Tuesday 7 April 2020

பித்ருகல்ப꞉ - 2 | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 18

அஷ்டாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

பித்ருகல்ப꞉ - 2


மார்கண்டே³ய உவாச
இத்யுக்தோ(அ)ஹம் ப⁴க³வதா தே³வதே³வேன பா⁴ஸ்வதா |
ஸனத்குமாரேண புன꞉ ப்ருஷ்டவாந்தே³வமவ்யயம் || 1-18-1

ஸந்தே³ஹமமரஸ்²ரேஷ்ட²ம் ப⁴க³வந்தமரிந்த³மம் |
நிபோ³த⁴ தன்மே கா³ங்கே³ய நிகி²லம் ஸர்வமாதி³த꞉ || 1-18-2

கியந்தோ வை பித்ருக³ணா꞉ கஸ்மிம்ˮல்லோகே ப்ரதிஷ்டி²தா꞉ |
வர்தந்தே தே³வப்ரவரா தே³வானாம் ஸோமவர்த்³த⁴னா꞉ || 1-18-3

ஸனத்குமார உவாச
ஸப்தைதே யஜதாம் ஸ்²ரேஷ்ட² ஸ்வர்கே³ பித்ருக³ணா꞉ ஸ்ம்ரூதா꞉ |
சத்வாரோ மூர்திமந்தஸ்²ச த்ரயஸ்தேஷாமமூர்தய꞉ || 1-18-4

தேஷாம் லோகம் விஸர்க³ம் ச கிர்தயிஷ்யாமி தச்ச்²ருணு |
ப்ரபா⁴வம் ச மஹத்த்வம் ச விஸ்தரேண தபோத⁴ன || 1-18-5த⁴ர்மமூர்தித⁴ராஸ்தேஷாம் த்ரயோ யே பரமா க³ணா꞉ |
தேஷாம் நாமானி லோகாஸ்²ச கத²யிஷ்யாமி தச்ச்²ருணு|| 1-18-6

லோகா꞉ ஸனாதனா நாம யத்ர திஷ்ட²ந்தி பா⁴ஸ்வரா꞉ |
அமூர்தய꞉ பித்ருக³ணாஸ்தே வை புத்ரா꞉ ப்ரஜாபதே꞉ || 1-18-7

விராஜஸ்ய த்³விஜஸ்²ரேஷ்ட² வைராஜா இதி விஸ்²ருதா꞉ |
யஜந்தி தாந்தே³வக³ணா꞉ விதி⁴த்³ருஷ்டேன கர்மணா || 1-18-8

ஏதே வை யோக³விப்⁴ரஷ்டா லோகான்ப்ராப்ய ஸனாதனான் |
புனர்யுக³ஸஹஸ்ராந்தே ஜாயந்தே ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ || 1-18-9

தே து ப்ராப்ய ஸ்ம்ருதிம் பூ⁴ய꞉ ஸாங்க்²யம் யோக³மனுத்தமம் |
யாந்தி யோக³க³திம் ஸித்³தா⁴꞉ புனராவ்ருத்திது³ர்லபா⁴ம் || 1-18-10

ஏதே ஸ்யு꞉ பிதரஸ்தாத யோகி³னாம் யோக³வர்த⁴னா꞉ |
ஆப்யாயயந்தி யே பூர்வம் ஸோமம் யோக³ப³லேன ச || 1-18-11

தஸ்மாச்ச்²ராத்³தா⁴னி தே³யானி யோகி³னாம் து விஸே²ஷத꞉ |
ஏஷ வை ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ ஸோமபானாம் மஹாத்மனாம் || 1-18-12

ஏதேஷாம் மானஸீ கன்யா மேனா நாம மஹாகி³ரே꞉ |
பத்னீ ஹிமவத꞉ ஸ்²ரேஷ்டா² யஸ்யா மைனாக உச்யதே || 1-18-13

மைனாகஸ்ய ஸுத꞉ ஸ்²ரீமான்க்ரௌஞ்சோ நாம மஹாகி³ரி꞉ |
பர்வதப்ரவர꞉ புத்ரோ நானாரத்னஸமன்வித꞉ || 1-18-14

திஸ்ர꞉ கன்யாஸ்து மேனாயாம் ஜனயாமாஸ ஸை²லராட் |
அபர்ணாமேகபர்ணாம் ச த்ரிதீயாமேகபாடலாம் || 1-18-15

தபஸ்²சரந்த்ய꞉ ஸுமஹத்³து³ஸ்²சரம் தே³வதா³னவை꞉ |
லோகான்ஸந்தாபயாமாஸுஸ்தாஸ்திஸ்ர꞉ ஸ்தா²ணூஜங்க³மான் || 1-18-16

ஆஹாரமேகபர்ணேன ஏகபர்ணா ஸமாசரத் |
பாடலாபுஷ்பமேகம் ச ஆத³தா⁴வேகபாடலா || 1-18-17

ஏகா தத்ர நிராஹாரா தாம் மாதா ப்ரத்யஷேத⁴யத் |
உ மா இதி நிஷேத⁴ந்தீ மாத்ருஸ்னேஹேன து³꞉கி²தா || 1-18-18

ஸ ததோ²க்தா தயா மாத்ரா தே³வீ து³ஸ்²சரசாரிணீ|
உமேத்யேவாப⁴வத்க்²யாதா த்ரிஷு லோகேஷு ஸுந்த³ரீ || 1-18-19

ததை²வ நாம்னா தேனேஹ விஸ்²ருதா யோக³த⁴ர்மிணீ |
ஏதத்து த்ரிகுமாரீகம் ஜக³த்ஸ்தா²ஸ்யதி பா⁴ர்க³வ || 1- 18-20

தப꞉ஸ²ரீராஸ்தா꞉ ஸர்வாஸ்திஸ்ரோ யோக³ப³லான்விதா꞉ |
ஸர்வாஸ்²ச ப்³ரஹ்மவாதி³ன்ய꞉ ஸர்வாஸ்²சைவோர்த்⁴வரேதஸ꞉ || 1-18-21

உமா தாஸாம் வரிஷ்டா² ச ஜ்யேஷ்டா² ச வரவர்ணினீ |
மஹாயோக³ப³லோபேதா மஹாதே³வமுபஸ்தி²தா || 1-18-22

அஸிதஸ்யைகபர்ணா து தே³வலஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
பத்னீ த³த்தா மஹாப்³ரஹ்மன்யோகா³சார்யாய தீ⁴மதே || 1-18-23

ஜைகீ³ஷவ்யாய து ததா² வித்³தி⁴ தாமேகபாதலாம் |
ஏதே சாபி மஹாபா⁴கே³ யோகா³சார்யாவுபஸ்தி²தே || 1-18-24

லோகா꞉ ஸோமபதா³ நாம மரீசேர்யத்ர வை ஸுதா꞉ |
பிதரோ யத்ர வர்தந்தே தே³வாஸ்தான்பா⁴வயந்த்யுத || 1-18-25

அக்³னிஷ்வாத்தா இதி க்²யாதா꞉ ஸர்வ ஏவாமிதௌஜஸ꞉ |
ஏதேஷாம் மானஸீ கன்யா அச்சோ²தா³ நாம நிம்னகா³ || 1-18-26

அச்சோ²த³ம் நாம விக்²யாதம் ஸரோ யஸ்யா꞉ ஸமுத்தி²தம் |
தயா ந த்³ருஷ்டபூர்வாஸ்தே பிதரஸ்து கதா³சன || 1-18-27

அப்யமூர்தானத² பித்ரூன்ஸா த³த³ர்ஸ² ஸு²சிஸ்மிதா |
ஸம்பூ⁴தா மனஸா தேஷாம் பித்ரூன்ஸ்வான்னாபி⁴ஜானதீ || 1-18-28

வ்ரீடி³தா தேன து³꞉கே²ன ப³பூ⁴வ வரவர்ணினீ |
ஸா த்³ருஷ்ட்வா பிதரம் வவ்ரே வஸும் நாமாந்தரிக்ஷக³ம் || 1-18-29

அமாவஸுரிதி க்²யாதமாயோ꞉ புத்ரம் யஸ²ஸ்வினம் |
அத்³ரிகா(அ)ப்ஸரஸாயுக்தம் விமானே(அ)தி⁴ஷ்டி²தம் தி³வி || 1-18-30

ஸா தேன வ்யபி⁴சாரேண மனஸ꞉ காமரூபிணீ |
பிதரம் ப்ரார்த²யித்வான்யம் யோக³ப்⁴ரஷ்டா பபாத ஹ || 1-18-31

த்ரீண்யபஸ்²யத்³விமானானி பதமானா தி³வஸ்²ச்யுதா |
த்ரஸரேணுப்ரமாணானி ஸா(அ)பஸ்²யத்தேஷூ தான்பித்ரூன் || 1-18-32

ஸுஸூக்ஷ்மானபரிவ்யக்தானக்³னீனக்³னீஷ்விவாஹிதான் |
த்ராயத்⁴வமித்யுவாசார்தா பதந்தீ தானவாக்ஸி²ரா꞉ || 1-18-33

தைருக்தா ஸா து மா பை⁴ஷீரிதி வ்யோம்னி வ்யவஸ்தி²தா |
தத꞉ ப்ரஸாத³யாமாஸ தான்பித்ரூந்தீ³னயா கி³ரா || 1-18-34

ஊசுஸ்தே பிதர꞉ கன்யாம் ப்⁴ரஷ்டைஸ்²வர்யாம் வ்யதிக்ரமாத் |
ப்⁴ரஷ்டைஸ்²வர்யா ஸ்வதோ³ஷேண பதஸி த்வம் ஸு²சிஸ்மிதே || 1-18-35

யை꞉ க்ரியந்தே ஹி கர்மாணி ஸ²ரீரைர்தி³வி தே³வதை꞉ |
தைரேவ தத்கர்மப²லம் ப்ராப்னுவந்தீஹ தே³வதா꞉ || 1-18-36

ஸத்³ய꞉ ப²லந்தி கர்மாணி தே³வத்வே ப்ரேத்ய மானுஷே |
தஸ்மாத்த்வம் தபஸ꞉ புத்ரி ப்ரேத்யேத³ம் ப்ராப்ஸ்யஸே ப²லம் || 1-18-37

இத்யுக்தா பித்ருபி⁴꞉ ஸா து பித்ரூன்ப்ராஸாத³யத்ஸ்வகான் |
த்⁴யாத்வா ப்ரஸாத³ம் தே சக்ருஸ்தஸ்யா꞉ ஸர்வே(அ)னுகம்பயா || 1-18-38

அவஸ்²யம் பா⁴வினம் ஜ்ஞாத்வா தே(அ)ர்த²மூசுஸ்ததஸ்து தாம் |
அஸ்ய ராஜ்ஞோ வஸோ꞉ கன்யா த்வமபத்யம் ப⁴விஷ்யஸி || 1-18-39

உத்பன்னஸ்ய ப்ருதி²வ்யாம் து மானுஷேஷு மஹாத்மன꞉ |
கன்யா ச பூ⁴த்வா லோகான்ஸ்வான்புன꞉ ப்ராப்ஸ்யஸி து³ர்லபா⁴ன் || 1-18-40

பராஸ²ரஸ்ய தா³யாத³ம் த்வம் புத்ரம் ஜனயிஷ்யஸி |
ஸ வேத³மேகம் ப்³ரஹ்மர்ஷீஸ்²சதுர்தா⁴ விப⁴ஜிஷ்யதி || 1-18-41

மஹாபி⁴ஷஸ்ய புத்ரௌ த்³வௌ ஸ²ந்தனோ꞉ கீர்திவர்த⁴னௌ |
விசித்ரவீர்யம் த⁴ர்மஜ்ஞம் ததா² சித்ராங்க³த³ம் ஸு²ப⁴ம் || 1-18-42

ஏதானுத்பாத்³ய புத்ராம்ஸ்த்வம் புனர்லோகானவாப்ஸ்யஸி |
வ்யதிக்ரமாத்பித்ரூணாம் ச ஜன்ம ப்ராப்ஸ்யஸி குத்ஸிதம் || 1-18-43

அஸ்யைவ ராஜ்ஞ꞉ கன்யா த்வமத்³ரிகாயாம் ப⁴விஷ்யஸி |
அஷ்டாவிம்ஸே² ப⁴வித்ரீ த்வம் த்³வாபரே மத்ஸ்யயோனிஜா || 1-18-44

ஏவமுக்த்வா து தா³ஸே²யீ ஜாதா ஸத்யவதீ ததா³ |
மத்ஸ்யயோனௌ ஸமுத்பன்னா ராஜ்ஞஸ்தஸ்ய வஸோ꞉ ஸுதா || 1-18-45

வைப்⁴ராஜா நாம தே லோகா தி³வி ஸந்தி ஸுத³ர்ஸ²னா꞉ |
யத்ர ப³ர்ஹிஷதோ³ நாம பிதரோ தி³வி விஸ்²ருதா꞉ || 1-18-46

தான் வை தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே யக்ஷக³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ |
நாகா³꞉ ஸர்பா꞉ ஸுபர்ணாஸ்²ச பா⁴வயந்த்யமிதௌஜஸ꞉ || 1-18-47

ஏதே புத்ரா மஹாத்மான꞉ புலஸ்த்யஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
மஹாத்மானோ மஹாபா⁴கா³ஸ்தேஜோயுக்தாஸ்தபஸ்வின꞉ || 1-18-48

ஏதேஷாம் மானஸீ கன்யா பீவரீ நாம விஸ்²ருதா |
யோகா³ ச யோகி³பத்னீ ச யோகி³மாதா ததை²வ ச || 1-18-49

ப⁴வித்ரீ த்³வாபரம் ப்ராப்ய யுக³ம் த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வரா
பராஸ²ரகுலோத்³பூ⁴த꞉ ஸு²கோ நாம மஹாதபா꞉ || 1-18 50

ப⁴விஷ்யதி யுகே³ தஸ்மின்மஹாயோகீ³ த்³விஜர்ஷப⁴꞉ |
வ்யாஸாத³ரண்யாம் ஸம்பூ⁴தோ விதூ⁴மோ(அ)க்³னிரிவ ஜ்வலன் || 1-18-51

ஸ தஸ்யாம் பித்ருகன்யாயாம் பீவர்யாம் ஜனயிஷ்யதி |
கன்யாம் புத்ராம்ஸ்²ச சதுரோ யோகா³சார்யான்மஹாப³லான் || 1-18-52

க்ருஷ்ணம் கௌ³ரம் ப்ரபு⁴ம் ஸ²ம்பு⁴ம் க்ருத்வீம் கன்யாம் ததை²வ ச |
ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய ஜனநீம் மஹிஷீம் த்வணுஹஸ்ய ச || 1-18-53

ஏதானுத்பாத்³ய த⁴ர்மாத்மா யோகா³சார்யான்மஹாவ்ரதான் |
ஸ்²ருத்வா ஸ்வஜனகாத்³த⁴ர்மான்வ்யாஸாத³மிதபு³த்³தி⁴மான் || 1-18-54

மஹாயோகீ³ ததோ க³ந்தா புனராவர்தினீம் க³திம் |
யத்தத்பத³மனுத்³விக்³னமவ்யயம் ப்³ரஹ்ம ஸா²ஸ்²வதம் || 1-18-55

அமூர்திமந்த꞉ பிதரோ த⁴ர்மமூர்தித⁴ரா முனே |
கதா² யத்ரேயமுத்பன்னா வ்ருஷ்ண்யந்த⁴ககுலான்வயா || 1-18-56

ஸுகாலா நாம பிதரோ வஸிஷ்ட²ஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
நிரதா தி³வி லோகேஷு ஜ்யோதிர்பா⁴ஸிஷு பா⁴ஸுரா꞉ |
ஸர்வகாமஸம்ருத்³தே⁴ஷு த்³விஜாஸ்தான்பா⁴வயந்த்யுத || 1-18-57

தேஷாம் வை மானஸீ கன்யா கௌ³ர்னாம்னா தி³வி விஸ்²ருதா |
தவைவ வம்ஸே² யா த³த்தா ஸு²கஸ்ய மஹிஷீ ப்ரியா |
ஏகஸ்²ருங்கே³தி விக்²யாதா ஸாத்⁴யானாம் கிர்திவர்தி⁴னீ || 1-18-58

மரீசிக³ர்பா⁴ம்ஸ்தாம்ˮல்லோகான்ஸமாஸ்²ரித்ய வ்யவஸ்தி²தா꞉ |
யே த்வதா²ங்கி³ரஸ꞉ புத்ரா꞉ ஸாத்⁴யை꞉ ஸம்வர்தி⁴தா꞉ புரா || 1-18-59

தான்க்ஷத்ரியக³ணாம்ஸ்தாத பா⁴வயந்தி ப²லார்தி²ன꞉ |
தேஷாம் து மானஸீ கன்யா யஸோ²தா³ நாம விஸ்²ருதா || 1-18-60

பத்னீ ஸா விஸ்²வமஹத꞉ ஸ்னுஷா வை வ்ருத்³த⁴ஸ²ர்மண꞉ |
ராஜர்ஷேர்ஜனநீ சாபி தி³லீபஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 1-18-61

தஸ்ய யஜ்ஞே புரா கீ³தா கா³தா²꞉ ப்ரீதைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
ததா³ தே³வயுகே³ தாத வாஜிமேதே⁴ மஹாமகே² || 1-18-62

அக்³னேர்ஜன்ம ததா² ஸ்²ருத்வா ஸா²ண்டி³ல்யஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
தி³லீபம் யஜமானம் யே பஸ்²யந்தி ஸுஸமாஹிதா꞉ |
ஸத்யவந்தம் மஹாத்மானம் தே(அ)பி ஸ்வர்க³ஜிதோ நரா꞉ || 1-18-63

ஸுஸ்வதா⁴ நாம பிதர꞉ கர்த³மஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
ஸமுத்பன்னாஸ்து புலஹான்மஹாத்மானோ த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ || 1-18-64

லோகேஷு தி³வி வர்தந்தே காமகே³ஷு விஹங்க³மா꞉ |
தாம்ஸ்²ச வைஸ்²யக³ணாம்ஸ்தாத பா⁴வயந்தி ப²லார்தி²ன꞉ || 1-18-65

தேஷாம் வை மானஸீ கன்யா விரஜா நாம விஸ்²ருதா |
யயாதேர்ஜனநீ ப்³ரஹ்மன்மஹிஷீ நஹுஷஸ்ய ச || 1-18-66


த்ரய ஏதே க³ணா꞉ ப்ரோக்தாஸ்²சதுர்த²ம் து நிபோ³த⁴ மே |
உத்பன்னா யே ஸ்வதா⁴யாம் தே ஸோமபா வை கவே꞉ ஸுதா꞉ || 1-18-67

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸ்ய ஸுதா꞉ ஸூ²த்³ராஸ்தான்பா⁴வயந்த்யுத |
மானஸா நாம தே லோகா யத்ர திஷ்ட²ந்தி தே தி³வி |
தேஷாம் வை மானஸீ கன்யா நர்மதா³ ஸரிதாம் வரா || 1-18-68

யா பா⁴வயதி பூ⁴தானி த³க்ஷிணாபத²கா³மினீ |
புருகுத்ஸஸ்ய யா பத்னீ த்ரஸத்³த³ஸ்யோர்ஜனந்யபி || 1-18-69

தேஷாமதா²ப்⁴யுபக³மான்மனுஸ்தாத யுகே³ யுகே³ |
ப்ரவர்தயதி ஸ்²ராத்³தா⁴னி நஷ்டே த⁴ர்மே ப்ரஜாபதி꞉ || 1-18-70

பித்ரூணாமாதி³ஸர்கே³ண ஸர்வேஷாம் த்³விஜஸத்தம |
தஸ்மாதே³னம் ஸ்வத⁴ர்மேண ஸ்²ராத்³த⁴தே³வம் வத³ந்தி வை|| 1-18-71

ஸர்வேஷாம் ராஜதம் பாத்ரமத² வா ரஜதான்விதம் |
த³த்தம் ஸ்வதா⁴ம் புரோதா⁴ய ஸ்²ராத்³த⁴ம் ப்ரீணாதி வை பித்ரூன் || 1-18-72

ஸோமஸ்யாப்யாயனம் க்ருத்வா அக்³னேர்வைவஸ்வதஸ்ய ச |
உத³கா³யனமப்யக்³னாவக்³ன்யபா⁴வே(அ)ப்ஸு வா புன꞉ || 1-18-73

பித்ரூன்ப்ரீணாதி யோ ப⁴க்த்யா பிதர꞉ ப்ரீணயந்தி தம் |
யச்ச²ந்தி பிதர꞉ புஷ்டிம் ப்ரஜாஸ்²ச விபுலாஸ்ததா² || 1-18-74

ஸ்வர்க³மாரோக்³யமேவாத² யத³ன்யத³பி சேப்ஸிதம் |
தே³வகார்யாத³பி முனே பித்ருகார்யம் விஸி²ஷ்யதே || 1-18-75

தே³வதானாம் ஹி பிதர꞉ பூர்வமாப்யாயனம் ஸ்ம்ருதம் |
ஸீ²க்⁴ரப்ரஸாதா³ ஹ்யக்ரோதா⁴ லோகஸ்யாப்யாயனம் பரம் || 1-18-76

ஸ்தி²ரப்ரஸாதா³ஸ்²ச ஸதா³ தான்னமஸ்யஸ்வ பா⁴ர்க³வ |
பித்ருப⁴க்தோ(அ)ஸி விப்ரர்ஷே மத்³ப⁴க்தஸ்²ச விஸே²ஷத꞉ || 1-18-77

ஸ்²ரேயஸ்தே(அ)த்³ய விதா⁴ஸ்யாமி ப்ரத்யக்ஷம் குரு தத்ஸ்வயம் |
தி³வ்யம் சக்ஷு꞉ ஸவிஜ்ஞானம் ப்ரதி³ஸா²மி ச தே(அ)னக⁴ || 1-18-78

க³திமேதாமப்ரமத்தோ மார்கண்டே³ய நிஸா²மய |
ந ஹி யோக³க³திர்தி³வ்யா பித்ரூணாம் ச பரா க³தி꞉ || 1-18-79

த்வத்³விதே⁴னாபி ஸித்³தே⁴ன த்³ருஸ்²யதே மாம்ஸசக்ஷுஷா |
ஸ ஏவமுக்த்வா தே³வேஸோ² மாமுபஸ்தி²தமக்³ரத꞉ || 1-18-80

சக்ஷுர்த³த்த்வா ஸவிஜ்ஞானம் தே³வானாமபி து³ர்லப⁴ம் |
ஜகா³ம க³திமிஷ்டாம் வை த்³விதீயோ(அ)க்³னிரிவ ஜ்வலன் || 1-18-81

தன்னிபோ³த⁴ குருஸ்²ரேஷ்ட² யன்மயாஸீன்னிஸா²மிதம் |
ப்ரஸாதா³த்தஸ்ய தே³வஸ்ய து³ர்ஜ்ஞேயம் பு⁴வி மானுஷை꞉ || 1-18-82

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி பித்ருகல்பே
அஷ்டாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_18_mpr.html


##
HarivaMsha mahApurAnam - Part 1   -  HarivaMsha parva
Chapter 18  - pitrukalpam  (2)
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May  7,  2007
##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

aShTAdasho.adhyAyaH 

pitR^ikalpaH  - 2

mArkaNDeya uvAcha
ityukto.ahaM bhagavatA devadevena bhAsvatA |
sanatkumAreNa punaH pR^iShTavAndevamavyayam || 1-18-1

saMdehamamarashreShThaM bhagavantamarindamam |
nibodha tanme gA~Ngeya nikhilaM sarvamAditaH || 1-18-2

kiyanto vai pitR^igaNAH kasmi.Nlloke pratiShThitAH |
vartante devapravarA devAnAM somavarddhanAH || 1-18-3

sanatkumAra uvAcha
saptaite yajatAM shreShTha svarge pitR^igaNAH smR^ItAH |
chatvAro mUrtimantashcha trayasteShAmamUrtayaH || 1-18-4

teShAM lokaM visargaM cha kirtayiShyAmi tachChR^iNu |
prabhAvaM cha mahattvaM cha vistareNa tapodhana || 1-18-5

dharmamUrtidharAsteShAM trayo ye paramA gaNAH |
teShAM nAmAni lokAshcha kathayiShyAmi tachChR^iNu|| 1-18-6

lokAH sanAtanA nAma yatra tiShThanti bhAsvarAH |
amUrtayaH pitR^igaNAste vai putrAH prajApateH || 1-18-7

virAjasya dvijashreShTha vairAjA iti vishrutAH |
yajanti tAndevagaNAH vidhidR^iShTena karmaNA || 1-18-8

ete vai yogavibhraShTA lokAnprApya sanAtanAn |
punaryugasahasrAnte jAyante brahmavAdinaH || 1-18-9

te tu prApya smR^itiM bhUyaH sA~NkhyaM yogamanuttamam |
yAnti yogagatiM siddhAH punarAvR^ittidurlabhAm || 1-18-10

ete syuH pitarastAta yoginAM yogavardhanAH |
ApyAyayanti ye pUrvaM somaM yogabalena cha || 1-18-11

tasmAchChrAddhAni deyAni yoginAM tu visheShataH |
eSha vai prathamaH sargaH somapAnAM mahAtmanAm || 1-18-12

eteShAM mAnasI kanyA menA nAma mahAgireH |
patnI himavataH shreShThA yasyA mainAka uchyate || 1-18-13

mainAkasya sutaH shrImAnkrau~ncho nAma mahAgiriH |
parvatapravaraH putro nAnAratnasamanvitaH || 1-18-14

tisraH kanyAstu menAyAM janayAmAsa shailarAT |
aparNAmekaparNAM cha tritIyAmekapATalAm || 1-18-15

tapashcharantyaH sumahaddushcharaM devadAnavaiH |
lokAnsantApayAmAsustAstisraH sthANUja~NgamAn || 1-18-16

AhAramekaparNena ekaparNA samAcharat |
pATalApuShpamekaM cha AdadhAvekapATalA || 1-18-17

ekA tatra nirAhArA tAM mAtA pratyaShedhayat |
u mA iti niShedhantI mAtR^isnehena duHkhitA || 1-18-18

sa tathoktA tayA mAtrA devI dushcharachAriNI|
umetyevAbhavatkhyAtA triShu lokeShu sundarI || 1-18-19

tathaiva nAmnA teneha vishrutA yogadharmiNI |
etattu trikumArIkaM jagatsthAsyati bhArgava || 1- 18-20

tapaHsharIrAstAH sarvAstisro yogabalAnvitAH |
sarvAshcha brahmavAdinyaH sarvAshchaivordhvaretasaH || 1-18-21

umA tAsAM variShThA cha jyeShThA cha varavarNinI |
mahAyogabalopetA mahAdevamupasthitA || 1-18-22

asitasyaikaparNA tu devalasya mahAtmanaH |
patnI dattA mahAbrahmanyogAchAryAya dhImate || 1-18-23

jaigIShavyAya tu tathA viddhi tAmekapAtalAm |
ete chApi mahAbhAge yogAchAryAvupasthite || 1-18-24

lokAH somapadA nAma marIcheryatra vai sutAH |
pitaro yatra vartante devAstAnbhAvayantyuta || 1-18-25

agniShvAttA iti khyAtAH sarva evAmitaujasaH |
eteShAM mAnasI kanyA achChodA nAma nimnagA || 1-18-26

achChodaM nAma vikhyAtaM saro yasyAH samutthitam |
tayA na dR^iShTapUrvAste pitarastu kadAchana || 1-18-27

apyamUrtAnatha pitR^InsA dadarsha shuchismitA |
saMbhUtA manasA teShAM pitR^InsvAnnAbhijAnatI || 1-18-28

vrIDitA tena duHkhena babhUva varavarNinI |
sA dR^iShTvA pitaraM vavre vasuM nAmAntarikShagam || 1-18-29

amAvasuriti khyAtamAyoH putraM yashasvinam |
adrikA.apsarasAyuktaM vimAne.adhiShThitaM divi || 1-18-30

sA tena vyabhichAreNa manasaH kAmarUpiNI |
pitaraM prArthayitvAnyaM yogabhraShTA papAta ha || 1-18-31

trINyapashyadvimAnAni patamAnA divashchyutA |
trasareNupramANAni sA.apashyatteShU tAnpitR^In || 1-18-32

susUkShmAnaparivyaktAnagnInagnIShvivAhitAn |
trAyadhvamityuvAchArtA patantI tAnavAkshirAH || 1-18-33

tairuktA sA tu mA bhaiShIriti vyomni vyavasthitA |
tataH prasAdayAmAsa tAnpitR^IndInayA girA || 1-18-34

Uchuste pitaraH kanyAM bhraShTaishvaryAM vyatikramAt |
bhraShTaishvaryA svadoSheNa patasi tvaM shuchismite || 1-18-35

yaiH kriyante hi karmANi sharIrairdivi devataiH |
taireva tatkarmaphalaM prApnuvantIha devatAH || 1-18-36

sadyaH phalanti karmANi devatve pretya mAnuShe |
tasmAttvaM tapasaH putri pretyedaM prApsyase phalam || 1-18-37

ityuktA pitR^ibhiH sA tu pitR^InprAsAdayatsvakAn |
dhyAtvA prasAdaM te chakrustasyAH sarve.anukampayA || 1-18-38

avashyaM bhAvinaM j~nAtvA te.arthamUchustatastu  tAm |
asya rAj~no vasoH kanyA tvamapatyaM bhaviShyasi || 1-18-39

utpannasya pR^ithivyAM tu mAnuSheShu mahAtmanaH |
kanyA cha bhUtvA lokAnsvAnpunaH prApsyasi durlabhAn || 1-18-40

parAsharasya dAyAdaM tvaM putraM janayiShyasi |
sa vedamekaM brahmarShIshchaturdhA vibhajiShyati || 1-18-41

mahAbhiShasya putrau dvau shantanoH kIrtivardhanau |
vichitravIryaM dharmaj~naM tathA chitrA~NgadaM shubham || 1-18-42

etAnutpAdya putrAMstvaM punarlokAnavApsyasi |
vyatikramAtpitR^INAM cha janma prApsyasi kutsitam || 1-18-43

asyaiva rAj~naH kanyA tvamadrikAyAM bhaviShyasi |
aShTAviMshe bhavitrI tvaM dvApare matsyayonijA || 1-18-44

evamuktvA tu dAsheyI jAtA satyavatI tadA |
matsyayonau samutpannA rAj~nastasya vasoH sutA || 1-18-45

vaibhrAjA nAma te lokA divi santi sudarshanAH |
yatra barhiShado nAma pitaro divi vishrutAH || 1-18-46

tAn vai devagaNAH sarve yakShagandharvarAkShasAH |
nAgAH sarpAH suparNAshcha bhAvayantyamitaujasaH || 1-18-47

ete putrA mahAtmAnaH pulastyasya prajApateH |
mahAtmAno mahAbhAgAstejoyuktAstapasvinaH || 1-18-48

eteShAM mAnasI kanyA pIvarI nAma vishrutA |
yogA cha yogipatnI cha yogimAtA tathaiva cha || 1-18-49

bhavitrI dvAparaM prApya yugaM dharmabhR^itAM varA
parAsharakulodbhUtaH shuko nAma mahAtapAH || 1-18 50

bhaviShyati yuge tasminmahAyogI dvijarShabhaH |
vyAsAdaraNyAM saMbhUto vidhUmo.agniriva jvalan || 1-18-51

sa tasyAM pitR^ikanyAyAM pIvaryAM janayiShyati |
kanyAM putrAMshcha chaturo yogAchAryAnmahAbalAn || 1-18-52

kR^iShNaM gauraM prabhuM shaMbhuM kR^itvIM kanyAM tathaiva cha |
brahmadattasya jananIM mahiShIM tvaNuhasya cha || 1-18-53

etAnutpAdya dharmAtmA yogAchAryAnmahAvratAn |
shrutvA svajanakAddharmAnvyAsAdamitabuddhimAn || 1-18-54

mahAyogI tato gantA punarAvartinIM gatiM |
yattatpadamanudvignamavyayaM brahma shAshvatam || 1-18-55

amUrtimantaH pitaro dharmamUrtidharA mune |
kathA yatreyamutpannA vR^iShNyandhakakulAnvayA || 1-18-56

sukAlA nAma pitaro vasiShThasya prajApateH |
niratA divi lokeShu jyotirbhAsiShu bhAsurAH |
sarvakAmasamR^iddheShu dvijAstAnbhAvayantyuta || 1-18-57

teShAM vai mAnasI kanyA gaurnAmnA  divi vishrutA |
tavaiva vaMshe yA dattA  shukasya mahiShI priyA |
ekashR^i~Ngeti vikhyAtA sAdhyAnAM kirtivardhinI || 1-18-58

marIchigarbhAMstA.NllokAnsamAshritya vyavasthitAH |
ye tvathA~NgirasaH putrAH sAdhyaiH saMvardhitAH purA || 1-18-59

tAnkShatriyagaNAMstAta bhAvayanti phalArthinaH |
teShAM tu mAnasI kanyA yashodA nAma vishrutA || 1-18-60

patnI sA vishvamahataH snuShA vai vR^iddhasharmaNaH |
rAjarSherjananI chApi dilIpasya mahAtmanaH || 1-18-61

tasya yaj~ne purA gItA gAthAH prItairmaharShibhiH |
tadA devayuge tAta vAjimedhe mahAmakhe || 1-18-62

agnerjanma tathA shrutvA shAMDilyasya mahAtmanaH |
dilIpaM yajamAnaM ye pashyanti susamAhitAH |
satyavantaM mahAtmAnaM te.api svargajito narAH || 1-18-63

susvadhA nAma pitaraH kardamasya prajApateH |
samutpannAstu pulahAnmahAtmAno dvijarShabhAH || 1-18-64

lokeShu divi vartante kAmageShu viha~NgamAH |
tAMshcha vaishyagaNAMstAta bhAvayanti phalArthinaH || 1-18-65

teShAM vai mAnasI kanyA virajA nAma vishrutA |
yayAterjananI brahmanmahiShI nahuShasya cha || 1-18-66


traya ete gaNAH proktAshchaturthaM tu nibodha me |
utpannA ye svadhAyAM te somapA vai kaveH sutAH || 1-18-67

hiraNyagarbhasya sutAH shUdrAstAnbhAvayantyuta |
mAnasA nAma te lokA yatra tiShThanti te divi |
teShAM vai mAnasI kanyA narmadA saritAM varA || 1-18-68

yA bhAvayati bhUtAni dakShiNApathagAminI |
purukutsasya yA patnI trasaddasyorjananyapi || 1-18-69

teShAmathAbhyupagamAnmanustAta yuge yuge |
pravartayati shrAddhAni naShTe dharme prajApatiH || 1-18-70

pitR^INAmAdisargeNa sarveShAM dvijasattama |
tasmAdenaM svadharmeNa shrAddhadevaM vadanti vai|| 1-18-71

sarveShAM rAjataM pAtramatha vA rajatAnvitam |
dattaM svadhAM purodhAya shrAddhaM prINAti vai pitR^In || 1-18-72

somasyApyAyanaM kR^itvA agnervaivasvatasya cha |
udagAyanamapyagnAvagnyabhAve.apsu vA punaH || 1-18-73

pitR^InprINAti yo bhaktyA pitaraH prINayanti tam |
yachChanti pitaraH puShTiM prajAshcha vipulAstathA || 1-18-74

svargamArogyamevAtha yadanyadapi chepsitam |
devakAryAdapi mune pitR^ikAryaM vishiShyate || 1-18-75

devatAnAM hi pitaraH pUrvamApyAyanaM smR^itam |
shIghraprasAdA hyakrodhA lokasyApyAyanaM param || 1-18-76

sthiraprasAdAshcha sadA  tAnnamasyasva bhArgava |
pitR^ibhakto.asi viprarShe madbhaktashcha visheShataH || 1-18-77

shreyaste.adya vidhAsyAmi pratyakShaM kuru tatsvayam |
divyaM chakShuH savij~nAnaM pradishAmi cha te.anagha || 1-18-78

gatimetAmapramatto mArkaNDeya nishAmaya |
na hi yogagatirdivyA pitR^INAM cha parA gatiH || 1-18-79

tvadvidhenApi siddhena dR^ishyate mAMsachakShuShA |
sa evamuktvA devesho mAmupasthitamagrataH || 1-18-80

chakShurdattvA savij~nAnaM devAnAmapi durlabham |
jagAma gatimiShTAM vai dvitIyo.agniriva jvalan || 1-18-81

tannibodha kurushreShTha yanmayAsInnishAmitam |
prasAdAttasya devasya durj~neyaM bhuvi mAnuShaiH || 1-18-82

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
aShTAdasho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்