Monday 13 April 2020

பித்ருகல்ப꞉-5 | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 21

ஏகவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

பித்ருகல்ப꞉-5


மார்கண்டே³ய உவாச
ஸ்²ராத்³தே⁴ ப்ரதிஷ்டி²தோ லோக꞉ ஸ்²ராத்³தே⁴ யோக³꞉ ப்ரவர்ததே |
ஹந்த தே வர்தயிஷ்யாமி ஸ்²ராத்³த⁴ஸ்ய ப²லமுத்தமம் || 1-21-1

ப்³ரஹ்மத³த்தேன யத்ப்ராப்தம் ஸப்தஜ்ஞாதிஷு பா⁴ரத |
தத ஏவ ஹி த⁴ர்மஸ்ய பு³த்³தி⁴ர்னிர்வர்ததே ஸ²னை꞉ || 1-21-2

பீட³யாப்யத² த⁴ர்மஸ்ய க்ருதே ஸ்²ராத்³தே⁴ புரானக⁴ |
யத்ப்ராப்தம் ப்³ராஹ்மணை꞉ பூர்வம் தன்னிபோ³த⁴ மஹாமதே || 1-21-3

ததோ(அ)ஹம் தாத த⁴ர்மிஷ்டா²ன்குருக்ஷேத்ரே பித்ருவ்ரதான் |
ஸனத்குமாரனிர்தி³ஷ்டானபஸ்²யம் ஸப்த வை த்³விஜான் || 1-21-4

தி³வ்யேன சக்ஷுஷா தேன யானுவாச புரா விபு⁴꞉ |
வாக்³து³ஷ்ட꞉ க்ரோத⁴னோ ஹிம்ஸ்ர꞉ பிஸு²ன꞉ கவிரேவ ச |
க²ஸ்ரும꞉ பித்ருவர்தீ ச நாமபி⁴ர்மர்மபி⁴ஸ்ததா² || 1-21-5கௌஸி²கஸ்ய ஸுதாஸ்தாத ஸி²ஷ்யா கா³ர்க்³யஸ்ய பா⁴ரத |
பிதர்யுபரதே ஸர்வே வ்ரதவந்தஸ்ததா³ப⁴வன் || 1-21-6

வினியோகா³த்³கு³ரோஸ்தஸ்ய கா³ம் தோ³க்³த்⁴ரீம் ஸமகாலயன் |
ஸமானவத்ஸாம் கபிலாம் ஸர்வே ந்யாயாக³தாம் ததா³ || 1-21-7

தேஷாம் பதி² க்ஷுதா⁴ர்தானாம் பா³ல்யான்மோஹாச்ச பா⁴ரத |
க்ரூரா பு³த்³தி⁴꞉ ஸமப⁴வத்தாம் கா³ம் வை ஹிம்ஸிதும் ததா³ || 1-21-8

தான்கவி꞉ க²ஸ்ரூமஸ்²சைவ யாசேதே நேதி வை ததா³ |
ந சாஸ²க்யந்த தே தாப்⁴யாம் ததா³ வாரயிதும் த்³விஜா꞉ || 1-21-9

பித்ருவர்தீ து யஸ்தேஷாம் நித்யம் ஸ்²ராத்³தா⁴ஹ்னிகோ த்³விஜ꞉ |
ஸ ஸர்வானப்³ரவீத்³ப்⁴ராத்ரூன்கோபாத்³த⁴ர்மே ஸமாஹித꞉ || 1-21-10

யத்³யவஸ்²யம் ப்ரஹந்தவ்யா பித்ரூனுத்³தி³ஸ்²ய ஸாத்⁴விமாம் |
ப்ரகுர்வீமஹி கா³ம் ஸம்யக்ஸர்வ ஏவ ஸமாஹித꞉ || 1-21-11

ஏவமேபித்ரூப்⁴ய꞉ஷாபி கௌ³ர்த⁴ர்மம் ப்ராப்ஸ்யதே நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ |
பித்ரூனப்⁴யர்ச்ய த⁴ர்மேண நாத⁴ர்மோ(அ)ஸ்மான்ப⁴விஷ்யதி || 1-21-12

ததே²த்யுக்த்வா ச தே ஸர்வே ப்ரோக்ஷயித்வா ச கா³ம் தத꞉ |
பித்ருப்⁴ய꞉ கல்பயித்வைனாமுபாயுஞ்ஜத பா⁴ரத || 1-21-13

உபயுஜ்ய ச கா³ம் ஸர்வே கு³ரோஸ்தஸ்ய ந்யவேத³யன் |
ஸா²ர்தூ³லேன ஹதா தே⁴னுர்வத்ஸோ(அ)யம் க்³ருஹ்யதாமிதி || 1-21-14

ஆர்ஜவாத்ஸ து தம் வத்ஸம் ப்ரதிஜக்³ராஹ வை த்³விஹ꞉ |
மித்²யோபசர்யதே தம் து கு³ருமன்யாயதோ த்³விஜா꞉ |
காலேன ஸமயுஜ்யந்த ஸர்வ ஏவாயுஷ꞉ க்ஷயே || 1-21-15

தே வை க்ரூரதயா ஹிம்ஸ்ரா அனார்யத்வாத்³கு³ரௌ ததா² |
உக்³ரா ஹிம்ஸாவிஹாராஸ்²ச ஸப்தாஜாயந்த ஸோத³ரா꞉ || 1-21-16

லுப்³த⁴கஸ்யாத்மஜாஸ்தாத ப³லவந்தோ மனஸ்வின꞉ |
பித்ரூனப்⁴யர்ச்ய த⁴ர்மேண ப்ரோக்ஷயித்வா ச கா³ம் ததா³ || 1-21-17

ஸ்ம்ருதி꞉ ப்ரத்யவமர்ஸ²ஸ்²ச தேஷாம் ஜாத்யந்தரே(அ)ப⁴வத் |
ஜாதா வ்யாதா⁴ த³ஸா²ர்ணேஷு ஸப்த த⁴ர்மவிசக்ஷணா꞉ || 1-21-18

ஸ்வகர்மனிரதா꞉ ஸர்வே லோபா⁴ன்ருதவிவர்ஜிதா꞉ |
தாவன்மாத்ரம் ப்ரகுர்வந்தி யாவதா ப்ராணதா⁴ரணம் || 1-21-19

ஸே²ஷம் த்⁴யானபரா꞉ காலாமனுத்⁴யாயந்தி கர்ம தத் |
நாமதே⁴யானி சாப்யேஷாமிமான்யாஸன்னராதி⁴ப || 1-21-20

நிர்வைரோ நிர்வ்ருதி꞉ ஸா²ந்தோ நிர்மன்யு꞉ க்ருதிரேவ ச |
வைத⁴ஸோ மாத்ரூவர்தீ ச வ்யாதா⁴꞉ பரமதா⁴ர்மிகா꞉ || 1-21-21

தைரேவமுஷிதைஸ்தாத ஹிம்ஸாத⁴மரதை꞉ ஸதா³ |
மாதா ச பூஜிதா வ்ருத்³தா⁴ பிதா ச பரிதோஷித꞉ ||| 1-21-22

யதா³ மாதா பிதா சைவ ஸம்யுக்தௌ காலத⁴ர்மணா |
ததா³ த⁴னூம்ஷி தே த்யக்த்வா வனே ப்ராணானவாஸ்ருஜன் || 1-21-23

ஸு²பே⁴ன கர்மணா தேன ஜாதா ஜாதிஸ்மரா ம்ருகா³꞉ |
த்ராஸானுத்பாத்³ய ஸம்விக்³னா ரம்யே காலஞ்ஜரே கி³ரௌ || 1-21-24

உன்முகோ² நித்யவித்ரஸ்த꞉ ஸ்தப்³த⁴கர்ணோ விலோசன꞉ |
பண்டி³தோ க⁴ஸ்மரோ நாதீ³ நாமதஸ்தே(அ)ப⁴வன்ம்ருகா³꞉ || 1-21-25

தமேவார்த²மனுத்⁴யாயந்தோ ஜாதிஸ்மரணஸம்ப⁴வம் |
ஆஸன்வனசரா꞉ க்ஷாந்தா நிர்த்³வந்த்³வா நிஷ்பரிக்³ரஹா꞉ || 1-21-26

தே ஸர்வே ஸு²ப⁴கர்மாண꞉ ஸத⁴ர்மாணோ வனேசரா꞉ |
யோக³த⁴ர்மமனுப்ராப்தா விஹரந்தி ஸ்ம தத்ர ஹ || 1-21-27

ஜஹு꞉ ப்ராணான்மரும் ஸாத்⁴ய லக்⁴வாஹாராஸ்தபஸ்வின꞉ |
தேஷாம் மரும் ஸாத⁴யதாம் பத³ஸ்தா²னானி பா⁴ரத |
ததை²வாத்³யாபி த்³ருஸ்²யந்தே கி³ரௌ காலஞ்ஜரே ந்ருப || 1-21-28

கர்மணா தேன தே தாத ஸு²பே⁴னாஸு²ப⁴வர்ஜிதா꞉ |
ஸு²பா⁴ச்சு²ப⁴தராம் யோனிம் சக்ரவாகத்வமாக³தா꞉ || 1-21-29

ஸு²பே⁴ தே³ஸே² ஸ²ரத்³வீபே ஸப்தைவாஸஞ்ஜலௌகஸ꞉ |
த்யக்த்வா ஸஹசரீத⁴ர்மம் முனயோ ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ || 1-21-30 ||

நி꞉ஸ்ப்ருஹோ நிர்மம꞉ க்ஷாந்தோ நிர்த்³வந்த்³வோ நிஷ்பரிக்³ரஹ꞉ |
நிர்வ்ருத்திர்னிப்⁴ருதஸ்²சைவ ஸ²குனா நாமத꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 1-21-31

தே தத்ர பக்ஷிண꞉ ஸர்வே ஸ²குனா த⁴ர்மசாரிண꞉ |
நிராஹாரா ஜஹு꞉ ப்ராணாம்ஸ்தபோயுக்தா꞉ ஸரித்தடே || 1-21-32

அத² தே ஸோத³ரா ஜாதா ஹம்ஸா மானஸசாரிண꞉ |
ஜாதிஸ்மரா꞉ ஸுஸம்யுக்தா꞉ ஸப்தைவ ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ || 1-21-33

விப்ரயோனௌ யதோ மோஹான்மித்²யோபசரிதோ கு³ரு꞉ |
திர்யக்³யோனௌ ததோ ஜாதா꞉ ஸம்ஸாரே பரிப³ப்⁴ரமு꞉ || 1-21-34

யதஸ்²ச பித்ருவாக்யார்த²꞉ க்ருத꞉ ஸ்வார்தே² வ்யவஸ்தி²தை꞉ |
ததோ ஜ்ஞானம் ச ஜாதிம் ச தே ஹி ப்ராபுர்கு³ணோத்தராம் || 1-21-35

ஸுமனா꞉ ஸு²சிவாக்சு²த்³த⁴꞉ பஞ்சமஸ்²சி²த்³ரத³ர்ஸ²ன꞉ |
ஸுனேத்ரஸ்²ச ஸ்வதந்த்ரஸ்²ச ஸ²குனா நாமத꞉ஸ்ம்ருதா꞉ || 1-21-36

பஞ்சம꞉ பாஞ்சிகஸ்தத்ர ஸப்தஜாதிஷ்வஜாயத |
ஷஷ்ட²ஸ்து கண்ட³ரீகோ(அ)பூ⁴த்³ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்து ஸப்தம꞉ || 1-21-37

தேஷாம் து தபஸா தேன ஸப்தஜாதிக்ருதேன வை |
யோக³ஸ்ய சாபி நிர்வ்ருத்த்யா ப்ரதிபா⁴னாச்ச ஸோ²ப⁴னாத் || 1-21-38

பூர்வஜாதிஷு யத்³ப்³ரஹ்ம ஸ்²ருதம் கு³ருகுலேஷு வை |
ததை²வாவஸ்தி²தா பு³த்³தி⁴꞉ ஸம்ஸாரேஷ்வபி வர்ததாம் || 1-21-39

தே ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ ஸர்வே விஹங்கா³ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ |
யோக³த⁴ர்மமனுத்⁴யாந்தோ விஹரந்தி ஸ்ம தத்ர ஹ || 1-21-40

தேஷாம் தத்ர விஹங்கா³னாம் சரதாம் ஸஹசாரிணாம் |
நீபானாமீஸ்²வரோ ராஜா விப்⁴ராஜ꞉ பௌரவான்வய꞉ || 1-21-41

விப்⁴ராஜமானோ வபுஷா ப்ரபா⁴வேன ஸமன்வித꞉ |
ஸ்²ரீமானந்த꞉புரவ்ருதோ வனம் தத்ப்ரவிவேஸ² ஹ || 1-21-42

ஸ்வதந்த்ரஸ்²ச விஹங்கோ³(அ)ஸௌ ஸ்ப்ருஹயாமாஸ தம் ந்ருபம் |
த்³ருஷ்ட்வா யாந்தம்ஸ்²ரியோபேதம் ப⁴வேயமஹமீத்³ருஸ²꞉ || 1-21-43

யத்³யஸ்தி ஸுக்ருதம் கிஞ்சித்தபோ வா நியமோ(அ)பி வா |
கி²ன்னோ(அ)ஸ்மி ஹ்யுபவாஸேன தபஸா நிஷ்ப²லேன ச || 1-21-44

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி பித்ருகல்பே
ஏகவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_21_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam -Part1-Harivamsha Parva
Chapter 21-Pitrukalpa5
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,May14,2007
Note: One page in CH Edn is missing.I have typed verses1to 34
fromGita Edn
 ##
 Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
 If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
 send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
 ---------------------------------------------------------------------


ekaviMsho.adhyAyaH

pitR^ikalpaH-5

mArkaNDeya uvAcha
shrAddhe pratiShThito lokaH shrAddhe yogaH pravartate |
hanta te vartayiShyAmi shrAddhasya phalamuttamam || 1-21-1

brahmadattena yatprAptaM saptaj~nAtiShu bhArata |
tata eva hi dharmasya buddhirnirvartate shanaiH || 1-21-2

pIDayApyatha dharmasya kR^ite shrAddhe purAnagha |
yatprAptaM brAhmaNaiH pUrvaM tannibodha mahAmate || 1-21-3

tato.ahaM tAta dharmiShThAnkurukShetre pitR^ivratAn |
sanatkumAranirdiShTAnapashyaM sapta vai dvijAn || 1-21-4

divyena chakShuShA tena yAnuvAcha purA vibhuH |
vAgduShTaH krodhano hiMsraH pishunaH kavireva cha |
khasR^imaH pitR^ivartI cha nAmabhirmarmabhistathA || 1-21-5

kaushikasya sutAstAta shiShyA gArgyasya bhArata |
pitaryuparate sarve vratavantastadAbhavan || 1-21-6

viniyogAdgurostasya gAM dogdhrIM samakAlayan |
samAnavatsAM kapilAM sarve nyAyAgatAM tadA || 1-21-7

teShAM pathi kShudhArtAnAM bAlyAnmohAchcha bhArata |
krUrA buddhiH samabhavattAM gAM vai hiMsituM tadA || 1-21-8

tAnkaviH khasR^Imashchaiva yAchete neti vai tadA |
na chAshakyanta te tAbhyAM tadA vArayituM dvijAH || 1-21-9

pitR^ivartI tu yasteShAM nityaM shrAddhAhniko dvijaH |
sa sarvAnabravIdbhrAtR^InkopAddharme samAhitaH || 1-21-10

yadyavashyaM prahantavyA pitR^Inuddishya sAdhvimAM |
prakurvImahi gAM saMyaksarva eva samAhitaH || 1-21-11

evamepitR^IbhyaHShApi gaurdharmaM prApsyate nAtra saMshayaH |
pitR^Inabhyarchya dharmeNa nAdharmo.asmAnbhaviShyati || 1-21-12

tathetyuktvA cha te sarve prokShayitvA cha gAM tataH |
pitR^ibhyaH kalpayitvainAmupAyu~njata bhArata || 1-21-13

upayujya cha gAM sarve gurostasya nyavedayan |
shArdUlena hatA dhenurvatso.ayaM gR^ihyatAmiti || 1-21-14

ArjavAtsa tu taM vatsaM pratijagrAha vai dvihaH |
mithyopacharyate taM tu gurumanyAyato dvijAH |
kAlena samayujyanta sarva evAyuShaH kShaye || 1-21-15

te vai krUratayA hiMsrA anAryatvAdgurau tathA |
ugrA hiMsAvihArAshcha saptAjAyanta sodarAH || 1-21-16

lubdhakasyAtmajAstAta balavanto manasvinaH |
pitR^Inabhyarchya dharmeNa prokShayitvA cha gAM tadA || 1-21-17

smR^itiH pratyavamarshashcha teShAM jAtyantare.abhavat |
jAtA vyAdhA dashArNeShu sapta dharmavichakShaNAH || 1-21-18

svakarmaniratAH sarve lobhAnR^itavivarjitAH |
tAvanmAtraM prakurvanti yAvatA prANadhAraNam || 1-21-19

sheShaM dhyAnaparAH kAlAmanudhyAyanti karma tat |
nAmadheyAni chApyeShAmimAnyAsannarAdhipa || 1-21-20

nirvairo nirvR^itiH shAnto nirmanyuH kR^itireva cha |
vaidhaso mAtR^IvartI cha vyAdhAH paramadhArmikAH || 1-21-21

tairevamuShitaistAta hiMsAdhamarataiH sadA |
mAtA cha pUjitA vR^iddhA pitA cha paritoShitaH ||| 1-21-22

yadA mAtA pitA chaiva saMyuktau kAladharmaNA |
tadA dhanUMShi te tyaktvA vane prANAnavAsR^ijan || 1-21-23

shubhena karmaNA tena jAtA jAtismarA mR^igAH |
trAsAnutpAdya saMvignA ramye kAla~njare girau || 1-21-24

unmukho nityavitrastaH stabdhakarNo vilochanaH |
paNDito ghasmaro nAdI nAmataste.abhavanmR^igAH || 1-21-25

tamevArthamanudhyAyanto jAtismaraNasaMbhavam |
AsanvanacharAH kShAntA nirdvandvA niShparigrahAH || 1-21-26

te sarve shubhakarmANaH sadharmANo vanecharAH |
yogadharmamanuprAptA viharanti sma tatra ha || 1-21-27

jahuH prANAnmaruM sAdhya laghvAhArAstapasvinaH |
teShAM maruM sAdhayatAM padasthAnAni bhArata |
tathaivAdyApi dR^ishyante girau kAla~njare nR^ipa || 1-21-28

karmaNA tena te tAta shubhenAshubhavarjitAH |
shubhAchChubhatarAM yoniM chakravAkatvamAgatAH || 1-21-29

shubhe deshe sharadvIpe saptaivAsa~njalaukasaH |
tyaktvA sahacharIdharmaM munayo brahmachAriNaH || 1-21-30 ||

niHspR^iho nirmamaH kShAnto nirdvandvo niShparigrahaH |
nirvR^ittirnibhR^itashchaiva shakunA nAmataH smR^itAH || 1-21-31

te tatra pakShiNaH sarve shakunA dharmachAriNaH |
nirAhArA jahuH prANAMstapoyuktAH sarittaTe || 1-21-32

atha te sodarA jAtA haMsA mAnasachAriNaH |
jAtismarAH susaMyuktAH saptaiva brahmachAriNaH || 1-21-33

viprayonau yato mohAnmithyopacharito guruH |
tiryagyonau tato jAtAH saMsAre paribabhramuH || 1-21-34

yatashcha pitR^ivAkyArthaH kR^itaH svArthe vyavasthitaiH |
tato j~nAnaM cha jAtiM cha te hi prApurguNottarAm || 1-21-35

sumanAH shuchivAkChuddhaH pa~nchamashChidradarshanaH |
sunetrashcha svatantrashcha shakunA nAmataHsmR^itAH || 1-21-36

pa~nchamaH pA~nchikastatra saptajAtiShvajAyata |
ShaShThastu kaNDarIko.abhUdbrahmadattastu saptamaH || 1-21-37

teShAM tu tapasA tena saptajAtikR^itena vai |
yogasya chApi nirvR^ittyA pratibhAnAchcha shobhanAt || 1-21-38

pUrvajAtiShu yadbrahma shrutaM gurukuleShu vai |
tathaivAvasthitA buddhiH saMsAreShvapi vartatAm || 1-21-39

te brahmachAriNaH sarve viha~NgA brahmavAdinaH |
yogadharmamanudhyAnto viharanti sma tatra ha || 1-21-40

teShAM tatra viha~NgAnAM charatAM sahachAriNAm |
nIpAnAmIshvaro rAjA vibhrAjaH pauravAnvayaH || 1-21-41

vibhrAjamAno vapuShA prabhAvena samanvitaH |
shrImAnantaHpuravR^ito vanaM tatpravivesha ha || 1-21-42

svatantrashcha viha~Ngo.asau spR^ihayAmAsa taM nR^ipam |
dR^iShTvA yAntaMshriyopetaM bhaveyamahamIdR^ishaH || 1-21-43

yadyasti sukR^itaM ki~nchittapo vA niyamo.api vA |
khinno.asmi hyupavAsena tapasA niShphalena cha || 1-21-44

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
ekaviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்