Monday 13 April 2020

பித்ருகல்ப꞉-6 | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 22

த்³வாவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

பித்ருகல்ப꞉-6


மார்கண்டே³ய உவாச
ததஸ்தம் சக்ரவாகௌ த்³வாவூசது꞉ ஸஹசாரிணௌ |
ஆவாம் தே ஸசிவௌ ஸ்யாவஸ்தவ ப்ரியஹிதைஷிணௌ || 1-22-1

ததே²த்யுக்த்வா ச தஸ்யாஸீத்ததா³ யோகா³த்மிகா மதி꞉ |
ஏவம் தே ஸமயம் சக்ரு꞉ ஸு²சிவாக்தமுவாச ஹ || 1-22-2

யஸ்மாத்காமப்ரதா⁴னஸ்த்வம் யோக³த⁴ர்மமபாஸ்ய வை |
ஏவம் வரம் ப்ரார்த²யஸே தஸ்மாத்³வாக்யம் நிபோ³த⁴ மே || 1-22-3

ராஜா த்வம் ப⁴விதா தாத காம்பில்யே நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ |
ப⁴விஷ்யத꞉ ஸகா²யௌ ச த்³வாவிமௌ ஸசிவௌ தவ || 1-22-4

ஸ²ப்த்வா சானபி⁴பா⁴ஷ்யாம்ஸ்தாஞ்சத்வாரஸ்²சக்ருரண்ட³ஜா꞉ |
தாம்ஸ்த்ரீனபீ⁴ப்ஸதோ ராஜ்யம் வ்யபி⁴சாரப்ரத³ர்ஸி²தான் || 1-22-5ஸ²ப்தா꞉ க²கா³ஸ்த்ரயஸ்தே து யோக³ப்⁴ரஷ்டா விசேதஸ꞉ |
தானயாசந்த சதுரஸ்த்ரயஸ்தே ஸஹசாரிண꞉ || 1-22-6

தேஷாம் ப்ரஸாத³ம் தே சக்ருரதை²தான்ஸுமனாப்³ரவீத் |
ஸர்வேஷாமேவ வசனாத்ப்ரஸாதா³னுக³தம் வச꞉ || 1-22-7

அந்தவான்ப⁴விதா ஸா²போ யுஷ்மாகம் நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ |
இதஸ்²ச்யுதாஸ்²ச மானுஷ்யம் ப்ராப்ய யோக³மவாப்ஸ்யத² || 1-22-8

ஸர்வஸத்த்வருதஜ்ஞஸ்²ச ஸ்வதந்த்ரோ(அ)யம் ப⁴விஷ்யதி |
பித்ருப்ரஸாதோ³ ஹ்யஸ்மாபி⁴ரஸ்ய ப்ராப்த꞉ க்ருதேன வை || 1-22-9

கா³ம் ப்ரோக்ஷயித்வா த⁴ர்மேண பித்ரூப்⁴ய உபகல்ப்யதாம் |
அஸ்மாகம் ஜ்ஞானஸம்யோக³꞉ ஸர்வேஷாம் யோக³ஸாத⁴ன꞉ || 1-22-10

இமம் ச வாக்யஸந்த³ர்ப⁴ஸ்²லோகமேகமுதா³ஹ்ருதம் |
புருஷாந்தரிதம் ஸ்²ருத்வா ததோ யோக³மவாப்ஸ்யத² || 1-22-11

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி பித்ருவாக்யே
த்³வாவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_22_mpr.html


##  Harivamsha Mahapuranam  -  Part  1  -  Harivamsha Parva
Chapter 22  -  Pitrukalpa 6  -   Chakravakavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  May 16,   2007##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

dvAviMsho.adhyAyaH

pitR^ikalpaH

mArkaNDeya uvAcha
tatastaM chakravAkau dvAvUchatuH sahachAriNau |
AvAM te sachivau syAvastava priyahitaiShiNau || 1-22-1

tathetyuktvA cha tasyAsIttadA yogAtmikA matiH |
evaM te samayaM chakruH shuchivAktamuvAcha ha || 1-22-2

yasmAtkAmapradhAnastvaM yogadharmamapAsya vai |
evaM varaM prArthayase tasmAdvAkyaM nibodha me || 1-22-3

rAjA tvaM bhavitA tAta kAmpilye nAtra saMshayaH |
bhaviShyataH sakhAyau cha dvAvimau sachivau tava || 1-22-4

shaptvA chAnabhibhAShyAMstA~nchatvArashchakruraNDajAH |
tAMstrInabhIpsato rAjyaM vyabhichArapradarshitAn || 1-22-5

shaptAH khagAstrayaste tu yogabhraShTA vichetasaH |
tAnayAchanta chaturastrayaste sahachAriNaH || 1-22-6

teShAM prasAdaM te chakrurathaitAnsumanAbravIt |
sarveShAmeva vachanAtprasAdAnugataM vachaH || 1-22-7

antavAnbhavitA shApo yuShmAkaM nAtra saMshayaH |
itashchyutAshcha mAnuShyaM prApya yogamavApsyatha || 1-22-8

sarvasattvarutaj~nashcha svatantro.ayaM bhaviShyati |
pitR^iprasAdo hyasmAbhirasya prAptaH kR^itena vai || 1-22-9

gAM prokShayitvA dharmeNa pitR^Ibhya upakalpyatAm |
asmAkaM j~nAnasaMyogaH sarveShAM yogasAdhanaH || 1-22-10

imaM cha vAkyasaMdarbhashlokamekamudAhR^itam |
puruShAntaritaM shrutvA tato yogamavApsyatha || 1-22-11

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ivAkye
dvAviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்