Tuesday 14 April 2020

பித்ருகல்ப꞉-7 | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 23

த்ரயோவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

பித்ருகல்ப꞉-7


மார்கண்டே³ய உவாச
தே யோக³த⁴ர்மனிரதா꞉ ஸப்த மானஸசாரிண꞉ |
பத்³மக³ர்போ⁴(அ)ரவிந்தா³க்ஷ꞉ க்ஷீரக³ர்ப⁴꞉ ஸுலோசன꞉ || 1-23-1

உருபி³ந்து³꞉ ஸுபி³ந்து³ஸ்²ச ஹைமக³ர்ப⁴ஸ்து ஸப்தம꞉ |
வாய்வம்பு³ப⁴க்ஷா꞉ ஸததம் ஸ²ரீராண்யுபஸோ²ஷயன் || 1-23-2

ராஜா விப்⁴ராஜமானஸ்து வபுஷா தத்³வனம் ததா³ |
சசாராந்த꞉புரவ்ருதோ நந்த³னம் மக⁴வானிவ || 1-23-3

ஸ தானபஸ்²யத்க²சரான்யோக³த⁴ர்மாத்மகான்ன்ருப |
நிர்வேதா³ச்ச தமேவார்த²மனுத்⁴யாயன்புரம் யயௌ || 1-23-4

அணுஹோ நாம தஸ்யா(ஆ)ஸீத்புத்ர꞉ பரமதா⁴ர்மிக꞉ |
அணுர்த⁴ர்மரதிர்னித்யமணும் ஸோ(அ)த்⁴யக³மத்பத³ம் || 1-23-5ப்ராதா³த்கன்யாம் ஸு²கஸ்தஸ்மை க்ருத்வீம் பூஜிதலக்ஷணாம் |
ஸத்யஸீ²லகு³ணோபேதாம் யோக³த⁴ர்மரதாம் ஸதா³ || 1-23-6

ஸா ஹ்யுத்³தி³ஷ்டா புரா பீ⁴ஷ்ம பித்ருகன்யா மனீஷிணீ |
ஸனத்குமாரேண ததா³ ஸன்னிதௌ⁴ மம ஸோ²ப⁴னா || 1-23-7

ஸத்யத⁴ர்மப்⁴ருதாம் ஸ்²ரேஷ்டா² து³ர்விஜ்ஞேயா க்ருதாத்மபி⁴꞉ |
யோகா³ ச யோக³பத்னீ ச யோக³மாதா ததை²வ ச || 1-23-8

யதா² தே கதித²ம் பூர்வம் பித்ருகல்பேஷு வை மயா |
விப்⁴ராஜஸ்த்வணுஹம் ராஜ்யே ஸ்தா²பயித்வா நரேஸ்²வர꞉ || 1-23-9

ஆமந்த்ர்ய பௌரான்ப்ரீதாத்மா ப்³ராஹ்மணான்ஸ்வதி வாச்ய ச |
ப்ராயாத்ஸரஸ்தபஸ்²சர்தும் யத்ர தே ஸஹசாரிண꞉ || 1-23-10

ஸ வை தத்ர நிராஹாரோ வாயுப⁴க்ஷோ மஹாதபா꞉ |
த்யக்த்வா காமாம்ஸ்தபஸ்தேபே ஸரஸஸ்தஸ்ய பார்ஸ்²வத꞉ || 1-23-11

தஸ்ய ஸங்கல்ப ஆஸீச்ச தேஷாமேகதரஸ்ய வை |
புத்ரத்வம் ப்ராப்ய யோகே³ன யுஜ்யேயமிதி பா⁴ரத || 1-23-12

க்ருத்வாபி⁴ஸந்தி⁴ம் தபஸா மஹதா ஸ ஸமன்வித꞉ |
மஹாதபா꞉ ஸ விப்⁴ராஜோ விரராஜாம்ஸு²மானிவ || 1-23-13

ததோ விப்⁴ராஜிதம் தேன வைப்⁴ராஜம் நாம தத்³வனம் |
ஸரஸ்தச்ச குருஸ்²ரேஷ்ட² வைப்⁴ராஜமிதி ஸஞ்ஜ்ஞிதம் || 1-23-14

யத்ர தே ஸ²குனா ராஜம்ஸ்²சத்வாரோ யோக³த⁴ர்மிண꞉ |
யோக³ப்⁴ரஷ்டாஸ்த்ரயஸ்²சைவ தே³ஹன்யாஸக்ருதோ(அ)ப⁴வன் || 1-23-15

காம்பில்யே நக³ரே தே து ப்³ரஹ்மத³த்தபுரோக³மா꞉ |
ஜாதா꞉ ஸப்த மஹாத்மான꞉ ஸர்வே விக³தகல்மஷா꞉ || 1-23-16

ஜ்ஞானத்⁴யானதப꞉புஜாவேத³வேதா³ங்க³பாரகா³꞉ |
ஸ்ம்ருதிமந்தோ(அ)த்ர சத்வாரஸ்த்ரயஸ்து பரிமோஹிதா꞉ || 1-23-17

ஸ்வதந்த்ரஸ்த்வணுஹாஜ்ஜஜ்ஞே ப்³ரஹ்மத³த்தோ மஹாயஸா²꞉ |
யதா² ஹ்யாஸீத்பக்ஷிபா⁴வே ஸங்கல்ப꞉ பூர்வசிந்தித꞉ |
ஜ்ஞானத்⁴யானதப꞉பூதோ வேத³வேதா³ங்க³பாரக³꞉ || 1-23-18

சி²த்³ரத³ர்ஸீ² ஸுனேத்ரஸ்²ச ததா² பா³ப்⁴ரவ்யவத்ஸயோ꞉ |
ஜாதௌ ஸ்²ரோத்ரியதா³யாதௌ³ வேத³வேதா³ங்க³பாரகௌ³ || 1-23-19

ஸஹாயௌ ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய பூர்வஜாதிஸஹோஷிதௌ |
பாஞ்சால꞉ பாஞ்சிகஸ்²சைவ கண்ட³ரீகஸ்ததா²பர꞉ || 1-23-20

பாஞ்சாலோ ப³ஹ்வ்ருசஸ்த்வாஸீதா³சார்யத்வம் சகார ஹ |
த்³விவேத³꞉ கண்ட³ரீகஸ்து ச²ந்தோ³கோ³(அ)த்⁴வர்யுரேவ ச || 1-23-21

ஸர்வஸத்த்வருதஜ்ஞஸ்து ராJஆ(ஆ)ஸீத³ணுஹாத்மஜ꞉ |
பாஞ்சாலகண்ட³ரீகாப்⁴யாம் தஸ்ய ஸக்²யமபூ⁴த்ததா³ || 1-23-22

தே க்³ராம்யத⁴ர்மாபி⁴ரதா꞉ காமஸ்ய வஸ²வர்தின꞉ |
பூர்வஜாதிக்ருதேனாஸந்த⁴ர்மகாமார்த²கோவிதா³꞉ || 1-23-23

அணுஹஸ்து ந்ருபஸ்²ரேஷ்டோ² ப்³ரஹ்மத³த்தமகல்மஷம் |
ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்ய யோகா³த்மா பராம் க³திமவாப்தவான் || 1-23-24

ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய பா⁴ர்யா து தே³வலஸ்யாத்மஜாப⁴வத் |
அஸிதஸ்ய ஹி து³ர்த⁴ர்ஷா ஸன்னதிர்னாம நாமத꞉ || 1-23-25

தாமேகபா⁴வஸம்பன்னாம் லேபே⁴ கன்யாமனுத்தமாம் |
ஸன்னதிம் ஸன்னதிமதீம் தே³வலாத்³யோக³த⁴ர்மிணீம் || 1-23-26

பஞ்சம꞉ பாஞ்சிகஸ்தத்ர ஸப்தஜாதிஷு பா⁴ரத |
ஷஷ்ட²ஸ்து கண்ட³ரீகோ(அ)பூ⁴த்³ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்து ஸப்தம꞉ || 1-23-27

ஸே²ஷா விஹங்க³மா யே வை காம்பில்யே ஸஹசாரிண꞉ |
தே ஜாதா꞉ ஸ்²ரோத்ரியகுலே ஸுத³ரித்³ரே ஸஹோத³ரா꞉ || 1-23-28

த்⁴ருதிமான்ஸுமனா வித்³வாம்ஸ்தத்த்வத³ர்ஸீ² ச நாமத꞉ |
வேதா³த்⁴யயனஸம்பன்னாஸ்²சத்வாரஸ்²சி²த்³ரத³ர்ஸி²ன꞉ || 1-23-29

தேஷாம் ஸம்வித்ததோ²த்பன்னா பூர்வஜாதிக்ருதா ததா³ |
யே யோக³னிரதா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ப்ரஸ்தி²தா꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி || 1-23-30

ஆமந்த்ர்ய பிதரம் தாத பிதா தானப்³ரவீத்ததா³ |
அத⁴ர்ம ஏஷ யுஷ்மாகம் யன்மாம் த்யக்த்வா க³மிஷ்யத² || 1-23-31

தா³ரித்³ர்யமனபாக்ருத்ய புத்ரார்தா²ம்ஸ்²சைவ புஷ்கலான் |
ஸு²ஸ்²ரூஷாமப்ரயுஜ்யைவ கத²ம் வை க³ந்துமர்ஹத² || 1-23-32

தே தமூசுர்த்³விஜா꞉ ஸர்வே பிதரம் புனரேவ ச |
கரிஷ்யாமோ விதா⁴னம் தே யேன த்வம் வர்தயிஷ்யஸி || 1-23-33

இமம் ஸ்²லோகம் மஹார்த²ம் த்வம் ராஜானம் ஸஹமந்த்ரிணம் |
ஸ்²ராவயேதா²꞉ ஸமாக³ம்ய ப்³ரஹ்மத³த்தமகல்மஷம் || 1-23-34

ப்ரீதாத்மா தா³ஸ்யதி ஸ தே க்³ராமான்போ⁴கா³ம்ஸ்²ச புஷ்கலான் |
யதே²ப்ஸிதாம்ஸ்²ச ஸர்வார்தா²ன்க³ச்ச² தாத யதே²ப்ஸிதம் || 1-23-35

ஏதாவது³க்த்வா தே ஸர்வே பூஜயித்வா ச தம் கு³ரும் |
யோக³த⁴ர்மமனுப்ராப்ய பராம் நிர்வ்ருதிமாயயு꞉ || 1-23-36

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி பித்ருகல்பே
த்ரயோவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_23_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam  Part 1  -   Harivamsha Parva
Chapter  23  - Pitrukalpa  7  - Hamsavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca>,   May  17,   2007
Note: Two pages are missing from Ch edn.
Verses 1-23-12  to  End of the chapter have been
taken from Gita Press edn  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

trayoviMsho.adhyAyaH

pitR^ikalpaH  - 7

mArkaNDeya uvAcha
te yogadharmaniratAH sapta mAnasachAriNaH |
padmagarbho.aravindAkShaH kShIragarbhaH sulochanaH || 1-23-1

urubinduH subindushcha haimagarbhastu saptamaH |
vAyvambubhakShAH satataM sharIrANyupashoShayan || 1-23-2

rAjA vibhrAjamAnastu vapuShA tadvanaM tadA |
chachArAntaHpuravR^ito nandanaM maghavAniva || 1-23-3

sa tAnapashyatkhacharAnyogadharmAtmakAnnR^ipa |
nirvedAchcha tamevArthamanudhyAyanpuraM yayau || 1-23-4

aNuho nAma tasyA.a.asItputraH paramadhArmikaH |
aNurdharmaratirnityamaNuM so.adhyagamatpadam || 1-23-5

prAdAtkanyAM shukastasmai kR^itvIM pUjitalakShaNAm |
satyashIlaguNopetAM yogadharmaratAM sadA || 1-23-6

sA hyuddiShTA purA bhIShma pitR^ikanyA manIShiNI |
sanatkumAreNa tadA sannidhau mama shobhanA || 1-23-7

satyadharmabhR^itAM shreShThA durvij~neyA kR^itAtmabhiH |
yogA cha yogapatnI cha yogamAtA tathaiva cha || 1-23-8

yathA te katithaM pUrvaM pitR^ikalpeShu vai mayA |
vibhrAjastvaNuhaM rAjye sthApayitvA nareshvaraH || 1-23-9

Amantrya paurAnprItAtmA brAhmaNAnsvati vAchya cha |
prAyAtsarastapashchartuM yatra te sahachAriNaH || 1-23-10

sa vai tatra nirAhAro vAyubhakSho mahAtapAH |
tyaktvA kAmAMstapastepe sarasastasya pArshvataH || 1-23-11

tasya saMkalpa AsIchcha teShAmekatarasya vai |
putratvaM prApya yogena yujyeyamiti bhArata || 1-23-12

kR^itvAbhisandhiM tapasA mahatA sa samanvitaH |
mahAtapAH sa vibhrAjo virarAjAMshumAniva || 1-23-13

tato vibhrAjitaM tena vaibhrAjaM nAma tadvanam |
sarastachcha kurushreShTha vaibhrAjamiti saMj~nitam || 1-23-14

yatra  te shakunA rAjaMshchatvAro yogadharmiNaH |
yogabhraShTAstrayashchaiva dehanyAsakR^ito.abhavan || 1-23-15

kAmpilye nagare te tu brahmadattapurogamAH |
jAtAH sapta mahAtmAnaH sarve vigatakalmaShAH || 1-23-16

j~nAnadhyAnatapaHpujAvedavedA~NgapAragAH |
smR^itimanto.atra chatvArastrayastu parimohitAH || 1-23-17

svatantrastvaNuhAjjaj~ne brahmadatto mahAyashAH |
yathA hyAsItpakShibhAve saMkalpaH pUrvachintitaH |
j~nAnadhyAnatapaHpUto vedavedA~NgapAragaH || 1-23-18

ChidradarshI sunetrashcha tathA bAbhravyavatsayoH |
jAtau shrotriyadAyAdau vedavedA~NgapAragau || 1-23-19

sahAyau brahmadattasya pUrvajAtisahoShitau |
pA~nchAlaH pA~nchikashchaiva kaNDarIkastathAparaH || 1-23-20

pA~nchAlo bahvR^ichastvAsIdAchAryatvaM chakAra ha |
dvivedaH kaNDarIkastu Chandogo.adhvaryureva cha || 1-23-21

sarvasattvarutaj~nastu rAJA.a.asIdaNuhAtmajaH |
pA~nchAlakaNDarIkAbhyAM tasya sakhyamabhUttadA || 1-23-22

te grAmyadharmAbhiratAH kAmasya vashavartinaH |
pUrvajAtikR^itenAsandharmakAmArthakovidAH || 1-23-23

aNuhastu nR^ipashreShTho brahmadattamakalmaSham |
rAjye.abhiShichya yogAtmA parAM gatimavAptavAn || 1-23-24

brahmadattasya bhAryA tu devalasyAtmajAbhavat |
asitasya hi durdharShA sannatirnAma nAmataH || 1-23-25

tAmekabhAvasaMpannAM lebhe kanyAmanuttamAm |
sannatiM sannatimatIM devalAdyogadharmiNIm || 1-23-26

pa~nchamaH pA~nchikastatra saptajAtiShu bhArata |
ShaShThastu kaNDarIko.abhUdbrahmadattastu saptamaH || 1-23-27

sheShA viha~NgamA ye vai kAmpilye sahachAriNaH |
te jAtAH shrotriyakule sudaridre sahodarAH || 1-23-28

dhR^itimAnsumanA vidvAMstattvadarshI cha nAmataH |
vedAdhyayanasaMpannAshchatvArashChidradarshinaH || 1-23-29

teShAM saMvittathotpannA pUrvajAtikR^itA tadA |
ye yoganiratAH siddhAH prasthitAH sarva eva hi || 1-23-30

Amantrya pitaraM tAta pitA tAnabravIttadA |
adharma eSha yuShmAkaM yanmAM  tyaktvA gamiShyatha || 1-23-31

dAridryamanapAkR^itya putrArthAMshchaiva puShkalAn |
shushrUShAmaprayujyaiva kathaM vai gantumarhatha || 1-23-32

te tamUchurdvijAH sarve pitaraM punareva cha |
kariShyAmo vidhAnaM te yena tvaM vartayiShyasi || 1-23-33

imaM shlokaM mahArthaM tvaM rAjAnaM sahamantriNam |
shrAvayethAH samAgamya brahmadattamakalmaSham || 1-23-34

prItAtmA dAsyati sa te grAmAnbhogAMshcha puShkalAn |
yathepsitAMshcha sarvArthAngachCha tAta yathepsitam || 1-23-35

etAvaduktvA te sarve pUjayitvA cha taM gurum |
yogadharmamanuprApya parAM nirvR^itimAyayuH || 1-23-36

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
trayoviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்