Sunday 23 February 2020

ப்ருதூ²பாக்²யானம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 04

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ருதூ²பாக்²யானம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச
அபி⁴ஷிச்யாதி⁴ராஜ்யே து ப்ருது²ம் வைன்யம் பிதாமஹ꞉ |
தத꞉ க்ரமேண ராஜ்யானி வ்யாதே³ஷ்டுமுபசக்ரமே ||1-4-1

த்³விஜானாம் வீருதா⁴ம் சைவ நக்ஷத்ரக்³ரஹயோஸ்ததா² |
யஜ்ஞானாம் தபஸாம் சைவ ஸோமம் ராஜ்யே(அ)ப்⁴யஷேசயத் ||1-4-2

அபாம் து வருணம் ராஜ்யே ராஜ்ஞாம் வைஸ்²ரவணம் ப்ரபு⁴ம் |
ப்³ருஹஸ்பதிம் து விஸ்²வேஷாம் த³தா³வாங்கி³ரஸம் பதிம் |1-4-3

ப்⁴ருகூ³ணாமதி⁴பம் சைவ காவ்யம் ராஜ்யே(அ)ப்⁴யஷேஹயத் |
ஆதி³த்யானாம் ததா² விஷ்ணும் வஸூனாமத² பாவகம் ||1-4-4

ப்ரஜாபதீனாம் த³க்ஷம் து மருதாமத² வாஸவம் |
தை³த்யானாம் தா³னவானாம் ச ப்ரஹ்லாத³மமிதௌஜஸம் ||1-4-5வைவஸ்வதம் ச பித்ரூணாம் யமம் ராஜ்யே(அ)ப்⁴யஷேசயத் |
மாத்ரூணாம் ச வ்ரதானாம் ச மந்த்ராணாம் ச ததா² க³வாம் ||1-4-6

யக்ஷாணாம் ராக்ஷஸானாம் ச பார்தி²வானாம் ததை²வ ச |
நாராயணம் து ஸாத்⁴யானாம் ருத்³ராணாம் வ்ருஷப⁴த்⁴வஜம் ||1-4-7

விப்ரசித்திம் து ராஜானம் தா³னவானாமதா²தி³ஸ²த் |
ஸர்வபூ⁴தபிஸா²சானாம் கி³ரிஸ²ம் ஸூ²லபாணினம் ||1-4-8

ஸை²லானாம் ஹிமவந்தம் ச நதீ³னாமத² ஸாக³ரம் |
க³ந்தா⁴னாம் மருதாம் சைவ பூ⁴தானாமஸ²ரீரிணாம் |
ஸ²ப்³தா³காஸ²வதாம் சைவ வாயும் ச ப³லினாம் வரம் ||1-4-9

க³ந்த⁴ர்வாணாமதி⁴பதிம் சக்ரே சித்ரரத²ம் ப்ரபு⁴ம் |
நாகா³னாம் வாஸுகிம் சக்ரே ஸர்பாணாமத² தக்ஷகம் ||1-4-10

வாரணானாம் ச ராஜானமைராவதமதா²தி³ஸ²த் |
உச்சை꞉ஸ்²ரவஸமஸ்²வானாம் க³ருட³ம் சைவ பக்ஷிணாம் ||1-4-11

ம்ருகா³ணாமத² ஸா²ர்தூ³லம் கோ³வ்ருஷம் து க³வாம் பதிம் |
வனஸ்பதீனாம் ராஜானம் ப்லக்ஷமேவாதி³ஸ²த் ப்ரபு⁴ம் ||1-4-12

ஸாக³ராணாம் நதீ³னாம் ச மேகா⁴னாம் வர்ஷணஸ்ய ச |
ஆதி³த்யானாமதி⁴பதிம் பர்ஜன்யமபி⁴ஷிக்தவான் ||1-4-13

ஸர்வேஷாம் த³ம்ஷ்ட்ரிணாம் ஸே²ஷம் ராஜானமப்⁴யஷேசயத் |
ஸரீஸ்ரூபானாம் ஸர்பாணாம் ராஜானம் சைவ தக்ஷகம் ||1-4-14

க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம் சைவ காமதே³வம் ததா² ப்ரபு⁴ம் |
ருதூனாமத² மாஸானாம் தி³வஸானாம் ததை²வ ச ||1-4-15

பக்ஷாணாம் ச க்ஷபாணாம் ச முஹூர்ததிதி²பர்வணாம் |
கலாகாஷ்டா²ப்ரமாணானாம் க³தேரயனயோஸ்ததா² ||1-4-16

க³னிதஸ்யாத² யோக³ஸ்ய சக்ரே ஸம்வத்ஸரம் ப்ரபு⁴ம் |
ஏவம் விப⁴ஜ்ய ராஜ்யானி க்ரமேண ஸ பிதாமஹ꞉ ||1-4-17

தி³ஸா²பாலானத² தத꞉ ஸ்தா²பயாமாஸ பா⁴ரத |
பூர்வஸ்யாம் தி³ஸி² புத்ரம் து வைராஜஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |1-4-18

தி³ஸா²பாலம் ஸுத⁴ன்வானம் ராஜானம் சாப்⁴யஷேசயத் |
த³க்ஷிணஸ்யாம் மஹாத்மானம் கர்த³மஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ ||1-4-19

புத்ரம் ஸ²ங்க²பத³ம் நாம ராஜானம் ஸோ(அ)ப்⁴யஷேசயத் |
பஸ்²சிமாயாம் தி³ஸி² ததா² ரஜஸ꞉ புத்ரமச்யுதம் ||1-4-20

கேதுமந்தம் மஹாத்மானம் ராஜானம் ஸோ(அ)ப்⁴யஷேசயத் |
ததா² ஹிரண்யரோமாணம் பர்ஜன்யஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ ||1-4-21

உதீ³ச்யாம் தி³ஸி² து³ர்த⁴ர்ஷம் ராஜானம் ஸோ(அ)ப்⁴யஷேசயத் |
தைரியம் ப்ருதி²வீ ஸர்வா ஸப்தத்³வீபா ஸபர்வதா ||1-4-22

யதா²ப்ரதே³ஸ²மத்³யாபி த⁴ர்மேண ப்ரதிபால்யதே |
ராஜஸூயாபி⁴ஷிக்தஸ்து ப்ருது²ரேபி⁴ர்னராதி⁴பை꞉ |
வேத³த்³ருஷ்டேன விதி⁴னா ராஜாராஜ்யே நராதி⁴ப ||1-4-23

ததோ மன்வந்தரே(அ)தீதே சாக்ஷுஷே(அ)மிததேஜஸி |
வைவஸ்வதாய மனவே ப்³ரஹ்மா ராஜ்யமதா²தி³ஸ²த் |
தஸ்ய விஸ்தரமாக்²யாஸ்யே மனோர்வைவஸ்வதஸ்ய ஹ ||1-4-24

தவானுகூல்யாத்³ராஜேந்த்³ர யதி³ ஸு²ஸ்²ரூஷஸே(அ)னக⁴ |
மஹத்³த்⁴யேதத³தி⁴ஷ்டா²னம் புராணம் பரிகீர்திதம் |
த⁴ன்யம் யஸ²ஸ்யமாயுஷ்யம் ஸ்வர்க³வாஸகரம் ஸு²ப⁴ம்|| 1-4-25

ஜனமேஜய உவாச
விஸ்தரேண ப்ருதோ²ர்ஜன்ம வைஸ²ம்பாயன கீர்தய |
யதா² மஹாத்மனா தேன து³க்³தா⁴ சேயம் வஸுந்த⁴ரா ||1-4-26

யதா² ச பித்ருபி⁴ர்து³க்³தா⁴ யதா² தே³வைர்யத²ர்ஷிபி⁴꞉ |
யதா² தை³த்யைஸ்²ச நாகை³ஸ்²ச யதா² யக்ஷைர்யதா² த்³ருமை꞉ ||1-4-27

யதா² ஸை²லை꞉ பிஸா²சைஸ்²ச க³ந்த⁴ர்வைஸ்²ச த்³விஜோத்தமை꞉ |
ராக்ஷஸைஸ்²ச மஹாஸத்த்வைர்யதா² து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா ||1-4-28

தேஷாம் பாத்ரவிஸே²ஷாம்ஸ்²ச வைஸ²ம்பாயன கீர்தய |
வத்ஸான்க்ஷீரவிஸே²ஷாம்ஸ்²ச தோ³க்³தா⁴ரம் சானுபூர்வஸ²꞉ ||1-4-29

யஸ்மாச்ச காரணாத்பாணிர்வேனஸ்ய மதி²த꞉ புரா |
க்ருத்³தை⁴ர்மஹர்ஷிபி⁴ஸ்தாத காரணம் தச்ச கீர்தய ||1-4-30

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி ப்ருதோ²ர்வைன்யஸ்ய விஸ்தரம் |
ஏகாக்³ர꞉ ப்ரயதஸ்²சைவ ஸ்²ருணுஷ்வ ஜனமேஜய ||1-4-31

நாஸு²சே꞉ க்ஷுத்³ரமனஸ꞉ குஸி²ஷ்யாயாவ்ரதாய ச |
கீர்தனீயமிமம்1 ராஜன்க்ருதக்⁴னாயாஹிதாய ச ||1-4-32

ஸ்வர்க்³யம் யஸ²ஸ்யமாயுஷ்யம் த⁴ர்ம்யம் வேதே³ன ஸம்மிதம் |
ரஹஸ்யம்ருஷிபி⁴꞉ ப்ரோக்தம் ஸ்²ருணு ராஜன்யதா²தத²ம் ||1-4-33

யஸ்²சைனம் கீர்தயேன்னித்யம் ப்ருதோ²ர்வைன்யஸ்ய விஸ்தரம் |
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ நமஸ்க்ருத்ய ந ஸ ஸோ²சேத்க்ருதாக்ருதை꞉2 ||1-4-34

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²ல்லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணீ ப்ருதூ²பாக்²யானே
சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉

Converted to Tamil Script using Aksharamukha: Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_4_mpr.html

## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamshaparva-

Chapter 4

Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),   jankbrz@videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
 16 April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
----------------------------------------------------------------

chaturtho.adhyAyaH

pR^ithUpAkhyAnam


vaishampAyana uvAcha
abhiShichyAdhirAjye tu pR^ithuM vainyaM pitAmahaH |
tataH krameNa rAjyAni vyAdeShTumupachakrame ||1-4-1

dvijAnAM vIrudhAM chaiva nakShatragrahayostathA |
yaj~nAnAM tapasAM chaiva somaM rAjye.abhyaShechayat ||1-4-2

apAM tu varuNaM rAjye rAj~nAM vaishravaNaM prabhum |
bR^ihaspatiM tu vishveShAM dadAvA~NgirasaM patim |1-4-3

bhR^igUNAmadhipaM chaiva kAvyaM rAjye.abhyaShehayat |
AdityAnAM tathA viShNuM vasUnAmatha pAvakam ||1-4-4

prajApatInAM dakShaM tu marutAmatha vAsavam |
daityAnAM dAnavAnAM cha prahlAdamamitaujasam ||1-4-5

vaivasvataM cha pitR^INAM  yamaM rAjye.abhyaShechayat |
mAtR^INAM cha vratAnAM cha mantrANAM cha tathA gavAm ||1-4-6

yakShANAM rAkShasAnAM cha pArthivAnAM tathaiva cha |
nArAyaNaM tu sAdhyAnAM rudrANAM vR^iShabhadhvajam ||1-4-7

viprachittiM tu rAjAnaM dAnavAnAmathAdishat |
sarvabhUtapishAchAnAM girishaM shUlapANinam ||1-4-8

shailAnAM himavantaM cha nadInAmatha sAgaram |
gandhAnAM marutAM chaiva bhUtAnAmasharIriNAm |
shabdAkAshavatAM chaiva vAyuM cha balinAM varam ||1-4-9

gandharvANAmadhipatiM chakre chitrarathaM prabhum |
nAgAnAM vAsukiM chakre sarpANAmatha takShakam ||1-4-10

vAraNAnAM cha rAjAnamairAvatamathAdishat |
uchchaiHshravasamashvAnAM garuDaM chaiva pakShiNAm ||1-4-11

mR^igANAmatha shArdUlaM govR^iShaM tu gavAM patim |
vanaspatInAM rAjAnaM plakShamevAdishat prabhum ||1-4-12

sAgarANAM nadInAM cha meghAnAM varShaNasya cha |
AdityAnAmadhipatiM parjanyamabhiShiktavAn ||1-4-13

sarveShAM daMShTriNAM sheShaM rAjAnamabhyaShechayat |
sarIsR^IpAnAM sarpANAM rAjAnaM chaiva takShakam ||1-4-14

gandharvApsarasAM chaiva kAmadevaM tathA prabhum |
R^itUnAmatha mAsAnAM divasAnAM tathaiva cha ||1-4-15

pakShANAM cha kShapANAM cha muhUrtatithiparvaNAm |
kalAkAShThApramANAnAM gaterayanayostathA ||1-4-16

ganitasyAtha yogasya chakre saMvatsaraM prabhum |
evaM vibhajya rAjyAni krameNa sa pitAmahaH ||1-4-17

dishApAlAnatha tataH sthApayAmAsa bhArata |
pUrvasyAM dishi putraM tu vairAjasya prajApateH |1-4-18

dishApAlaM sudhanvAnaM rAjAnaM chAbhyaShechayat |
dakShiNasyAM mahAtmAnaM kardamasya prajApateH ||1-4-19

putraM sha~NkhapadaM nAma rAjAnaM so.abhyaShechayat |
pashchimAyAM dishi tathA rajasaH putramachyutam ||1-4-20

ketumantaM mahAtmAnaM rAjAnaM so.abhyaShechayat |
tathA hiraNyaromANaM parjanyasya prajApateH ||1-4-21

udIchyAM dishi durdharShaM rAjAnaM so.abhyaShechayat |
tairiyaM pR^ithivI sarvA saptadvIpA saparvatA ||1-4-22

yathApradeshamadyApi dharmeNa pratipAlyate |
rAjasUyAbhiShiktastu pR^ithurebhirnarAdhipaiH |
vedadR^iShTena vidhinA rAjArAjye narAdhipa ||1-4-23

tato manvantare.atIte chAkShuShe.amitatejasi |
vaivasvatAya manave brahmA rAjyamathAdishat |
tasya vistaramAkhyAsye manorvaivasvatasya ha ||1-4-24

tavAnukUlyAdrAjendra yadi shushrUShase.anagha |
mahaddhyetadadhiShThAnaM purANaM parikIrtitam |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM svargavAsakaraM shubham|| 1-4-25

janamejaya uvAcha
vistareNa pR^ithorjanma vaishampAyana kIrtaya |
yathA mahAtmanA tena dugdhA cheyaM vasundharA ||1-4-26

yathA cha pitR^ibhirdugdhA yathA devairyatharShibhiH |
yathA daityaishcha nAgaishcha yathA yakShairyathA drumaiH ||1-4-27

yathA shailaiH pishAchaishcha gandharvaishcha dvijottamaiH |
rAkShasaishcha mahAsattvairyathA dugdhA vasuMdharA ||1-4-28

teShAM pAtravisheShAMshcha vaishaMpAyana kIrtaya |
vatsAnkShIravisheShAMshcha dogdhAraM chAnupUrvashaH ||1-4-29

yasmAchcha kAraNAtpANirvenasya mathitaH purA |
kruddhairmaharShibhistAta kAraNaM tachcha kIrtaya ||1-4-30
   
vaishampAyana uvAcha   
hanta te kathayiShyAmi pR^ithorvainyasya vistaram |
ekAgraH prayatashchaiva shR^iNuShva janamejaya ||1-4-31

nAshucheH kShudramanasaH kushiShyAyAvratAya cha |
kIrtanIyamimaM1 rAjankR^itaghnAyAhitAya cha ||1-4-32

svargyaM yashasyamAyuShyaM dharmyaM vedena saMmitam |
rahasyamR^iShibhiH proktaM shR^iNu rAjanyathAtatham ||1-4-33

yashchainaM kIrtayennityaM pR^ithorvainyasya vistaram |
brAhmaNebhyo namaskR^itya na sa shochetkR^itAkR^itaiH2 ||1-4-34
   
iti shrImahAbhArate khilleShu harivaMshaparvaNI pR^ithUpAkhyAne
chaturtho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்