Wednesday 2 March 2022

பாராயணபர்வக்ரமேண மஹாபா⁴ரதஷ்²ரவணப²லம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 132 (106)

அத² த்³வாத்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாராயணபர்வக்ரமேண மஹாபா⁴ரதஷ்²ரவணப²லம்


Vaishampayan reciting Mahabharata to Janamejaya ஜனமேஜயனிடம்

ஜநமேஜய உவாச
ப⁴க³வந்கேந விதி⁴நா ஷ்²ரோதவ்யம் பா⁴ரதம் பு³தை⁴꞉ |
ப²லம் கிம் கே ச தே³வாஷ்²ச பூஜ்யா வை பாரணேஷ்விஹ ||3-132-1

தே³யம் ஸமாப்தே ப⁴க³வன் கிம் ச பர்வணி பர்வணி |
வாசக꞉ கீத்³ருஷ²ஷ்²சாத்ர யஷ்டவ்யஸ்தத்³ப்³ரவீஹி மே ||3-132-2

வைஷ²ம்பாயந
ஷ்²ருணு ராஜந்விதி⁴மிமம் ப²லம் யச்ச²தி பா⁴ரதாத் |
ஷ்²ருதாத்³ப⁴வந்தி ராஜேந்த்³ர யத்த்வம் மாமநுப்ருச்ச²ஸி ||3-132-3

தி³வி தே³வா மஹீபால க்ரீடா³ர்த²மவநிம் க³தா꞉ |
க்ருத்வா கார்யமித³ம் சைவ ததஷ்²ச தி³வமாக³தா꞉ ||3-132-4

ஹந்த யத்தே ப்ரவக்ஷ்யாமி தச்ச்²ருணுஷ்வ ஸமாஹித꞉ 
ருஷீணாம் தே³வதாநாம் ச ஸம்ப⁴வம் வஸுதா⁴தலே ||3-132-5

அத்ர ருத்³ராஸ்ததா² ஸாத்⁴யா விஷ்²வேதே³வாஷ்²ச ஷா²ஷ்²வதா꞉ |
ஆதி³த்யாஷ்²சாஷ்²விநௌ தே³வௌ லோகபாலா மஹர்ஷய꞉ ||3-132-6

கு³ஹ்யகாஷ்²ச ஸக³ந்த⁴ர்வா நாகா³ வித்³யாத⁴ராஸ்ததா² |
ஸித்³தா⁴ த⁴ர்ம꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ஷ்²ச முநி꞉ காத்யாயநோ வர꞉ ||3-132-7

கி³ரய꞉ ஸாக³ரா நத்³யஸ்ததை²வாப்ஸரஸாம் க³ணா꞉ |
க்³ரஹா꞉ ஸம்வத்ஸராஷ்²சைவ அயநாந்ய்ருதவஸ்ததா² ||3-132-8

ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் சைவ ஜக³த்ஸர்வம் ஸுராஸுரம் |
பா⁴ரதே ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட² ஏகஸ்த²மிஹ த்³ருஷ்²யதே ||3-132-9

தேஷாம் ஷ்²ருதிப்ரதிஷ்டா²நாம் நாமகர்மாநுகீர்தநாத் |
க்ருத்வாபி பாதகம் கோ⁴ரம் ஸாத்³யோ முச்யேத மாநவ꞉ ||3-132-10

இதிஹாஸமிமம் ஷ்²ருத்வா யதா²வத³நுபூர்வஷ²꞉ |
ஸம்யதாத்மா ஷு²சிர்பூ⁴த்வா பாரம் க³த்வா ச பா⁴ரதே ||3-132-11

தேஷாம் ஷ்²ருணு த்வம் ஷ்²ராத்³தா⁴நி ஷ்²ருத்வா பா⁴ரத பா⁴ரதம் |
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ யதா²ஷ²க்த்யா ப⁴க்த்யா ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ ||3-132-12

மஹாதா³நாநி தே³யாநி ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச |
கா³வா꞉ காம்ஸ்யோபதோ³ஹாஷ்²ச கந்யாஷ்²சைவ ஸ்வலங்க்ருதா꞉ ||3-132-13

ஸர்வகாமகு³ணோபேதா யாநாநி விவிதா⁴நி ச |
பா⁴ஜநாநி விசித்ராணி பூ⁴மிர்வாஸாம்ஸி காஞ்சநம் ||3-132-14

வாஹநாநி ச தே³யாநி ஹயா மத்தாஷ்²ச வாரணா꞉ |
ஷ²யநம் ஷி²பி³காஷ்²சைவ ஸ்யந்த³நாஷ்²ச ஸ்வலங்க்ருதா꞉ ||3-132-15

யத்³யத்³க்³ருஹே வரம் கிம்சித்³யத்³யத³ஸ்தி மஹத்³வஸு |
தத்தத்³தே³யம் த்³விஜாதிப்⁴ய ஆத்மா தா³ராஷ்²ச ஸூநவ꞉ ||3-132-16

ஷ்²ரத்³த⁴யா பரயா த³த்தம் க்ரமஷ²ஸ்தஸ்ய பாரக³꞉ |
ஷ²க்தித꞉ ஸுமநா ஹ்ருஷ்ட꞉ ஷு²ஷ்²ரூஷுரவிகம்பந꞉ ||3-132-17

ஸத்யார்ஜவரதோ யத்த꞉ ஷு²சி꞉ ஷௌ²சபராயண꞉ |
ஷ்²ரத்³த³தா⁴நோ ஜிதக்ரோதோ⁴ யதா² ஸித்³த்⁴யதி தச்ச்²ருணு ||3-132-18

ஷு²சி꞉ ஷீ²லாந்விதாசார꞉ ஷு²க்லவாஸா ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
ஸம்ஸ்க்ருத꞉ ஸர்வஷா²ஸ்த்ரஜ்ஞ꞉ ஷ்²ரத்³த³தா⁴நோ(அ)நஸூயக꞉ ||3-132-19

ரூபவாந்ஸுப⁴கோ³ தா³ந்த꞉ ஸத்யவாதீ³ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
தா³நமாநக்³ரஹீதா ச கார்யோ ப⁴வதி வாசக꞉ ||3-132-20

அவிலம்ப³மநாயஸ்தமத்³ருதம் தீ⁴ரமூர்ஜிதம் |
அஸம்ஸக்தாக்ஷரபத³ம் ந ச பா⁴வஸமந்விதம் ||3-132-21

த்ரிஷஷ்டிவர்ணஸம்யுக்தமஷ்டஸ்தா²நஸமீரிதம் |
வாசயேத்³வாசக꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ்வாதீ⁴ந꞉ ஸுஸமாஹித꞉ ||3-132-22

நாராயணம் நமஸ்க்ருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் |
தே³வீம் ஸரஸ்வதீம் சைவ ததோ ஜயமுதீ³ரயேத் ||3-132-23

ஈத்³ருஷா²த்³வாசகாத்³ராஜஞ்ச்ச்²ருத்வா பா⁴ரத பா⁴ரதம் |
நியமஸ்த²꞉ ஷு²சி꞉ ஷ்²ரோதா ஷ்²ருண்வந்ஸ ப²லமஷ்²நுதே ||3-132-24

பாரணம் ப்ரத²மம் ப்ராப்ய த்³விஜாந்காமைஷ்²ச தர்பயேத் |
அக்³நிஷ்டோமஸ்ய யாக³ஸ்ய ப²லம் வை லப⁴தே நர꞉ ||3-132-25

அப்ஸரோக³ணஸங்கீர்ணம் விமாநம் லப⁴தே மஹத் |
ப்ரஹ்ருஷ்த꞉ ஸது தே³வைஷ்²ச தி³வம் யாதி ஸமாஹித꞉ ||3-132-26

த்³விதீயம் பாரணம் ப்ராப்ய அதிராத்ரப²லம் லபே⁴த் |
ஸர்வரத்நமயம் தி³வ்யம் விமாநமதி⁴ரோஹதி ||3-132-27

தி³வ்யமால்யாப⁴ரத⁴ரோ தி³வ்யக³ந்த⁴விபூ⁴ஷித꞉ |
தி³வ்யாங்க³த³த⁴ரோ நித்யம் தே³வலோகே மஹீயதே |||3-132-28

த்ருதீயம் பாரணம் ப்ராப்ய த்³வாத³ஷா²ஹப²லம் லபே⁴த் |
வஸத்யமரஸங்காஷோ² வர்ஷாண்யயுதஷோ² தி³வி ||3-132-29

சதுர்த²ம் வாஜபேயஸ்ய பஞ்சமே த்³விகு³ணம் ப²லம் |
உதி³தாதி³த்யஸங்காஷ²ம் ஜ்வலந்தமமலோபமம் ||3-132-30

விமாநம் விபு³தை⁴꞉ ஸார்த⁴மாருஹ்ய தி³வி க³ச்சதி |
வர்ஷாயுதாபி⁴ப⁴வநே ஷ²க்ரஸ்ய தி³வி மோத³தே ||3-132-31

ஷஷ்டே த்³விகு³ணமஸ்தீதி ஸப்தமே த்ரிகு³ணம் ப²லம் |
கைலாஸஷி²க²ராகாரம் வைதூ³ர்யமணிவேதி³கம் ||3-132-32

பரிக்ஷிப்தம் ச ப³ஹுதா⁴ மணிவித்³ருமபூ⁴ஷிதம் |
விமாநம் ஸமதி⁴ஷ்டா²ய காமக³ம் ஸாப்ஸரோக³ணம் ||3-132-33

ஸர்வாம்ˮல்லோகாந்விசரதே த்³விதீய இவ பா⁴ஸ்கர꞉ |
அஷ்டமே ராஜஸூயஸ்ய பாரணே லப⁴தே ப²லம் ||3-132-34

சந்த்³ரோத³யநிப⁴ம் ரம்யம் விமாநமதி⁴ரோஹதி |
சந்த்³ரரஷ்²மிப்ரதீகாஷை²ர்ஹயைர்யுக்தம் மநோஜவை꞉ ||3-132-35

ஸேவ்யமநோ வரஸ்த்ரீணாம் சந்த்³ரகாந்ததரைர்முகை²꞉ |
மேக²லாநாம் நிநாதே³ந நூபுராணாம் ச நி꞉ஸ்வநை꞉ ||3-132-36

அங்கே பரமநாரீணாம் ஸுக²ம் ஸுப்தோ விபு³த்⁴யதே |
நவமே க்ரதுராஜஸ்ய வாஜிமேத⁴ஸ்ய பா⁴ரத||3-132-37

காஞ்சநஸ்தம்ப⁴நிர்வ்யூஹம் வைதூ³ர்யக்ருதவேதி³கம் |
ஜாம்பூ³நத³மயைர்தி³வ்யைர்க³வாக்ஷை꞉ ஸர்வதோ வ்ருதம் ||3-132-38

ஸேவிதம் சாப்ஸர꞉ஸங்கை⁴ர்க³ந்த⁴ர்வைர்தி³விசாரிபி⁴꞉ |
விமாநம் ஸமதி⁴ஷ்டா²ய ஷ்²ரியா பரமயா ஜ்வலன் ||3-132-39

தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரோ தி³வ்யசந்த³நபூ⁴ஷித꞉ |
மோத³தே தை³வதை꞉ ஸார்த⁴ம் தி³வி தே³வ இவாபர꞉ ||3-132-40

த³ஷ²மம் பாரணம் ப்ராப்ய த்³விஜதீநபி⁴வந்த்³ய ச |
கிங்கிணீஜாலநிர்கோ⁴ஷம் பதாகாத்⁴வஜஷோ²பி⁴தம் ||3-132-41

ரவவேதி³கஸங்காஷ²ம் வைதூ³ர்யமணிதோரணம் |
ஹேமஜாலபரிக்ஷிப்தம் ப்ரவாலவலபீ⁴முக²ம் ||3-132-42

க³ந்த⁴ர்வைர்கீ³தகுஷ²லைரப்ஸரோபி⁴ர்நிஷேவிதம் |
விமாநம் ஸுக்ருதாவாஸம் ஸுகே²நைவோபபத்³யதே ||3-132-43

முகுடேநார்கவர்ணேந ஜாம்பூ³நத³விபூ⁴ஷண꞉ |
தி³வ்யசந்த³நதி³க்³தா⁴ங்கோ³ தி³வ்யமால்யவிபூ⁴ஷித꞉ ||3-132-44

தி³வ்யாம்ˮல்லோகாந்ப்ரசரதி தி³வ்யைர்போ⁴கை³꞉ ஸமந்வித꞉ |
விபு³தா⁴நாம் ப்ரஸாதே³ந ஷ்²ரியா பரமயா யுத꞉ ||3-132-45

அத² வர்ஷக³ணாநேவம் ஸ்வர்க³லோகே மஹீயதே |
ததோ க³ந்த⁴ர்வஸஹித꞉ ஸஹஸ்ராண்யேகவிம்ஷ²தி꞉ ||3-132-46

புரந்த³ரபுரே ரம்யே ஷ²க்ரேண ஸஹ மோத³தே |
தி³வ்யயாநவிமாநேஷு லோகேஷு விவிதே⁴ஷு ச ||3-132-47

தி³வ்யநாரீக³ணாகீர்ணோ நிவஸத்யமரோ யதா² |
தத꞉ ஸூர்யஸ்ய ப⁴வநே சந்த்³ரஸ்ய ப⁴வநே தத² ||3-132-48

ஷி²வஸ்ய ப⁴வநே ராஜந்விஷ்ணோர்யாதி ஸலோகதாம் |
ஏவமேதந்மஹாராஜ நாத்ர கார்யா விசாரண ||3-132-49

ஷ்²ரத்³த³தா⁴நேந வை பா⁴வ்யமேவமாஹ கு³ருர்மம |
வாசகஸ்ய து தா³தவ்யம் மாநஸா யத்³யதி³ச்ச²தி ||3-132-50

ஹஸ்த்யஷ்²வரத²யாநாதி³ வாஹநம் ச விஷேஷ²த꞉ |
கடகம் குண்ட³லே சைவ ப்³ரஹ்மஸூத்ரம் ததா²பரம் ||3-132-51

வஸ்த்ரம் சைவ விசித்ரம் ச க³ந்த⁴ம் சைவ விஷேஷ²த꞉ |
தே³வவத்பூஜயேத்தம் து விஷ்ணுலோகமவாப்நுயாத் ||3-132-52

அத꞉ பரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி யாநி தே³யாநி பா⁴ரதே |
வாசமாநேத² விப்ரேப்⁴யோ ராஜந்பர்வணி பர்வணி ||3-132-53

ஜாதிம் தே³ஷ²ம் ச ஸத்யம் ச மாஹாத்ம்யம் ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
த⁴ர்மவ்ருத்திம் ச விஜ்ஞாய க்ஷத்ரியாணாம் நராதி⁴ப ||3-132-54

ஸ்வஸ்தி வாச்ய த்³விஜாநாதௌ³ தத꞉ கார்யம் ப்ரவர்தயேத் |
ஸமாப்தே பர்வணி தத꞉ ஸ்வஷ²க்த்யா தர்பயேத்³த்³விஜான் ||3-132-55

ஆதௌ³ து வாசகம் சைவ வஸ்த்ரக³ந்த⁴ஸமந்விதம் |
விதி⁴வத்³போ⁴ஜயேத்³ராஜந்மது⁴பாயஸஸம்யுதம் ||3-132-56

ததோ மூலப²லப்ராயம் பாயஸம் மது⁴ஸர்பிஷா |
ஆஸ்திகே போ⁴ஜயேத்³ராஜந்த³த்⁴யாச்சைவ கு³டௌ³த³நம் ||3-132-57

அபூபைஷ்²சைவ பூபைஷ்²ச மோத³கைஷ்²ச ஸமந்விதம் |
ஸபா⁴பர்வணி ராஜேந்த்³ர ஹவிஷ்யம் போ⁴ஜயேத்³த்³த்³விஜான் ||3-132-58

ஆரண்யகே மூலப²லைஸ்தர்பயேச்ச த்³விஜோத்தமான் |
அரணீபர்வ ஆஸாத்³ய ஜலகும்பா⁴ன் ப்ரதா³பயேத் ||3-132-59

தர்பணாநி ச முக்²யாநி வந்யமூலப²லாநி ச |
ஸர்வகாமகு³ணோபேதம் விப்ரேப்⁴யோந்நம் ப்ரதா³பயேத் ||3-132-60

விராடபர்வணி ததா² வாஸம்ஸி விவிதா⁴நி ச |
உத்³யோகே³ ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட² ஸர்வகாமகு³ணாந்விதம் ||3-132-61

போ⁴ஜநம் போ⁴ஜயேத்³விப்ரான் க³ந்த⁴மால்யைரலங்க்ருதான் |
பீ⁴ஷ்மபர்வணி ராஜேந்த்³ர த³த்த்வா யாநமநுத்தமம் |
தத꞉ ஸர்வகு³ணோபேதமந்நம் த³த்³யாத்ஸுஸம்ஸ்க்ருதம் ||3-132-62

த்³ரோணபர்வணி விப்ரேப்⁴யோ போ⁴ஜநம் பரமார்சிதம் |
ஷ²ராஷ்²ச தே³யா ராஜேந்த்³ர சாபாந்யஸிவராஸ்ததா² ||3-132-63

கர்ணபர்வண்யபி ததா² போ⁴ஜநம் ஸார்வகாமிகம் |
விப்ரேப்⁴ய꞉ ஸம்ஸ்க்ருதம் ஸம்யக்³த³த்³யாத்ஸம்யதமாநஸ꞉ 3-132-64

ஷ²ல்யபர்வணி ராஜேந்த்³ர மோத³கை꞉ ஸகு³டௌ³த³நை꞉ |
அபூபைஸ்தர்பயேச்சைவ ஸர்வமந்நம் ப்ரதா³பயேத் ||3-132-65

க³தா³பர்வண்யபி ததா² முத்³க³மிஷ்²ரம் ப்ரதா³பயேத் |
ஸ்த்ரீபர்வணி ததா² ரத்நைஸ்தர்பயேத்து த்³விஜோத்தமான் ||3-132-66

க்⁴ருதௌத³நம் புரஸ்தாச்ச ஐஷிகே தா³பயேத்புந꞉ |
தத꞉ ஸர்வகு³ணோபேதமந்நம் த³த்³யாத்ஸுஸம்ஸ்க்ருதம் ||3-132-67

ஷா²ந்திபர்வண்யபி க³தே ஹவிஷ்யம் போ⁴ஜயேத்³த்³விஜான் |
ஆஷ்²வமேதி⁴கமாஸாத்³ய போ⁴ஜநம் ஸார்வகாமிகம் ||3-132-68

ததா²ஷ்²ரமநிவாஸே து ஹவிஷ்யம் போ⁴ஜயேத்³த்³விஜான் |
மௌஸலே ஸார்வகு³ணிகம் க³ந்த⁴மால்யாநுலேபநம் ||3-132-69

மஹாப்ரஸ்தா²நிகே தத்³வத்ஸர்வகாமகு³ணாந்விதம் |
ஸ்வர்க³பர்வண்யபி ததா² ஹவிஷ்யம் போ⁴ஜயேத்³த்³விஜான் ||3-132-70

ஹரிவம்ஷ²ஸ்மஆபதௌ து ஸஹஸ்ரம் போ⁴ஜயேத்³த்³விஜான் |
கா³மேகாம் நிஷ்கஸம்யுக்தாம் ப்³ராஹ்மணாய நிவேத³யேத் ||3-132-71

தத³ர்த்³தே⁴நாபி தா³தவ்யா த³ரித்³ரேணாபி பார்தீ²வ |
ப்ரதிபர்வஸமாப்தௌ து புஸ்தகம் வை விசக்ஷண꞉ ||3-132-72

ஸுவர்ணேந ச ஸம்யுக்தம் வாசகாய நிவேத³யேத் |
ஹரிவம்ஷே² பர்வணி ச பாயஸம் தத்ர போ⁴ஜயேத் ||3-132-73

ஷ்²லோகம் வா ஷ்²லோகபாத³ம் வா அக்ஷரம் வா ந்ருபாத்மஜ |
ஷ்²ருணுயாதே³கவித்தஸ்து ஸ விஷ்ணுத³யிதோ ப⁴வேத் ||3-132-74

வ்யாஸம் சைவ ஸபத்நீகம் பூஜயேச்ச யதா²விதி⁴ |
லக்ஷ்மீநாராயணம் தே³வம் பூஜிதம் தச்ச பூஜயேத் ||3-132-75

வாசகம் பூஜயேத்³யஸ்து பூ⁴மிவஸ்த்ரஸுதே⁴நுபி⁴꞉ |
விஷ்ணு꞉ ஸம்பூஜிதஸ்தேந ஸ ஸாக்ஷாத்³தே³வகீஸுத꞉ ||3-132-76

பாரணே பாரணே ராஜந்யதா²வத்³ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஸமாப்ய ஸர்வா꞉ ப்ரயத꞉ ஸம்ஹிதா꞉ ஷா²ஸ்த்ரகோவித³꞉ ||3-132-77

ஷு²பே⁴ தே³ஷே² நிவேஷ்²யாத² க்ஷௌமவஸ்த்ராபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ |
ஷு²க்லாம்ப³ரத⁴ர꞉ ஷ்²ரீமாஞ்சு²சிர்பு⁴த்வா ஸ்வலங்க்ருத꞉ ||3-132-78

அர்சயேத்தம் யதா²ந்யாயம் க³ந்த⁴மால்யை꞉ ப்ருத²க் ப்ருத²க் |
ஸம்ஹிதாபுஸ்தகாவ்ராஜந்ப்ரயத꞉ ஷி²ஷ்டஸம்மத꞉ ||3-132-79

ப⁴க்ஷ்யைர்மாம்ஸைஷ்²ச பேயைஷ்²ச காமைஷ்²ச விவிதை⁴꞉ ஷு²பை⁴꞉
ஹிரண்யம் கா³ம் ச வஸ்த்ரம் ச த³க்ஷிணாமத² தா³பயேத் ||3-132-80

ஸர்வத்ர த்ரிபலம் ஸ்வர்ணம் தா³தவ்யம் ப்ரணதாத்மநா |
தத³ர்த⁴ம் பாத³ஷே²ஷம் வா வித்தஷா²ட்²யவிவர்ஜிதம் ||3-132-81

யத்³யதே³வாத்மநோ(அ)பீ⁴ஷ்டம் தத்தத்³தே³யம் த்³விஜாதயே |
ஸர்வதா² தோஷயேத்³ப⁴க்த்யா வாசகம் கு³ருமாத்மந꞉ |
தே³வதா꞉ கீர்தயேத்ஸர்வா நரநாராயணௌ ததா² ||3-132-82

ததோ க³ந்தை⁴ஷ்²ச மால்யைஷ்²ச ஸ்வலங்க்ருதத்³விஜோத்தமான் |
தர்பயேத்³விவிதை⁴꞉ காமைர்தா³நைஷ்²சோcச்சாவசைஸ்ததா² ||3-132-83

அதிராத்ரஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய ப²லம் ப்ராப்நோதி மாநவ꞉ |
ப்ராப்நுயாச்ச க்ரதுப²லம் ததா² பர்வணி பர்வணி ||3-132-84

வாசகோ ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட² வ்யக்தாக்ஷரபத³ஸ்வர꞉ |
ப⁴விஷ்யம் ஷ்²ராவயேத்³விப்ராந்பா⁴ரதம் ப⁴ரதர்ஷப⁴ ||3-132-85

பு⁴க்தவத்ஸு த்³விஜேந்த்³ரேஷு யதா²வத்ஸம்ப்ரதா³பயேத் |
வாசகம் ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட² போ⁴ஜயித்வா ஸ்வலங்க்ருதம் ||3-132-86

வாசகே பரிதுஷ்டே து ஷு²பா⁴ ப்ரீதிரநுத்தமா |
ப்³ராஹ்மணேஷு ச துஷ்டேஷு ப்ரஸந்நா꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ||3-132-87

ததோ ஹி ப⁴ரணம் கார்யம் த்³விஜாநாம் ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஸர்வகாமைர்யதா²ந்யாயம் ஸாது³பி⁴ஷ்²ச யதா²க்ரமம் ||3-132-88

இத்யேஷ விதி⁴ருத்³தி³ஷ்டோ மயா தே த்³விபதா³ம் வர |
ஷ்²ரத்³த³தா⁴நேந வை பா⁴வ்யம் யந்மாம் த்வம் பரிப்ருச்ச²ஸி ||3-132-89

பா⁴ரதஷ்²ரவணே ராஜந்பாரணே ச ந்ருபோத்தம |
ஸதா³ யத்நவதா பா⁴வ்யம் ஷ்²ரேயஸ்து பரமிச்ச²தா ||3-132-90

பா⁴ரதம் ஷ்²ருணுயாந்நித்யம் பா⁴ரதம் பரிகீர்தயேத் |
பா⁴ரதம் ப⁴வநே யஸ்ய தஸ்ய ஹஸ்தக³தோ ஜய꞉ ||3-132-91

ப⁴ரதம் பரமம் புண்யம் பா⁴ரதம் விவிதா⁴꞉ கதா²꞉ |
பா⁴ரதம் ஸேவ்யதே தே³வைர்பா⁴ரதம் பரிகீர்தயேத் ||3-132-92

பா⁴ரதம் ஸர்வஷா²ஸ்த்ராணாமுத்தமம் ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
பா⁴ரதாத்ப்ராப்யதே மோக்ஷஸ்தத்த்வமேதத்³ப்³ரவீமி தே ||3-132-93

மஹாபா⁴ரதமாக்²யாநம் க்ஷிதிம் கா³ம் ச ஸரஸ்வதீம் |
ப்³ராஹ்மணம் கேஷ²வம் சாபி கீர்தயந்நாவஸீத³தி ||3-132-94

வேதே³ ராமாயணே புந்யே பா⁴ரதே ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஆதௌ³ சாந்தே ச மத்⁴யே ச ஹரி꞉ ஸர்வத்ர கீ³யதே ||3-132-95

யத்ர விஷ்ணுகதா² தி³வ்யா꞉ ஷ்²ருதயஷ்²ச ஸநாதநா꞉ |
தச்ச்²ரோதவ்யம் மநுஷ்யேண பரம் பத³மிஹேச்ச²தா ||3-132-96

ஏதத்பவித்ரம் பரமமேதத்³த⁴ர்மநித³ர்ஷ²நம் |
ஏதத்ஸர்வகு³ணோபேதம் ஷ்²ரோதவ்யம் பூ⁴திமிச்ச²தா ||3-132-97

க்ரியதே(அ)ஸாரஸம்ஸாரே வாஞ்சி²தஸ்யைவ காரணம் |
ஹரிவம்ஷ²ஸ்ய ஷ்²ரவணமிதி த்³வைபயநோ(அ)ப்³ரவீத் ||3-132-98

அஷ்²வமேத⁴ஸஹஸ்ரேண வாஜபேயஷ²தைஸ்ததா² |
யத்ப²லம் ப்ராப்யதே பும்பி⁴ஸ்தத்³த⁴ரேர்வம்ஷ²பாரணாத் ||3-132-99

அஜரமமரமேகம் த்⁴யேயமாத்³யந்தஷூ²ந்யம்
ஸகு³ணமகு³ணமாத்³யம் ஸ்தூ²லமத்யந்தஸூக்ஷ்மம் |
நிருபமமநுமேயம் யோகி³நாம் ஜ்ஞாநக³ம்யம்
த்ரிபு⁴வநகு³ருமீஷ²ம் த்வாம் ப்ரபந்நோ(அ)ஸ்மி விஷ்ணோ ||3-132-100

ஸர்வஸ்தரது து³ர்கா³ணி ஸர்வோ ப⁴த்³ராணி பஷ்²யது |
ஸர்வேஷாம் வாஞ்சி²தா அர்தா² ப⁴வந்த்வஸ்ய ச பாரணாத் ||3-132-101

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
[ஸர்வபர்வாநுகீர்தநே] ஷ்²ரவணப²லகத²நே
த்³வாத்ரிம்ஷ²த³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_132_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 132 Procedures for reading Mahabharata and Benefits thereof
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 7 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
132-14 to 132-74 from gangavishnu
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAtriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH

pArAyaNaparvakrameNa mahAbhAratashravaNaphalam

janamejaya uvAcha
bhagavankena vidhinA shrotavyaM bhArataM budhaiH |
phalaM kiM ke cha devAshcha pUjyA vai pAraNeShviha ||3-132-1

deyaM samApte bhagavan kiM cha parvaNi parvaNi |
vAchakaH kIdR^ishashchAtra yaShTavyastadbravIhi me ||3-132-2

vaishampAyana
shR^iNu rAjanvidhimimaM phalaM yachChati bhAratAt |
shrutAdbhavanti rAjendra yattvaM mAmanupR^ichChasi ||3-132-3

divi devA mahIpAla krIDArthamavaniM gatAH |
kR^itvA kAryamidaM chaiva tatashcha divamAgatAH ||3-132-4

hanta yatte pravakShyAmi tachChR^iNuShva samAhitaH 
R^iShINAM devatAnAM cha saMbhavaM vasudhAtale ||3-132-5

atra rudrAstathA sAdhyA vishvedevAshcha shAshvatAH |
AdityAshchAshvinau devau lokapAlA maharShayaH ||3-132-6

guhyakAshcha sagandharvA nAgA vidyAdharAstathA |
siddhA dharmaH svayaMbhUshcha muniH kAtyAyano varaH ||3-132-7

girayaH sAgarA nadyastathaivApsarasAM gaNAH |
grahAH saMvatsarAshchaiva ayanAnyR^itavastathA ||3-132-8

sthAvaraM ja~NgamaM chaiva jagatsarvaM surAsuraM |
bhArate bharatashreShTha ekasthamiha dR^ishyate ||3-132-9

teShAM shrutipratiShThAnAM nAmakarmAnukIrtanAt |
kR^itvApi pAtakaM ghoraM sAdyo muchyeta mAnavaH ||3-132-10

itihAsamimaM shrutvA yathAvadanupUrvashaH |
samyatAtmA shuchirbhUtvA pAraM gatvA cha bhArate ||3-132-11

teShAM shR^iNu tvaM shrAddhAni shrutvA bhArata bhArataM |
brAhmaNebhyo yathAshaktyA bhaktyA cha bharatarShabha ||3-132-12

mahAdAnAni deyAni ratnAni vividhAni cha |
gAvAH kAMsyopadohAshcha kanyAshchaiva svala~NkR^itAH ||3-132-13

sarvakAmaguNopetA yAnAni vividhAni cha |
bhAjanAni vichitrANi bhUmirvAsAMsi kA~nchanam ||3-132-14

vAhanAni cha deyAni hayA mattAshcha vAraNAH |
shayanaM shibikAshchaiva syandanAshcha svala~NkR^itAH ||3-132-15

yadyadgR^ihe varaM kimchidyadyadasti mahadvasu |
tattaddeyaM dvijAtibhya AtmA dArAshcha sUnavaH ||3-132-16

shraddhayA parayA dattaM kramashastasya pAragaH |
shaktitaH sumanA hR^iShTaH shushrUShuravikampanaH ||3-132-17

satyArjavarato yattaH shuchiH shauchaparAyaNaH |
shraddadhAno jitakrodho yathA siddhyati tachChR^iNu ||3-132-18

shuchiH shIlAnvitAchAraH shuklavAsA jitendriyaH |
saMskR^itaH sarvashAstraj~naH shraddadhAno.anasUyakaH ||3-132-19

rUpavAnsubhago dAntaH satyavAdI jitendriyaH |
dAnamAnagrahItA cha kAryo bhavati vAchakaH ||3-132-20

avilambamanAyastamadrutaM dhIramUrjitam |
asaMsaktAkSharapadaM na cha bhAvasamanvitam ||3-132-21

triShaShTivarNasaMyuktamaShTasthAnasamIritam |
vAchayedvAchakaH svasthaH svAdhInaH susamAhitaH ||3-132-22

nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||3-132-23

IdR^ishAdvAchakAdrAja~nchChrutvA bhArata bhAratam |
niyamasthaH shuchiH shrotA shR^iNvansa phalamashnute ||3-132-24

pAraNaM prathamaM prApya dvijAnkAmaishcha tarpayet |
agniShTomasya yAgasya phalaM vai labhate naraH ||3-132-25

apsarogaNasa~NkIrNaM vimAnaM labhate mahat |
prahR^iShtaH satu devaishcha divaM yAti samAhitaH ||3-132-26

dvitIyaM pAraNaM prApya atirAtraphalaM labhet |
sarvaratnamayaM divyaM vimAnamadhirohati ||3-132-27

divyamAlyAbharadharo divyagandhavibhUShitaH |
divyA~Ngadadharo nityaM devaloke mahIyate |||3-132-28

tR^itIyaM pAraNaM prApya dvAdashAhaphalaM labhet |
vasatyamarasa~NkAsho varShANyayutasho divi ||3-132-29

chaturthaM vAjapeyasya pa~nchame dviguNaM phalam |
uditAdityasa~NkAshaM jvalantamamalopamam ||3-132-30

vimAnaM vibudhaiH sArdhamAruhya divi gachchati |
varShAyutAbhibhavane shakrasya divi modate ||3-132-31

ShaShTe dviguNamastIti saptame triguNaM phalam |
kailAsashikharAkAraM vaidUryamaNivedikam ||3-132-32

parikShiptaM cha bahudhA maNividrumabhUShitam |
vimAnaM samadhiShThAya kAmagaM sApsarogaNam ||3-132-33

sarvA.NllokAnvicharate dvitIya iva bhAskaraH |
aShTame rAjasUyasya pAraNe labhate phalam ||3-132-34

chandrodayanibhaM ramyaM vimAnamadhirohati |
chandrarashmipratIkAshairhayairyuktaM manojavaiH ||3-132-35

sevyamano varastrINAM chandrakAntatarairmukhaiH |
mekhalAnAM ninAdena nUpurANAM cha niHsvanaiH ||3-132-36

a~Nke paramanArINAM sukhaM supto vibudhyate |
navame kraturAjasya vAjimedhasya bhArata||3-132-37

kA~nchanastambhanirvyUhaM vaidUryakR^itavedikam |
jAmbUnadamayairdivyairgavAkShaiH sarvato vR^itam ||3-132-38

sevitaM chApsaraHsa~NghairgandharvairdivichAribhiH |
vimAnaM samadhiShThAya shriyA paramayA jvalan ||3-132-39

divyamAlyAmbaradharo divyachandanabhUShitaH |
modate daivataiH sArdhaM divi deva ivAparaH ||3-132-40

dashamaM pAraNaM prApya dvijatInabhivandya cha |
ki~NkiNIjAlanirghoShaM patAkAdhvajashobhitam ||3-132-41

ravavedikasa~NkAshaM vaidUryamaNitoraNam |
hemajAlaparikShiptaM pravAlavalabhImukham ||3-132-42

gandharvairgItakushalairapsarobhirniShevitam |
vimAnaM sukR^itAvAsaM sukhenaivopapadyate ||3-132-43

mukuTenArkavarNena jAmbUnadavibhUShaNaH |
divyachandanadigdhA~Ngo divyamAlyavibhUShitaH ||3-132-44

divyA.NllokAnpracharati divyairbhogaiH samanvitaH |
vibudhAnAM prasAdena shriyA paramayA yutaH ||3-132-45

atha varShagaNAnevaM svargaloke mahIyate |
tato gandharvasahitaH sahasrANyekaviMshatiH ||3-132-46

puraMdarapure ramye shakreNa saha modate |
divyayAnavimAneShu lokeShu vividheShu cha ||3-132-47

divyanArIgaNAkIrNo nivasatyamaro yathA |
tataH sUryasya bhavane chandrasya bhavane tatha ||3-132-48

shivasya bhavane rAjanviShNoryAti salokatAm |
evametanmahArAja nAtra kAryA vichAraNa ||3-132-49

shraddadhAnena vai bhAvyamevamAha gururmama |
vAchakasya tu dAtavyaM mAnasA yadyadichChati ||3-132-50

hastyashvarathayAnAdi vAhanaM cha viSheshataH |
kaTakaM kuNDale chaiva brahmasUtraM tathAparam ||3-132-51

vastraM chaiva vichitraM cha gandhaM chaiva viSheshataH |
devavatpUjayettaM tu viShNulokamavApnuyAt ||3-132-52

ataH paraM pravakShyAmi yAni deyAni bhArate |
vAchamAnetha viprebhyo rAjanparvaNi parvaNi ||3-132-53

jAtiM deshaM cha satyaM cha mAhAtmyaM bharatarShabha |
dharmavR^ittiM cha vij~nAya kShatriyANAM narAdhipa ||3-132-54

svasti vAchya dvijAnAdau tataH kAryaM pravartayet |
samApte parvaNi tataH svashaktyA tarpayeddvijAn ||3-132-55

Adau tu vAchakaM chaiva vastragandhasamanvitam |
vidhivadbhojayedrAjanmadhupAyasasaMyutam ||3-132-56

tato mUlaphalaprAyaM pAyasaM madhusarpiShA |
Astike bhojayedrAjandadhyAchchaiva guDaudanam ||3-132-57

apUpaishchaiva pUpaishcha modakaishcha samanvitam |
sabhAparvaNi rAjendra haviShyaM bhojayedddvijAn ||3-132-58

AraNyake mUlaphalaistarpayechcha dvijottamAn |
araNIparva AsAdya jalakumbhAn pradApayet ||3-132-59

tarpaNAni cha mukhyAni vanyamUlaphalAni cha |
sarvakAmaguNopetaM viprebhyonnaM pradApayet ||3-132-60

virATaparvaNi tathA vAsaMsi vividhAni cha |
udyoge bharatashreShTha sarvakAmaguNAnvitam ||3-132-61

bhojanaM bhojayedviprAn gandhamAlyairalaMkR^itAn |
bhIShmaparvaNi rAjendra dattvA yAnamanuttamam |
tataH sarvaguNopetamannaM dadyAtsusaMskR^itam ||3-132-62

droNaparvaNi viprebhyo bhojanaM paramArchitam |
sharAshcha deyA rAjendra chApAnyasivarAstathA ||3-132-63

karNaparvaNyapi tathA bhojanaM sArvakAmikam |
viprebhyaH saMskR^itaM samyagdadyAtsaMyatamAnasaH 3-132-64

shalyaparvaNi rAjendra modakaiH saguDaudanaiH |
apUpaistarpayechchaiva sarvamannaM pradApayet ||3-132-65

gadAparvaNyapi tathA mudgamishraM pradApayet |
strIparvaNi tathA ratnaistarpayettu dvijottamAn ||3-132-66

ghR^itaudanaM purastAchcha aiShike dApayetpunaH |
tataH sarvaguNopetamannaM dadyAtsusaMskR^itam ||3-132-67

shAntiparvaNyapi gate haviShyaM bhojayeddvijAn |
AshvamedhikamAsAdya bhojanaM sArvakAmikam ||3-132-68

tathAshramanivAse tu haviShyaM bhojayeddvijAn |
mausale sArvaguNikaM gandhamAlyAnulepanam ||3-132-69

mahAprasthAnike tadvatsarvakAmaguNAnvitam |
svargaparvaNyapi tathA haviShyaM bhojayeddvijAn ||3-132-70

harivaMshasmaApatau tu sahasraM bhojayeddvijAn |
gAmekAM niShkasaMyuktAM brAhmaNAya nivedayet ||3-132-71

tadarddhenApi dAtavyA daridreNApi pArthIva |
pratiparvasamAptau tu pustakaM vai vichakShaNaH ||3-132-72

suvarNena cha saMyuktaM vAchakAya nivedayet |
harivaMshe parvaNi cha pAyasaM tatra bhojayet ||3-132-73

shlokaM vA shlokapAdaM vA akSharaM vA nR^ipAtmaja |
shR^iNuyAdekavittastu sa viShNudayito bhavet ||3-132-74

vyAsaM chaiva sapatnIkaM pUjayechcha yathAvidhi |
lakShmInArAyaNaM devaM pUjitaM tachcha pUjayet ||3-132-75

vAchakaM pUjayedyastu bhUmivastrasudhenubhiH |
viShNuH saMpUjitastena sa sAkShAddevakIsutaH ||3-132-76

pAraNe pAraNe rAjanyathAvadbharatarShabha |
samApya sarvAH prayataH saMhitAH shAstrakovidaH ||3-132-77

shubhe deshe niveshyAtha kShaumavastrAbhisaMvR^itaH |
shuklAmbaradharaH shrImA~nChuchirbhutvA svalaMkR^itaH ||3-132-78

archayettaM yathAnyAyaM gandhamAlyaiH pR^ithak pR^ithak |
saMhitApustakAvrAjanprayataH shiShTasaMmataH ||3-132-79

bhakShyairmAMsaishcha peyaishcha kAmaishcha vividhaiH shubhaiH
hiraNyaM gAM cha vastraM cha dakShiNAmatha dApayet ||3-132-80

sarvatra tripalaM svarNaM dAtavyaM praNatAtmanA |
tadardhaM pAdasheShaM vA vittashAThyavivarjitam ||3-132-81

yadyadevAtmano.abhIShTaM tattaddeyaM dvijAtaye |
sarvathA toShayedbhaktyA vAchakaM gurumAtmanaH |
devatAH kIrtayetsarvA naranArAyaNau tathA ||3-132-82

tato gandhaishcha mAlyaishcha svalaMkR^itadvijottamAn |
tarpayedvividhaiH kAmairdAnaishchocchchAvachaistathA ||3-132-83

atirAtrasya yaj~nasya phalaM prApnoti mAnavaH |
prApnuyAchcha kratuphalaM tathA parvaNi parvaNi ||3-132-84

vAchako bharatashreShTha vyaktAkSharapadasvaraH |
bhaviShyaM shrAvayedviprAnbhArataM bharatarShabha ||3-132-85
bhuktavatsu dvijendreShu yathAvatsaMpradApayet |
vAchakaM bharatashreShTha bhojayitvA svalaMkR^itam ||3-132-86

vAchake parituShTe tu shubhA prItiranuttamA |
brAhmaNeShu cha tuShTeShu prasannAH sarvadevatAH ||3-132-87

tato hi bharaNaM kAryaM dvijAnAM bharatarShabha |
sarvakAmairyathAnyAyaM sAdubhishcha yathAkramam ||3-132-88

ityeSha vidhiruddiShTo mayA te dvipadAM vara |
shraddadhAnena vai bhAvyaM yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||3-132-89

bhAratashravaNe rAjanpAraNe cha nR^ipottama |
sadA yatnavatA bhAvyaM shreyastu paramichChatA ||3-132-90

bhArataM shR^iNuyAnnityaM bhArataM parikIrtayet |
bhArataM bhavane yasya tasya hastagato jayaH ||3-132-91

bharataM paramaM puNyaM bhArataM vividhAH kathAH |
bhArataM sevyate devairbhArataM parikIrtayet ||3-132-92

bhArataM sarvashAstrANAmuttamaM bharatarShabha |
bhAratAtprApyate mokShastattvametadbravImi te ||3-132-93

mahAbhAratamAkhyAnaM kShitiM gAM cha sarasvatIM |
brAhmaNaM keshavaM chApi kIrtayannAvasIdati ||3-132-94

vede rAmAyaNe punye bhArate bharatarShabha |
Adau chAnte cha madhye cha hariH sarvatra gIyate ||3-132-95

yatra viShNukathA divyAH shrutayashcha sanAtanAH |
tachChrotavyaM manuShyeNa paraM padamihechChatA ||3-132-96

etatpavitraM paramametaddharmanidarshanam |
etatsarvaguNopetaM shrotavyaM bhUtimichChatA ||3-132-97

kriyate.asArasaMsAre vA~nChitasyaiva kAraNam |
harivaMshasya shravaNamiti dvaipayano.abravIt ||3-132-98

ashvamedhasahasreNa vAjapeyashataistathA |
yatphalaM prApyate puMbhistaddharervaMshapAraNAt ||3-132-99

ajaramamaramekaM dhyeyamAdyantashUnyaM
saguNamaguNamAdyaM sthUlamatyantasUkShmam |
nirupamamanumeyaM yoginAM j~nAnagamyaM
tribhuvanagurumIshaM tvAM prapanno.asmi viShNo ||3-132-100

sarvastaratu durgANi sarvo bhadrANi pashyatu |
sarveShAM vA~nChitA arthA bhavantvasya cha pAraNAt ||3-132-101

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
[sarvaparvAnukIrtane] shravaNaphalakathane
dvAtriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்