Friday 10 April 2020

பித்ருகல்ப꞉ - 3 | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 19

ஏகோனவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

பித்ருகல்ப꞉ - 3


மார்கண்டே³ய உவாச
ஆஸன்பூர்வயுகே³ தாத ப⁴ரத்³வாஜாத்மஜா த்³விஜா꞉ |
யோக³த⁴ர்மமனுப்ராப்ய ப்⁴ரஷ்டா து³ஸ்²சரிதேன வை || 1-19-1

அபப்⁴ரம்ஸ²மனுப்ராப்தா யோக³த⁴ர்மாபசாரிண꞉ |
மஹத꞉ ஸரஸ꞉ பாரே மானஸஸ்ய விஸஞ்ஜ்ஞிதா꞉ || 1-19-2

தமேவார்த²மனுத்⁴யாதோ நஷ்டமப்ஸ்விவ மோஹிதா꞉ |
அப்ராப்ய யோக³ம் தே ஸர்வே ஸம்யுக்தா꞉ காலத⁴ர்மணா || 1-19-3

ததஸ்தே யோக³விப்⁴ரஷ்டா தே³வேஷு ஸுசிரோஷிதா꞉ |
ஜாதா꞉ கௌஷிகதா³யாதா³꞉ குருக்ஷேத்ரே நரர்ஷபா⁴꞉ || 1-19-4

ஹிம்ஸயா விஹரிஷ்யந்தோ த⁴ர்மம் பித்ருக்ருதேன வை |
ததஸ்தே புனராஜாதிம் ப்⁴ரஷ்டா꞉ ப்ராப்ஸ்யந்தி குத்ஸிதாம் || 1-19-5தேஷாம் பித்ருப்ரஸாதே³ன பூர்வஜாதிக்ருதேன வை |
ஸ்ம்ருதிருத்பத்ஸ்யதே ப்ராப்ய தாம் தாம் ஜாதிம் ஜுகு³ப்ஸிதாம் || 1-19-6

தே த⁴ர்மசாரிணோ நித்யம் ப⁴விஷ்யந்தி ஸமாஹிதா꞉ |
ப்³ராஹ்மண்யம் ப்ரதிலப்ஸ்யந்தி ததோ பூ⁴ய꞉ ஸ்வகர்மணா|| 1-19-7

ததஸ்²ச யோக³ம் ப்ராப்ஸ்யந்தி பூர்வஜாதிக்ருதம் புன꞉ |
பூ⁴ய꞉ ஸித்³தி⁴மனுப்ராப்தா꞉ ஸ்தா²னம் ப்ராப்ஸ்யந்தி ஸா²ஸ்²வதம் || 1-19-8

ஏவம் த⁴ர்மே ச தே பு³த்³தி⁴ர்ப⁴விஷ்யதி புன꞉ புன꞉ |
யோக³த⁴ர்மே ச நிதராம் ப்ராப்ஸ்யஸே பு³த்³தி⁴முத்தமாம் || 1-19-9

யோகோ³ ஹி து³ர்லபோ⁴ நித்யமல்பப்ரஜ்ஞை꞉ கதா³சன |
லப்³த்⁴வாபி நாஸ²யந்த்யேனம் வ்யஸனை꞉ கடுதாமிதா꞉ |
அத⁴ர்மேஷ்வேவ வர்தந்தே ப்ரார்த³யந்தே கு³ரூனபி || 1-19-10

யாசந்தே ந த்வயாச்யானி ரக்ஷந்தி ஸ²ரணாக³தான் |
நாவஜானந்தி க்ருபணான்மாத்³யந்தே ந த⁴னோஷ்மணா || 1-19-11

யுக்தாஹாரவிஹாராஸ்²ச யுக்தசேஷ்டா꞉ ஸ்வகர்மஸு |
த்⁴யானாத்⁴யயனயுக்தாஸ்²ச ந நஷ்டானுக³வேஷிண꞉ || 1-19-12

நோபபோ⁴க³ரதா நித்யம் ந மாம்ஸமது⁴ப⁴க்ஷணா꞉ |
ந ச காமபரா நித்யம் ந விப்ராஸேவினஸ்ததா² || 1-19-13

நானார்யஸங்கதா²ஸக்தா நாலஸ்யோபஹதாஸ்ததா² |
நாத்யந்தமானஸம்ஸக்தா கோ³ஷ்டீ²ஷ்வனிரதாஸ்ததா² || 1-19-14

ப்ராப்னுவந்தி நரா யோக³ம் யோகோ³ வை து³ர்லபோ⁴ பு⁴வி |
ப்ரஸா²ந்தாஸ்²ச ஜிதக்ரோதா⁴ மானாஹங்காரவர்ஜிதா꞉ || 1-19-15

கல்யாணபா⁴ஜனம் யே து தே ப⁴வந்தி யதவ்ரதா꞉ |
ஏவம் விதா⁴ஸ்து தே தாத ப்³ராஹ்மணா ஹ்யப⁴வம்ஸ்ததா³ || 1-19-16

ஸ்மரந்தி ஹ்யாத்மனோ தோ³ஷம் ப்ரமாத³க்ருதமேவ து |
த்⁴யானாத்⁴யயனயுக்தாஸ்²ச ஸா²ந்தே வர்த்மனி ஸம்ஸ்தி²தா꞉ || 1-19-17

யோக³த⁴ர்மாத்³தி⁴ த⁴ர்மஜ்ஞ ந த⁴ர்மோ(அ)ஸ்தி விஸே²ஷவான் |
வரிஷ்ட²꞉ ஸர்வத⁴ர்மாணாம் தமேவாசர பா⁴ர்க³வ || 1-19-18

காலஸ்ய பரிணாமேன லக்⁴வாஹாரோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
தத்பர꞉ ப்ரயத꞉ ஸ்²ராத்³தீ⁴ யோக³த⁴ர்மமவாப்ஸ்யஸி || 1-19-19

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந்தே³வஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத |
அஷ்டாத³ஸை²வ வர்ஷாணி த்வேகாஹமிவ மே(அ)ப⁴வத் || 1-19-20

உபாஸதஸ்தம் தே³வேஸ²ம் வர்ஷாண்யஷ்டாத³ஸை²வ மே |
ப்ரஸாதா³த்தஸ்ய தே³வஸ்ய ந க்³லானிரப⁴வத்ததா³ || 1-19-21

ந க்ஷுத்பிபாஸே காலம் வா ஜானாமி ஸ்ம ததா³னக⁴ |
பஸ்²சாச்சி²ஷ்யஸகாஸா²த்து கால꞉ ஸம்விதி³தோ மயா || 1-19-22

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி பித்ருகல்பே
ஏகோனவிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_19_mpr.html


## Harivamsha mahApurANam - Part 1  -  harivaMsha parva
Chapter 19  -  Pitrukalpa  3
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr@yahoo.ca,  May  8,  2007
 ##
 Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
 If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
 send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
 ---------------------------------------------------------------------

 ekonaviMsho.adhyAyaH       
                   
 pitR^ikalpaH  - 3

 mArkaNDeya uvAcha
 AsanpUrvayuge tAta bharadvAjAtmajA dvijAH |
 yogadharmamanuprApya bhraShTA dushcharitena vai || 1-19-1

 apabhraMshamanuprAptA yogadharmApachAriNaH |
 mahataH sarasaH pAre mAnasasya visaMj~nitAH || 1-19-2

 tamevArthamanudhyAto naShTamapsviva mohitAH |
 aprApya yogaM te sarve saMyuktAH kAladharmaNA || 1-19-3

 tataste yogavibhraShTA deveShu suchiroShitAH |
 jAtAH kauShikadAyAdAH kurukShetre nararShabhAH || 1-19-4

 hiMsayA vihariShyanto dharmaM pitR^ikR^itena vai |
 tataste punarAjAtiM bhraShTAH prApsyanti kutsitAm || 1-19-5

 teShAM pitR^iprasAdena pUrvajAtikR^itena vai |
 smR^itirutpatsyate prApya tAM tAM jAtiM  jugupsitAm || 1-19-6

 te dharmachAriNo nityaM bhaviShyanti samAhitAH |
 brAhmaNyaM pratilapsyanti tato bhUyaH svakarmaNA|| 1-19-7

 tatashcha yogaM prApsyanti pUrvajAtikR^itaM punaH |
 bhUyaH siddhimanuprAptAH sthAnaM prApsyanti shAshvatam || 1-19-8

 evaM dharme cha te buddhirbhaviShyati punaH punaH |
 yogadharme cha nitarAM prApsyase buddhimuttamAm || 1-19-9

 yogo hi durlabho nityamalpapraj~naiH kadAchana |
 labdhvApi nAshayantyenaM vyasanaiH kaTutAmitAH |
 adharmeShveva vartante prArdayante gurUnapi || 1-19-10

 yAchante na tvayAchyAni rakShanti sharaNAgatAn |
 nAvajAnanti kR^ipaNAnmAdyante na dhanoShmaNA || 1-19-11

 yuktAhAravihArAshcha yuktacheShTAH svakarmasu |
 dhyAnAdhyayanayuktAshcha na naShTAnugaveShiNaH || 1-19-12

 nopabhogaratA nityaM na mAMsamadhubhakShaNAH |
 na cha kAmaparA nityaM na viprAsevinastathA || 1-19-13

 nAnAryasaMkathAsaktA nAlasyopahatAstathA |
 nAtyantamAnasaMsaktA goShThIShvaniratAstathA || 1-19-14

 prApnuvanti narA yogaM yogo vai durlabho bhuvi |
 prashAntAshcha jitakrodhA mAnAha~NkAravarjitAH || 1-19-15

 kalyANabhAjanaM ye tu te bhavanti yatavratAH |
 evaM vidhAstu te tAta brAhmaNA hyabhavaMstadA || 1-19-16

 smaranti hyAtmano doShaM pramAdakR^itameva tu |
 dhyAnAdhyayanayuktAshcha shAnte vartmani saMsthitAH || 1-19-17

 yogadharmAddhi dharmaj~na na dharmo.asti visheShavAn |
 variShThaH sarvadharmANAM tamevAchara bhArgava || 1-19-18

 kAlasya pariNAmena laghvAhAro jitendriyaH |
 tatparaH prayataH shrAddhI yogadharmamavApsyasi || 1-19-19

 ityuktvA bhagavAndevastatraivAntaradhIyata |
 aShTAdashaiva varShANi tvekAhamiva me.abhavat || 1-19-20

 upAsatastaM deveshaM varShANyaShTAdashaiva me |
 prasAdAttasya devasya na glAnirabhavattadA || 1-19-21

 na kShutpipAse kAlaM vA jAnAmi sma tadAnagha |
 pashchAchChiShyasakAshAttu kAlaH saMvidito mayA || 1-19-22

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
ekonaviMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்