Tuesday 11 February 2020

த³க்ஷோத்பத்திகத²னம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 02

த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

த³க்ஷோத்பத்திகத²னம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச-
ஸ ஸ்ருஷ்டாஸு ப்ரஜாஸ்வேவமாபவோ வை ப்ரஜாபதி꞉ |
லேபே⁴ வை புருஷ꞉ பத்னீம் ஸ²தரூபாமயோனிஜாம் ||1-2-1

ஆபவஸ்ய மஹிம்னா து தி³வமாவ்ருத்ய திஷ்ட²த꞉ |
த⁴ர்மேணைவ மஹாராஜ ஸ²தரூபா வ்யஜாயத ||1-2-2

ஸா து வர்ஷாயுதம் தப்த்வா தப꞉ பரமது³ஸ்²சரம் |
ப⁴ர்தாரம் தீ³ப்ததபஸம் புருஷம் ப்ரத்யபத்³யத ||1-2-3

ஸ வை ஸ்வாயம்பு⁴வஸ்தாத புருஷோ மனுருச்யதே |
தஸ்யைகஸப்ததியுக³ம் மன்வந்தரமிஹோச்யதே ||1-2-4

வைராஜாத்புருஷாத்³வீரம் ஸ²தரூபா வ்யஜாயத |
ப்ரியவ்ரதோத்தானபாதௌ³ வீராத்காம்யா வ்யஜாயத ||1-2-5காம்யா நாம மஹாபா³ஹோ கர்த³மஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
காம்யாபுத்ராஸ்து சத்வார꞉ ஸம்ராட்குக்ஷிர்விராட்ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ரியவ்ரதம் ஸமாஸாத்³ய பதிம் ஸா ஸுஷுவே ஸுதான் ||1-2-6

உத்தானபாத³ம் ஜக்³ராஹ புத்ரமத்ரி꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
உத்தானபாதா³ச்ச²துர꞉ ஸூன்ருதாஜனயத்ஸுதான் ||1-2-7

த⁴ர்மஸ்ய கன்யா ஸுஸ்²ரோணீ ஸூன்ருதா நாம விஸ்²ருதா |
உத்பன்னா வாஜிமேதே⁴ன த்⁴ருவஸ்ய ஜனநீ ஸு²பா⁴ ||1-2-8

த்⁴ருவம் ச கீர்திமந்தம் ச ஸி²வம் ஸா²ந்தமயஸ்பதிம் |
உத்தானபாதோ³(அ)ஜனயத்ஸூன்ருதாயாம் ப்ரஜாபதி꞉ ||1-2-9

த்⁴ருவோ வர்ஷஸஹஸ்ராணி த்ரீணி தி³வ்யானி பா⁴ரத |
தபஸ்தேபே மஹாராஜ ப்ரார்த²யன்ஸுமஹத்³யஸ²꞉ ||1-2-10

தஸ்மை ப்³ரஹ்மா த³தௌ³ ப்ரீத꞉ ஸ்தா²னமப்ரதிமம் பு⁴வி |
அசலம் சைவ புரத꞉ ஸப்தர்ஷீணாம் ப்ரஜாபதி꞉ ||1-2-11

தஸ்யாதிமாத்ராம்ருத்³தி⁴ம் ச மஹிமானம் நிரீக்ஷ்ய ச |
தே³வாஸுராணாமாசார்ய꞉ ஸ்²லோகமப்யுஸ²னா ஜகௌ³ ||1-2-12

அஹோ(அ)ஸ்ய தபஸோ வீர்யமஹோ ஸ்²ருதமஹோ ப³லம் |
யதே³னம் புரத꞉ க்ருத்வா த்⁴ருவம் ஸப்தர்ஷய꞉ ஸ்தி²தா꞉ ||1-2-13

தஸ்மாச்ச்²லிஷ்டிம் ச ப⁴வ்யம் ச த்⁴ருவாச்ச²ம்பு⁴ர்வ்யஜாயத |
ஸ்²லிஷ்டேராத⁴த்த ஸுச்சா²யா பஞ்ச புத்ரானகல்மஷான் ||1-2-14

ரிபும் ரிபுஞ்ஜயம் புண்யம் வ்ருகலம் வ்ருகதேஜஸம் |
ரிபோராத⁴த்த ப்³ருஹதீ சாக்ஷுஷம் ஸர்வதேஜஸம் ||1-2-15

அஜீஜனத்புஷ்கரிண்யாம் வீரண்யாம் சாக்ஷுஷோ மனும் |
ப்ரஜாபதேராத்மஜாயாமரண்யஸ்ய மஹாத்மன꞉ ||1-2-16

மனோரஜாயந்த த³ஸ² நட்³வலாயாம் மஹௌஜஸ꞉ |
கன்யாயாமப⁴வச்ச்²ரேஷ்டா² வைராஜஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ ||1-2-17

ஊரு꞉ புரு꞉ ஸ²தத்³யும்னஸ்தபஸ்வீ ஸத்யவான்கவி꞉ |
அக்³னிஷ்டுத³திராத்ரஸ்²ச ஸுத்³யும்னஸ்²சேதி தே நவ ||1-2-18

அபி⁴மன்யுஸ்²ச த³ஸ²மோ நட்³வலாயா꞉ ஸுதா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஊரோரஜனயத்புத்ரான்ஷடா³க்³னேயீ மஹாப்ரபா⁴ன் |
அங்க³ம் ஸுமனஸம் க்²யாதிம் க்ரதுமங்கி³ரஸம் க³யம் ||1-2-19

அங்கா³த்ஸுனீதா²பத்யம் வை வேனமேகமஜாயத |
அபசாராத்து வேனஸ்ய ப்ரகோப꞉ ஸுமஹானபூ⁴த் ||1-2-20

ப்ரஜார்த²ம்ருஷயோ யஸ்ய மமந்து²ர்த³க்ஷிணம் கரம் |
வேனஸ்ய பாணௌ மதி²தே ப³பூ⁴வ முனிபி⁴꞉ ப்ருது²꞉ ||1-2-21

தம் த்³ருஷ்ட்வா ருஷய꞉ ப்ராஹுரேஷ வை முதி³தா꞉ ப்ரஜா꞉ |
கரிஷ்யதி மஹாதேஜா யஸ²ஸ்²ச ப்ராப்ஸ்யதே மஹத் ||1-2-22

ஸ த⁴ன்வீ கவசீ க²ட்³கீ³ தேஜஸா நிர்த³ஹன்னிவ |
ப்ருது²ர்வைன்யஸ்ததா³ சேமாம் ரரக்ஷ க்ஷத்ரபூர்வஜ꞉ ||1-2-23

ராஜஸூயாபி⁴ஷிக்தானாமாத்³ய꞉ ஸ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ |
தஸ்மாச்சைவ ஸமுத்பன்னௌ நிபுணௌ ஸூதமாக³தௌ⁴ ||1-2-24

தேனேயம் கௌ³ர்மஹாராஜ து³க்³தா⁴ ஸஸ்யானி பா⁴ரத |
ப்ரஜானாம் வ்ருத்திகாமேன தே³வை꞉ ஸர்ஷிக³ணை꞉ ஸஹ ||1-2-25

பித்ருபி⁴ர்தா³னவைஸ்²சைவ க³ந்த⁴ர்வை꞉ ஸாப்ஸரோக³ணை꞉ |
ஸர்பை꞉ புண்யஜனைஸ்²சைவ வீருத்³பி⁴꞉ பர்வதைஸ்ததா² ||1-2-26

தேஷு தேஷு ச பாத்ரேஷு து³ஹ்யமானா வஸுந்த⁴ரா |
ப்ராதா³த்³யதே²ப்ஸிதம் க்ஷீரம் தேன ப்ராணானதா⁴ரயன் ||1-2-27

ப்ருது²புத்ரௌ து த⁴ர்மஜ்ஞௌ ஜஜ்ஞாதே(அ)ந்தர்தி⁴பாலிதௌ |
ஸி²க²ண்டி³னீ ஹவிர்தா⁴னமந்தர்தா⁴னாத்³வ்யஜாயத ||1-2-28

ஹவிர்தா⁴னாத் ஷடா³க்³னேயீ தி⁴ஷணாஜனயத்ஸுதான் |
ப்ராசீனப³ர்ஹிஷம் ஸு²க்லம் க³யம் க்ருஷ்ணம் வ்ரஜாஜினௌ ||1-2-29

ப்ராசீனப³ர்ஹிர்ப⁴க³வான்மஹானாஸீத்ப்ரஜாபதி꞉ |
ஹவிர்தா⁴னான்மஹாராஜ யேன ஸம்வர்தி⁴தா꞉ ப்ரஜா꞉ ||1-2-30

ப்ராசீனாக்³ரா꞉ குஸா²ஸ்தஸ்ய ப்ருதி²வ்யாம் ஜனமேஜய |
ப்ராசீனப³ர்ஹிர்ப⁴க³வான்ப்ருதி²வீதலசாரிண꞉ ||1-2-31

ஸமுத்³ரதனயாயாம் து க்ருததா³ரோ(அ)ப⁴வத்ப்ரபு⁴꞉ |
மஹதஸ்தபஸ꞉ பாரே ஸவர்ணாயாம் மஹீபதி꞉ ||1-2-32

ஸவர்ணாத⁴த்த ஸாமுத்³ரீ த³ஸ² ப்ராசீனப³ர்ஹிஷ꞉ |
ஸர்வே ப்ரசேதஸோ நாம த⁴னுர்வேத³ஸ்ய பாரகா³꞉ ||1-2-33

அப்ருத²க்³த⁴ர்மசரணாஸ்தே(அ)தப்யந்த மஹத்தப꞉ |
த³ஸ²வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஸமுத்³ரஸலிலேஸ²யா꞉ ||1-2-34

தபஸ்²சரத்ஸு ப்ருதி²வீம் ப்ரசேதஸ்ஸு மஹீருஹா꞉ |
அரக்ஷ்யமாணாமாவவ்ருர்ப³பூ⁴வாத² ப்ரஜாக்ஷய꞉ ||1-2-35

நாஸ²கன்மாருதோ வாதும் வ்ருதம் க²மப⁴வத்³த்³ருமை꞉ |
த³ஸ²வர்ஷஸஹஸ்ராணி ந ஸே²குஸ்²சேஷ்டிதும் ப்ரஜா꞉ ||1-2-36

தது³பஸ்ருத்ய தபஸா யுக்தா꞉ ஸர்வே ப்ரசேதஸ꞉ |
முகே²ப்⁴யோ வாயுமக்³னிம் ச தே(அ)ஸஸ்ருஜஞ்ஜாதமன்யவ꞉ ||1-2-37

உன்மூலானத² தான்க்ருத்வா வ்ருக்ஷான்வாயுரஸோ²ஷயத் |
தானக்³னிரத³ஹத்³கோ⁴ர ஏவமாஸீத்³த்³ருமக்ஷய꞉ ||1-2-38

த்³ருமக்ஷயமதோ² பு³த்³த்⁴வா கிஞ்சிச்சி²ஷ்டேஷு ஸா²கி²ஷு |
உபக³ம்யாப்³ரவீதே³தான்ராஜா ஸோம꞉ ப்ரஜாபதீன் ||1-2-39

கோபம் யச்ச²த ராஜான꞉ ஸர்வே ப்ராசீனப³ர்ஹிஷ꞉ |
வ்ருக்ஷஸூ²ன்யா க்ருதா ப்ருத்²வீ ஸா²ம்யதாமக்³னிமாருதௌ ||1-2-40

ரத்னபூ⁴தா ச கன்யேயம் வ்ருக்ஷாணாம் வரவர்ணினீ |
ப⁴விஷ்யம் ஜானதா தத்த்வம் த்⁴ருதா க³ர்பே⁴ண வை மயா ||1-2-41

மாரிஷா நாம கன்யேயம் வ்ருக்ஷாணாமிதி நிர்மிதா |
பா⁴ர்யா வோ(அ)ஸ்து மஹாபா⁴கா³꞉ ஸோமவம்ஸ²விவர்தி⁴னீ ||1-2-42

யுஷ்மாகம் தேஜஸோ(அ)ர்தே⁴ன மம சார்தே⁴ன தேஜஸ꞉ |
அஸ்யாமுத்பத்ஸ்யதே புத்ரோ த³க்ஷோ நாம ப்ரஜாபதி꞉ ||1-2-43

ய இமாம் த³க்³த⁴பூ⁴யிஷ்டா²ம் யுஷ்மத்தேஜோமயேன வை |
அக்³னினாக்³னிஸமோ பூ⁴ய꞉ ப்ரஜா꞉ ஸம்வர்த⁴யிஷ்யதி ||1-2-44

தத꞉ ஸோமஸ்ய வசனாஜ்ஜக்³ருஹுஸ்தே ப்ரசேதஸ꞉ |
ஸம்ஹ்ருத்ய கோபம் வ்ருக்ஷேப்⁴ய꞉ பத்னீம் த⁴ர்மேண மாரிஷாம் ||1-2-45

மாரிஷாயாம் ததஸ்தே வை மனஸா க³ர்ப⁴மாத³து⁴꞉ |
த³ஸ²ப்⁴யஸ்து ப்ரசேதோப்⁴யோ மாரிஷாயாம் ப்ரஜாபதி꞉ |
த³க்ஷோ ஜஜ்ஞே மஹாதேஜா꞉ ஸோமஸ்யாம்ஸே²ன பா⁴ரத ||1-2-46

புத்ரானுத்பாத³யாமாஸ ஸோமவம்ஸ²விவர்த⁴னான் |
அசராம்ஸ்²ச சராம்ஸ்²சைவ த்³விபதோ³(அ)த² சதுஷ்பத³꞉ |
ஸ த்³ருஷ்ட்வா மனஸா த³க்ஷ꞉ பஸ்²சாத³ப்யஸ்ருஜத்ஸ்த்ரிய꞉ ||1-2-47

த³தௌ³ ஸ த³ஸ² த⁴ர்மாய கஸ்²யபாய த்ரயோத³ஸ² |
ஸி²ஷ்டா꞉ ஸோமாய ராஜ்ஞே(அ)த² நக்ஷத்ராக்²யா த³தௌ³ ப்ரபு⁴꞉ ||1-2-48

தாஸு தே³வா꞉ க²கா³ நாகா³ கா³வோ தி³திஜதா³னவா꞉ |
க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஸ்²சைவ ஜஜ்ஞிரே(அ)ன்யாஸ்²ச ஜாதய꞉ ||1-2-49

தத꞉ ப்ரப்⁴ருதி ராஜேந்த்³ரா꞉ ப்ரஜா மைது²னஸம்ப⁴வா꞉ |
ஸங்கல்பாத்³த³ர்ஸ²னாத்ஸ்பர்ஸா²த் பூர்வேஷாம் ஸ்ருஷ்டிருச்யதே ||1-2-50

ஜனமேஜய உவாச
தே³வானாம் தா³னவானாம் ச க³ந்த⁴ர்வோரக³ரக்ஷஸாம் |
ஸம்ப⁴வ꞉ கதி²த꞉ பூர்வம் த³க்ஷஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ ||1-2-51

அங்கு³ஷ்டா²த்³ப்³ரஹ்மணோ ஜாதோ த³க்ஷ꞉ ப்ரோக்தஸ்த்வயானக⁴ |
வாமாங்கு³ஷ்டா²த்ததா² சைவ தஸ்ய பத்னீ வ்யஜாயத ||1-2-52

கத²ம் ப்ராசேதஸத்வம் ஸ புனர்லேபே⁴ மஹாதபா꞉ |
ஏதன்மே ஸம்ஸ²யம் விப்ர ஸம்யகா³க்²யாதுமர்ஹஸி |
தௌ³ஹித்ரஸ்²சைவ ஸோமஸ்ய கத²ம் ஸ்²வஸு²ரதாம் க³த꞉ ||1-2-53

வைஸ²ம்பாயன உவாச
உத்பத்திஸ்²ச நிரோத⁴ஸ்²ச நித்யௌ பூ⁴தேஷு பார்தி²வ |
ருஷயோ(அ)த்ர ந முஹ்யந்தி வித்³வாம்ஸஸ்²சைவ யே ஜனா꞉ ||1-2-54

யுகே³ யுகே³ ப⁴வந்த்யேதே ஸர்வே த³க்ஷாத³யோ ந்ருப |
புனஸ்²சைவ நிருத்⁴யந்தே வித்³வாம்ஸ்தத்ர ந முஹ்யதி ||1-2-55

ஜ்யைஷ்ட்²யம் கானிஷ்ட்²யமப்யேஷாம் பூர்வம் நாஸீஜ்ஜனாதி⁴ப |
தப ஏவ க³ரீயோ(அ)பூ⁴த்ப்ரபா⁴வஸ்²சைவ காரணம் ||1-2-56

இமாம் விஸ்ருஷ்டிம் த³க்ஷஸ்ய யோ வித்³யாத்ஸசராசராம் |
ப்ரஜாவானாபது³த்தீர்ண꞉ ஸ்வர்க³லோகே மஹீயதே ||1-2-57

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஸு² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி ப்ரஜாஸர்கே³
த³க்ஷோத்பத்திகத²னே த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

Converted to Tamil Script using Aksharamukha: Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_2_mpr.html

***
## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamshaparvan
Chapter 2
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),   jankbrz@videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal@dataone.in
13 April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------
shrImahAbhAratam

tasya khilabhAgo harivaMshaH

tatra harivaMshaparva

2)

dvitIyo.adhyAyaH

dakShotpattikathanam

vaishampAyana uvAcha-
sa sR^iShTAsu prajAsvevamApavo vai prajApatiH |
lebhe vai puruShaH patnIM shatarUpAmayonijAm ||1-2-1

Apavasya mahimnA tu divamAvR^itya tiShThataH |
dharmeNaiva mahArAja shatarUpA vyajAyata ||1-2-2

sA tu varShAyutaM taptvA tapaH paramadushcharam |
bhartAraM dIptatapasaM puruShaM pratyapadyata ||1-2-3

sa vai svAyambhuvastAta puruSho manuruchyate |
tasyaikasaptatiyugaM manvantaramihochyate ||1-2-4

vairAjAtpuruShAdvIraM shatarUpA vyajAyata |
priyavratottAnapAdau vIrAtkAmyA vyajAyata ||1-2-5

kAmyA nAma mahAbAho kardamasya prajApateH |
kAmyAputrAstu chatvAraH samrATkukShirvirATprabhuH |
priyavrataM samAsAdya patiM sA suShuve sutAn ||1-2-6

uttAnapAdaM jagrAha putramatriH prajApatiH |
uttAnapAdAchChaturaH sUnR^itAjanayatsutAn ||1-2-7

dharmasya kanyA sushroNI sUnR^itA nAma vishrutA |
utpannA vAjimedhena dhruvasya jananI shubhA ||1-2-8

dhruvaM cha kIrtimantaM cha shivaM shAntamayaspatim |
uttAnapAdo.ajanayatsUnR^itAyAM prajApatiH ||1-2-9

dhruvo varShasahasrANi trINi divyAni bhArata |
tapastepe mahArAja  prArthayansumahadyashaH ||1-2-10

tasmai brahmA dadau prItaH sthAnamapratimaM bhuvi |
achalaM chaiva purataH saptarShINAM prajApatiH ||1-2-11

tasyAtimAtrAmR^iddhiM cha mahimAnaM nirIkShya cha |
devAsurANAmAchAryaH shlokamapyushanA jagau ||1-2-12

aho.asya tapaso vIryamaho shrutamaho balam |
yadenaM purataH kR^itvA dhruvaM saptarShayaH sthitAH ||1-2-13

tasmAchChliShTiM cha bhavyaM cha dhruvAchChambhurvyajAyata |
shliShTerAdhatta suchChAyA pa~ncha putrAnakalmaShAn ||1-2-14

ripuM ripu~njayaM puNyaM vR^ikalaM vR^ikatejasam |
riporAdhatta bR^ihatI chAkShuShaM sarvatejasam ||1-2-15

ajIjanatpuShkariNyAM vIraNyAM chAkShuSho manum  |
prajApaterAtmajAyAmaraNyasya mahAtmanaH ||1-2-16

manorajAyanta dasha naDvalAyAM mahaujasaH |
kanyAyAmabhavachChreShThA vairAjasya prajApateH ||1-2-17

UruH puruH shatadyumnastapasvI satyavAnkaviH |
agniShTudatirAtrashcha sudyumnashcheti te nava ||1-2-18

abhimanyushcha dashamo naDvalAyAH sutAH smR^itAH |
UrorajanayatputrAnShaDAgneyI mahAprabhAn |
a~NgaM sumanasaM khyAtiM kratuma~NgirasaM gayam ||1-2-19

a~NgAtsunIthApatyaM vai venamekamajAyata |
apachArAttu venasya prakopaH sumahAnabhUt ||1-2-20

prajArthamR^iShayo yasya mamanthurdakShiNaM karam |
venasya pANau mathite babhUva munibhiH pR^ithuH ||1-2-21

taM dR^iShTvA R^iShayaH prAhureSha vai muditAH prajAH |
kariShyati mahAtejA yashashcha prApsyate mahat ||1-2-22

sa dhanvI kavachI khaDgI tejasA nirdahanniva |
pR^ithurvainyastadA chemAM rarakSha kShatrapUrvajaH ||1-2-23

rAjasUyAbhiShiktAnAmAdyaH sa vasudhAdhipaH |
tasmAchchaiva samutpannau nipuNau sUtamAgadhau ||1-2-24

teneyaM gaurmahArAja dugdhA sasyAni bhArata |
prajAnAM vR^ittikAmena devaiH sarShigaNaiH saha ||1-2-25

pitR^ibhirdAnavaishchaiva gandharvaiH sApsarogaNaiH |
sarpaiH puNyajanaishchaiva vIrudbhiH parvataistathA ||1-2-26

teShu teShu cha pAtreShu duhyamAnA vasundharA |
prAdAdyathepsitaM kShIraM tena prANAnadhArayan ||1-2-27

pR^ithuputrau tu dharmaj~nau jaj~nAte.antardhipAlitau |
shikhaNDinI havirdhAnamantardhAnAdvyajAyata ||1-2-28

havirdhAnAt ShaDAgneyI dhiShaNAjanayatsutAn |
prAchInabarhiShaM shuklaM gayaM kR^iShNaM vrajAjinau ||1-2-29

prAchInabarhirbhagavAnmahAnAsItprajApatiH |
havirdhAnAnmahArAja yena saMvardhitAH prajAH ||1-2-30

prAchInAgrAH kushAstasya pR^ithivyAM janamejaya |
prAchInabarhirbhagavAnpR^ithivItalachAriNaH ||1-2-31

samudratanayAyAM tu kR^itadAro.abhavatprabhuH |
mahatastapasaH pAre savarNAyAM mahIpatiH ||1-2-32

savarNAdhatta sAmudrI dasha prAchInabarhiShaH |
sarve prachetaso nAma dhanurvedasya pAragAH ||1-2-33

apR^ithagdharmacharaNAste.atapyanta mahattapaH |
dashavarShasahasrANi samudrasalileshayAH ||1-2-34

tapashcharatsu pR^ithivIM prachetassu mahIruhAH |
arakShyamANAmAvavrurbabhUvAtha prajAkShayaH ||1-2-35

nAshakanmAruto vAtuM vR^itaM khamabhavaddrumaiH |
dashavarShasahasrANi na shekushcheShTituM prajAH ||1-2-36

tadupasR^itya tapasA yuktAH sarve prachetasaH |
mukhebhyo vAyumagniM cha te.asasR^ija~njAtamanyavaH ||1-2-37

unmUlAnatha tAnkR^itvA vR^ikShAnvAyurashoShayat |
tAnagniradahadghora evamAsIddrumakShayaH ||1-2-38

drumakShayamatho buddhvA ki~nchichChiShTeShu shAkhiShu |
upagamyAbravIdetAnrAjA somaH prajApatIn ||1-2-39

kopaM yachChata rAjAnaH sarve prAchInabarhiShaH |
vR^ikShashUnyA kR^itA pR^ithvI shAmyatAmagnimArutau ||1-2-40

ratnabhUtA cha kanyeyaM vR^ikShANAM varavarNinI |
bhaviShyaM jAnatA tattvaM dhR^itA garbheNa vai mayA ||1-2-41

mAriShA nAma kanyeyaM vR^ikShANAmiti nirmitA |
bhAryA vo.astu mahAbhAgAH somavaMshavivardhinI ||1-2-42

yuShmAkaM tejaso.ardhena mama chArdhena tejasaH |
asyAmutpatsyate putro dakSho nAma prajApatiH ||1-2-43

ya imAM dagdhabhUyiShThAM yuShmattejomayena vai |
agninAgnisamo bhUyaH prajAH saMvardhayiShyati ||1-2-44

tataH somasya vachanAjjagR^ihuste prachetasaH |
saMhR^itya kopaM vR^ikShebhyaH patnIM dharmeNa mAriShAm ||1-2-45

mAriShAyAM tataste vai manasA garbhamAdadhuH |
dashabhyastu prachetobhyo mAriShAyAM prajApatiH |
dakSho jaj~ne mahAtejAH somasyAMshena bhArata ||1-2-46

putrAnutpAdayAmAsa somavaMshavivardhanAn |
acharAMshcha charAMshchaiva dvipado.atha chatuShpadaH |
sa dR^iShTvA manasA dakShaH pashchAdapyasR^ijatstriyaH ||1-2-47


dadau sa dasha dharmAya kashyapAya trayodasha |
shiShTAH somAya rAj~ne.atha nakShatrAkhyA dadau prabhuH ||1-2-48

tAsu devAH khagA nAgA gAvo ditijadAnavAH |
gandharvApsarasashchaiva jaj~nire.anyAshcha jAtayaH ||1-2-49

tataH prabhR^iti rAjendrAH prajA maithunasambhavAH |
sa~NkalpAddarshanAtsparshAt pUrveShAM sR^iShTiruchyate ||1-2-50

janamejaya uvAcha
devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm |
sambhavaH kathitaH pUrvaM dakShasya cha mahAtmanaH ||1-2-51

a~NguShThAdbrahmaNo jAto dakShaH proktastvayAnagha |
vAmA~NguShThAttathA chaiva tasya patnI vyajAyata ||1-2-52

kathaM prAchetasatvaM sa punarlebhe mahAtapAH |
etanme saMshayaM vipra samyagAkhyAtumarhasi |
dauhitrashchaiva somasya kathaM shvashuratAM gataH ||1-2-53

vaishampAyana uvAcha
utpattishcha nirodhashcha nityau bhUteShu pArthiva  |
R^iShayo.atra na muhyanti vidvAMsashchaiva  ye janAH ||1-2-54

yuge yuge bhavantyete sarve dakShAdayo nR^ipa |
punashchaiva nirudhyante vidvAMstatra na muhyati ||1-2-55

jyaiShThyaM kAniShThyamapyeShAM pUrvaM nAsIjjanAdhipa |
tapa eva garIyo.abhUtprabhAvashchaiva kAraNam ||1-2-56

imAM visR^iShTiM dakShasya yo vidyAtsacharAcharAm |
prajAvAnApaduttIrNaH svargaloke mahIyate ||1-2-57

iti shrImahAbhArate khileshu harivaMshaparvaNi prajAsarge
dakShotpattikathane dvitIyo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்