Sunday 9 February 2020

ஆதி³ஸர்க³கத²னம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 01

ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஆதி³ஸர்க³கத²னம்


நாராயணம்நமஸ்க்ருத்யநரம்சைவநரோத்தமம்|
தே³வீம்ஸரஸ்வதீம்சைவததோஜயமுதீ³ரயேத்||1||

த்³வைபாயனோஷ்ட²புடனிb ꞉ஸ்ருதமப்ரமேயம்
புண்யம்பவித்ரமத²பாபஹரம்ஸி²வம்ச|
யோபா⁴ரதம்ஸமதி⁴க³ச்ச²திவாச்யமானம்
கிம்தஸ்யபுஷ்கரஜலைரபி⁴ஷேசனேன||2||

ஜயதிபராஸ²ரஸூனு꞉ஸத்யவதீஹ்ருத³யனந்த³னோவ்யாஸ꞉|
யஸ்யாஸ்யகமலக³லிதம்வாங்மயமம்ருதம்ஜக³த்பிப³தி||3||

யோகோ³ஸ²தம்கனகஸ்²ருங்க³மயம்த³தா³தி
விப்ராயவேத³விது³ஷேப³ஹுவிஸ்²ருதாய|
புண்யாம்சபா⁴ரதகதா²ம்ஸ்²ருணுயாச்சதத்³வத்
துல்யம்ப²லம்ப⁴வதிதஸ்யசதஸ்யசைவ||4||

ஸ²தாஸ்²வமேத⁴ஸ்யயத³த்ரபுண்யம்
சது꞉ஸஹஸ்ரஸ்யஸ²தக்ரதோஸ்²ச|
ப⁴வேத³னந்தம்ஹரிவம்ஸ²தா³னாத்
ப்ரகீர்திதம்வ்யாஸமஹர்ஷிணாச||5||யத்³வாஜபேயேனதுராஜஸூயாத்³
த்³ருஷ்டம்ப²லம்ஹஸ்திரதே²னசான்யத்|
தல்லப்⁴யதேவ்யாஸவச꞉ப்ரமாணம்
கீ³தம்சவால்மீகிமஹர்ஷிணாச||6||

யோஹரிவம்ஸ²ம்லேக²யதியதா²விதி⁴னாமஹாதபா꞉ஸபதி³|
ஸஜயதிஹரிபத³கமலம்மது⁴போஹியதா²ரஸேனலுப்³த⁴꞉||7||

பிதாமஹாத்³யம்ப்ரவத³ந்திஷஷ்ட²ம்
மஹர்ஷிமக்ஷய்யவிபூ⁴தியுக்தம்|
நாராயணஸ்யாம்ஸ²ஜமேகபுத்ரம்
த்³வைபாயனம்வேத³மஹானிதா⁴னம்||8||

ஆத்³யம்புருஷமீஸா²னம்புருஹூதம்புருஷ்டுதம்|
ருதமேகாக்ஷரம்ப்³ரஹ்மவ்யக்தாவ்யக்தம்ஸனாதனம்||1-1-1

அஸச்சஸத³ஸ்ச்சைவயத்³விஸ்²வம்ஸத³ஸத்பரம்|
பராவராணாம்ஸ்ரஷ்டாரம்புராணம்பரமவ்யயம்||1-1-2

மங்க³ல்யம்மங்க³லம்விஷ்ணும்வரேண்யமனக⁴ம்ஸு²சிம்|
நமஸ்க்ருத்யஹ்ருஷீகேஸ²ம்சராசரகு³ரும்ஹரிம்||1-1-3

நைமிஷாரண்யேகுலபதி꞉ஸௌ²னகஸ்துமஹாமுனி꞉|
ஸௌதிம்பப்ரச்ச²த⁴ர்மாத்மாஸர்வஸா²ஸ்த்ரவிஸா²ரத³꞉||1-1-4

ஸௌ²னகஉவாச
ஸௌதேஸுமஹதா³க்²யானம்ப⁴வதாபரிகீர்திதம்|
பா⁴ரதானாம்சஸர்வேஷாம்பார்தி²வானாம்ததை²வச||1-1-5

தே³வானாம்தா³னவானாம்சக³ந்த⁴ர்வோரக³ரக்ஷஸாம்|
தை³த்யானாமத²ஸித்³தா⁴னாம்கு³ஹ்யகானாம்ததை²வச||1-1-6

அத்யத்³பு⁴தானிகர்மாணிவிக்ரமாத⁴ர்மனிஸ்²சயா꞉|
விசித்ராஸ்²சகதா²யோகா³ஜன்மசாக்³ர்யமனுத்தமம்||1-1-7

கதி²தம்ப⁴வதாபுண்யம்புராணம்ஸ்²லக்ஷ்ணயாகி³ரா|
மன꞉கர்ணஸுக²ம்ஸௌதேப்ரீணாத்யம்ருதஸம்மிதம்||1-1-8

தத்ரஜன்மகுரூணாம்வைத்வயோக்தம்லௌமஹர்ஷணே|
நதுவ்ருஷ்ண்யந்த⁴கானாம்சதத்³ப⁴வான்வக்துமர்ஹதி||1-1-9

ஸௌதிருவாச
ஜனமேஜயேனயத்ப்ருஷ்ட꞉ஸி²ஷ்யோவ்யாஸஸ்யத⁴ர்மவித்|
தத்தே(அ)ஹம்ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமிவ்ருஷ்ணீனாம்வம்ஸ²மாதி³த꞉||1-1-10

ஸ்²ருத்வேதிஹாஸம்கார்த்ஸ்ன்யேனபா⁴ரதானாம்ஸபா⁴ரத꞉|
ஜனமேஜயோமஹாப்ராஜ்ஞோவைஸ²ம்பாயனமப்³ரவீத்||1-1-11

ஜனமேஜயஉவாச
மஹாபா⁴ரதமாக்²யானம்ப³ஹ்வர்த²ம்ஸ்²ருதிவிஸ்தரம்|
கதி²தம்ப⁴வதாபூர்வம்விஸ்தரேணமயாஸ்²ருதம்||1-1-12

தத்ரஸூ²ரா꞉ஸமாக்²யாதாப³ஹவ꞉புருஷர்ஷபா⁴꞉|
நாமபி⁴꞉கர்மபி⁴ஸ்²சைவவ்ருஷ்ண்யந்த⁴கமஹாரதா²꞉||1-1-13

தேஷாம்கர்மாவதா³தானித்வயோக்தானித்³விஜோத்தம|
தத்ரதத்ரஸமாஸேனவிஸ்தரேணைவமேப்ரபோ⁴||1-1-14

நசமேத்ருப்திரஸ்தீஹகத்²யமானேபுராதனே|
ஏகஸ்²சைவமதோராஸி²ர்வ்ருஷ்ணய꞉பாண்ட³வாஸ்ததா²||1-1-15

ப⁴வாம்ஸ்²சவம்ஸ²குஸ²லஸ்தேஷாம்ப்ரத்யக்ஷத³ர்ஸி²வான்|
கத²யஸ்வகுலம்தேஷாம்விஸ்தரேணதபோத⁴ன||1-1-16

யஸ்யயஸ்யான்வயேயேயேதாம்ஸ்தானிச்சா²மிவேதி³தும்|
ஸத்வம்ஸர்வமஸே²ஷேணகத²யஸ்வமஹாமுனே|
தேஷாம்பூர்வவிஸ்ருஷ்டிம்சவிசிந்த்யேமாம்ப்ரஜாபதே꞉||1-1-17

ஸௌதிருவாச
ஸத்க்ருத்யபரிப்ருஷ்டஸ்துஸமஹாத்மாமஹாதபா꞉|
விஸ்தரேணானுபூர்வ்யாம்சகத²யாமாஸதாம்கதா²ம்||1-1-18

வைஸ²ம்பாயனஉவாச
ஸ்²ருணுராஜன்கதா²ம்தி³வ்யாம்புண்யாம்பாபப்ரமோசனீம்|
கத்²யமானாம்மயாசித்ராம்ப³ஹ்வர்தா²ம்ஸ்²ருதிஸம்மிதாம்||1-1-19

யஸ்²சேமாம்தா⁴ரயேத்³வாபிஸ்²ருணுயாத்³வாப்யபீ⁴க்ஷ்ணஸ²꞉|
ஸ்வவம்ஸ²தா⁴ரணம்க்ருத்வாஸ்வர்க³லோகேமஹீயதே||1-1-20

அவ்யக்தம்காரணம்யத்தன்னித்யம்ஸத³ஸதா³த்மகம்|
ப்ரதா⁴னம்புருஷம்தஸ்மான்னிர்மமேவிஸ்²வமீஸ்²வரம்||1-1-21

தம்வைவித்³தி⁴மஹாராஜப்³ரஹ்மாணமமிதௌஜஸம்|
ஸ்ரஷ்டாரம்ஸர்வபூ⁴தானாம்நாராயணபராயணம்||1-1-22

அஹங்காரஸ்துமஹதஸ்தஸ்மாத்³பூ⁴தானிஜஜ்ஞிரே|
பூ⁴தபே⁴தா³ஸ்²சபூ⁴தேப்⁴யஇதிஸர்க³꞉ஸனாதன꞉||1-1-23

விஸ்தாராவயவம்சைவயதா²ப்ரஜ்ஞம்யதா²ஸ்²ருதி꞉|
கீர்த்யமானம்ஸ்²ருணுமயாபூர்வேஷாம்கீர்திவர்த⁴னம்||1-1-24

த⁴ன்யம்யஸ²ஸ்யம்ஸ²த்ருக்⁴னம்ஸ்வர்க்³யமாயு꞉ப்ரவர்த⁴னம்|
கீர்தனம்ஸ்தி²ரகீர்தீனாம்ஸர்வேஷாம்புண்யகர்மணாம்||1-1-25

தஸ்மாத்கல்பாயதேகல்ப꞉ஸமக்³ரம்ஸு²சயேஸு²சி꞉|
ஆவ்ருஷ்ணிவம்ஸா²த்³வக்ஷ்யாமிபூ⁴தஸர்க³மனுத்தமம்||1-1-26

தத꞉ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வான்ஸிஸ்ருக்ஷுர்விவிதா⁴꞉ப்ரஜா꞉|
அபஏவஸஸர்ஜாதௌ³தாஸுவீர்யமவாஸ்ருஜத்||1-1-27

ஆபோநாராஇதிப்ரோக்தாஆபோவைநரஸூனவ꞉|
அயனம்தஸ்யதா꞉பூர்வம்தேனநாராயண꞉ஸ்ம்ருத꞉||1-1-28

ஹிரண்யவர்ணமப⁴வத்தத³ண்ட³முத³கேஸ²யம்|
தத்ரஜஜ்ஞேஸ்வயம்ப்³ரஹ்மாஸ்வயம்பூ⁴ரிதிந꞉ஸ்²ருதம்||1-1-29

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ப⁴க³வானுஷித்வாபரிவத்ஸரம்|
தத³ண்ட³மகரோத்³த்³வைத⁴ம்தி³வம்பு⁴வமதா²பிச||1-1-30

தயோ꞉ஸ²கலயோர்மத்⁴யேஆகாஸ²மஸ்ருஜத்ப்ரபு⁴꞉|
அப்ஸுபாரிப்லவாம்ப்ருத்²வீம்தி³ஸ²ஸ்²சத³ஸ²தா⁴த³தே⁴||1-1-31

தத்ரகாலம்மனோவாசம்காமம்க்ரோத⁴மதோ²ரதிம்|
ஸஸர்ஜஸ்ருஷ்டிம்தத்³ரூபாம்ஸ்ரஷ்டுமிச்ச²ன்ப்ரஜாபதீன்||1-1-32

மரீசிமத்ர்யங்கி³ரஸம்புலஸ்த்யம்புலஹம்க்ரதும்|
வஸிஷ்ட²ம்சமஹாதேஜா꞉ஸோ(அ)ஸ்ருஜத்ஸப்தமானஸான்||1-1-33

ஸப்தப்³ரஹ்மாணஇத்யேதேபுராணேநிஸ்²சயம்க³தா꞉|
நாராயணாத்மகானாம்வைஸப்தானாம்ப்³ரஹ்மஜன்மனாம்||1-1-34

ததோ(அ)ஸ்ருஜத்புனர்ப்³ரஹ்மாருத்³ரம்ரோஷாத்மஸம்ப⁴வம்|
ஸனத்குமாரம்சவிபு⁴ம்பூர்வேஷாமபிபூர்வஜம்||1-1-35

ஸப்தைதேஜனயந்திஸ்மப்ரஜாருத்³ரஸ்²சபா⁴ரத|
ஸ்கந்த³꞉ஸனத்குமாரஸ்²சதேஜ꞉ஸங்க்ஷிப்யதிஷ்ட²த꞉||1-1-36

தேஷாம்ஸப்தமஹாவம்ஸா²தி³வ்யாதே³வக³ணான்விதா꞉|
க்ரியாவந்த꞉ப்ரஜாவந்தோமஹர்ஷிபி⁴ரலங்க்ருதா꞉||1-1-37

வித்³யுதோ(அ)ஸ²னிமேகா⁴ம்ஸ்²சரோஹிதேந்த்³ரத⁴னூம்ஷிச|
வயாம்ஸிசஸஸர்ஜாதௌ³பர்ஜன்யம்சஸஸர்ஜஹ||1-1-38

ருசோயஜூம்ஷிஸாமானிநிர்மமேயஜ்ஞஸித்³த⁴யே|
முகா²த்³தே³வானஜனயத்பித்ரூஸ்²சேஸோ²(அ)பிவக்ஷஸ꞉||1-1-39

ப்ரஜனாச்சமனுஷ்யான்வைஜக⁴னான்னிர்மமே(அ)ஸுரான்|
ஸாத்⁴யானஜனயத்³தே³வானித்யேவமனுஸு²ஸ்²ரும||1-1-40

உச்சாவசானிபூ⁴தானிகா³த்ரேப்⁴யஸ்தஸ்யஜஜ்ஞிரே|
ஆபவஸ்யப்ரஜாஸர்க³ம்ஸ்ருஜதோஹிப்ரஜாபதே꞉||1-1-41

ஸ்ருஜ்யமானா꞉ப்ரஜாநைவவிவர்த⁴ந்தேயதா³ததா³|
த்³விதா⁴க்ருத்வா.ஆத்மனோதே³ஹமர்தே⁴னபுருஷோ(அ)ப⁴வத்||1-1-42

அர்தே⁴னநாரீதஸ்யாம்ஸஸஸ்ருஜேவிவிதா⁴꞉ப்ரஜா꞉|
தி³வம்சப்ருதி²வீம்சைவமஹிம்னாவ்யாப்யதிஷ்ட²த꞉||1-1-43

விராஜமஸ்ருஜத்³விஷ்ணு꞉ஸோ(அ)ஸ்ருஜத்புருஷம்விராட்|
புருஷம்தம்மனும்வித்³தி⁴தத்³வைமன்வந்தரம்ஸ்ம்ருதம்||1-1-44

த்³விதீயமாபவஸ்யைதன்மனோரந்தரமுச்யதே|
ஸவைராஜ꞉ப்ரஜாஸர்க³ம்ஸஸர்ஜபுருஷ꞉ப்ரபு⁴꞉|
நாராயணவிஸர்க³꞉ஸப்ரஜாஸ்தஸ்யாப்யயோனிஜா꞉||1-1-45

ஆயுஷ்மான்கீர்திமாந்த⁴ன்ய꞉ப்ரஜாவாஞ்ச்²ருதவாம்ஸ்ததா²|
ஆதி³ஸர்க³ம்விதி³த்வேமம்யதே²ஷ்டாம்க³திமாப்னுயாத்||1-1-46

இதிஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதேகி²லேஷுஹரிவம்ஸ²பர்வணிஆதி³ஸர்க³கத²னேப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

ConvertedtoTamilScriptusingAksharamukha:ScriptConverter:http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source:http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_01_mpr.html

shrImahAbhAratam
tasyakhilabhAgoharivaMshaH

##HarivamshaMahaPuranam-Part1-HarivamshaParva
Chapter1-1FirstCreation

EncodedbyJagat(JanBrzezinski),jankbrz@videotron.ca
EditedandproofreadbyKSRamachandran,ksrkal@dataone.in12April2007.
Source:ChitrashalaPressedn,GitaPressedition.
verses2to26ofchitrashalacouldnotbefound.SoGitaPressednhasbeenfollowedintheseverses.Anywaybotheditionsagreealmostthroughoutthechapter.
NumberingofversesaccordingtoChitrashalaedition
Furtherproof-readbyGillesSchaufelberger,schaufel@wanadoo.fr.IfyoufindanyerrorscomparedtoChitrashalaPressedition,sendcorrectionstoA.Harindranath,harindranath_a@yahoo.com##

prathamo.adhyAyaH

Adisargakathanam

nArAyaNaMnamaskR^ityanaraMchaivanarottamam|
devIMsarasvatIMchaivatatojayamudIrayet||1||

dvaipAyanoShThapuTaniHsR^itamaprameyaM
puNyaMpavitramathapApaharaMshivaMcha|
yobhArataMsamadhigachChativAchyamAnaM
kiMtasyapuShkarajalairabhiShechanena||2||

jayatiparAsharasUnuHsatyavatIhR^idayanandanovyAsaH|
yasyAsyakamalagalitaMvA~NmayamamR^itaMjagatpibati||3||

yogoshataMkanakashR^i~NgamayaMdadAti
viprAyavedaviduShebahuvishrutAya|
puNyAMchabhAratakathAMshR^iNuyAchchatadvat
tulyaMphalaMbhavatitasyachatasyachaiva||4||

shatAshvamedhasyayadatrapuNyaM
chatuHsahasrasyashatakratoshcha|
bhavedanantaMharivaMshadAnAt
prakIrtitaMvyAsamaharShiNAcha||5||

yadvAjapeyenaturAjasUyAd
dR^iShTaMphalaMhastirathenachAnyat|
tallabhyatevyAsavachaHpramANaM
gItaMchavAlmIkimaharShiNAcha||6||

yoharivaMshaMlekhayatiyathAvidhinAmahAtapAHsapadi|
sajayatiharipadakamalaMmadhupohiyathArasenalubdhaH||7||

pitAmahAdyaMpravadantiShaShThaM
maharShimakShayyavibhUtiyuktam|
nArAyaNasyAMshajamekaputraM
dvaipAyanaMvedamahAnidhAnam||8||

AdyaMpuruShamIshAnaMpuruhUtaMpuruShTutam|
R^itamekAkSharaMbrahmavyaktAvyaktaMsanAtanam||1-1-1

asachchasadaschchaivayadvishvaMsadasatparam|
parAvarANAMsraShTAraMpurANaMparamavyayam||1-1-2

ma~NgalyaMma~NgalaMviShNuMvareNyamanaghaMshuchim|
namaskR^ityahR^iShIkeshaMcharAcharaguruMharim||1-1-3

naimiShAraNyekulapatiHshaunakastumahAmuniH|
sautiMpaprachChadharmAtmAsarvashAstravishAradaH||1-1-4

shaunakauvAcha
sautesumahadAkhyAnaMbhavatAparikIrtitam|
bhAratAnAMchasarveShAMpArthivAnAMtathaivacha||1-1-5

devAnAMdAnavAnAMchagandharvoragarakShasAm|
daityAnAmathasiddhAnAMguhyakAnAMtathaivacha||1-1-6

atyadbhutAnikarmANivikramAdharmanishchayAH|
vichitrAshchakathAyogAjanmachAgryamanuttamam||1-1-7

kathitaMbhavatApuNyaMpurANaMshlakShNayAgirA|
manaHkarNasukhaMsauteprINAtyamR^itasaMmitam||1-1-8

tatrajanmakurUNAMvaitvayoktaMlaumaharShaNe|
natuvR^iShNyandhakAnAMchatadbhavAnvaktumarhati||1-1-9

sautiruvAcha
janamejayenayatpR^iShTaHshiShyovyAsasyadharmavit|
tatte.ahaMsampravakShyAmivR^iShNInAMvaMshamAditaH||1-1-10

shrutvetihAsaMkArtsnyenabhAratAnAMsabhArataH|
janamejayomahAprAj~novaishampAyanamabravIt||1-1-11

janamejayauvAcha
mahAbhAratamAkhyAnaMbahvarthaMshrutivistaram|
kathitaMbhavatApUrvaMvistareNamayAshrutam||1-1-12

tatrashUrAHsamAkhyAtAbahavaHpuruSharShabhAH|
nAmabhiHkarmabhishchaivavR^iShNyandhakamahArathAH||1-1-13

teShAMkarmAvadAtAnitvayoktAnidvijottama|
tatratatrasamAsenavistareNaivameprabho||1-1-14

nachametR^iptirastIhakathyamAnepurAtane|
ekashchaivamatorAshirvR^iShNayaHpANDavAstathA||1-1-15

bhavAMshchavaMshakushalasteShAMpratyakShadarshivAn|
kathayasvakulaMteShAMvistareNatapodhana||1-1-16

yasyayasyAnvayeyeyetAMstAnichChAmiveditum|
satvaMsarvamasheSheNakathayasvamahAmune|
teShAMpUrvavisR^iShTiMchavichintyemAMprajApateH||1-1-17

sautiruvAcha
satkR^ityaparipR^iShTastusamahAtmAmahAtapAH|
vistareNAnupUrvyAMchakathayAmAsatAMkathAm||1-1-18

vaishampAyanauvAcha
shR^iNurAjankathAMdivyAMpuNyAMpApapramochanIm|
kathyamAnAMmayAchitrAMbahvarthAMshrutisaMmitAm||1-1-19

yashchemAMdhArayedvApishR^iNuyAdvApyabhIkShNashaH|
svavaMshadhAraNaMkR^itvAsvargalokemahIyate||1-1-20

avyaktaMkAraNaMyattannityaMsadasadAtmakam|
pradhAnaMpuruShaMtasmAnnirmamevishvamIshvaram||1-1-21

taMvaividdhimahArAjabrahmANamamitaujasam|
sraShTAraMsarvabhUtAnAMnArAyaNaparAyaNam||1-1-22

aha~NkArastumahatastasmAdbhUtAnijaj~nire|
bhUtabhedAshchabhUtebhyaitisargaHsanAtanaH||1-1-23

vistArAvayavaMchaivayathApraj~naMyathAshrutiH|
kIrtyamAnaMshR^iNumayApUrveShAMkIrtivardhanam||1-1-24

dhanyaMyashasyaMshatrughnaMsvargyamAyuHpravardhanam|
kIrtanaMsthirakIrtInAMsarveShAMpuNyakarmaNAm||1-1-25

tasmAtkalpAyatekalpaHsamagraMshuchayeshuchiH|
AvR^iShNivaMshAdvakShyAmibhUtasargamanuttamam||1-1-26

tataHsvayambhUrbhagavAnsisR^ikShurvividhAHprajAH|
apaevasasarjAdautAsuvIryamavAsR^ijat||1-1-27

AponArAitiproktAApovainarasUnavaH|
ayanaMtasyatAHpUrvaMtenanArAyaNaHsmR^itaH||1-1-28

hiraNyavarNamabhavattadaNDamudakeshayam|
tatrajaj~nesvayaMbrahmAsvayaMbhUritinaHshrutam||1-1-29

hiraNyagarbhobhagavAnuShitvAparivatsaram|
tadaNDamakaroddvaidhaMdivaMbhuvamathApicha||1-1-30

tayoHshakalayormadhyeAkAshamasR^ijatprabhuH|
apsupAriplavAMpR^ithvIMdishashchadashadhAdadhe||1-1-31

tatrakAlaMmanovAchaMkAmaMkrodhamathoratim|
sasarjasR^iShTiMtadrUpAMsraShTumichChanprajApatIn||1-1-32

marIchimatrya~NgirasaMpulastyaMpulahaMkratum|
vasiShThaMchamahAtejAHso.asR^ijatsaptamAnasAn||1-1-33

saptabrahmANaityetepurANenishchayaMgatAH|
nArAyaNAtmakAnAMvaisaptAnAMbrahmajanmanAm||1-1-34

tato.asR^ijatpunarbrahmArudraMroShAtmasaMbhavam|
sanatkumAraMchavibhuMpUrveShAmapipUrvajam||1-1-35

saptaitejanayantismaprajArudrashchabhArata|
skandaHsanatkumArashchatejaHsaMkShipyatiShThataH||1-1-36

teShAMsaptamahAvaMshAdivyAdevagaNAnvitAH|
kriyAvantaHprajAvantomaharShibhiralaMkR^itAH||1-1-37

vidyuto.ashanimeghAMshcharohitendradhanUMShicha|
vayAMsichasasarjAdauparjanyaMchasasarjaha||1-1-38

R^ichoyajUMShisAmAninirmameyaj~nasiddhaye|
mukhAddevAnajanayatpitR^Ishchesho.apivakShasaH||1-1-39

prajanAchchamanuShyAnvaijaghanAnnirmame.asurAn|
sAdhyAnajanayaddevAnityevamanushushruma||1-1-40

uchchAvachAnibhUtAnigAtrebhyastasyajaj~nire|
ApavasyaprajAsargaMsR^ijatohiprajApateH||1-1-41

sR^ijyamAnAHprajAnaivavivardhanteyadAtadA|
dvidhAkR^itvA.AtmanodehamardhenapuruSho.abhavat||1-1-42

ardhenanArItasyAMsasasR^ijevividhAHprajAH|
divaMchapR^ithivIMchaivamahimnAvyApyatiShThataH||1-1-43

virAjamasR^ijadviShNuHso.asR^ijatpuruShaMvirAT|
puruShaMtaMmanuMviddhitadvaimanvantaraMsmR^itam||1-1-44

dvitIyamApavasyaitanmanorantaramuchyate|
savairAjaHprajAsargaMsasarjapuruShaHprabhuH|
nArAyaNavisargaHsaprajAstasyApyayonijAH||1-1-45

AyuShmAnkIrtimAndhanyaHprajAvA~nChrutavAMstathA|
AdisargaMviditvemaMyatheShTAMgatimApnuyAt||1-1-46

itishrImahAbhAratekhileShuharivaMshaparvaNiAdisargakathaneprathamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்