Tuesday 14 April 2020

பித்ருகல்ப꞉-8 | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 24

சதுர்விம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

பித்ருகல்ப꞉-8


மார்கண்டே³ய உவாச
ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய தனய꞉ ஸ விப்⁴ராஜஸ்த்வஜாயத |
யோகா³த்மா தபஸா யுக்தோ விஷ்வக்ஸேன இதி ஸ்²ருத꞉ || 1-24-1

கதா³சித்³ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்து பா⁴ர்யயா ஸஹிதோ வனே |
விஜஹார ப்ரஹ்ருஷ்டாத்மா யதா² ஸ²ச்யா ஸ²சீபதி꞉ || 1-24-2

தத꞉ பிபீலிகருதம் ஸ ஸு²ஸ்²ராவ நராதி⁴ப꞉ |
காமினீம் காமினஸ்தஸ்ய யாசத꞉ க்ரோஸ²தோ ப்⁴ருஸ²ம் || 1-24-3

ஸ்²ருத்வா து யாச்யமானாம் தாம் க்ருத்³தா⁴ம் ஸூக்ஷ்மாம் பிபீலிகாம் |
ப்³ரஹ்மத³த்தோ மஹாஹாஸமகஸ்மாதே³வ சாஹஸத் || 1-24-4

தத꞉ ஸா ஸம்நதிர்தீ³னா வ்ரீடி³தேவாப⁴வத்ததா³ |
நிராஹாரா ப³ஹுதித²ம் ப³பூ⁴வ வரவர்ணினீ || 1-24-5ப்ரஸாத்³யமானா ப⁴ர்த்ரா ஸா தமுவாச ஸு²சிஸ்மிதா |
த்வயா ச ஹஸிதா ராஜன்னாஹம் ஜீவிதுமுத்ஸஹே || 1-24-6

ஸ தத்காரணமாசக்²யௌ ந ச ஸா ஸ்²ரத்³த³தா⁴தி தத் |
உவாச சைனம் குபிதா நைஷ பா⁴வோ(அ)ஸ்தி மானுஷே || 1-24-7

கோ வை பிபீலிகருதம் மானுஷோ வேத்துமர்ஹதி |
ருதே தே³வப்ரஸாதா³த்³வா பூர்வஜாதிக்ருதேன வா || 1-24-8

தபோப³லேன வா ராஜன்வித்³யயா வா நராதி⁴ப |
யத்³யேஷ வை ப்ரபா⁴வஸ்தே ஸர்வஸத்த்வருதஜ்ஞதா || 1-24-9

யதா²ஹமேதஜ்ஜானீயாம் ததா² ப்ரத்யாயயஸ்வ மாம் |
ப்ராணான்வாபி பரித்யக்ஷ்யே ராஜன்ஸத்யேன தே ஸ²பே || 1-24-10

தத்தஸ்யா வசனம் ஸ்²ருத்வா மஹிஷ்யா꞉ பருஷாக்ஷரம் |
ஸ ராஜா பரமாபன்னோ தே³வஸ்²ரேஷ்ட²மகா³த்தத꞉ || 1-24-11

ஸ²ரண்யம் ஸர்வபூ⁴தேஸ²ம் ப⁴க்த்யா நாராயணம் ஹரிம் |
ஸமாஹிதோ நிராஹார꞉ ஷட்³ராத்ரேண மஹாயஸா²꞉ || 1-24-12

த³த³ர்ஸ² த³ர்ஸ²னே ராஜா தே³வம் நாராயணம் ப்ரபு⁴ம் |
உவாச சைனம் ப⁴க³வான்ஸர்வபூ⁴தானுகம்பக꞉ || 1-24-13

ப்³ரஹ்மத³த்த ப்ரபா⁴தே த்வம் கல்யாணம் ஸமவாப்ஸ்யஸி |
இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந்தே³வஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத || 1-24-14

சதுர்ணாம் து பிதா யோ(அ)ஸௌ ப்³ராஹ்மணானாம் மஹாத்மனாம் |
ஸ்²லோகம் ஸோ(அ)தீ⁴த்ய புத்ரேப்⁴ய꞉ க்ருதக்ருத்ய இவாப⁴வத் || 1-24-15

ஸ ராஜானமதா²ன்விச்ச²ன்ஸஹமந்த்ரிணமச்யுதம் |
ந த³த³ர்ஸா²ந்தரம் கிஞ்சிச்ச்²லோகம் ஸ்²ராவயிதும் ததா³ || 1-24-16

அத² ராஜா ஸர꞉ஸ்னாதோ லப்³த்⁴வா நாராயணாத்³வரம் |
ப்ரவிவேஸ² புரீம் ப்ரீதோ ரத²மாருஹ்ய காஞ்சனம் |
தஸ்ய ரஸ்²மீன்ப்ரத்யக்³ருஹ்ணாத்கண்ட³ரீகோ த்³விஜர்ஷப⁴꞉ || 1-24-17

சாமரம் வ்யஜனம் சாபி பா³ப்⁴ரவ்ய꞉ ஸமவாக்ஷிபத் || 1-24-18

இத³மந்தரமித்யேவ தத꞉ ஸ ப்³ராஹ்மணஸ்ததா³ |
ஸ்²ராவயாமாஸ ராஜானம் ஸ்²லோகம் தம் ஸசிவௌ ச தௌ || 1-24-19
ஸப்த வ்யாதா⁴ த³ஸா²ர்ணேஷு ம்ருகா³꞉ காலஞ்ஜரே கி³ரௌ |
சக்ரவாகா꞉ ஸ²ரத்³வீபே ஹம்ஸா꞉ ஸரஸி மானஸே || 1-24-20

தே(அ)பி⁴ஜாதா꞉ குருக்ஷேத்ரே ப்³ராஹ்மணா வேத³பாரகா³꞉ |
ப்ரஸ்தி²தா தீ³ர்க⁴மத்⁴வானம் யூயம் கிமவஸீத³த² || 1-24-21

தச்ச்²ருத்வா மோஹமக³மத்³ப்³ரஹ்மத³த்தோ நராதி⁴ப꞉ |
ஸசிவஸ்²சாஸ்ய பாஞ்சால்ய꞉ கண்ட³ரீகஸ்²ச பா⁴ரத || 1-24-22

ஸ்ரஸ்தரஸ்²மிப்ரதோதௌ³ தௌ பதிதவ்யஜனாவுபௌ⁴ |
த்³ருஷ்ட்வா ப³பூ⁴வுரஸ்வஸ்தா²꞉ பௌராஸ்²ச ஸுஹ்ருத³ஸ்ததா² || 1-24-23

முஹுர்தமேவ ராஜா ஸ ஸஹ தாப்⁴யாம் ரதே² ஸ்தி²த꞉ |
ப்ரதிலப்⁴ய தத꞉ ஸஞ்ஜ்ஞாம் ப்ரத்யாக³ச்ச²த³ரிந்த³ம꞉ || 1-24-24

ததஸ்தே தத்ஸர꞉ ஸ்ம்ருத்வா யோக³ம் தமுபலப்⁴ய ச |
ப்³ராஹ்மணம் விபுலைரர்தை²ர்போ⁴கை³ஸ்²ச ஸமயோஜயன் || 1-24-25

அபி⁴ஷிச்ய ஸ்வராஜ்யே து விஷ்வக்ஸேனமரிந்த³மம் |
ஜகா³ம ப்³ரஹ்மத³த்தோ(அ)த² ஸதா³ரோ வனமேவ ஹ || 1-24-26

அதை²னம் ஸன்னதிர்தீ⁴ரா தே³வலஸ்ய ஸுதா ததா³ |
உவாச பரமப்ரீதா யோகா³த்³வனக³தம் ந்ருபம் || 1-24-27

ஜானந்த்யா தே மஹாராஜ பிபீலிகருதஜ்ஞதாம் |
சோதி³த꞉ க்ரோத⁴முத்³தி³ஸ்²ய ஸக்த꞉ காமேஷு வை மயா || 1-24-28

இதோ வயம் க³மிஷ்யாமோ க³திமிஷ்டாமனுத்தமாம் |
தவ சாந்தர்ஹிதோ யோக³ஸ்தத꞉ ஸம்ஸ்மாரிதோ மயா || 1-24-29

ஸ ராஜா பரமப்ரீத꞉ பத்ன்யா꞉ ஸ்²ருத்வா வசஸ்ததா³ |
ப்ராப்ய யோக³ம் ப³லாதே³வ க³த்ம் ப்ராப ஸுது³ர்லபா⁴ம் || 1-24-30

கண்ட³ரீகோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா ஸாங்க்²யயோக³மனுத்தமம் |
ப்ராப்ய யோக³க³தி꞉ ஸித்³தௌ⁴ விஸு²த்³த⁴ஸ்தேன கர்மணா || 1-24-31

க்ரமம் ப்ரணீய பாஞ்சால்ய꞉ ஸி²க்ஷாம் சோத்பாத்³ய கேவலாம் |
யோகா³சார்யக³திம் ப்ராப யஸ²ஸ்²சாக்³ர்யம் மஹாதபா꞉ || 1-24-32

ஏவமேதத்புராவ்ருத்தம் மம ப்ரத்யக்ஷமச்யுத |
தத்³தா⁴ரயஸ்வ கா³ங்கே³ய ஸ்²ரேயஸா யோக்ஷ்யஸே தத꞉ || 1-24-33

யே சான்யே தா⁴ரயிஷ்யந்தி தேஷாம் சரிதமுத்தமம் |
திர்யக்³யோனிஷு தே ஜாது ந க³மிஷ்யந்தி கர்ஹிசித் || 1-24-34

ஸ்²ருத்வா சேத³முபாக்²யானம் மஹார்த²ம் மஹதாம் க³திம் |
யோக³த⁴ர்மோ ஹ்ருதி³ ஸதா³ பரிவர்ததி பா⁴ரத || 1-24-35

ஸ தேனைவானுப³ந்தே⁴ன கதா³சில்லப⁴தே ஸ²மம் |
ததோ யோக³க³திம் யாதி ஸு²த்³தா⁴ம் தாம் பு⁴வி து³ர்லபா⁴ம் || 1-24-36

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஏவமேதத்புரா கீ³தம் மார்கண்டே³யேன தீ⁴மதா |
ஸ்²ராத்³த⁴ஸ்ய ப²லமுத்³தி³ஸ்²ய ஸோமஸ்யாப்யாயனாய வை || 1-24-37

ஸோமோ ஹி ப⁴க³வாந்தே³வோ லோகஸ்யாப்யாயனம் பரம் |
வ்ருஷ்ணிவம்ஸ²ப்ரஸங்கே³ன தஸ்ய வம்ஸ²ம் நிபோ³த⁴ மே || 1-24-38

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
பித்ருகல்பஸமாப்திர்னாம சதுர்விம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_24_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam - part 1  -  Harivamsha Parva
Chapter  24   -  pitrukalpasamapti
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 20,  2007
Note : A page is missing in CH Edn. So the first 15 verses
have been taken from Gita Edn. ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

chaturviMsho.adhyAyaH

pitR^ikalpaH

mArkaNDeya uvAcha
brahmadattasya tanayaH sa vibhrAjastvajAyata |
yogAtmA tapasA yukto viShvaksena iti shrutaH || 1-24-1

kadAchidbrahmadattastu bhAryayA sahito vane |
vijahAra prahR^iShTAtmA yathA shachyA shachIpatiH || 1-24-2

tataH pipIlikarutaM sa shushrAva narAdhipaH |
kAminIM kAminastasya yAchataH kroshato bhR^isham || 1-24-3

shrutvA tu yAchyamAnAM tAM kruddhAM sUkShmAM pipIlikAm |
brahmadatto mahAhAsamakasmAdeva chAhasat || 1-24-4

tataH sA saMnatirdInA vrIDitevAbhavattadA |
nirAhArA bahutithaM babhUva varavarNinI || 1-24-5

prasAdyamAnA bhartrA sA tamuvAcha shuchismitA |
tvayA cha hasitA rAjannAhaM jIvitumutsahe || 1-24-6

sa tatkAraNamAchakhyau na cha sA shraddadhAti tat |
uvAcha chainaM kupitA naiSha bhAvo.asti mAnuShe || 1-24-7

ko vai pipIlikarutaM mAnuSho vettumarhati |
R^ite devaprasAdAdvA pUrvajAtikR^itena vA || 1-24-8

tapobalena vA rAjanvidyayA vA narAdhipa |
yadyeSha vai prabhAvaste sarvasattvarutaj~natA || 1-24-9

yathAhametajjAnIyAM tathA pratyAyayasva mAm |
prANAnvApi parityakShye rAjansatyena te shape || 1-24-10

tattasyA vachanaM shrutvA mahiShyAH paruShAkSharam |
sa rAjA paramApanno devashreShThamagAttataH || 1-24-11

sharaNyaM sarvabhUteshaM bhaktyA nArAyaNaM harim |
samAhito nirAhAraH ShaDrAtreNa mahAyashAH || 1-24-12

dadarsha darshane rAjA devaM nArAyaNaM prabhum |
uvAcha chainaM bhagavAnsarvabhUtAnukampakaH || 1-24-13

brahmadatta prabhAte tvaM kalyANaM samavApsyasi |
ityuktvA bhagavAndevastatraivAntaradhIyata || 1-24-14

chaturNAM tu pitA yo.asau brAhmaNAnAM mahAtmanAm |
shlokaM so.adhItya putrebhyaH kR^itakR^itya ivAbhavat || 1-24-15

sa rAjAnamathAnvichChansahamantriNamachyutam |
na dadarshAntaraM ki~nchichChlokaM shrAvayituM tadA || 1-24-16

atha rAjA saraHsnAto labdhvA nArAyaNAdvaram |
pravivesha purIM prIto rathamAruhya kA~nchanam |
tasya rashmInpratyagR^ihNAtkaNDarIko dvijarShabhaH || 1-24-17

chAmaraM vyajanaM chApi bAbhravyaH samavAkShipat || 1-24-18

idamantaramityeva tataH sa brAhmaNastadA |
shrAvayAmAsa rAjAnaM shlokaM taM sachivau cha tau || 1-24-19
sapta vyAdhA dashArNeShu mR^igAH kAla~njare girau |
chakravAkAH sharadvIpe haMsAH sarasi mAnase || 1-24-20

te.abhijAtAH kurukShetre brAhmaNA vedapAragAH |
prasthitA dIrghamadhvAnaM yUyaM kimavasIdatha || 1-24-21

tachChrutvA mohamagamadbrahmadatto narAdhipaH |
sachivashchAsya pA~nchAlyaH kaNDarIkashcha bhArata || 1-24-22

srastarashmipratodau tau patitavyajanAvubhau |
dR^iShTvA babhUvurasvasthAH paurAshcha suhR^idastathA || 1-24-23

muhurtameva rAjA sa saha tAbhyAM rathe sthitaH |
pratilabhya tataH saMj~nAM pratyAgachChadarindamaH || 1-24-24

tataste tatsaraH smR^itvA yogaM tamupalabhya cha |
brAhmaNaM vipulairarthairbhogaishcha samayojayan || 1-24-25

abhiShichya svarAjye tu viShvaksenamarindamam |
jagAma brahmadatto.atha sadAro vanameva ha || 1-24-26

athainaM sannatirdhIrA devalasya sutA tadA |
uvAcha paramaprItA yogAdvanagataM nR^ipam || 1-24-27

jAnantyA te mahArAja pipIlikarutaj~natAm |
choditaH krodhamuddishya saktaH kAmeShu vai mayA || 1-24-28

ito vayaM gamiShyAmo gatimiShTAmanuttamAm |
tava chAntarhito yogastataH saMsmArito mayA || 1-24-29

sa rAjA paramaprItaH patnyAH shrutvA vachastadA |
prApya yogaM balAdeva gatM prApa sudurlabhAm || 1-24-30

kaNDarIko.api dharmAtmA sA~Nkhyayogamanuttamam |
prApya yogagatiH siddhau vishuddhastena karmaNA || 1-24-31

kramaM praNIya pA~nchAlyaH shikShAM chotpAdya kevalAm |
yogAchAryagatiM prApa yashashchAgryaM mahAtapAH || 1-24-32

evametatpurAvR^ittaM mama pratyakShamachyuta |
taddhArayasva gA~Ngeya shreyasA yokShyase tataH || 1-24-33

ye chAnye dhArayiShyanti teShAM charitamuttamam |
tiryagyoniShu te jAtu na gamiShyanti karhichit || 1-24-34

shrutvA chedamupAkhyAnaM mahArthaM mahatAM gatim |
yogadharmo hR^idi sadA  parivartati bhArata || 1-24-35

sa tenaivAnubandhena kadAchillabhate shamam |
tato yogagatiM yAti shuddhAM tAM bhuvi durlabhAm || 1-24-36

vaishampAyana uvAcha
evametatpurA gItaM mArkaNDeyena dhImatA |
shrAddhasya phalamuddishya somasyApyAyanAya vai || 1-24-37

somo hi bhagavAndevo lokasyApyAyanaM param |
vR^iShNivaMshaprasa~Ngena tasya vaMshaM nibodha me || 1-24-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
pitR^ikalpasamAptirnAma chaturviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்