Tuesday 25 February 2020

ப்ருதூ²பாக்²யானம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 05

பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ருதூ²பாக்²யானம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஆஸீத்³த⁴ர்மஸ்ய கோ³ப்தா வை பூர்வமத்ரிஸம꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
அத்ரிவம்ஸ²ஸமுத்பன்னஸ்த்வங்கோ³ நாம ப்ரஜாபதி꞉ ||1-5-1

தஸ்ய புத்ரோ(அ)ப⁴வத்³வேனோ நாத்யர்த²ம் த⁴ர்மகோவித³꞉ |
ஜாதோ ம்ருத்யுஸுதாயாம் வை ஸுனீதா²யாம் ப்ரஜாபதி꞉ ||1-5-2

ஸ மாதாமஹதோ³ஷேண வேன꞉ காலாத்மஜாத்மஜ꞉ |
ஸ்வத⁴ர்மம் ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருத்வா காமால்லோபே⁴ஷ்வவர்தத ||1-5-3

மர்யாதா³ம் ஸ்தா²பயாமாஸ த⁴ர்மோபேதாம் ஸ பார்தி²வ꞉ |
வேத³த⁴ர்மானதிக்ரம்ய ஸோ(அ)த⁴ர்மனிரதோ(அ)ப⁴வத் ||1-5-4

நி꞉ஸ்வாத்⁴யாயவஷட்காராஸ்தஸ்மின்ராஜனி ஸா²ஸதி |
ப்ரவ்ருத்தம் ந பபு꞉ ஸோமம் ஹுதம் யஜ்ஞேஷு தே³வதா꞉ ||1-5-5ந யஷ்டவ்யம் ந ஹோதவ்யமிதி தஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
ஆஸீத்ப்ரதிஜ்ஞா க்ரூரேயம் வினாஸே² ப்ரத்யுபஸ்தி²தே ||1-5-6

அஹமிஜ்யஸ்²ச யஷ்டா ச யஜ்ஞஸ்²சேதி குரூத்³வஹ |
மயி யஜ்ஞோ விதா⁴தவ்யோ மயி ஹோதவ்யமித்யபி ||1-5-7

தமதிக்ராந்தமர்யாத³மாத³தா³னமஸாம்ப்ரதம் |
ஊசுர்மஹர்ஷய꞉ ஸர்வே மரீசிப்ரமுகா²ஸ்ததா³ ||1-5-8

வயம் தீ³க்ஷாம் ப்ரவேக்ஷ்யாம꞉ ஸம்வத்ஸரக³ணான்ப³ஹூன் |
அத⁴ர்மம் குரு மா வேன நைஷ த⁴ர்ம꞉ ஸனாதன꞉ ||1-5-9

நித⁴னே(அ)த்ர ப்ரஸூதஸ்த்வம் ப்ரஜாபதிரஸம்ஸ²யம் |
ப்ரஜாஸ்²ச பாலயிஷ்யே(அ)ஹமிதி தே ஸமய꞉ க்ருத꞉ ||1-5-10

தாம்ஸ்ததா³ ப்³ருவத꞉ ஸர்வான்மஹர்ஷீனப்³ரவீத்ததா³ |
வேன꞉ ப்ரஹஸ்ய து³ர்பு³த்³தி⁴ரிமமர்த²மனர்த²வித் ||1-5-11

வேன உவாச
ஸ்ரஷ்டா த⁴ர்மஸ்ய கஸ்²சான்ய꞉ ஸ்²ரோதவ்யம் கஸ்ய வை மயா |
ஸ்²ருதவீர்யதப꞉ஸத்யைர்மயா வா க꞉ ஸமோ பு⁴வி ||1-5-12

ப்ரப⁴வம் ஸர்வபூ⁴தானாம் த⁴ர்மாணாம் ச விஸே²ஷத꞉ |
ஸம்மூடா⁴ ந விது³ர்னூனம் ப⁴வந்தோ மாமசேதஸ꞉ ||1-5-13

இச்ச²ந்த³ஹேயம் ப்ருதி²வீம் ப்லாவயேயம் ததா² ஜலை꞉ |
க²ம் பு⁴வம் சைவ ருந்தே⁴யம் நாத்ர கார்யா விசாரணா ||1-5-14

யதா³ ந ஸ²க்யதே மோஹாத³வலேபாச்ச பார்தி²வ꞉ |
அனுனேதும் ததா³ வேனஸ்தத꞉ க்ருத்³தா⁴ மஹர்ஷய꞉ ||1-5-15

நிக்³ருஹ்ய தம் மஹாத்மானோ விஸ்பு²ரந்தம் மஹாப³லம் |
ததோ(அ)ஸ்ய ஸவ்யமூரும் தே மமந்து²ர்ஜாதமன்யவ꞉ ||1-5-16

தஸ்மிம்ஸ்து மத்²யமானே வை ராஜ்ஞ ஊரௌ ப்ர்ஜஜ்ஞிவான் |
ஹ்ரஸ்வோ(அ)திமாத்ர꞉ புருஷ꞉ க்ருஷ்ணஸ்²சாதிப³பூ⁴வ ஹ ||1-5-17

ஸ பீ⁴த꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ஸ்தி²தவாஞ்ஜனமேஜய |
தமத்ரிர்விஹ்வலம் த்³ருஷ்ட்வா நிஷீதே³த்யப்³ரவீத்ததா³ ||1-5-18

நிஷாத³வம்ஸ²கர்தாஸௌ ப³பூ⁴வ வத³தாம் வர |
தீ⁴வரானஸ்ருஜச்சாத² வேனகல்மஷஸம்ப⁴வான் ||1-5-19

யே சான்யே விந்த்⁴யனிலயாஸ்துஷாராஸ்தும்ப³ராஸ்ததா² |
அத⁴ர்மருசயோ யே ச வித்³தி⁴ தான்வேனஸம்ப⁴வான் ||1-5-20

தத꞉ புனர்மஹாத்மான꞉ பாணிம் வேனஸ்ய த³க்ஷிணம் |
அரணீமிவ ஸம்ரப்³தா⁴ மமந்து²ஸ்தே மஹர்ஷய꞉ ||1-5-21

ப்ருது²ஸ்தஸ்மாத்ஸமுத்தஸ்தௌ² கராஜ்ஜ்வலனஸம்நிப⁴꞉ |
தீ³ப்யமான꞉ ஸ்வவபுஷா ஸாக்ஷாத³க்³னிரிவ ஜ்வலன் ||1-5-22

ஸ த⁴ன்வீ கவசீ ஜாத꞉ ப்ருது²ரேவ மஹாயஸா²꞉ |
ஆத்³யமாஜக³வம் நாம த⁴னுர்க்³ருஹ்ய மஹாரவம் |
ஸ²ராம்ஸ்²ச தி³வ்யான்ரக்ஷார்த²ம் கவசம் ச மஹாப்ரப⁴ம் ||1-5-23

தஸ்மிஞ்ஜாதே(அ)த² பூ⁴தானி ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டானி ஸர்வஸ²꞉ |
ஸமாபேதுர்மஹாராஜ வேனஸ்²ச த்ரிதி³வம் க³த꞉ ||1-5-24

ஸமுத்பன்னேன கௌரவ்ய ஸத்புத்ரேண மஹாத்மனா |
த்ராத꞉ ஸ புருஷவ்யாக்⁴ர புன்னாம்னோ நரகாத்ததா³ ||1-5-25

தம் ஸமுத்³ராஸ்²ச நத்³யஸ்²ச ரத்னான்யாதா³ய ஸர்வஸ²꞉ |
தோயானி சாபி⁴ஷேகார்த²ம் ஸர்வ ஏவோபதஸ்தி²ரே ||1-5-26

பிதாமஹஸ்²ச ப⁴க³வாந்தே³வைராங்கி³ரஸை꞉ ஸஹ |
ஸ்தா²வராணி ச பூ⁴தானி ஜங்க³மானி ததை²வ ச ||1-5-27

ஸமாக³ம்ய ததா³ வைன்யமப்⁴யஷிஞ்சன்னராதி⁴பம் |
மஹதா ராஜராஜ்யேன ப்ரஜாபாலம் மஹாத்³யுதிம் ||1-5-28

ஸோ(அ)பி⁴ஷிக்தோ மஹாதேஜா விதி⁴வத்³த⁴ர்மகோவிதை³꞉ |
ஆதி³ராஜ்யே ததா³ ராஜ்ஞாம் ப்ருது²ர்வைன்ய꞉ ப்ரதாபவான் ||1-5-29

பித்ரா(அ)பரஞ்ஜிதாஸ்தஸ்ய ப்ரஜாஸ்தேனானுரஞ்ஜிதா꞉ |
அனுராகா³த்ததஸ்தஸ்ய நாம ராஜேத்யஜாயத ||1-5-30

ஆபஸ்தஸ்தம்பி⁴ரே சாஸ்ய ஸமுத்³ரமபி⁴யாஸ்யத꞉ |
பர்வதாஸ்²ச த³து³ர்மார்க³ம் த்⁴வஜப⁴ங்க³ஸ்²ச நாப⁴வத் ||1-5-31

அக்ருஷ்டபச்யா ப்ருதி²வீ ஸித்⁴யந்த்யன்னானி சிந்தயா |
ஸர்வகாமது³கா⁴ கா³வ꞉ புடகே புடகே மது⁴ ||1-5-32

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து யஜ்ஞே பைதாமஹே ஸு²பே⁴ |
ஸூத꞉ ஸூத்யாம் ஸமுத்பன்ன꞉ ஸௌத்யே(அ)ஹனி மஹாமதி꞉ ||1-5-33

தஸ்மின்னேவ மஹாயஜ்ஞே ஜஜ்ஞே ப்ராஜ்ஞோ(அ)த² மாக³த⁴꞉ |
ப்ருதோ²꞉ ஸ்தவார்த²ம் தௌ தத்ர ஸமாஹூதௌ ஸுரர்ஷிபி⁴꞉ ||1-5-34

தாவூசுர்ருஷய꞉ ஸர்வே ஸ்தூயதாமேஷ பார்தி²வ꞉ |
கர்மைஸ்தத³னுரூபம் வாம் பாத்ரம் சாயம் நராதி⁴ப꞉ ||1-5-35

தாவூசதுஸ்ததா³ ஸர்வாம்ஸ்தான்ருஷீன் ஸூதமாக³தௌ⁴ |
ஆவாம் தே³வான்ருஷீம்ஸ்²சைவ ப்ரீணயாவ꞉ ஸ்வகர்மபி⁴꞉ ||1-5-36

ந சாஸ்ய வித்³மோ வை கர்ம ந ததா² லக்ஷணம் யஸ²꞉ |
ஸ்தோத்ரம் யேனாஸ்ய குர்யாவ ராஜ்ஞஸ்தேஜஸ்வினோ த்³விஜா꞉ ||1-5-37

ருஷிபி⁴ஸ்தௌ நியுக்தௌ ச ப⁴விஷ்யை꞉ ஸ்தூயதாமிதி |
யானி கர்மாணி க்ருதவான்ப்ருது²꞉ பஸ்²சான்மஹாப³ல꞉ ||1-5-38

ஸத்யவாக்³தா³னஸீ²லோ(அ)யம் ஸத்யஸந்தோ⁴ நரேஸ்²வர꞉ |
ஸ்²ரீமாஞ்ஜைத்ர꞉ க்ஷமாஸீ²லோ விக்ராந்தோ து³ஷ்டஸா²ஸன꞉ ||1-5-39

த⁴ர்மஜ்ஞஸ்²ச க்ருதஜ்ஞஸ்²ச த³யாவான்ப்ரியபா⁴ஷண꞉ |
மான்யோ மானயிதா யஜ்வா ப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ ||1-5-40

ஸ²ம꞉ ஸா²ந்தஸ்²ச நிரதோ வ்யவஹாரஸ்தி²தோ ந்ருப꞉ |
தத꞉ ப்ரப்⁴ருதி லோகேஷு ஸ்தவேஷு ஜனமேஜய |
ஆஸீ²ர்வாதா³꞉ ப்ரயுஜ்யந்தே ஸூதமாக³த⁴ப³ந்தி³பி⁴꞉ || 1-5-41

தயோ꞉ ஸ்தவைஸ்தை꞉ ஸுப்ரீத꞉ ப்ருது²꞉ ப்ராதா³த்ப்ரஜேஸ்²வர꞉ |
அனூபதே³ஸ²ம் ஸூதாய மக³தா⁴ன்மாக³தா⁴ய ச ||1-5-42

தம் த்³ருஷ்ட்வா பரமப்ரீதா꞉ ப்ரஜா꞉ ப்ராஹுர்மஹர்ஷய꞉ |
வ்ருத்தீனாமேஷ வோ தா³தா ப⁴விஷ்யதி ஜனேஸ்²வர꞉ ||1-5-43

ததோ வைன்யம் மஹாராஜ ப்ரஜா꞉ ஸமபி⁴து³த்³ருவு꞉ |
த்வம் நோ வ்ருத்திம் வித⁴த்ஸ்வேதி மஹர்ஷிவசனாத்ததா³ ||1-5-44

ஸோ(அ)பி⁴த்³ருத꞉ ப்ரஜாபி⁴ஸ்து ப்ரஜாஹிதசிகீர்ஷயா |
த⁴னுர்க்³ருஹ்ய ப்ருஷத்காம்ஸ்²ச ப்ருதி²வீமார்த்³த³யத்³ப³லீ ||1-5-45

ததோ வைன்யப⁴யத்ரஸ்தா கௌ³ர்பூ⁴த்வா ப்ராத்³ரவன்மஹீ |
தாம் ப்ருது²ர்த⁴னுராதா³ய த்³ரவந்தீமன்வதா⁴வத ||1-5-46

ஸா லோகான்ப்³ரஹ்மலோகாதீ³ன்க³த்வா வைன்யப⁴யாத்ததா³ |
ப்ரத³த³ர்ஸா²க்³ரதோ வைன்யம் ப்ரக்³ருஹீதஸ²ராஸனம் ||1-5-47

ஜ்வலத்³பி⁴ர்னிஸி²தைர்பா³ணைர்தீ³ப்ததேஜஸமச்யுதம் |
மஹாயோக³ம் மஹாத்மானம் து³ர்த⁴ர்ஷமமரைரபி ||1-5-48

அலப⁴ந்தீ து ஸா த்ராணம் வைன்யமேவான்வபத்³யத |
க்ருதாஞ்ஜலிபுடா பூ⁴த்வா பூஜ்யா லோகைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ஸதா³ ||1-5-49

உவாச வைன்யம் நாத⁴ர்ம்யம் ஸ்த்ரீவத⁴ம் கர்துமர்ஹஸி |
கத²ம் தா⁴ரயிதா சாஸி ப்ரஜா ராஜன் வினா மயா ||1-5-50

மயி லோகா꞉ ஸ்தி²தா ராஜன் மயேத³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் |
மத்³வினாஸே² வினஸ்²யேயு꞉ ப்ரஜா꞉ பார்தி²வ வித்³தி⁴ தத் ||1-5-51

ந த்வமர்ஹஸி மாம் ஹந்தும் ஸ்²ரேயஸ்²சேத்த்வம் சிகீர்ஷஸி |
ப்ரஜானாம் ப்ருதி²வீபால ஸ்²ருணு சேத³ம் வசோ மம ||1-5-52

உபாயத꞉ ஸமாரப்³தா⁴꞉ ஸர்வே ஸித்⁴யந்த்யுபக்ரமா꞉ |
உபாயம் பஸ்²ய யேன த்வம் தா⁴ரயேதா²꞉ ப்ரஜா ந்ருப ||1-5-53

ஹத்வாபி மாம் ந ஸ²க்தஸ்த்வம் ப்ரஜா தா⁴ரயிதும் ந்ருப |
அனுபூ⁴தா ப⁴விஷ்யாமி யச்ச² கோபம் மஹாத்³யுதே ||1-5-54

அவத்⁴யாஸ்ச ஸ்த்ரிய꞉ ப்ராஹுஸ்திர்யக்³யோனிக³தேஷ்வபி |
ஸத்த்வேஷு ப்ருதி²வீபால ந த⁴ர்மம் த்யக்துமர்ஹஸி ||1-5-55

ஏவம் ப³ஹுவித⁴ம் வாக்யம் ஸ்²ருத்வா ராஜா மஹாமனா꞉ |
கோபம் நிக்³ருஹ்ய த⁴ர்மாத்மா வஸுதா⁴மித³மப்³ரவீத் ||1-5-56

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணி ப்ருதூ²பாக்²யானே
பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha: Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_5_mpr.html


#Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam-
Part I harivaMshaparva
Chapter 5
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),  jankbrz@videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
  17 April,  2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
----------------------------------------------------------------

pa~nchamo.adhyAyaH

pR^ithUpAkhyAnam

vaishampAyana uvAcha
AsIddharmasya goptA vai pUrvamatrisamaH prabhuH |
atrivaMshasamutpannastva~Ngo nAma prajApatiH ||1-5-1

tasya putro.abhavadveno nAtyarthaM dharmakovidaH  |
jAto mR^ityusutAyAM vai sunIthAyAM prajApatiH ||1-5-2

sa mAtAmahadoSheNa venaH kAlAtmajAtmajaH |
svadharmaM pR^iShThataH kR^itvA kAmAllobheShvavartata ||1-5-3

maryAdAM sthApayAmAsa dharmopetAM sa pArthivaH |
vedadharmAnatikramya so.adharmanirato.abhavat ||1-5-4

niHsvAdhyAyavaShaTkArAstasminrAjani shAsati |
pravR^ittaM na papuH somaM hutaM yaj~neShu devatAH ||1-5-5

na yaShTavyaM na hotavyamiti tasya prajApateH |
AsItpratij~nA krUreyaM vinAshe pratyupasthite ||1-5-6

ahamijyashcha yaShTA cha yaj~nashcheti kurUdvaha |
mayi yaj~no vidhAtavyo mayi hotavyamityapi ||1-5-7

tamatikrAntamaryAdamAdadAnamasAmpratam |
UchurmaharShayaH sarve marIchipramukhAstadA ||1-5-8

vayaM dIkShAM pravekShyAmaH saMvatsaragaNAnbahUn |
adharmaM kuru mA vena naiSha dharmaH sanAtanaH ||1-5-9

nidhane.atra prasUtastvaM prajApatirasaMshayam |
prajAshcha pAlayiShye.ahamiti te samayaH kR^itaH ||1-5-10

tAMstadA bruvataH sarvAnmaharShInabravIttadA |
venaH prahasya durbuddhirimamarthamanarthavit ||1-5-11

vena uvAcha
sraShTA dharmasya kashchAnyaH shrotavyaM kasya vai mayA |
shrutavIryatapaHsatyairmayA vA kaH samo bhuvi ||1-5-12

prabhavaM sarvabhUtAnAM dharmANAM cha visheShataH |
saMmUDhA na vidurnUnaM bhavanto mAmachetasaH ||1-5-13

ichChandaheyaM pR^ithivIM plAvayeyaM tathA jalaiH |
khaM  bhuvaM chaiva rundheyaM nAtra kAryA vichAraNA ||1-5-14

yadA na shakyate mohAdavalepAchcha pArthivaH |
anunetuM tadA venastataH kruddhA maharShayaH ||1-5-15

nigR^ihya taM mahAtmAno visphurantaM mahAbalam |
tato.asya savyamUruM te mamanthurjAtamanyavaH ||1-5-16

tasmiMstu mathyamAne vai rAj~na Urau prjaj~nivAn |
hrasvo.atimAtraH puruShaH kR^iShNashchAtibabhUva ha ||1-5-17

sa bhItaH prA~njalirbhUtvA sthitavA~njanamejaya |
tamatrirvihvalaM dR^iShTvA niShIdetyabravIttadA ||1-5-18

niShAdavaMshakartAsau babhUva vadatAM vara |
dhIvarAnasR^ijachchAtha venakalmaShasaMbhavAn ||1-5-19

ye chAnye vindhyanilayAstuShArAstumbarAstathA |
adharmaruchayo ye cha viddhi tAnvenasaMbhavAn  ||1-5-20

tataH punarmahAtmAnaH pANiM venasya dakShiNam |
araNImiva saMrabdhA mamanthuste maharShayaH  ||1-5-21

pR^ithustasmAtsamuttasthau karAjjvalanasaMnibhaH |
dIpyamAnaH svavapuShA sAkShAdagniriva jvalan ||1-5-22

sa dhanvI kavachI jAtaH pR^ithureva mahAyashAH |
AdyamAjagavaM nAma dhanurgR^ihya mahAravam |
sharAMshcha divyAnrakShArthaM kavachaM cha mahAprabham ||1-5-23

tasmi~njAte.atha bhUtAni samprahR^iShTAni sarvashaH |
samApeturmahArAja venashcha tridivaM gataH ||1-5-24

samutpannena kauravya satputreNa mahAtmanA |
trAtaH sa puruShavyAghra punnAmno narakAttadA ||1-5-25

taM samudrAshcha nadyashcha ratnAnyAdAya sarvashaH |
toyAni chAbhiShekArthaM sarva evopatasthire ||1-5-26

pitAmahashcha bhagavAndevairA~NgirasaiH saha |
sthAvarANi cha bhUtAni ja~NgamAni tathaiva cha ||1-5-27

samAgamya tadA vainyamabhyaShi~nchannarAdhipam |
mahatA rAjarAjyena prajApAlaM mahAdyutim  ||1-5-28

so.abhiShikto mahAtejA vidhivaddharmakovidaiH |
AdirAjye tadA rAj~nAM pR^ithurvainyaH pratApavAn ||1-5-29

pitrA.apara~njitAstasya prajAstenAnura~njitAH |
anurAgAttatastasya nAma rAjetyajAyata ||1-5-30

Apastastambhire chAsya samudramabhiyAsyataH |
parvatAshcha dadurmArgaM dhvajabha~Ngashcha nAbhavat ||1-5-31

akR^iShTapachyA pR^ithivI sidhyantyannAni chintayA |
sarvakAmadughA gAvaH puTake puTake madhu ||1-5-32

etasminneva kAle tu yaj~ne paitAmahe shubhe |
sUtaH sUtyAM samutpannaH sautye.ahani mahAmatiH ||1-5-33

tasminneva mahAyaj~ne jaj~ne prAj~no.atha mAgadhaH |
pR^ithoH stavArthaM tau tatra samAhUtau surarShibhiH ||1-5-34

tAvUchurR^iShayaH sarve stUyatAmeSha pArthivaH |
karmaistadanurUpaM vAM pAtraM chAyaM narAdhipaH ||1-5-35

tAvUchatustadA sarvAMstAnR^iShIn sUtamAgadhau |
AvAM devAnR^iShIMshchaiva prINayAvaH svakarmabhiH ||1-5-36

na chAsya vidmo vai karma na tathA lakShaNaM yashaH |
stotraM yenAsya kuryAva rAj~nastejasvino dvijAH ||1-5-37

R^iShibhistau niyuktau cha bhaviShyaiH stUyatAmiti |
yAni karmANi kR^itavAnpR^ithuH pashchAnmahAbalaH ||1-5-38

satyavAgdAnashIlo.ayaM satyasandho nareshvaraH |
shrImA~njaitraH kShamAshIlo vikrAnto duShTashAsanaH ||1-5-39

dharmaj~nashcha kR^itaj~nashcha dayAvAnpriyabhAShaNaH |
mAnyo mAnayitA yajvA brahmaNyaH satyasa~NgaraH ||1-5-40

shamaH shAntashcha nirato vyavahArasthito nR^ipaH |
tataH prabhR^iti  lokeShu  staveShu janamejaya |
AshIrvAdAH prayujyante sUtamAgadhabandibhiH || 1-5-41

tayoH stavaistaiH suprItaH pR^ithuH prAdAtprajeshvaraH |
anUpadeshaM sUtAya magadhAnmAgadhAya cha ||1-5-42

taM dR^iShTvA paramaprItAH prajAH prAhurmaharShayaH |
vR^ittInAmeSha vo dAtA bhaviShyati janeshvaraH ||1-5-43

tato vainyaM mahArAja prajAH samabhidudruvuH |
tvaM no vR^ittiM vidhatsveti maharShivachanAttadA ||1-5-44

so.abhidrutaH prajAbhistu prajAhitachikIrShayA |
dhanurgR^ihya pR^iShatkAMshcha pR^ithivImArddayadbalI ||1-5-45

tato vainyabhayatrastA gaurbhUtvA prAdravanmahI |
tAM pR^ithurdhanurAdAya dravantImanvadhAvata ||1-5-46

sA lokAnbrahmalokAdIngatvA vainyabhayAttadA |
pradadarshAgrato vainyaM pragR^ihItasharAsanam ||1-5-47

jvaladbhirnishitairbANairdIptatejasamachyutam |
mahAyogaM mahAtmAnaM durdharShamamarairapi ||1-5-48

alabhantI tu sA trANaM vainyamevAnvapadyata |
kR^itA~njalipuTA bhUtvA pUjyA lokaistribhiH sadA ||1-5-49

uvAcha vainyaM nAdharmyaM strIvadhaM kartumarhasi |
kathaM dhArayitA chAsi prajA rAjan vinA mayA ||1-5-50

mayi lokAH sthitA rAjan mayedaM dhAryate jagat |
madvinAshe vinashyeyuH prajAH pArthiva viddhi tat ||1-5-51

na tvamarhasi mAM hantuM shreyashchettvaM chikIrShasi |
prajAnAM pR^ithivIpAla shR^iNu chedaM vacho mama ||1-5-52

upAyataH samArabdhAH sarve sidhyantyupakramAH |
upAyaM pashya yena tvaM dhArayethAH prajA nR^ipa ||1-5-53

hatvApi mAM na shaktastvaM prajA dhArayituM nR^ipa |
anubhUtA bhaviShyAmi yachCha kopaM mahAdyute ||1-5-54

avadhyAscha striyaH prAhustiryagyonigateShvapi |
sattveShu pR^ithivIpAla na dharmaM tyaktumarhasi ||1-5-55

evaM bahuvidhaM vAkyaM shrutvA rAjA mahAmanAH |
kopaM nigR^ihya dharmAtmA vasudhAmidamabravIt ||1-5-56

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi pR^ithUpAkhyAne
pa~nchamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்