Thursday 20 February 2020

மருதுத்பத்திகத²னம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 03

த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

மருதுத்பத்திகத²னம்ஜனமேஜய உவாச
தே³வானாம் தா³னவானாம் ச க³ந்த⁴ர்வோரக³ரக்ஷஸாம் |
உத்பத்திம் விஸ்தரேணேமாம் வைஸ²ம்பாயன கீர்தய ||1-3-1

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ப்ரஜா꞉ ஸ்ருஜேதி வ்யாதி³ஷ்ட꞉ பூர்வம் த³க்ஷ꞉ ஸ்வயம்பு⁴வா |
யதா² ஸஸர்ஜ பூ⁴தானி ததா² ஸ்²ருணு மஹீபதே ||1-3-2

மானஸான்யேவ பூ⁴தானி பூர்வமேவாஸ்ருஜத்ப்ரபு⁴꞉ |
ருஷீந்தே³வான்ஸக³ந்த⁴ர்வானஸுரானத² ராக்ஷஸான் |
யக்ஷபூ⁴தபிஸா²சாம்ஸ்²ச வய꞉ பஸு²ஸரீஸ்ரூபான் ||1-3-3

யதா³ஸ்ய தாஸ்து மானஸ்யோ ந வ்யவர்த⁴ந்த வை ப்ரஜா꞉ |
அபத்⁴யாதா ப⁴க³வதா மஹாதே³வேன தீ⁴மதா ||1-3-4

தத꞉ ஸஞ்சிந்த்ய து புன꞉ ப்ரஜாஹேதோ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஸ மைது²னேன த⁴ர்மேண ஸிஸ்ருக்ஷுர்விவிதா⁴꞉ ப்ரஜா꞉ |1-3-5|அஸிக்னீமாவஹத்பத்னீம் வீரணஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
ஸுதாம் ஸுதபஸா யுக்தாம் மஹதீம் லோகதா⁴ரிணீம் ||1-3-6

அத² புத்ரஸஹஸ்ராணி வீரண்யாம் பஞ்ச வீர்யவான் |
அஸிக்ன்யாம் ஜனயாமாஸ த³க்ஷ ஏவ ப்ரஜாபதி꞉ || 1-3-7

தாம்ஸ்து த்³ருஷ்ட்வா மஹாபா⁴கா³ன்ஸம்விவர்த⁴யிஷூன்ப்ரஜா꞉ |
தே³வர்ஷி꞉ ப்ரியஸம்வாதோ³ நாரத³꞉ ப்ராப்³ரவீதி³த³ம் |
நாஸா²ய வசனம் தேஷாம் ஸா²பாயைவாத்மனஸ்ததா² ||1-3-8

யம் கஸ்²யப꞉ ஸுதவரம் பரமேஷ்டீ² வ்யஜீஜனத் |
த³க்ஷஸ்ய வை து³ஹிதரி த³க்ஷஸா²பப⁴யான்முனி꞉ ||1-3-9

பூர்வம் ஸ ஹி ஸமுத்பன்னோ நாரத³꞉ பரமேஷ்டி²னா |
அஸிக்ன்யாமத² வீரண்யாம் பூ⁴யோ தே³வர்ஷிஸத்தம꞉ |
தம் பூ⁴யோ ஜனயாமாஸ பிதேவ முனிபுங்க³வம் ||1-3-10

தேன த³க்ஷஸ்ய புத்ரா வை ஹர்யஸ்²வா இதி விஸ்²ருதா꞉ |
நிர்மத்²ய நாஸி²தா꞉ ஸர்வே விதி⁴னா ச ந ஸம்ஸ²ய꞉ ||1-3-11

தஸ்யோத்³யதஸ்ததா³ த³க்ஷோ நாஸா²யாமிதவிக்ரம꞉ |
மஹர்ஷீன்புரத꞉ க்ருத்வா யாசித꞉ பரமேஷ்டி²னா || 1-3-12

ததோ(அ)பி⁴ஸந்தி⁴ம் சக்ருஸ்தே த³க்ஷஸ்து பரமேஷ்டி²னா |
கன்யாயாம் நாரதோ³ மஹ்யம் தவ புத்ரோ ப⁴வேதி³தி ||1-3-13

ததோ த³க்ஷஸ்து தாம் ப்ராதா³த்கன்யாம் வை பரமேஷ்டி²னே |
ஸ தஸ்யாம் நாரதோ³ ஜஜ்ஞே த³க்ஷஸா²பப⁴யாத்³ருஷி꞉ ||1-3-14

ஜனமேஜய உவாச
கத²ம் வினாஸி²தா꞉ புத்ரா நாரதே³ன மஹர்ஷிணா |
ப்ரஜாபதேர்த்³விஜஸ்²ரேஷ்ட² ஸ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ||1-3-15

வைஸ²ம்பாயன உவாச
த³க்ஷஸ்ய புத்ரா ஹர்யஸ்²வா விவர்த⁴யிஷவ꞉ ப்ரஜா꞉ |
ஸமாக³தா மஹாவீர்யா நாரத³ஸ்தானுவாச ஹ ||1-3-16

பா³லிஸா² ப³த யூயம் வை நாஸ்யா ஜானீத வை பு⁴வ꞉ |
ப்ரமாணம் ஸ்ரஷ்டுகாமா꞉ ஸ்த² ப்ரஜா꞉ ப்ராசேதஸாத்மஜா꞉ |
அந்தரூர்த்⁴வமத⁴ஸ்²சைவ கத²ம் ஸ்ரக்ஷ்யத² வை ப்ரஜா꞉ ||1-3-17

தே து தத்³வசனம் ஸ்²ருத்வா ப்ரயாதா꞉ ஸர்வதோதி³ஸ²ம் |
ப்ரமாணம் த்³ரஷ்டுகாமாஸ்தே க³தா꞉ ப்ராசேதஸாத்மஜா꞉ ||1-3-18

வாயோரனஸ²னம் ப்ராப்ய க³தாஸ்தே வை பராப⁴வம் |
அத்³யாபி ந நிவர்தந்தே ஸமுத்³ரேப்⁴ய இவாபகா³꞉ ||1-3-19

ஹர்யஸ்²வேஷ்வத² நஷ்டேஷு த³க்ஷ꞉ ப்ராசேதஸ꞉ புன꞉ |
வைரிண்யாமேவ புத்ராணாம் ஸஹஸ்ரமஸ்ருஜத்ப்ரபு⁴꞉ ||1-3-20

விவர்த⁴யிஷவஸ்தே து ஸ²ப³லாஸ்²வா꞉ ப்ரஜாஸ்ததா³ |
பூர்வோக்தம் வசனம் தாத நாரதே³னைவ நோதி³தா꞉ ||1-3-21

அன்யோன்யமூசுஸ்தே ஸர்வே ஸம்யகா³ஹ மஹாமுனி꞉ |
ப்⁴ராத்ரூணாம் பத³வீம் ஜ்ஞாதும் க³ந்தவ்யம் நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ ||1-3-22

ஜ்ஞாத்வா ப்ரமாணம் ப்ருத்²வ்யாஸ்²ச ஸுக²ம் ஸ்ரக்ஷ்யாமஹே ப்ரஜா꞉ |
ஏகாக்³ரா꞉ ஸ்வஸ்த²மனஸா யதா²வத³னுபூர்வஸ²꞉ ||1-3-23

தே(அ)பி தேனைவ மார்கே³ண ப்ரயாதா꞉ ஸர்வதோதி³ஸ²ம் |
அத்³யாபி ந நிவர்தந்தே ஸமுத்³ரேப்⁴ய இவாபகா³꞉ ||1-3-24

நஷ்டேSஉ ஸ²ப³லாஸ்²வேSஉ த³க்ஷ க்ருத்³தோ⁴(அ)வத³த்³வcஅ꞉ |
நாரத³ம் நாஸ²மேஹீதி க³ர்ப⁴வாஸம் வஸேதி ச ||1-3-25

ததா³ ப்ரப்⁴ருதி வை ப்⁴ராதா ப்⁴ராதுரன்வேஷணம் ந்ருப |
ப்ரயாதோ நஸ்²யதி க்ஷிப்ரம் தன்ன கார்யம் விபஸ்²சிதா ||1-3-26

தாம்ஸ்²சாபி நஷ்டான் விஜ்ஞாய புத்ராந்த³க்ஷ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஷஷ்டிம் பூ⁴யோ(அ)ஸ்ருஜத்கன்யா வீரண்யாமிதி ந꞉ ஸ்²ருதம் ||1-3-27

தாஸ்ததா³ ப்ரதிஜக்³ராஹ பா⁴ர்யார்த²ம் கஸ்²யப꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ஸோமோ த⁴ர்மஸ்²ச கௌரவ்ய ததை²வான்யே மஹர்ஷய꞉ ||1-3-28

த³தௌ³ ஸ த³ஸ² த⁴ர்மாய கஸ்²யபாய த்ரயோத³ஸ² |
ஸப்தவிம்ஸ²திம் ஸோமாய சதஸ்ரோ(அ)ரிஷ்டனேமினே ||1-3-29

த்³வே சைவ ப்⁴ருகு³புத்ராய த்³வே சைவாங்கி³ரஸே ததா² |
த்³வே க்ருஸா²ஸ்²வாய விது³ஷே தாஸாம் நாமானி மே ஸ்²ருணு ||1-3-30

அருந்த⁴தீ வஸுர்யாமீ லம்பா³ பா⁴னுர்மருத்வதீ |
ஸங்கல்பா ச முஹூர்தா ச ஸாத்⁴யா விஸ்²வா ச பா⁴ரத |
த⁴ர்மபத்ன்யோ த³ஸ² த்வேதாஸ்தாஸ்வபத்யானி மே ஸ்²ர்ருணு ||1-3-31

விஸ்²வேதே³வாஸ்²ச விஸ்²வாயா꞉ ஸாத்⁴யான்ஸாத்⁴யா வ்யஜாயத |
மருத்வத்யாம் மருத்வந்தோ வஸோஸ்து வஸவஸ்ததா² ||1-3-32

பா⁴னோஸ்து பா⁴னவஸ்தாத முஹூர்தாயா முஹூர்தஜா꞉ ||1-3-33

லம்பா³யாஸ்²சைவ கோ⁴ஷோ(அ)த² நாக³வீதீ² ச யாமிஜா |
ப்ருதி²வீவிஷயம் ஸர்வமருந்த⁴த்யாம் வ்யஜாயத ||1-3-34

ஸங்கல்பாயாஸ்து ஸர்வாத்மா ஜஜ்ஞே ஸங்கல்ப ஏவ ஹி |
நாக³வீத்²யாஸ்²ச யாமின்யா வ்ருஷலம்பா³ வ்யஜாயத ||1-3-35

யா ராஜன்ஸோமபத்ன்யஸ்து த³க்ஷ꞉ ப்ராசேதஸோ த³தௌ³ |
ஸர்வா நக்ஷத்ரனாம்ன்யஸ்தா ஜ்யோதிஷே பரிகீர்திதா꞉ ||1-3-36

யே த்வன்யே க்²யாதிமந்தோ வை தே³வா ஜ்யோதி꞉ புரோக³மா꞉ |
வஸவோ(அ)ஷ்டௌ ஸமாக்²யாதாஸ்தேஷாம் வக்ஷ்யாமி விஸ்தரம் ||1-3-37

ஆபோ த்⁴ருவஸ்²ச ஸோமஸ்²ச த⁴ரஸ்²சைவானிலானலௌ |
ப்ரத்யூஷஸ்²ச ப்ரபா⁴ஸஸ்²ச வஸவோ நாமபி⁴꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ||1-3-38

ஆபஸ்ய புத்ரோ வைதண்ட்³ய꞉ ஸ்²ரம꞉ ஸ்²ராந்தோ முனிஸ்ததா² |
த்⁴ருவஸ்ய புத்ரோ ப⁴க³வான்காலோ லோகப்ரகாலன꞉ ||1-3-39

ஸோமஸ்ய ப⁴க³வான்வர்சா வர்சஸ்வீ யேன ஜாயதே |
த⁴ரஸ்ய புத்ரோ த்³ரவிணோ ஹுதஹவ்யவஹஸ்ததா² |
மனோஹராயா꞉ ஸி²ஸி²ர꞉ ப்ராணோ(அ)த² ரமணஸ்ததா² ||1-3-40

அனிலஸ்ய ஸி²வா பா⁴ர்யா தஸ்யா꞉ புத்ரோ மனோஜவ꞉ |
அவிஜ்ஞாதக³திஸ்²சைவ த்³வௌ புத்ராவனிலஸ்ய து ||1-3-41

அக்³னிபுத்ர꞉ குமாரஸ்து ஸ²ரஸ்தம்பே³ ஸ்²ரியான்வித꞉ |
தஸ்ய ஸா²கோ² விஸா²க²ஸ்²ச நைக³மேயஸ்²ச ப்ருஷ்ட²ஜா꞉ ||1-3-42

அபத்யம் க்ருத்திகானாம் து கார்த்திகேய இதி ஸ்ம்ருத꞉ |
ஸ்கந்த³꞉ ஸனத்குமாரஸ்²ச ஸ்ருSட꞉ பாதே³ன தேஜஸ꞉ ||1-3-43

ப்ரத்யூஷஸ்ய விது³꞉ புத்ர ருSடிம் நாம்னா ச தே³வலம் |
த்³வௌ புத்ரௌ தே³வலஸ்யாபி க்ஷமாவந்தௌ தபஸ்வினௌ ||1-3-44

ப்³ருஹஸ்பதேஸ்து ப⁴கி³னீ வரஸ்த்ரீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ |
யோக³ஸித்³தா⁴ ஜக³த்க்ருத்ஸ்னமஸக்தா விசசார ஹ ||1-3-45

ப்ரபா⁴ஸஸ்ய ச ஸா பா⁴ர்யா வஸூனாமஷ்டமஸ்ய ச |
விஸ்²வகர்மா மஹாபா⁴க³ஸ்தஸ்யாம் ஜஜ்ஞே ப்ரஜாபதி꞉ ||1-3-46

கர்தா ஸி²ல்பஸஹஸ்ராணாம் த்ரித³ஸா²னாம் ச வார்த⁴கி꞉ |
பூ⁴ஷணானாம் ச ஸர்வேஷாம் கர்தா ஸி²ல்பவதாம் வர꞉ ||1-3-47

ய꞉ ஸர்வாஸாம் விமானானி தே³வதானாம் சகார ஹ |
மானுஷ்யாஸ்²சோபஜீவந்தி யஸ்ய ஸி²ல்பம் மஹாத்மன꞉ ||1-3-48

ஸுரபீ⁴ கஸ்²யபாத்³ருத்³ரானேகாத³ஸ² வினிர்மமே |
மஹாதே³வப்ரஸாதே³ன தபஸா பா⁴விதா ஸதீ ||1-3-49

அஜைகபாத³ஹிர்பு³த்⁴ன்யஸ்த்வஷ்டா ருத்³ராஸ்²ச பா⁴ரத |
த்வஷ்டுஸ்²சைவாத்மஜ꞉ ஸ்²ரீமான்விஸ்²வரூபோ மஹாயஸா²꞉ ||1-3-50

ஹரஸ்²ச ப³ஹுரூபஸ்²ச த்ர்யம்ப³கஸ்²சாபராஜித꞉ |
வ்ருஷாகபிஸ்²ச ஸ²ம்பு⁴ஸ்²ச கபர்தீ³ ரேவதஸ்ததா² ||1-3-51

ம்ருக³வ்யாத⁴ஸ்²ச ஸர்பஸ்²ச கபாலீ ச விஸா²ம்பதே |
ஏகாத³ஸை²தே கதி²தா ருத்³ராஸ்த்ரிபு⁴வனேஸ்²வரா꞉ ||1-3-52

ஸ²தம் த்வேவம் ஸமாக்²யாதம் ருத்³ராணாமமிதௌஜஸாம் |
புராணே ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² யைர்வ்யாப்தா꞉ ஸசராசரா꞉ ||1-3-53

லோகா ப⁴ரதஸா²ர்தூ³ல கஸ்²யபஸ்ய நிபோ³த⁴ மே |
அதி³திர்தி³திர்த³னுஸ்²சைவ அரிஷ்டா ஸுரஸா க²ஸா² ||1-3-54

ஸுரபி⁴ர்வினதா சைவ தாம்ரா க்ரோத⁴வஸா² இரா |
கத்³ருர்முனிஸ்²ச ராஜேந்த்³ர தாஸ்வபத்யானி மே ஸ்²ருணு ||1-3-55

பூர்வமன்வந்தரே ஸ்²ரேஷ்டா² த்³வாத³ஸா²ஸன்ஸுரோத்தமா꞉ |
துஷிதா நாம தே(அ)ன்யோன்யமூசுர்வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே ||1-3-56

உபஸ்தி²தே(அ)தியஸ²ஸி சாக்ஷுஷஸ்யாந்தரே மனோ꞉ |
ஹிதார்த²ம் ஸர்வஸத்த்வானாம் ஸமாக³ம்ய பரஸ்பரம் ||1-3-57

ஆக³ச்ச²த த்³ருதம் தே³வா அதி³திம் ஸம்ப்ரவிஸ்²ய வை |
மன்வந்தரே ப்ரஸூயாமஸ்தன்ன꞉ ஸ்²ரேயோ ப⁴விஷ்யதி ||1-3-58

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஏவமுக்த்வா து தே ஸர்வம் சாக்ஷுஷஸ்யாந்தரே மனோ꞉ |
மாரீசாத்கஸ்²யபாஜ்ஜாதாஸ்தே(அ)தி³த்யா த³க்ஷகன்யயா ||1-3-59

தத்ர விஷ்ணுஸ்²ச ஸ²க்ரஸ்²ச ஜஜ்ஞாதே புனரேவ ஹி |
அர்யமா சைவ தா⁴தா ச த்வஷ்டா பூஷா ச பா⁴ரத ||1-3-60

விவஸ்வான் ஸவிதா சைவ மித்ரோ வருண ஏவ ச |
அம்ஸோ² ப⁴க³ஸ்²சாதிதேஜா ஆதி³த்யா த்³வாத³ஸ² ஸ்ம்ருதா꞉ ||1-3-61

சாக்ஷுSஅஸ்யாந்தரே பூர்வமாஸன்யே துSஇதா꞉ ஸுரா꞉ |
வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே தே வை ஆதி³த்யா த்³வாத³ஸ² ஸ்ம்ருதா꞉ ||1-3-62

ஸப்தவிம்ஸ²திர்யா꞉ ப்ரோக்தா꞉ ஸோமபத்ன்யோ(அ)த² ஸுவ்ரதா꞉ |
தாஸாமபத்யான்யப⁴வந்தீ³ப்தான்யமிததேஜஸாம் ||1-3-63

அரிஷ்டனேமிபத்னீனாமபத்யானீஹ ஷோட³ஸ² |
ப³ஹுபுத்ரஸ்ய விது³ஷஸ்²சதஸ்ரோ வித்³யுத꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ||1-3-64

ப்ரத்யங்கி³ரஸஜா꞉ ஸ்²ரேஷ்டா² ருசோ ப்³ரஹ்மர்ஷிஸத்க்ருதா꞉ |
க்ருஸா²ஸ்²வஸ்ய து ராஜர்ஷேர்தே³வப்ரஹரணானி ச ||1-3-65

ஏதே யுக³ஸஹஸ்ராந்தே ஜாயந்தே புனரேவ ஹ |
ஸர்வதே³வக³ணாஸ்தாத த்ரயஸ்த்ரிம்ஸ²த்து காமஜா꞉ ||1-3-66

தேஷாமபி ச ராஜேந்த்³ர நிரோதோ⁴த்பத்திருச்யதே ||1-3-67

யதா² ஸூர்யஸ்ய க³க³னே உத³யாஸ்தமனே இஹ |
ஏவம் தே³வனிகாயாஸ்தே ஸம்ப⁴வந்தி யுகே³ யுகே³ ||1-3-68

தி³த்யா꞉ புத்ரத்³வயம் ஜஜ்ஞே கஸ்²யபாதி³தி ந꞉ ஸ்²ருதம் |
ஹிரண்யகஸி²புஸ்²சைவ ஹிரண்யாக்ஷஸ்²ச வீர்யவான் ||1-3-69

ஸிம்ஹிகா சாப⁴வத்கன்யா விப்ரசித்தே꞉ பரிக்³ரஹ꞉ |
ஸைம்ஹிகேயா இதி க்²யாதாஸ்தஸ்யா꞉ புத்ரா மஹாப³லா꞉ |
க³ணைஸ்²ச ஸஹ ராஜேந்த்³ர த³ஸ²ஸாஹஸ்ரமுச்யதே ||1-3-70

தேஷாம் புத்ராஸ்²ச பௌத்ராஸ்²ச ஸ²தஸோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஸ²꞉ |
அஸங்க்²யாதா மஹாபா³ஹோ ஹிரண்யகஸி²போ꞉ ஸ்²ருணு ||1-3-71

ஹிரண்யகஸி²போ꞉ புத்ராஸ்²சத்வார꞉ ப்ரதி²தௌஜஸ꞉ |
அனுஹ்ராத³ஸ்²ச ஹ்ராத³ஸ்²ச ப்ரஹ்ராத³ஸ்²சைவ வீர்யவான் ||1-3-72

ஸம்ஹ்ராத³ஸ்²ச சதுர்தோ²(அ)பூ⁴த்³த்⁴ராத³புத்ரோ ஹ்ரத³ஸ்ததா² |
ஸம்ஹ்ராத³புத்ர꞉ ஸுந்த³ஸ்²ச நிஸுந்த³ஸ்தாவுபௌ⁴ ஸ்ம்ருதௌ ||1-3-73

அனுஹ்ராத³ஸுதௌ ஹ்யாயு꞉ ஸி²பி³காலஸ்ததை²வ ஹ |
விரோசனஸ்²ச ப்ராஹ்ராதி³ர்ப³லிர்ஜஜ்ஞே விரோசனாத் ||1-3-74

ப³லே꞉ புத்ரஸ²தம் த்வாஸீத்³பா³ணஜ்யேஷ்ட²ம் நராதி⁴ப |
த்⁴ருதராஷ்ட்ரஸ்²ச ஸூர்யஸ்²ச சந்த்³ரமாஸ்²சேந்த்³ரதாபன꞉ ||1-3-75

கும்ப⁴னாபோ⁴ க³ர்த³பா⁴க்ஷ꞉ குக்ஷிரித்யேவமாத³ய꞉ |
பா³ணஸ்தேஷாமதிப³லோ ஜ்யேஷ்ட²꞉ பஸு²பதே꞉ ப்ரிய꞉ ||1-3-76

புராகல்பே து பா³ணேன ப்ரஸாத்³யோமாபதிம் ப்ரபு⁴ம் |
பார்ஸ்²வதோ விஹரிஷ்யாமி இத்யேவம் யாசிதோ வர꞉ ||1-3-77

பா³ணஸ்ய சேந்த்³ரத³மனோ லோஹித்யாமுத³பத்³யத |
க³ணாஸ்ததா²ஸுரா ராஜஞ்ஸ்ச²தஸாஹஸ்ரஸம்மிதா꞉ ||1-3-78

ஹிரண்யாக்ஷஸுதா꞉ பஞ்ச வித்³வாம்ஸ꞉ ஸுமஹாப³லா꞉ |
ஜ²ர்ஜ²ர꞉ ஸ²குனிஸ்²சைவ பூ⁴தஸந்தாபனஸ்ததா² |
மஹானாப⁴ஸ்²ச விக்ராந்த꞉ காலனாப⁴ஸ்ததை²வ ச ||1-3-79

அப⁴வந்த³னுபுத்ராஸ்²ச ஸ²தம் தீவ்ரபராக்ரமா꞉
தபஸ்வினோ மஹாவீர்யா꞉ ப்ராதா⁴ன்யேன நிபோ³த⁴ தான் ||1-3-80

த்³விமூர்தா⁴ ஸ²குனிஸ்²சைவ ததா² ஸ²ங்குஸி²ரா விபு⁴꞉ |
ஸ²ங்குகர்ணோ விராத⁴ஸ்²ச க³வேஷ்டீ² து³ந்து⁴பி⁴ஸ்ததா²
அயோமுக²꞉ ஸ²ம்ப³ரஸ்²ச கபிலோ வாமனஸ்ததா² |1-3-81

மரீசிர்மக⁴வாம்ஸ்²சைவ இரா ஸ²ங்குஸி²ரா வ்ருக꞉ |
விக்ஷோப⁴ணஸ்²ச கேதுஸ்²ச கேதுவீர்யஸ²தஹ்ரதௌ³ ||1-3-82

இந்த்³ரஜித்ஸத்யஜிச்சைவ வஜ்ரனாப⁴ஸ்ததை²வ ச |
மஹானாப⁴ஸ்²ச விக்ராந்த꞉ காலனாப⁴ஸ்ததை²வ ச ||1-3-83

ஏகசக்ரோ மஹாபா³ஹுஸ்தாரகஸ்²ச மஹாப³ல꞉ |
வைஸ்²வானர꞉ புலோமா ச வித்³ராவணமஹாஸுரௌ ||1-3-84

ஸ்வர்பா⁴னுர்வ்ருஷபர்வா ச துஹுண்ட³ஸ்²ச மஹாஸுர꞉ |
ஸூக்ஷ்மஸ்²சைவாதிசந்த்³ரஸ்²ச ஊர்ணனாபோ⁴ மஹகி³ரி꞉ ||1-3-85

அஸிலோமா ச கேஸீ² ச ஸ²ட²ஸ்²ச ப³லகோ மத³꞉ |
ததா² க³க³னமூர்தா⁴ ச கும்ப⁴னாபோ⁴ மஹாஸுர꞉ ||1-3-86

ப்ரமதோ³ மயஸ்²ச குபதோ² ஹயக்³ரீவஸ்²ச வீர்யவான் |
வைஸ்ருப꞉ ஸவிரூபாக்ஷ꞉ ஸுபதோ²(அ)த² ஹராஹரௌ ||1-3-87

ஹிரண்யகஸி²புஸ்²சைவ ஸ²தமாயுஸ்²ச ஸ²ம்ப³ர꞉ |
ஸ²ரப⁴꞉ ஸ²லப⁴ஸ்²சைவ விப்ரசித்திஸ்²ச வீர்யவான் ||1-3-88

ஏதே ஸர்வே த³னோ꞉ புத்ரா꞉ கஸ்²யபாத³பி⁴ஜஜ்ஞிரே |
விப்ரசித்திப்ரதா⁴னாஸ்தே தா³னவா꞉ ஸுமஹாப³லா꞉ ||1-3-89

ஏதேஷாம் யத³பத்யம் து தன்ன ஸ²க்யம் நராதி⁴ப |
ப்ரஸங்க்²யாதும் மஹீபால புத்ரபௌத்ராத்³யனந்தகம் ||1-3-90

ஸ்வர்பா⁴னோஸ்து ப்ரபா⁴ கன்யா புலோம்னஸ்²ச ஸுதாத்ரயம் |
உபதா³னவீ ஹயஸி²ரா꞉ ஸ²ர்மிஷ்டா² வார்ஷபர்வணீ ||1-3-91

புலோமா காலிகா சைவ வைஸ்²வானரஸுதே உபே⁴ |
ப³ஹ்வபத்யே மஹாவீர்யே மாரீசேஸ்து பரிக்³ரஹ꞉ ||1-3-92

தயோ꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிம் தா³னவனந்த³னான்
சதுர்த³ஸ²ஸ²தானந்யான்ஹிரண்யபுரவாஸின꞉ ||1-3-93

மாரீசிர்ஜனயாமாஸ மஹதா தபஸான்வித꞉ |
பௌலோமா꞉ காலகேயாஸ்²ச தா³னவாஸ்தே மஹாப³லா꞉ ||1-3-94

அவத்⁴யா தே³வதானாம் ச ஹிரண்யபுரவாஸின꞉ |
க்ருதா꞉ பிதாமஹேனாஜௌ நிஹதா꞉ ஸவ்யஸாசினா ||1-3-95

ப்ரபா⁴யா நஹுஸ²꞉ புத்ர꞉ ஸ்ருஞ்ஜயஸ்²ச ஸ²சீஸுத꞉ |
பூரும் ஜஜ்ஞே(அ)த² ஸ²ர்மிSடா² து³Sயந்தமுபதா³னவீ ||1-3-96

ததோ(அ)பரே மஹாவீர்யா தா³னவாஸ்த்வதிதா³ருணா꞉ |
ஸிம்ஹிகாயாமதோ²த்பன்னா விப்ரசித்தே꞉ ஸுதாஸ்ததா³ ||1-3-97

தை³த்யதா³னவஸம்யோகா³ஜ்ஜாதாஸ்தீவ்ரபராக்ரமா꞉ |
ஸைம்ஹிகேயா இதி க்²யாதாஸ்த்ரயோத³ஸ² மஹாப³லா꞉ ||1-3-98

வ்யம்ஸ²꞉ ஸ²ல்யஸ்²ச ப³லினௌ நப⁴ஸ்²சைவ மஹாப³ல꞉ |
வாதாபிர்னமுசிஸ்²சைவ இல்வல꞉ க²ஸ்ருமஸ்ததா² ||1-3-99

அஞ்ஜிகோ நரகஸ்²சைவ காலனாப⁴ஸ்ததை²வ ச |
ஸு²க꞉ போதரணஸ்²சைவ வஜ்ரனாப⁴ஸ்²ச வீர்யவான் ||1-3-100

ராஹுர்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்து தேSஆம் வை ஸூர்யசந்த்³ரவிமர்த³ன꞉ |
மூகஸ்²சைவ துஹுண்ட³ஸ்²ச ஹ்ராத³புத்ரௌ ப³பூ⁴வது꞉ ||1-3-101

மாரீச꞉ ஸுந்த³புத்ரஸ்²ச தாட³காயாம் வ்யஜாயத |
ஸி²வமாணஸ்ததா² சைவ ஸுரகல்பஸ்²ச வீர்யவாண் || 1-3-102

ஏதே வை தா³னவா꞉ ஸ்²ரேஷ்டா² த³னுவம்ஸ²விவர்த⁴னா꞉ |
தேஷாம் புத்ராஸ்²ச பௌத்ராஸ்²ச ஸ²தஸோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஸ²꞉ ||1-3-103

ஸம்ஹ்ராத³ஸ்ய து தை³த்யஸ்ய நிவாதகவசா꞉ குலே |
ஸமுத்பன்னா꞉ ஸுதபஸா மஹாந்தோ பா⁴விதாத்மன꞉ ||1-3-104

திஸ்ர꞉ கோட்ய꞉ ஸுதாஸ்தேஷாம் மணிமத்யாம் நிவாஸினாம்
அஸ்²வானுஷ்ட்ரான் அம்ஹா பா⁴ஸீ பா⁴ஸான் தே(அ)ப்யவத்⁴யாஸ்து தே³வானாமர்ஜுனேன நிபாதிதா꞉ ||1-3-105

ஷட்ஸுதா꞉ ஸுமஹாஸத்த்வாஸ்தாம்ராயா꞉ பரிகீர்திதா꞉
காகீ ஸ்²யேனீ ச பா⁴ஸீ ச ஸுக்³ரீவீ ஸு²சி க்³ருத்⁴ரிகா ||1-3-106

காகீ காகானஜனயது³லூஃகீ² ப்ரத்யுலூககான் |
ஸ்²யேனீ ஸ்²யேனாம்ஸ்ததா² பா⁴ஸீ பா⁴ஸான்க்³ருத்⁴ராம்ஸ்²ச க்³ருத்⁴ர்யபி ||1-3-107

ஸு²சிரௌத³கான்பக்ஷிக³ணான்ஸுக்³ரீவீ து பரந்தப |
அஸ்²வானுஷ்ட்ரான்க³ர்த³பா⁴ம்ஸ்²ச தாம்ராவம்ஸ²꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ||1-3-108

வினதாயாஸ்து புத்ரௌ த்³வாவருணோ க³ருட³ஸ்ததா² |
ஸுபர்ண꞉ பததாம் ஸ்²ரேஷ்டோ² தா³ருண꞉ ஸ்வேன கர்மணா ||1-3-109

ஸுரஸாயா꞉ ஸஹஸ்ரம் து ஸர்பாணாமமிதௌஜஸாம் |
அனேகஸி²ரஸாம் தாத கே²சராணாம் மஹாத்மனாம் ||1-3-110

காத்³ரவேயாஸ்²ச ப³லின꞉ ஸஹஸ்ரமமிதௌஜஸ꞉ |
ஸுபர்ணவஸ²கா³ நாகா³ ஜஜ்ஞிரே(அ)னேகமஸ்தகா꞉ ||1-3-111

தேஷாம் ப்ரதா⁴னா꞉ ஸததம் ஸே²ஷவாஸுகிதக்ஷகா꞉ |
ஐராவதோ மஹாபத்³ம꞉ கம்ப³லாஸ்²வதராவுபௌ⁴ ||1-3-112

ஏலாபத்ரஸ்ததா² ஸ²ங்க²꞉ கர்கோடகத⁴னஞ்ஜயௌ |
மஹானீலமஹாகர்ணௌ த்⁴ருதராஷ்ட்ரப³லாஹகௌ ||1-3-113

குஹர꞉ புஷ்பத³ம்ஷ்ட்ரஸ்²ச து³ர்முக²꞉ ஸுமுக²ஸ்ததா² |
ஸ²ங்க²ஸ்²ச ஸ²ங்க²பாலஸ்²ச கபிலோ வாமனஸ்ததா² ||1-3-114

நஹுஷ꞉ ஸ²ங்க²ரோமா ச மணிரித்யேவமாத³ய꞉ |
தேஷாம் புத்ராஸ்²ச பௌத்ராஸ்²ச க³ருடே³ன நிபாதிதா꞉ ||1-3-115

சதுர்த³ஸ²ஸஹஸ்ராணி க்ரூராணாமுரகா³ஸி²னாம் |
க³ணம் க்ரோத⁴வஸ²ம் வித்³தி⁴ தஸ்ய ஸர்வே ச த³ம்ஷ்ட்ரிண꞉ |ல்1-3-116

ஸ்த²லஜா꞉ பக்ஷிணோ(அ)ப்³ஜாஸ்²ச த⁴ராயா꞉ ப்ரஸவா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
கா³ஸ்து வை ஜனயாமாஸ ஸுரபி⁴ர்மஹிஷாம்ஸ்ததா² ||1-3-117

இரா வ்ருக்ஷலதா வல்லீஸ்த்ருணஜாதீஸ்²ச ஸர்வஸ²꞉ |
க²ஸா² து யக்ஷரக்ஷாம்ஸி முனீனப்ஸரஸஸ்ததா² ||1-3-118

அரிஷ்டா து மஹாஸத்த்வான்க³ந்த⁴ர்வானமிதௌஜஸ꞉ |
ஏதே கஸ்²யபதா³யாதா³꞉ கீர்திதா꞉ ஸ்தா²ணுஜங்க³மா꞉ |1-3-119

தேஷாம் புத்ராஸ்²ச பௌத்ராஸ்²ச ஸ²தஸோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஸ²꞉ |
ஏஷ மன்வந்தரே தாத ஸர்க³꞉ ஸ்வாரோசிஷே ஸ்ம்ருத꞉ ||1-3-120

வைவஸ்வதே து மஹதி வாருணே விததே க்ரதௌ |
ஜுஹ்வானஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ வை ப்ரஜாஸர்க³ இஹோச்யதே ||1-3-121

பூர்வம் யத்ர து ப்³ரஹ்மர்ஷீனுத்பன்னான்ஸப்த மானஸான் |
புத்ரத்வே கல்பயாமாஸ ஸ்வயமேவ பிதாமஹ꞉ ||1-3-122

ததோ விரோதே⁴ தே³வானாம் தா³னவானாம் ச பா⁴ரத |
தி³திர்வினஷ்டபுத்ரா வை தோஷயாமாஸ கஸ்²யபம் ||1-3-123

தாம் கஸ்²யப꞉ ப்ரஸன்னாத்மா ஸம்யகா³ராதி⁴தஸ்தயா |
வரேண ச்ச²ந்த³யாமாஸ ஸா ச வவ்ரே வரம் தத꞉ ||1-3-124

புத்ரமிந்த்³ரவதா⁴ர்தா²ய ஸமர்த²மமிதௌஜஸம் |
ஸ ச தஸ்யை வரம் ப்ராதா³த்ப்ரார்தி²தம் ஸுமஹாதபா꞉ ||1-3-125

த³த்த்வா ச வரமவ்யக்³ரோ மாரீசஸ்தாமபா⁴ஷத |
ப⁴விSயதி ஸுதஸ்தே(அ)யம் யத்³யேவம் தா⁴ரயிSயஸி ||1-3-126

இந்த்³ரம் ஸுதோ நிஹந்தா தே க³ர்ப⁴ம் வை ஸ²ரதா³ம் ஸ²தம் |
யதி³ தா⁴ரயஸே ஸௌ²சம் தத்பரா வ்ரதமாஸ்தி²தா ||1-3-127

ததே²த்யபி⁴ஹிதோ ப⁴ர்தா தயா தே³வ்யா மஹாதபா꞉ |
தா⁴ரயாமாஸ க³ர்ப⁴ம் து ஸு²சி꞉ ஸா வஸுதா⁴தி⁴ப ||1-3-128

ததோ(அ)ப்⁴யுபாக³மத்³தி³த்யாம் க³ர்ப⁴மாதா⁴ய கஸ்²யப꞉ |
ரோசயன்வை க³ணஸ்²ரேஷ்ட²ம் தே³வானாமமிதௌஜஸம் ||1-3-129

தேஜ꞉ ஸம்ப்⁴ருத்ய து³ர்த⁴ர்ஷமவத்⁴யமமரைரபி |
ஜகா³ம பர்வதாயைவ தபஸே ஸம்ஸி²தவ்ரத꞉ ||1-3-130

தஸ்யாஸ்²சைவாந்தரப்ரேப்ஸுரப⁴வத்பாகஸா²ஸன꞉ |
ஊனே வர்ஷஸ²தே சாஸ்யா த³த³ர்ஸா²ந்தரமச்யுத꞉ ||1-3-131

அக்ருத்வா பாத³யோ꞉ ஸௌ²சம் தி³தி꞉ ஸ²யனமாவிஸ²த் |
நித்³ராம் ச காரயாமாஸ தஸ்யா꞉ குக்ஷிம் ப்ரவிஸ்²ய ஸ꞉ ||1-3-132

வஜ்ரபாணிஸ்ததோ க³ர்ப⁴ம் ஸப்ததா⁴ தம் ந்யக்ருந்தத |
ஸ பாட்²யமானோ வஜ்ரேண க³ர்ப⁴ஸ்து ப்ரருரோத³ ஹ ||1-3-133

மா ரோதீ³ரிதி தம் ஸ²க்ர꞉ புன꞉ புனரதா²ப்³ரவீத் |
ஸோ(அ)ப⁴வத் ஸப்ததா⁴ க³ர்ப⁴ஸ்தமிந்த்³ரோ ருஷித꞉ புன꞉ ||1-3-134

ஏகைகம் ஸப்ததா⁴ சக்ரே வஜ்ரேணைவாரிகர்ஸ²ன꞉ |
மருதோ நாம தே³வாஸ்தே ப³பூ⁴வுர்ப⁴ரதர்Sஅப⁴ ||1-3-135

யதை²வோக்தம் மக⁴வதா ததை²வ மருதோ(அ)ப⁴வன் |
தே³வா ஏகோனபஞ்சாஸ²த்ஸஹாயா வஜ்ரபாணின꞉ ||1-3-136

தேஷாமேவம் ப்ரவ்ருத்³தா⁴னாம் பூ⁴தானாம் ஜனமேஜய |
ரோசயன் வை க³ணஸ்²ரேஷ்ட²ம் தே³வானாமமிதௌஜஸாம் ||1-3-137

நிகாயேஷு நிகாயேஷு ஹரி꞉ ப்ராதா³த்ப்ரஜாபதீன் |
க்ரமஸ²ஸ்தானி ராஜ்யானி ப்ருது²பூர்வாணி பா⁴ரத ||1-3-138

ஸ ஹரி꞉ புருஷோ வீர꞉ க்ருஷ்ணோ ஜிஷ்ணு꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
பர்ஜன்யஸ்தபனோ வ்யக்தஸ்தஸ்ய ஸர்வமித³ம் ஜக³த் ||1-3-139

பூ⁴தஸர்க³மிமம் ஸம்யக்³ஜானதோ ப⁴ரதர்Sஅப⁴ |
மருதாம் ச ஸு²பே⁴ ஜன்ம ஸ்²ருன்வத꞉ பட்²தோ(அ)பி வா
நாவ்ருத்திப⁴யமஸ்தீஹ பரலோகப⁴யம் குத꞉ ||1-3-140

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணி மருது³த்பத்திகத²னே
த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

Converted to Tamil Script using Aksharamukha: Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_3_mpr.html

***
## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamsha parva- 
Chapter 3
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),  jankbrz@videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal@dataone.in
 15 April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn. 
Note : In verse 1-3-116,  ChitrashAla edn has uragAshinAm , while Gita edn
has pavanAshinAm##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------
shrImahAbhAratam

tasya khilabhAgo harivaMshaH

tatra harivaMshaparva

tR^itIyo.adhyAyaH
 marututpattikathanam

 janamejaya uvAcha
 devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm |
 utpattiM vistareNemAM vaishampAyana kIrtaya ||1-3-1

 vaishampAyana uvAcha
 prajAH sR^ijeti vyAdiShTaH pUrvaM dakShaH svayambhuvA |
 yathA sasarja bhUtAni tathA shR^iNu mahIpate ||1-3-2 

 mAnasAnyeva bhUtAni pUrvamevAsR^ijatprabhuH |
 R^iShIndevAnsagandharvAnasurAnatha rAkShasAn |
 yakShabhUtapishAchAMshcha vayaH pashusarIsR^IpAn ||1-3-3 

 yadAsya tAstu mAnasyo na vyavardhanta vai prajAH |
 apadhyAtA bhagavatA mahAdevena dhImatA ||1-3-4 

 tataH saMchintya tu punaH prajAhetoH prajApatiH |
 sa maithunena dharmeNa sisR^ikShurvividhAH prajAH |1-3-5| 

 asiknImAvahatpatnIM vIraNasya prajApateH |
 sutAM sutapasA yuktAM mahatIM lokadhAriNIm ||1-3-6

 atha putrasahasrANi vIraNyAM pa~ncha vIryavAn |
 asiknyAM janayAmAsa dakSha eva prajApatiH || 1-3-7

 tAMstu dR^iShTvA mahAbhAgAnsaMvivardhayiShUnprajAH |
 devarShiH priyasaMvAdo nAradaH prAbravIdidam |
 nAshAya vachanaM teShAM shApAyaivAtmanastathA ||1-3-8

 yaM kashyapaH sutavaraM parameShThI vyajIjanat |
 dakShasya vai duhitari dakShashApabhayAnmuniH ||1-3-9

 pUrvaM sa hi samutpanno nAradaH parameShThinA |
 asiknyAmatha vIraNyAM bhUyo devarShisattamaH |
 taM bhUyo janayAmAsa piteva munipuMgavam ||1-3-10

 tena dakShasya putrA vai haryashvA iti vishrutAH |
 nirmathya nAshitAH sarve vidhinA cha na saMshayaH ||1-3-11

 tasyodyatastadA dakSho nAshAyAmitavikramaH |
 maharShInpurataH kR^itvA yAchitaH parameShThinA || 1-3-12 

 tato.abhisandhiM chakruste  dakShastu parameShThinA |
 kanyAyAM nArado mahyaM tava putro bhavediti ||1-3-13

 tato dakShastu tAM prAdAtkanyAM vai parameShThine |
 sa tasyAM nArado jaj~ne dakShashApabhayAdR^iShiH ||1-3-14

 janamejaya uvAcha
 kathaM vinAshitAH putrA nAradena maharShiNA |
 prajApaterdvijashreShTha shrotumichChAmi tattvataH ||1-3-15

 vaishampAyana uvAcha
 dakShasya putrA haryashvA vivardhayiShavaH prajAH |
 samAgatA mahAvIryA nAradastAnuvAcha ha ||1-3-16

 bAlishA bata yUyaM vai nAsyA jAnIta vai bhuvaH |
 pramANaM sraShTukAmAH stha prajAH prAchetasAtmajAH |
 antarUrdhvamadhashchaiva kathaM srakShyatha vai prajAH ||1-3-17

 te tu tadvachanaM shrutvA prayAtAH sarvatodisham |
 pramANaM draShTukAmAste gatAH prAchetasAtmajAH ||1-3-18

 vAyoranashanaM prApya gatAste vai parAbhavam |
 adyApi na nivartante samudrebhya ivApagAH ||1-3-19

 haryashveShvatha naShTeShu dakShaH prAchetasaH punaH |
 vairiNyAmeva putrANAM sahasramasR^ijatprabhuH ||1-3-20

 vivardhayiShavaste tu shabalAshvAH prajAstadA |
 pUrvoktaM vachanaM tAta nAradenaiva noditAH ||1-3-21

 anyonyamUchuste sarve samyagAha mahAmuniH |
 bhrAtR^INAM padavIM j~nAtuM gantavyaM nAtra saMshayaH ||1-3-22

 j~nAtvA pramANaM pR^ithvyAshcha sukhaM srakShyAmahe prajAH |
 ekAgrAH svasthamanasA yathAvadanupUrvashaH ||1-3-23

 te.api tenaiva mArgeNa prayAtAH sarvatodisham |
 adyApi na nivartante samudrebhya ivApagAH ||1-3-24

 naShTeSu shabalAshveSu dakSha kruddho.avadadvacaH |
 nAradaM nAshamehIti garbhavAsaM vaseti cha ||1-3-25

 tadA prabhR^iti vai bhrAtA bhrAturanveShaNaM nR^ipa |
 prayAto nashyati kShipraM tanna kAryaM vipashchitA ||1-3-26

 tAMshchApi naShTAn vij~nAya putrAndakShaH prajApatiH |
 ShaShTiM bhUyo.asR^ijatkanyA vIraNyAmiti naH shrutam ||1-3-27

 tAstadA pratijagrAha bhAryArthaM kashyapaH prabhuH |
 somo dharmashcha kauravya tathaivAnye maharShayaH ||1-3-28

 dadau sa dasha dharmAya kashyapAya trayodasha |
 saptaviMshatiM somAya chatasro.ariShTanemine ||1-3-29

 dve chaiva bhR^iguputrAya dve chaivA~Ngirase tathA | 
 dve kR^ishAshvAya viduShe tAsAM nAmAni me shR^iNu ||1-3-30 

 arundhatI vasuryAmI lambA bhAnurmarutvatI |
 saMkalpA cha muhUrtA cha sAdhyA vishvA cha bhArata  |
 dharmapatnyo dasha tvetAstAsvapatyAni me shrR^iNu ||1-3-31 

 vishvedevAshcha vishvAyAH sAdhyAnsAdhyA vyajAyata |
 marutvatyAM marutvanto vasostu vasavastathA ||1-3-32 

 bhAnostu bhAnavastAta muhUrtAyA muhUrtajAH ||1-3-33

 lambAyAshchaiva ghoSho.atha nAgavIthI cha yAmijA |
 pR^ithivIviShayaM sarvamarundhatyAM vyajAyata ||1-3-34

 saMkalpAyAstu sarvAtmA jaj~ne saMkalpa eva hi |
 nAgavIthyAshcha yAminyA vR^iShalambA vyajAyata ||1-3-35

 yA rAjansomapatnyastu dakShaH prAchetaso dadau |
 sarvA nakShatranAmnyastA jyotiShe parikIrtitAH ||1-3-36

 ye tvanye khyAtimanto vai devA jyotiH purogamAH |
 vasavo.aShTau samAkhyAtAsteShAM vakShyAmi vistaram ||1-3-37

 Apo dhruvashcha somashcha dharashchaivAnilAnalau |
 pratyUShashcha prabhAsashcha vasavo nAmabhiH smR^itAH ||1-3-38

 Apasya putro vaitaNDyaH shramaH shrAnto munistathA |
 dhruvasya putro bhagavAnkAlo lokaprakAlanaH ||1-3-39

 somasya bhagavAnvarchA varchasvI yena jAyate |
 dharasya putro draviNo hutahavyavahastathA |
 manoharAyAH shishiraH prANo.atha ramaNastathA ||1-3-40

 anilasya shivA bhAryA tasyAH putro manojavaH |
 avij~nAtagatishchaiva dvau putrAvanilasya tu ||1-3-41

 agniputraH kumArastu sharastambe shriyAnvitaH |
 tasya shAkho vishAkhashcha naigameyashcha pR^iShThajAH ||1-3-42

 apatyaM kR^ittikAnAM tu kArttikeya iti smR^itaH |
 skandaH sanatkumArashcha sR^iSTaH pAdena tejasaH ||1-3-43

 pratyUShasya viduH putra R^iSTiM nAmnA cha devalam |
 dvau putrau devalasyApi kShamAvantau tapasvinau ||1-3-44

 bR^ihaspatestu bhaginI varastrI brahmachAriNI |
 yogasiddhA jagatkR^itsnamasaktA vichachAra ha ||1-3-45

 prabhAsasya cha sA bhAryA vasUnAmaShTamasya cha |
 vishvakarmA mahAbhAgastasyAM jaj~ne prajApatiH ||1-3-46

 kartA shilpasahasrANAM tridashAnAM cha vArdhakiH |
 bhUShaNAnAM cha sarveShAM kartA shilpavatAM varaH ||1-3-47

 yaH sarvAsAM vimAnAni devatAnAM chakAra ha |
 mAnuShyAshchopajIvanti yasya shilpaM mahAtmanaH ||1-3-48

 surabhI kashyapAdrudrAnekAdasha vinirmame |
 mahAdevaprasAdena tapasA bhAvitA satI ||1-3-49

 ajaikapAdahirbudhnyastvaShTA rudrAshcha bhArata |
 tvaShTushchaivAtmajaH shrImAnvishvarUpo mahAyashAH ||1-3-50

 harashcha bahurUpashcha tryambakashchAparAjitaH |
 vR^iShAkapishcha shambhushcha kapardI revatastathA ||1-3-51

 mR^igavyAdhashcha sarpashcha kapAlI cha vishAMpate |
 ekAdashaite kathitA rudrAstribhuvaneshvarAH ||1-3-52

 shataM tvevaM samAkhyAtaM rudrANAmamitaujasAm |
 purANe bharatashreShTha yairvyAptAH sacharAcharAH ||1-3-53

 lokA bharatashArdUla  kashyapasya nibodha me |
 aditirditirdanushchaiva ariShTA surasA khashA ||1-3-54

 surabhirvinatA chaiva tAmrA krodhavashA irA |
 kadrurmunishcha rAjendra  tAsvapatyAni me shR^iNu ||1-3-55

 pUrvamanvantare shreShThA dvAdashAsansurottamAH |
 tuShitA nAma te.anyonyamUchurvaivasvate.antare ||1-3-56

 upasthite.atiyashasi chAkShuShasyAntare manoH |
 hitArthaM sarvasattvAnAM samAgamya parasparam ||1-3-57

 AgachChata drutaM devA aditiM saMpravishya vai |
 manvantare prasUyAmastannaH shreyo bhaviShyati ||1-3-58

 vaishampAyana uvAcha
 evamuktvA tu te sarvaM chAkShuShasyAntare manoH |
 mArIchAtkashyapAjjAtAste.adityA dakShakanyayA ||1-3-59

 tatra viShNushcha shakrashcha jaj~nAte punareva hi |
 aryamA chaiva dhAtA cha tvaShTA pUShA  cha bhArata ||1-3-60

 vivasvAn savitA chaiva mitro varuNa eva cha |
 aMsho bhagashchAtitejA AdityA dvAdasha smR^itAH ||1-3-61

 chAkShuSasyAntare pUrvamAsanye tuSitAH surAH |
 vaivasvate.antare te vai AdityA  dvAdasha smR^itAH ||1-3-62 

 saptaviMshatiryAH proktAH somapatnyo.atha suvratAH |
 tAsAmapatyAnyabhavandIptAnyamitatejasAM ||1-3-63

 ariShTanemipatnInAmapatyAnIha ShoDasha |
 bahuputrasya viduShashchatasro vidyutaH smR^itAH ||1-3-64

 pratya~NgirasajAH shreShThA R^icho brahmarShisatkR^itAH |
 kR^ishAshvasya tu rAjarSherdevapraharaNAni cha ||1-3-65

 ete yugasahasrAnte jAyante punareva ha |
 sarvadevagaNAstAta trayastriMshattu kAmajAH ||1-3-66

 teShAmapi cha rAjendra nirodhotpattiruchyate ||1-3-67

 yathA sUryasya gagane udayAstamane iha |
 evaM devanikAyAste sambhavanti yuge yuge ||1-3-68

 dityAH putradvayaM jaj~ne kashyapAditi naH shrutam |
 hiraNyakashipushchaiva hiraNyAkShashcha vIryavAn ||1-3-69

 siMhikA chAbhavatkanyA viprachitteH parigrahaH  |
 saiMhikeyA iti khyAtAstasyAH putrA mahAbalAH |
 gaNaishcha saha rAjendra dashasAhasramuchyate ||1-3-70

 teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH |
 asaMkhyAtA mahAbAho hiraNyakashipoH shR^iNu ||1-3-71

 hiraNyakashipoH putrAshchatvAraH prathitaujasaH |
 anuhrAdashcha hrAdashcha prahrAdashchaiva vIryavAn ||1-3-72

 saMhrAdashcha chaturtho.abhUddhrAdaputro hradastathA |
 saMhrAdaputraH sundashcha nisundastAvubhau smR^itau ||1-3-73

 anuhrAdasutau hyAyuH shibikAlastathaiva ha |
 virochanashcha prAhrAdirbalirjaj~ne virochanAt ||1-3-74

 baleH putrashataM tvAsIdbANajyeShThaM narAdhipa |
 dhR^itarAShTrashcha sUryashcha chandramAshchendratApanaH ||1-3-75

 kumbhanAbho gardabhAkShaH kukShirityevamAdayaH |
 bANasteShAmatibalo jyeShThaH pashupateH priyaH ||1-3-76

 purAkalpe tu bANena prasAdyomApatiM prabhum |
 pArshvato vihariShyAmi ityevaM yAchito varaH ||1-3-77

 bANasya chendradamano lohityAmudapadyata |
 gaNAstathAsurA rAja~nsChatasAhasrasaMmitAH ||1-3-78

 hiraNyAkShasutAH pa~ncha vidvAMsaH sumahAbalAH |
 jharjharaH shakunishchaiva bhUtasantApanastathA |
 mahAnAbhashcha vikrAntaH kAlanAbhastathaiva cha ||1-3-79

 abhavandanuputrAshcha shataM tIvraparAkramAH 
 tapasvino mahAvIryAH prAdhAnyena nibodha tAn ||1-3-80

 dvimUrdhA shakunishchaiva tathA sha~NkushirA vibhuH |
 sha~NkukarNo virAdhashcha gaveShThI dundhubhistathA 
 ayomukhaH shambarashcha kapilo vAmanastathA |1-3-81

 marIchirmaghavAMshchaiva irA sha~NkushirA vR^ikaH  |
 vikShobhaNashcha ketushcha ketuvIryashatahradau ||1-3-82

 indrajitsatyajichchaiva vajranAbhastathaiva cha |
 mahAnAbhashcha vikrAntaH kAlanAbhastathaiva cha ||1-3-83

 ekachakro mahAbAhustArakashcha mahAbalaH |
 vaishvAnaraH pulomA cha vidrAvaNamahAsurau ||1-3-84

 svarbhAnurvR^iShaparvA cha tuhuNDashcha mahAsuraH |
 sUkShmashchaivAtichandrashcha UrNanAbho mahagiriH ||1-3-85

 asilomA cha keshI cha shaThashcha balako madaH |
 tathA gaganamUrdhA cha kumbhanAbho mahAsuraH ||1-3-86

 pramado mayashcha kupatho hayagrIvashcha vIryavAn |
 vaisR^ipaH savirUpAkShaH supatho.atha harAharau ||1-3-87

 hiraNyakashipushchaiva shatamAyushcha shaMbaraH |
 sharabhaH shalabhashchaiva viprachittishcha vIryavAn ||1-3-88 

 ete sarve danoH putrAH kashyapAdabhijaj~nire |
 viprachittipradhAnAste dAnavAH sumahAbalAH ||1-3-89

 eteShAM yadapatyaM tu tanna shakyaM narAdhipa |
 prasaMkhyAtuM mahIpAla putrapautrAdyanantakam ||1-3-90

 svarbhAnostu prabhA kanyA pulomnashcha sutAtrayam |
 upadAnavI hayashirAH sharmiShThA vArShaparvaNI ||1-3-91

 pulomA kAlikA chaiva vaishvAnarasute ubhe |
 bahvapatye mahAvIrye mArIchestu parigrahaH ||1-3-92

 tayoH putrasahasrANi ShaShTiM dAnavanandanAn 
 chaturdashashatAnanyAnhiraNyapuravAsinaH ||1-3-93

 mArIchirjanayAmAsa mahatA tapasAnvitaH |
 paulomAH kAlakeyAshcha dAnavAste mahAbalAH ||1-3-94

 avadhyA devatAnAM cha hiraNyapuravAsinaH |
 kR^itAH pitAmahenAjau nihatAH savyasAchinA ||1-3-95

 prabhAyA nahushaH putraH sR^i~njayashcha shachIsutaH |
 pUruM jaj~ne.atha sharmiSThA duSyantamupadAnavI ||1-3-96

 tato.apare mahAvIryA dAnavAstvatidAruNAH |
 siMhikAyAmathotpannA viprachitteH sutAstadA ||1-3-97

 daityadAnavasaMyogAjjAtAstIvraparAkramAH |
 saiMhikeyA iti khyAtAstrayodasha mahAbalAH ||1-3-98

 vyaMshaH shalyashcha balinau nabhashchaiva mahAbalaH |
 vAtApirnamuchishchaiva ilvalaH khasR^imastathA ||1-3-99

 a~njiko narakashchaiva kAlanAbhastathaiva cha |
 shukaH potaraNashchaiva vajranAbhashcha vIryavAn ||1-3-100

 rAhurjyeShThastu teSAM vai sUryachandravimardanaH |
 mUkashchaiva tuhuNDashcha hrAdaputrau babhUvatuH ||1-3-101

 mArIchaH sundaputrashcha tADakAyAM vyajAyata |
 shivamANastathA chaiva surakalpashcha vIryavAN || 1-3-102

 ete vai dAnavAH shreShThA danuvaMshavivardhanAH |
 teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH ||1-3-103

 saMhrAdasya tu daityasya nivAtakavachAH kule |
 samutpannAH sutapasA mahAnto bhAvitAtmanaH ||1-3-104

 tisraH koTyaH sutAsteShAM maNimatyAM nivAsinAm
 ashvAnuShTrAn aMhA bhAsI bhAsAn te.apyavadhyAstu devAnAmarjunena nipAtitAH ||1-3-105

ShaTsutAH sumahAsattvAstAmrAyAH parikIrtitAH 
kAkI shyenI cha bhAsI cha sugrIvI shuchi gR^idhrikA ||1-3-106

kAkI kAkAnajanayadulUKI pratyulUkakAn |
shyenI shyenAMstathA bhAsI bhAsAngR^idhrAMshcha gR^idhryapi ||1-3-107

shuchiraudakAnpakShigaNAnsugrIvI tu paraMtapa |
ashvAnuShTrAngardabhAMshcha tAmrAvaMshaH prakIrtitaH ||1-3-108

vinatAyAstu  putrau dvAvaruNo garuDastathA |
suparNaH patatAM shreShTho dAruNaH svena karmaNA ||1-3-109

surasAyAH sahasraM tu sarpANAmamitaujasAm |
anekashirasAM  tAta khecharANAM mahAtmanAm ||1-3-110

kAdraveyAshcha balinaH sahasramamitaujasaH |
suparNavashagA nAgA jaj~nire.anekamastakAH ||1-3-111

teShAM pradhAnAH satataM sheShavAsukitakShakAH |
airAvato mahApadmaH kambalAshvatarAvubhau ||1-3-112

elApatrastathA sha~NkhaH karkoTakadhanaMjayau |
mahAnIlamahAkarNau dhR^itarAShTrabalAhakau ||1-3-113

kuharaH puShpadaMShTrashcha durmukhaH sumukhastathA |
sha~Nkhashcha sha~NkhapAlashcha kapilo vAmanastathA ||1-3-114 

nahuShaH sha~NkharomA cha maNirityevamAdayaH |
teShAM putrAshcha pautrAshcha garuDena nipAtitAH ||1-3-115

chaturdashasahasrANi krUrANAmuragAshinAm |
gaNaM krodhavashaM viddhi  tasya sarve cha daMShTriNaH |l1-3-116

sthalajAH pakShiNo.abjAshcha dharAyAH prasavAH smR^itAH |
gAstu vai janayAmAsa surabhirmahiShAMstathA ||1-3-117

irA vR^ikShalatA vallIstR^iNajAtIshcha sarvashaH |
khashA tu yakSharakShAMsi munInapsarasastathA ||1-3-118

ariShTA tu mahAsattvAngandharvAnamitaujasaH |
ete kashyapadAyAdAH kIrtitAH sthANuja~NgamAH |1-3-119

teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH |
eSha manvantare tAta sargaH svArochiShe smR^itaH ||1-3-120

vaivasvate tu mahati vAruNe vitate kratau |
juhvAnasya brahmaNo vai prajAsarga ihochyate ||1-3-121

pUrvaM yatra tu brahmarShInutpannAnsapta mAnasAn |
putratve kalpayAmAsa svayameva pitAmahaH ||1-3-122

tato virodhe devAnAM dAnavAnAM cha bhArata |
ditirvinaShTaputrA vai toShayAmAsa kashyapam ||1-3-123

tAM kashyapaH prasannAtmA samyagArAdhitastayA |
vareNa chChandayAmAsa sA cha vavre varaM tataH ||1-3-124

putramindravadhArthAya samarthamamitaujasam |
sa cha tasyai varaM prAdAtprArthitaM sumahAtapAH ||1-3-125

dattvA cha varamavyagro mArIchastAmabhAShata |
bhaviSyati sutaste.ayaM yadyevaM dhArayiSyasi ||1-3-126

indraM suto nihantA te garbhaM vai sharadAM shatam |
yadi dhArayase shauchaM tatparA vratamAsthitA ||1-3-127

tathetyabhihito bhartA tayA devyA mahAtapAH |
dhArayAmAsa garbhaM tu shuchiH sA vasudhAdhipa ||1-3-128

tato.abhyupAgamaddityAM garbhamAdhAya kashyapaH |
rochayanvai gaNashreShThaM devAnAmamitaujasam ||1-3-129

tejaH saMbhR^itya durdharShamavadhyamamarairapi |
jagAma parvatAyaiva tapase saMshitavrataH ||1-3-130

tasyAshchaivAntaraprepsurabhavatpAkashAsanaH |
Une varShashate chAsyA dadarshAntaramachyutaH ||1-3-131

akR^itvA pAdayoH shauchaM ditiH shayanamAvishat |
nidrAM cha kArayAmAsa tasyAH kukShiM pravishya saH ||1-3-132

vajrapANistato garbhaM saptadhA taM nyakR^intata |
sa pAThyamAno vajreNa garbhastu  praruroda ha ||1-3-133

mA rodIriti taM shakraH punaH punarathAbravIt |
so.abhavat saptadhA garbhastamindro ruShitaH punaH ||1-3-134

ekaikaM saptadhA chakre vajreNaivArikarshanaH |
maruto nAma  devAste babhUvurbharatarSabha  ||1-3-135

yathaivoktaM  maghavatA tathaiva maruto.abhavan |
devA ekonapa~nchAshatsahAyA vajrapANinaH ||1-3-136

teShAmevaM pravR^iddhAnAM bhUtAnAM janamejaya |
rochayan vai gaNashreShThaM devAnAmamitaujasAm ||1-3-137

nikAyeShu nikAyeShu hariH prAdAtprajApatIn |
kramashastAni rAjyAni pR^ithupUrvANi bhArata ||1-3-138

sa hariH puruSho vIraH kR^iShNo jiShNuH prajApatiH |
parjanyastapano vyaktastasya sarvamidaM jagat ||1-3-139

bhUtasargamimaM samyagjAnato bharatarSabha  |
marutAM cha shubhe janma shR^invataH paThto.api vA
nAvR^ittibhayamastIha paralokabhayaM kutaH ||1-3-140

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi marudutpattikathane
tR^itIyo.adhyAyaH
Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்