyAtha bR^ihaspateH |
pR^ichChyamAnA yadA devairnAha sA sAdhvasAdhu vA || 1-25-41

tadA tAM shaptumArabdhaH kumAro dasyuhantamaH |
taM nivArya tato brahmA tArAM paprachCha saMshayam || 1-25-42

tadatra tathyaM tadbrUhi tAre kasya sutastvayam  |
sA prA~njaliruvAchedaM brahmANaM varadaM prabhum || 1-25-43

somasyeti mahAtmAnaM kumAraM dasyuhantamam |
tatastaM mUrdhnyupAghrAya somo dhAtA prajApatiH || 1-25-44

budha ityakaronnAma tasya putrasya dhImataH |
pratikUlaM cha gagane samabhyutthiShThate budhaH || 1-25-45

utpAdayAmAsa tataH putraM vai rAjaputrikA |
tasyApatyaM mahArAjo babhUvailaH purUravAH || 1-25-46

UrvashyAM jaj~nire yasya putrAH sapta mahAtmanaH |
prasahya dharShitastatra somo vai rAjayakShmaNA || 1-25-47

tato yakShmAbhibhUtastu somaH prakShINamaNDalaH |
jagAma sharaNArthAya pitaraM so.atrimeva tu || 1-25-48

tasya tattApashamanaM chakArAtrirmahAtapAH |
sa rAjayakShmaNA muktaH shriyA jajvAla sarvataH || 1-25-49

evaM somasya vai janma kIrtitaM kIrtivardhanam |
vaMshamasya mahArAja kIrtyamAnaM cha me shR^iNu || 1-25-50

dhanyamArogyamAyuShyaM puNyaM saMkalpasAdhanam |
somasya janma shrutvaiva pApebhyo vipramuchyate || 1-25-51

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi somotpattikathane
pa~nchaviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்