Thursday 16 April 2020

ஐலோத்பத்தி꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 26

ஷட்³விம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸோமோத்பத்திவர்ணனம்


வைஸ²ம்பாயனௌவாச
பு³த⁴ஸ்யதுமஹாராஜவித்³வான்புத்ர꞉புரூரவா꞉|
தேஜஸ்வீதா³னஸீ²லஸ்²சயஜ்வாவிபுலத³க்ஷிண꞉||1-26-1

ப்³ரஹ்மவாதீ³பராக்ராந்த꞉ஸ²த்ருபி⁴ர்யுதி⁴து³ர்ஜய꞉|
அஹர்தாசாக்³னிஹோத்ரஸ்யயஜ்ஞானாஞ்சமஹீபதி꞉||1-26-2

ஸத்யவாதீ³புண்யமதி꞉காம்ய꞉ஸம்வ்ருதமைது²ன꞉|
அதீவத்ரிஷுலோகேஷுயஸ²ஸாப்ரதிம꞉ஸதா³||1-26-3

தம்ப்³ரஹ்மவாதி³னங்க்ஷாந்தந்த⁴ர்மஜ்ஞம்ஸத்யவாதி³னம்|
உர்வஸீ²வரயாமாஸஹித்வாமானம்யஸ²ஸ்வினீ||1-26-4

தயாஸஹாவஸத்³ராஜாவர்ஷாணித³ஸ²பஞ்சச|
பஞ்சஷட்ஸப்தசாஷ்டௌசத³ஸ²சாஷ்டௌசபா⁴ரத||1-26-5வனேசைத்ரரதே²ரம்யேததா²மந்தா³கினீதடே|
அலகாயாம்விஸா²லாயாம்நந்த³னேசவனோத்தமே||1-26-6

உத்தரான்ஸகுரூன்ப்ராப்யமனோரத²ப²லத்³ருமான்|
க³ந்த⁴மாத³னபாதே³ஷுமேருப்ருஷ்டே²ததோ²த்தரே||1-26-7

ஏதேஷுவனமுக்²யேஷுஸுரைராசரிதேஷுச|
உர்வஸ்²யாஸஹிதோராஜாரேமேபரமயாமுதா³||1-26-8

தே³ஸே²புண்யதமேசைவமஹர்ஷிபி⁴ரபி⁴ஷ்டுதே|
ராஜ்யஞ்சகாரயாமாஸப்ரயாகே³ப்ருதி²வீபதி꞉||1-26-9

தஸ்யபுத்ராப³பூ⁴வுஸ்தேஸப்ததே³வஸுதோபமா꞉|
தி³விஜாதாமஹாத்மானஆயுர்தீ⁴மானமாவஸு꞉||1-26-10

விஸ்²வாயுஸ்²சைவத⁴ர்மாத்மாஸ்²ருதாயுஸ்²சததா²பர꞉|
த்³ருடா⁴யுஸ்²சவனாயுஸ்²சஸ²தாயுஸ்²சோர்வஸீ²ஸுதா꞉||1-26-11

ஜனமேஜயௌவாச
கா³ந்த⁴ர்வீசோர்வஸீ²தே³வீராஜானம்மானுஷங்கத²ம்|
தே³வானுத்ஸ்ருஜ்யஸம்ப்ராப்தாதன்னோப்³ரூஹிப³ஹுஸ்²ருத||1-26-12

வைஸ²ம்பாயனௌவாச
ப்³ரஹ்மஸா²பாபி⁴பூ⁴தாஸாமானுஷம்ஸமபத்³யத|
ஐலந்துஸாவராரோஹாஸமயாத்ஸமுபஸ்தி²தா||1-26-13

ஆத்மன꞉ஸா²பமோக்ஷார்த²ம்ஸமயம்ஸாசகாரஹ|
அனக்³னத³ர்ஸ²னஞ்சைவஸகாமாயாஞ்சமைது²னம்||1-26-14

த்³வௌமேஷௌஸ²யனாப்⁴யாஸே²ஸதா³ப³த்³தௌ⁴சதிஷ்ட²த꞉|
க்⁴ருதமாத்ரோததா²(ஆ)ஹார꞉காலமேகந்துபார்தி²வ||1-26-15


யத்³யேஷஸமயோராஜன்யாவத்காலஞ்சதேத்³ருட⁴꞉|
தாவத்காலந்துவத்ஸ்யாமித்வத்த꞉ஸமயஏஷன꞉||1-26-16

தஸ்யாஸ்தம்ஸமயம்ஸர்வம்ஸராஜாஸமபாலயத்|
ஏவம்ஸாவஸதேதத்ரபுரூரவஸிபா⁴மினீ||1-26-17

வர்ஷாண்யேகோனஷஷ்டிஸ்துதத்ஸக்தாஸா²பமோஹிதா|
உர்வஸ்²யாம்மானுஷஸ்தா²யாங்க³ந்த⁴ர்வாஸ்²சிந்தயான்விதா꞉||1-26-18

க³ந்த⁴ர்வாஊசு꞉
சிந்தயத்⁴வம்மஹாபா⁴கா³யதா²ஸாதுவராங்க³னா|
ஸமாக³ச்சே²த்புனர்தே³வானுர்வஸீ²ஸ்வர்க³பூ⁴ஷணம்||1-26-19

ததோவிஸ்²வாவஸுர்னாமதத்ராஹவத³தாம்வர꞉|
மயாதுஸமயஸ்தாப்⁴யாங்க்ரியமாண꞉ஸ்²ருத꞉புரா||1-26-20

வ்யுத்க்ராந்தஸமயம்ஸாவைராஜானந்த்யக்ஷ்யதேயதா²|
தத³ஹம்வேத்³ம்யஸே²ஷேணயதா²பே⁴த்ஸ்யத்யஸௌன்ருப꞉||1-26-21

ஸஸஹாயோக³மிஷ்யாமியுஷ்மாகங்கார்யஸித்³த⁴யே|
ஏவமுக்த்வாக³தஸ்தத்ரப்ரதிஷ்டா²னம்மஹாயஸா²꞉||1-26-22

நிஸா²யாமத²சாக³ம்யமேஷமேகஞ்ஜஹாரஸ꞉|
மாத்ருவத்³வர்ததேஸாதுமேஷயோஸ்²சாருஹாஸினீ||1-2623

க³ந்த⁴ர்வாக³மனம்ஸ்²ருத்வாஸா²பாந்தஞ்சயஸ²ஸ்வினீ|
ராஜானமப்³ரவித்தத்ரபுத்ரோமே(அ)ஹ்ரியதேதிஸா||1-26-24

ஏவமுக்தோவினிஸ்²சித்யனக்³னோனைவோத³திஷ்ட²த|
நக்³னாம்மாந்த்³ரக்ஷ்யதேதே³வீஸமயோவிததோ²ப⁴வேத்||1-26-25

ததோபூ⁴யஸ்துக³ந்த⁴ர்வாத்³விதீயம்மேஷமாத³து³꞉|
த்³விதீயேதுஹ்ருதேமேஷேஐலந்தே³வ்யப்³ரவீதி³த³ம்||1-26-26

புத்ரோமே(அ)பஹ்ருதோராஜன்னநாதா²யாஇவப்ரபோ⁴|
ஏவமுக்தஸ்ததோ²த்தா²யனக்³னோராஜாப்ரதா⁴வித꞉||1-26-27

மேஷயோ꞉பத³மன்விச்ச²ன்க³ந்த⁴ர்வைர்வித்³யுத³ப்யத²|
உத்பாதி³தாஸுமஹதீயயௌதத்³ப⁴வனம்மஹத்||1-26-28

ப்ரகாஸி²தம்வைஸஹஸாததோனக்³னமவைக்ஷத|
நக்³னந்த்³ருஷ்ட்வாதிரோபூ⁴தாஸாப்ஸராகாமரூபிணீ||1-26-29

உத்ஸ்ருஷ்டாவுரணௌத்³ருஷ்ட்வாராஜாக்³ருஹ்யாக³தோக்³ருஹே|
அபஸ்²யன்னுர்வஸீ²ந்தத்ரவிலலாபஸுது³꞉கி²த꞉||1-26-30

சசாரப்ருதி²வீம்ஸர்வாம்மார்க³மாணைதஸ்தத꞉|
அதா²பஸ்²யத்ஸதாம்ராஜாகுருக்ஷேத்ரேமஹாப³ல꞉||1-26-31

ப்லக்ஷதீர்தே²புஷ்கரிண்யாம்ஹைமவத்யாம்ஸமாப்லுதாம்|
க்ரீட³ந்தீமப்ஸரோபி⁴ஸ்²சபஞ்சபி⁴꞉ஸஹஸோ²ப⁴னாம்||1-26-32

தாங்க்ரீட³ந்தீந்ததோத்³ருஷ்ட்வாவிலலாபஸது³꞉கி²த꞉|
ஸாசாபிதத்ரதந்த்³ருஷ்ட்வாராஜானமவிதூ³ரத꞉||1-26-33

உர்வஸீ²தா꞉ஸகீ²꞉ப்ராஹஸஏஷபுருஷோத்தம꞉|
யஸ்மின்னஹமவாத்ஸம்வைத³ர்ஸ²யாமாஸதம்ந்ருபம்||1-26-34

ஸமாவிக்³னாஸ்துதா꞉ஸர்வா꞉புனரேவனராதி⁴ப|
ஜாயேஹதிஷ்ட²மனஸாகோ⁴ரேவசஸிதிஷ்ட²ஹ||1-26-35

ஏவமாதீ³னிஸூக்தானிபரஸ்பரமபா⁴ஷத|
உர்வஸீ²சாப்³ரவீதை³லம்ஸக³ர்பா⁴ஹந்த்வயாப்ரபோ⁴||1-26-36

ஸம்வத்ஸராத்குமாராஸ்தேப⁴விஷ்யந்தினஸம்ஸ²ய꞉|
நிஸா²மேகாஞ்சன்ருபதேனிவத்ஸ்யஸிமயாஸஹ||1-26-37

ஹ்ருஷ்டோஜகா³மராஜாத²ஸ்வபுரந்துமஹாயஸா²꞉|
க³தேஸம்வத்ஸரேபூ⁴யௌர்வஸீ²புனராக³மத்||1-26-38

உஷிதஸ்²சதயாஸார்த⁴மேகராத்ரம்மஹாயஸா²꞉|
உர்வஸ்²யதா²ப்³ரவீதை³லங்க³ந்த⁴ர்வாவரதா³ஸ்தவ||1-26-39

தான்வ்ருணீஷ்வமஹாராஜப்³ரூஹிசைனாம்ஸ்த்வமேவஹி|
வ்ருணீஷ்வஸமதாம்ராஜன்க³ந்த⁴ர்வாணாம்மஹாத்மனாம்||1-26-40

ததே²த்யுக்த்வாவரம்வவ்ரேக³ந்த⁴ர்வாஸ்²சததா²ஸ்த்விதி|
பூரயித்வாக்³னினாஸ்தா²லீங்க³ந்த⁴ர்வாஸ்²சதமப்³ருவன்||1-26-41

அனேனேஷ்ட்வாசலோகான்ன꞉ப்ராப்ஸ்யஸித்வம்நராதி⁴ப|
தானாதா³யகுமாராம்ஸ்துனக³ராயோபசக்ரமே||1-26-42

நிக்ஷிப்யாக்³னிமரண்யேதுஸபுத்ரஸ்துக்³ருஹம்யயௌ|
ஸத்ரேதாக்³னிந்துனாபஸ்²யத³ஸ்²வத்த²ந்தத்ரத்³ருஷ்டவான்||1-26-43

ஸ²மீஜாதந்துதந்த்³ருஷ்ட்வாஅஸ்²வத்த²ம்விஸ்மிதஸ்ததா³|
க³ந்த⁴ர்வேப்⁴யஸ்ததா³ஸ²ம்ஸத³க்³னினாஸ²ந்ததஸ்துஸ꞉||1-26-44

ஸ்²ருத்வாதமர்த²மகி²லமரணீந்துஸமாதி³ஸ²த்|
அஸ்²வத்தா²த³ரணீங்க்ருத்வாமதி²த்வாக்³னிம்யதா²விதி⁴||1-26-45

மதி²த்வாக்³னிந்த்ரிதா⁴க்ருத்வாஅயஜத்ஸனராதி⁴ப꞉|
இஷ்ட்வாயஜ்ஞைர்ப³ஹுவிதை⁴ர்க³தஸ்தேஷாம்ஸலோகதாம்||1-26-46

க³ந்த⁴ர்வேப்⁴யோவரம்லப்³த்⁴வாத்ரேதாக்³னிம்ஸமகாரயத்|
ஏகோ(அ)க்³னி꞉பூர்வமேவாஸீதை³லஸ்த்ரேதாமகாரயத்||1-26-47

ஏவம்ப்ரபா⁴வோராஜாஸீதை³லஸ்துனரஸத்தம|
தே³ஸே²புண்யதமேசைவமஹர்ஷிபி⁴ரபி⁴ஷ்டுதே||1-26-48

ராஜ்யம்ஸகாரயாமாஸப்ரயாகே³ப்ருதி²வீபதி꞉|
உத்தரேஜாஹ்னவீதீரேப்ரதிஷ்டா²னேமஹாயஸா²꞉||1-26-49

இதிஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதேகி²லேஷுஹரிவம்ஸே²ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஐலோத்பத்திர்னாமஷட்³விம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


ConvertedtoTamilScriptusingAksharamukha:ScriptConverter:http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source:http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_26_mpr.html


##HarivamsaMahapuranam-Part1-HarivamsaParva
Chapter26Ailotpattivarnanam
ItranslatedandproofreadbyKSRamachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,May23,2007
Note:Itshouldbebaddhauin1-15-(1)##

Furtherproof-readbyGillesSchaufelberger,schaufel@wanadoo.fr
IfyoufindanyerrorscomparedtoChitrashalaPressedn,
sendcorrectionstoA.Harindranath,harindranath_a@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

ShaDviMsho.adhyAyaH

ailotpattiH

vaishampAyanauvAcha
budhasyatumahArAjavidvAnputraHpurUravAH|
tejasvIdAnashIlashchayajvAvipuladakShiNaH||1-26-1

brahmavAdIparAkrAntaHshatrubhiryudhidurjayaH|
ahartAchAgnihotrasyayaj~nAnAMchamahIpatiH||1-26-2

satyavAdIpuNyamatiHkAmyaHsaMvR^itamaithunaH|
atIvatriShulokeShuyashasApratimaHsadA||1-26-3

taMbrahmavAdinaMkShAntaMdharmaj~naMsatyavAdinam|
urvashIvarayAmAsahitvAmAnaMyashasvinI||1-26-4

tayAsahAvasadrAjAvarShANidashapa~nchacha|
pa~nchaShaTsaptachAShTauchadashachAShTauchabhArata||1-26-5

vanechaitraratheramyetathAmandAkinItaTe|
alakAyAMvishAlAyAMnandanechavanottame||1-26-6

uttarAnsakurUnprApyamanorathaphaladrumAn|
gandhamAdanapAdeShumerupR^iShThetathottare||1-26-7

eteShuvanamukhyeShusurairAchariteShucha|
urvashyAsahitorAjAremeparamayAmudA||1-26-8

deshepuNyatamechaivamaharShibhirabhiShTute|
rAjyaMchakArayAmAsaprayAgepR^ithivIpatiH||1-26-9

tasyaputrAbabhUvustesaptadevasutopamAH|
divijAtAmahAtmAnaAyurdhImAnamAvasuH||1-26-10

vishvAyushchaivadharmAtmAshrutAyushchatathAparaH|
dR^iDhAyushchavanAyushchashatAyushchorvashIsutAH||1-26-11

janamejayauvAcha
gAndharvIchorvashIdevIrAjAnaMmAnuShaMkatham|
devAnutsR^ijyasaMprAptAtannobrUhibahushruta||1-26-12

vaishampAyanauvAcha
brahmashApAbhibhUtAsAmAnuShaMsamapadyata|
ailaMtusAvarArohAsamayAtsamupasthitA||1-26-13

AtmanaHshApamokShArthaMsamayaMsAchakAraha|
anagnadarshanaMchaivasakAmAyAMchamaithunam||1-26-14

dvaumeShaushayanAbhyAshesadAbaddhauchatiShThataH|
ghR^itamAtrotathA.a.ahAraHkAlamekaMtupArthiva||1-26-15


yadyeShasamayorAjanyAvatkAlaMchatedR^iDhaH|
tAvatkAlaMtuvatsyAmitvattaHsamayaeShanaH||1-26-16

tasyAstaMsamayaMsarvaMsarAjAsamapAlayat|
evaMsAvasatetatrapurUravasibhAminI||1-26-17

varShANyekonaShaShTistutatsaktAshApamohitA|
urvashyAMmAnuShasthAyAMgandharvAshchintayAnvitAH||1-26-18

gandharvAUchuH
chintayadhvaMmahAbhAgAyathAsAtuvarA~NganA|
samAgachChetpunardevAnurvashIsvargabhUShaNam||1-26-19

tatovishvAvasurnAmatatrAhavadatAMvaraH|
mayAtusamayastAbhyAMkriyamANaHshrutaHpurA||1-26-20

vyutkrAntasamayaMsAvairAjAnaMtyakShyateyathA|
tadahaMvedmyasheSheNayathAbhetsyatyasaunR^ipaH||1-26-21

sasahAyogamiShyAmiyuShmAkaMkAryasiddhaye|
evamuktvAgatastatrapratiShThAnaMmahAyashAH||1-26-22

nishAyAmathachAgamyameShamekaMjahArasaH|
mAtR^ivadvartatesAtumeShayoshchAruhAsinI||1-2623

gandharvAgamanaMshrutvAshApAntaMchayashasvinI|
rAjAnamabravittatraputrome.ahriyatetisA||1-26-24

evamuktovinishchityanagnonaivodatiShThata|
nagnAMmAMdrakShyatedevIsamayovitathobhavet||1-26-25

tatobhUyastugandharvAdvitIyaMmeShamAdaduH|
dvitIyetuhR^itemeSheailaMdevyabravIdidam||1-26-26

putrome.apahR^itorAjannanAthAyAivaprabho|
evamuktastathotthAyanagnorAjApradhAvitaH||1-26-27

meShayoHpadamanvichChangandharvairvidyudapyatha|
utpAditAsumahatIyayautadbhavanaMmahat||1-26-28

prakAshitaMvaisahasAtatonagnamavaikShata|
nagnaMdR^iShTvAtirobhUtAsApsarAkAmarUpiNI||1-26-29

utsR^iShTAvuraNaudR^iShTvArAjAgR^ihyAgatogR^ihe|
apashyannurvashIMtatravilalApasuduHkhitaH||1-26-30

chachArapR^ithivIMsarvAMmArgamANaitastataH|
athApashyatsatAMrAjAkurukShetremahAbalaH||1-26-31

plakShatIrthepuShkariNyAMhaimavatyAMsamAplutAm|
krIDantImapsarobhishchapa~nchabhiHsahashobhanAm||1-26-32

tAMkrIDantIMtatodR^iShTvAvilalApasaduHkhitaH|
sAchApitatrataMdR^iShTvArAjAnamavidUrataH||1-26-33

urvashItAHsakhIHprAhasaeShapuruShottamaH|
yasminnahamavAtsaMvaidarshayAmAsataMnR^ipam||1-26-34

samAvignAstutAHsarvAHpunarevanarAdhipa|
jAyehatiShThamanasAghorevachasitiShThaha||1-26-35

evamAdInisUktAniparasparamabhAShata|
urvashIchAbravIdailaMsagarbhAhaMtvayAprabho||1-26-36

saMvatsarAtkumArAstebhaviShyantinasaMshayaH|
nishAmekAMchanR^ipatenivatsyasimayAsaha||1-26-37

hR^iShTojagAmarAjAthasvapuraMtumahAyashAH|
gatesaMvatsarebhUyaurvashIpunarAgamat||1-26-38

uShitashchatayAsArdhamekarAtraMmahAyashAH|
urvashyathAbravIdailaMgandharvAvaradAstava||1-26-39

tAnvR^iNIShvamahArAjabrUhichainAMstvamevahi|
vR^iNIShvasamatAMrAjangandharvANAMmahAtmanAm||1-26-40

tathetyuktvAvaraMvavregandharvAshchatathAstviti|
pUrayitvAgninAsthAlIMgandharvAshchatamabruvan||1-26-41

aneneShTvAchalokAnnaHprApsyasitvaMnarAdhipa|
tAnAdAyakumArAMstunagarAyopachakrame||1-26-42

nikShipyAgnimaraNyetusaputrastugR^ihaMyayau|
satretAgniMtunApashyadashvatthaMtatradR^iShTavAn||1-26-43

shamIjAtaMtutaMdR^iShTvAashvatthaMvismitastadA|
gandharvebhyastadAshaMsadagninAshaMtatastusaH||1-26-44

shrutvAtamarthamakhilamaraNIMtusamAdishat|
ashvatthAdaraNIMkR^itvAmathitvAgniMyathAvidhi||1-26-45

mathitvAgniMtridhAkR^itvAayajatsanarAdhipaH|
iShTvAyaj~nairbahuvidhairgatasteShAMsalokatAm||1-26-46

gandharvebhyovaraMlabdhvAtretAgniMsamakArayat|
eko.agniHpUrvamevAsIdailastretAmakArayat||1-26-47

evaMprabhAvorAjAsIdailastunarasattama|
deshepuNyatamechaivamaharShibhirabhiShTute||1-26-48

rAjyaMsakArayAmAsaprayAgepR^ithivIpatiH|
uttarejAhnavItIrepratiShThAnemahAyashAH||1-26-49

itishrImahAbhAratekhileShuharivaMsheharivaMshaparvaNi
ailotpattirnAmaShaDviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்