Wednesday 2 March 2022

த்ரிபுரவத⁴வ்ருத்தாந்த꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 133 (83)

அத² த்ரயஸ்த்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்ரிபுரவத⁴வ்ருத்தாந்த꞉

Shiva in chariot and vishnu as bull

ஜநமேஜய உவாச
த்ர்யக்ஷாத்³வத⁴மஹம் ப்³ரஹ்மஞ்ச்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ |
த்ர்யாணாம் புரஸஞ்ஜ்ஞாநாம் கே²சராணாம் ஸமாஸத꞉ ||3-133-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச   
ஷ்²ருணு விஸ்தரத꞉ ஸர்வம் யந்மாம் ப்ருச்ச²ஸி நைத⁴நம் |
தை³த்யாநாம் பா³ஹுப³லிநாம் ஸர்வப்ராணிவிரோதி⁴நாம் ||3-133-2

ஷ²ங்கரேண வத⁴ம் ராஜந்ஷூ²லைஸ்த்ரிபி⁴ரஜிஹ்மகை³꞉ |
க்ருதம் புராஸுரேந்த்³ராணாம் ஸர்வபூ⁴தவதை⁴ஷிணாம் ||3-133-3

த்ரிபுரம் புருஷவ்யாக்⁴ரம் ப்³ருஹத்³தா⁴துஸமீரிதம் |
விக்ராமதி நபோ⁴மத்⁴யே மேக⁴வ்ருந்த³மிவோத்தி²தம் ||3-133-4

ப்ராகாரேண ப்ரவ்ருத்³தே⁴ந காஞ்சாநேந விராஜதா |
மணிபி⁴ஷ்²ச ப்ரகாஷ²த்³பி⁴꞉ ஸர்வரத்நைஷ்²ச தோரணை꞉ ||3-133-5

ப³பா⁴ஸே நப⁴ஸோ மத்⁴யே ஷ்²ரியா பரமயா ஜ்வலன் |
க³ந்த⁴ர்வாணாமிவோத³க்³ரம் கர்மணா ஸாதி⁴தம் பரம் ||3-133-6

வாஜிந꞉ யக்ஷஸம்யுக்தா வஹந்தி ப³லத³ர்பிதா꞉ |
புரம் ப்ரபா⁴கரஷ்²ரேஷ்ட²ம் மநோபி⁴꞉ காமப்³ரும்ஹணை꞉ ||3-133-7

தா⁴வந்தி ஹ்ரேஷமாணாஸ்தே விக்ரமை꞉ ப்ராணஸம்ப்⁴ருதை꞉ |
ஆஹூயந்த இவாகாஷ²ம் கு²ரை꞉ ஷ்²யாமத³லப்ரபை⁴꞉ ||3-133-8

வாயுவேக³ஸமைர்வேகை³꞉ காலயந்த இவாம்ப³ரம் |
அஸுரா꞉ ஸமத்³ருஷ்²யந்த சக்ஷுர்பி⁴ர்விதி³தாத்மபி⁴꞉ ||3-133-9

ருஷிபி⁴ர்ஜ்வலநப்ரக்²யைஸ்தபஸா த³க்³த⁴கில்பி³ஷை꞉ |
கீ³தவாதி³த்ரப³ஹுலம் க³ந்த⁴ர்வநக³ரோபமம் ||3-133-10

சித்ராயுத⁴ஸமாகீர்ணை꞉ ப்ரதப்தகநகப்ரபை⁴꞉ |
ப⁴வநைர்ப³ஹுபி⁴ஷ்²சைவ ப்ராம்ஷு²பி⁴꞉ ஸமலங்க்ருதை꞉ ||3-133-11

தே³வேந்த்³ரப⁴வநாகாரை꞉  ஷு²ஷு²பே⁴ தந்மஹாத்³யுதி |
ப்ராஸாதா³க்³ரை꞉ ப்ரவ்ருத்³தை⁴ஷ்²ச கைலாஸஷி²க²ரப்ரபை⁴꞉ ||3-133-12

ஷு²ஷு²பே⁴ தை³த்யநக³ரம் ப³ஹுஸூர்யமிவாம்ப³ரம் |
வராட்டாலகஸம்பந்நம் தப்தகாஞ்சநஸப்ரப⁴ம் ||3-133-13

ப்ரதீ³ப்தமிவ தேஜோபீ⁴ ரராஜாத² மஹாப்ரபோ⁴ |
க்ஷ்வேடி³தோத்க்ருஷ்டப³ஹுலம் ஸிம்ஹநாத³விநாதி³தம் ||3-133-14

ப³பௌ⁴ வல்கு³ஜநாகீர்ணம் வநம் சைத்ரரத²ம் ததா² |
ஸமுச்ச்²ரிதபதாகம் தத³ஸிபி⁴ஷ்²ச விராஜிதம் ||3-133-15

ரராஜ த்ரிபுரம் ராஜந்மஹாவித்³யுதி³வாம்ப³ரே |
ஸூர்யநாப⁴ஷ்²ச தை³த்யேந்த்³ரஷ்²சந்த்³ரநாப⁴ஷ்²ச பா⁴ரத ||3-133-16

ததா²ந்யே ச மஹாவீர்யா தா³நவா ப³லத³ர்பிதா꞉ |
மம்ருது³ஷ்²ச ப³ப⁴ஞ்ஜுஷ்²ச மோஹிதா꞉ பரமேஷ்டி²நா ||3-133-17

பந்தா²நம் தே³வக³மநம் பித்ருயாநம் ச பா⁴ரத |
தைரேவமஸுராக்³ரைஷ்²ச ப்ரக்³ருஹீதஷ²ராஸநை꞉ ||3-133-18

தா³நவைர்நரஷா²ர்தூ³ல தே³வயாநே மஹாபதே² |
பித்ருவஹ்நிப³லோபேதே ஹ்ருதே ப⁴ரதஸத்தம ||3-133-19

ப்⁴ரஹ்மாணமப்⁴யதா⁴வந்த ஸர்வே ஸுரக³ணாஸ்ததா² |
விவர்ணவத³நா தீ³நாஷ்²சி²ந்நேவ க³திகர்மணி ||3-133-20

அப்³ருவம்ஷ்²ச க³தா꞉ ஸ்தி²த்வா ஸ்வரேணார்தநிநாதி³நா |
ஹந்யாமஹே ஷ²த்ருக³ணைர்பா⁴கோ³ச்சே²தே³ந பா⁴க³த³ ||3-133-21

தேஷாம் சைவ வதோ⁴பாயம் வத³ஸ்வ வத³தாம் வர |
யே ஜ்ஞாத்வா பா³ஹுப³லிநோ பா³தே⁴ம ஸமரே பரான் ||3-133-22

ஸாந்த்வயித்வா து வரதோ³ ப்³ரஹ்மா ப்ரோவாச தே³வதா꞉ |
ஷ்²ருணுத்⁴வம் தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ஷ²த்ருப்ரதிக்ருதிம் பராம் ||3-133-23

அவத்⁴யா தா³நவா꞉ ஸர்வே ருதே ஷ²ங்கரமவ்யயம் |
ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தத்³வாக்யம் மநோபி⁴ர்வாக்³பி⁴ரேவ ச ||3-133-24

பூ⁴மௌ ப்ரபேதி³ரே ஸர்வே ஸஹ ருத்³ரைஷ்²ச பா⁴ரத |
விந்த்⁴யபாதே³ ச மேரௌ ச மத்⁴யே ச ப்ருதி²வாதலே ||3-133-25

தபஸோக்³ரேண யோக³ஜ்ஞா꞉ ஸர்வே தே முநயோ(அ)ப⁴வன் |
காஷ்²யபேயம் ஹரம் ப்ராப்தா ஜபந்தோ ப்³ரஹ்மஸம்ஹிதாம் ||3-133-26

யேஷா²ம் ச பரதா³ராணாமப⁴வத்³வந்த்⁴யதா ஜநே |
விந்யஸ்தத⁴ர்ப⁴நிசயே தாம்ரலோஹம் ச பூ⁴ஷணம் ||3-133-27

பரிதா⁴நாநி சர்மாணி ம்ருதூ³நி ச ஷு²பா⁴நி ச |
ஸ்வயம் ம்ருதாநாம் க்ருஷ்ணாநாம் ம்ருகா³ணாம் குருஸத்தம ||3-133-28

க்³ருஹீதாநி விமுக்தாநி தே³ஹேப்⁴யோ வநசாரிணாம் |
அந்தரிக்ஷமதோ²பேத்ய விவிஷு²ர்மாயயா வ்ருதா꞉ ||3-133-29

ஹராலயம் ஸுரா꞉ ஸர்வே வ்யாக்⁴ரசர்மநிவாஸிந꞉ |
ப்ரணிபத்யாத² தே தீ³நா ப⁴க³வந்தம் ஜக³த்பதிம் ||3-133-30

ஸுவ்யக்தேநாபி⁴தா⁴நேந ப்ரபா⁴ஷந்த ஹரம் தத꞉ |
ஹவிர்த³த்தமவிஜ்ஞாநாத்³ப⁴ஸ்மச்ச²ந்நேஷு வஹ்நிஷு ||3-133-31

வரதா³நம் வ்ருதா²ஸ்மாஸு ப⁴க³வந்விமுகே² த்வயி |
யதா²தே³ஷ²ம் யதா²காலம் க்ரியதாம் ப்³ரஹ்மணோ வச꞉ ||3-133-32

யது³க்தம் தே³வதே³வேந கே²சராணாம் ஸமீபத꞉ |
ஏவம் தே³வவசோபி⁴ஷ்²ச பா⁴விதோ(அ)ர்த²ஸ்ய வைப⁴வாத் ||3-133-33

ஸமநஹ்யந்மஹாதே³வோ தே³வை꞉ ஸஹ ஸவாஸவை꞉ |
ஆதி³த்யபத²மாஸ்தா²ய ஸந்நத்³தா⁴꞉ ஸமலங்க்ருதா꞉ ||3-133-34

ஸர்வே காஞ்சநவர்ணாபா⁴ ப³பு⁴ர்தீ³ப்தா இவாக்³நய꞉ |
ருத்³ரேண ஸஹிதா ருத்³ரா த³ஹந்த இவ தேஜஸா ||3-133-35

ஸந்நத்³தா⁴꞉ குஷ²லா꞉ ஸர்வே ப்ராம்ஷ²வ꞉ பர்வதா இவ |
விஷ்²வே விஷ்²வேந வபுஷா ப³லிந꞉ காமரூபிண꞉ ||3-133-36

ஸமநஹ்யந்மஹாத்மாநோ தா³நவாந்தம் விதி⁴த்ஸவ꞉ |
ஏபி⁴꞉ ஸஹ த⁴நாத்⁴யக்ஷை꞉ ஸமந்தாத்பரிவாரித꞉ ||3-133-37

த்ரிபுரம் யோத⁴யத்த்ர்யக்ஷ꞉ ப்ரக்³ருஹ்ய ஸஷ²ரம் த⁴நு꞉ |
அத² தை³த்யா பி⁴ந்நதே³ஹா꞉ புராட்டாலம் க³தா இவ ||3-133-38

ந்யபதந்த விதே³ஹாஸ்தே விஷீ²ர்ணா இவ பர்வதா꞉ |
அதிவித்³தா⁴꞉ ஸுவித்³தா⁴ஷ்²ச ரணமத்⁴யக³தா ந்ருப ||3-133-39

ந்யபதந்தை³த்யஸங்கா⁴தா வஜ்ரேணேவ ஹதா நகா³꞉ |
அஸிபி⁴ஷ்²ச ஹதா தே³வை꞉ ஷ²க்திசக்ரபரஷ்²வதை⁴꞉ ||3-133-40

பா³ணைஷ்²ச பி⁴ந்நமர்மாணோ தை³த்யேந்த்³ரா யுத்³த⁴கோ³சரே |
ப்ரபேது꞉ ஸஹிதா உர்வ்யாம் சி²ந்நபக்ஷா இவாசலா꞉ ||3-133-41

தத்ர ஸஞ்ஜ்ஞாம் விமுஞ்சந்தி தீ³ப்யமாநேந தேஜஸா |
ஏவம் தே(அ)ந்யோந்யஸம்பா³தே⁴ க்ஷீயந்தே க்ஷயகர்மணா ||3-133-42

நோபாலப்⁴யந்த சக்ஷுர்ப்⁴யாமபி தி³வ்யேந சக்ஷுஷா² |
அஸ்தம் ப்ராப்தே தி³நகரே ஸுரேந்த்³ராஸ்தே நிஷா²முகே² |
சி²ந்நபி⁴ந்நக்ஷதமுகா² நிபேதுர்வஸுதா⁴தலே ||3-133-43

அத² தை³த்யா ஜயம் ப்ராப்தா நிஷா²யாம் நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ |
விநேது³ர்விபுலைர்நாதை³ர்மேகா⁴ இவ மஹரவா꞉ ||3-133-44

ஜயப்ராப்த்யாஸுராஷ்²சைவ தே(அ)ந்யோந்யமபி⁴ஜல்பிரே |
த்ராஸிதாஸ்த்ரித³ஷா²꞉ ஸர்வே ஸங்க்³ராமஜயகாங்க்ஷிண꞉ ||3-133-45

அஸ்மாபி⁴ர்ப³லஸம்பந்நை꞉ ஸஹ ப்ராஸாஸிதோமரை꞉ |
விரேஜுஷ்²ச ஜயம் ப்ராப்தா உஷ²நோஹவ்யபோ³தி⁴தா꞉ ||3-133-46

ஸமரே ப³லஸம்பந்நா꞉ ஸாயுதா⁴ தை³த்யஸத்தமா꞉ |
ஸுரைஷ்²ச ஸஹிதா꞉ ஸர்வை ரத²மாஸ்தா²ய ஷ²ங்கர꞉ ||3-133-47

த³ர்பிதாந்நிநத³ந்தை³த்யாந்ப்ரத³ஹந்நிவ தேஜஸா |
யுகா³ந்தகாலே விததே ரஷ்²மிவாநிவ நிர்த³ஹன் ||3-133-48

ஸர்வபூ⁴தாநி பூ⁴தாக்³ர்ய꞉ ப்ரலயே ஸமுபஸ்தி²தே |
ஸ ரதோ² வாஜிபி⁴꞉ ஷீ²க்⁴ரைருஹ்யமாநோ மநோஜவை꞉ ||3-133-49

விப³பௌ⁴ நப⁴ஸோ மத்⁴யம் ஸவித்³யுதி³வ தோயத³꞉ |
வ்ருஷபே⁴ண த்⁴வஜாக்³ரேண க³ர்ஜமாநேந பா⁴ரத ||3-133-50

பா⁴தி ஸ்ம ஸ ரதோ² ராஜந்ஸேந்த்³ராயுத⁴ இவம்பு³த³꞉ |
ததோ(அ)ம்ப³ரக³தா꞉ ஸித்³தா⁴ஸ்துஷ்டுவுர்வ்ருஷப⁴த்⁴வஜம் ||3-133-51

கர்மபி⁴꞉ பூர்வஜம் பூர்வை꞉ ஷு²சிபி⁴ஸ்த்ர்யம்ப³கம் ததா³ |
ருஷயஷ்²ச தப꞉ஷா²ந்தா꞉ ஸத்யவ்ரதபராயணா꞉ ||3-133-52

அம்ருதப்ராஷி²நஷ்²சைவ ஸுரஸங்கா⁴ஸ்ததை²வ ச |
க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஷ்²சைவ கா³ந்த⁴ர்வேண ஸ்வரேண வை ||3-133-53

ப்ரஹ்ருஷ்டவத³நா꞉ ஸௌம்யா꞉ பைத்ர்யே ஸ்தா²நாந்தரே ந்ருப |
சயாட்டாலகஸம்பந்நே ஷ²தக்⁴நீஷ²தஸங்குலே ||3-133-54

தஸ்மிம்ஸ்து தை³த்யநக³ரே ஸர்வபூ⁴தப⁴யாவஹே |
ததஸ்து ஷ²ரவர்ஷாணி முமுசுர்தை³த்யதா³நவா꞉ ||3-133-55

ஸுராணாமரயோ மத்⁴யே தீக்ஷ்ணாக்³ராணி ஸமந்தத꞉ |
ஷ²த்க்⁴நீபி⁴ஷ்²ச நிக்⁴நந்தோ ப⁴ல்லை꞉ ஷூ²லைஷ்²ச பா⁴ரத ||3-133-56

தே சக்ரிரே மஹத்கர்ம தா³நவா யுத்³த⁴கோவிதா³꞉ |
க³தா³பி⁴ஷ்²ச க³தா³ம் ஜக்⁴நுர்ப⁴ல்லைர்ப⁴ல்லாம்ஷ்²ச சிச்சி²து³꞉ ||3-133-57

அஸ்த்ரைரஸ்த்ராண்யபா³த⁴ந்த மாயாம் மாயாபி⁴ரேவ ச |
ததோ(அ)பரே ஸமுத்³யம்ய ஷ²ரஷ²க்திபரஷ்²வதா⁴ன் ||3-133-58

அஷ²நீம்ஷ்²ச மஹாகோ⁴ராந்முக்தாஞ்ச²தஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
அஸிபி⁴ர்மாயாவிஹிதைர்ம்ருத்யோர்விஷயகோ³சரே ||3-133-59

தே வத்⁴யமாநா விபு³தா⁴꞉ ஷ²ரவர்ஷைரவஸ்தி²தா꞉ |
க³ந்த⁴ர்வநக³ராகார꞉ ஸோ(அ)ஸீத³த்ஸஹரோ ரத²꞉ ||3-133-60

ஹந்யமாநோ(அ)ஸுரக³ணை꞉ ப்ராஸாஸிஷ²ரதோமரை꞉ |
தைஷ்²ச தை³த்யப்ரஹரணைர்கு³ருபி⁴ர்பா⁴ரஸாஹிபி⁴꞉ |
சித்ரைஷ்²ச ப³ஹுபி⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ரைரதிஷ்ட²த ஷ²சீபதி꞉ ||3-133-61

ததோ மத்⁴யே தி³வ்யஷ²ப்³த³꞉ ப்ராது³ராஸீந்மஹீபதே |
ருஷீணாம் ப்³ரஹ்மபுத்ராணாம் மஹதாமபி பா⁴ரத ||3-133-62

ஸ ஏஷ ஷ²ங்கரஸ்யாக்³ரே ரதோ² பூ⁴மிம் ப்ரதிஷ்டி²த꞉ |
அஜேயோ ஜய்யதாம் ப்ராப்த꞉ ஸர்வலோகஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-133-63

தஸ்மிந்நிபதிதே ராஜந்ரதா²நாம் ப்ரவரே ரதே² |
நிபேது꞉ ஸர்வபூ⁴தாநி பூ⁴தலே வஸுதா⁴தி⁴ப ||3-133-64

விசேலு꞉ பர்வதாக்³ராணி சேலுஷ்²சைவ மஹாத்³ருமா꞉ |
விசுக்ஷுபு⁴꞉ ஸமுத்³ராஷ்²ச ந ரேஜுஷ்²ச தி³ஷோ² த³ஷ² ||3-133-65

வ்ருத்³தா⁴ஷ்²ச ப்³ராஹ்மணாஸ்தத்ர ஜேபுஷ்²ச பரமம் ஜபம் |
யத்தத்³ப்³ரஹ்மமயம் தேஜ꞉ ஸர்வத்ர விஜயைஷிணாம் ||3-133-66

ஷா²ந்த்யர்த²ம் ஸர்வபூ⁴தாநாமிஹ லோகே பரத்ர ச |
ஸமாதா⁴யாத்மநா(ஆ)த்மாநம் யோக³ப்ராப்தேந ஹேதுநா ||3-133-67

ரத²ந்தரேண ஸாம்நாத² ப்³ரஹ்மபூ⁴தேந பா⁴ரத |
தேஜஸா ஜ்வலயந்விஷ்ணோஸ்த்ர்யக்ஷஸ்ய ச மஹாத்மந꞉ ||3-133-68

ஸர்வேஷாம் சைவ தே³வாநாம் ப³லிநாம் காமரூபிணாம் |
ருஷீணாம் தபஸா(ஆ)ட்⁴யாநாம் வஸதாம் விஜநே வநே ||3-133-69

அத² விஷ்ணுர்மஹாயோகீ³ ஸர்வதோத்³ருஷ்²ய தத்த்வத꞉ |
வ்ருஷரூபம் ஸமாஸ்தா²ய ப்ரோஜ்ஜஹார ரதோ²த்தமம்||3-133-70

ஸமாக்ராந்தம் தே³வக³ணை꞉ ஸமக்³ரப³லபௌருஷை꞉ |
ப³லவாம்ஸ்தோலயித்வா து விஷாணாப்⁴யாம் மஹாப³ல꞉ |
நநாத³ ப்ராணயோகே³ந மத்²யமாந இவார்நவ꞉ ||3-133-71

த்ருதீயம் வாயுவிஷயம் ஸமாக்ரம்ய விஷாணவான் |
நநாத³ ப³லவாந்நாத³ம் ஸமுத்³ர இவ பர்வணி ||3-133-72

ததோ நாதே³ந வித்ரஸ்தா தை³தேயா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ |
புநஸ்தே க்ருதஸந்நாஹா யுயுது⁴꞉ ஸுமஹாப³லா꞉ ||3-133-73

ஸர்வே வை பா³ஹுப³லிந꞉ ஸமர்த²ப³லபௌருஷா꞉ |
ஸுரஸைந்யம் ப்ரமர்த³ந்த꞉ ப்ரக்³ருஹீதஷ²ராஸநா꞉ ||3-133-74

அக்³நிம் ஸந்தா⁴ய த⁴நுஷி ஷி²தம் பா³ணம் ஸுபத்ரிணம் |
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரேணாபி⁴ஸம்யோஜ்ய ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ம் ஷி²வோ(அ)வ்யய꞉ |
முமோச தை³த்யநக³ரம் த்ரிதா⁴மாத்ராநுஸஞ்ஜ்ஞிதம் ||3-133-75

தம் பா³ணம் த்ரிவித⁴ம் வீர்யாத்ஸந்தா⁴ய மநஸா ப்ரபு⁴꞉ |
ஸத்யேந ப்³ரஹ்மயோகே³ந தபஸோக்³ரேண பா⁴ரத ||3-133-76

முமோச தை³த்யநக³ரே ஸர்வப்ராணஹராஞ்ச²ரான் |
தீ³ப்தாந்கநகவர்ணாபா⁴ந்ஸுவர்ணாம்ஷ்²ச ஸுநிர்மலான் ||3-133-77

முக்த்வா வரஷ²ராந்கோ⁴ராந்ஸவிஷாநிவ பந்நகா³ன் |
ஸுப்ரதீ³ப்தைஸ்த்ரிபி⁴ர்பா³ணைர்வேகி³பி⁴ஸ்தத்³விதா³ரிதம் 3-133-78

ஷ²ரகா⁴தப்ரதீ³ப்தாநி விந்த்⁴யாக்³ராணீவ பா⁴ரத |
கோ³புராணி புரை꞉ ஸார்த⁴ம் வ்யஷீ²ர்யந்த நராதி⁴ப ||3-133-79

அக்³நிநா ஸம்ப்ரதீ³ப்தாநி வஹ்நிக³ர்பா⁴ணி பா⁴ரத |
த⁴ரணீம் ஸம்ப்ரபத்³யந்த புராணி வஸுதா⁴தி⁴ப ||3-133-80

தாநி வைதூ³ர்யவர்ணாநி ஷி²க²ராணி கி³ரேரிவ |
ஷ²ங்கரேண ப்ரத³க்³தா⁴நி ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரேணாபதந்ந்ருப ||3-133-81

ஹதே ச த்ரிபுரே தே³வைர்வாசோ ஹர்ஷாத்கிலேரிதா꞉ |
ஸர்வாஞ்ஜஹீதி ஷ²த்ரூம்ஸ்த்வம் ப்ரவ்ருத்⁴தா³ந்புருஷோத்தம ||3-133-82

விஷ்ணுரேவ மஹயோகீ³ யோகே³ந ப்ரஸ்மயந்நிவ |
ஸ்தூயதே ப்³ரஹ்மஸத்³ருஷை²ர்ருஷிபி⁴꞉ ஷ²ங்கரேண ச |
ப்³ரஹ்மணா ஸஹிதைர்தே³வை꞉ ஸம்பந்நப³லபௌருஷை꞉ ||3-133-83

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
த்ரிபுரவதே⁴ த்ரயஸ்த்ரிம்ஷ²த³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_133_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 133 Assassination of Tripura
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 8 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayastriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
tripuravadhavR^ittAntaH

janamejaya uvAcha
tryakShAdvadhamahaM brahma~nChrotumichChAmi tattvataH |
tryANAM purasaMj~nAnAM khecharANAM samAsataH ||3-133-1

vaishampAyana uvAcha   
shR^iNu vistarataH sarvaM yanmAM pR^ichChasi naidhanam |
daityAnAM bAhubalinAM sarvaprANivirodhinAm ||3-133-2

sha~NkareNa vadhaM rAjanshUlaistribhirajihmagaiH |
kR^itaM purAsurendrANAM sarvabhUtavadhaiShiNAm ||3-133-3

tripuraM puruShavyAghraM bR^ihaddhAtusamIritam |
vikrAmati nabhomadhye meghavR^indamivotthitam ||3-133-4

prAkAreNa pravR^iddhena kA~nchAnena virAjatA |
maNibhishcha prakAshadbhiH sarvaratnaishcha toraNaiH ||3-133-5

babhAse nabhaso madhye shriyA paramayA jvalan |
gandharvANAmivodagraM karmaNA sAdhitaM param ||3-133-6

vAjinaH yakShasaMyuktA vahanti baladarpitAH |
puraM prabhAkarashreShThaM manobhiH kAmabR^iMhaNaiH ||3-133-7

dhAvanti hreShamANAste vikramaiH prANasaMbhR^itaiH |
AhUyanta ivAkAshaM khuraiH shyAmadalaprabhaiH ||3-133-8

vAyuvegasamairvegaiH kAlayanta ivAmbaram |
asurAH samadR^ishyanta chakShurbhirviditAtmabhiH ||3-133-9

R^iShibhirjvalanaprakhyaistapasA dagdhakilbiShaiH |
gItavAditrabahulaM gandharvanagaropamam ||3-133-10

chitrAyudhasamAkIrNaiH prataptakanakaprabhaiH |
bhavanairbahubhishchaiva prAMshubhiH samala~NkR^itaiH ||3-133-11

devendrabhavanAkAraiH  shushubhe tanmahAdyuti |
prAsAdAgraiH pravR^iddhaishcha kailAsashikharaprabhaiH ||3-133-12

shushubhe daityanagaraM bahusUryamivAmbaram |
varATTAlakasaMpannaM taptakA~nchanasaprabham ||3-133-13

pradIptamiva tejobhI rarAjAtha mahAprabho |
kShveDitotkR^iShTabahulaM siMhanAdavinAditam ||3-133-14

babhau valgujanAkIrNaM vanaM chaitrarathaM tathA |
samuchChritapatAkaM tadasibhishcha virAjitam ||3-133-15

rarAja tripuraM rAjanmahAvidyudivAmbare |
sUryanAbhashcha daityendrashchandranAbhashcha bhArata ||3-133-16

tathAnye cha mahAvIryA dAnavA baladarpitAH |
mamR^idushcha babha~njushcha mohitAH parameShThinA ||3-133-17

panthAnaM devagamanaM pitR^iyAnaM cha bhArata |
tairevamasurAgraishcha pragR^ihItasharAsanaiH ||3-133-18

dAnavairnarashArdUla devayAne mahApathe |
pitR^ivahnibalopete hR^ite bharatasattama ||3-133-19

bhrahmANamabhyadhAvanta sarve suragaNAstathA |
vivarNavadanA dInAshChinneva gatikarmaNi ||3-133-20

abruvaMshcha gatAH sthitvA svareNArtaninAdinA |
hanyAmahe shatrugaNairbhAgochChedena bhAgada ||3-133-21

teShAM chaiva vadhopAyaM vadasva vadatAM vara |
ye j~nAtvA bAhubalino bAdhema samare parAn ||3-133-22

sAntvayitvA tu varado brahmA provAcha devatAH |
shR^iNudhvaM devatAH sarvAH shatrupratikR^itiM parAm ||3-133-23

avadhyA dAnavAH sarve R^ite sha~Nkaramavyayam |
pratigR^ihya cha tadvAkyaM manobhirvAgbhireva cha ||3-133-24

bhUmau prapedire sarve saha rudraishcha bhArata |
vindhyapAde cha merau cha madhye cha pR^ithivAtale ||3-133-25

tapasogreNa yogaj~nAH sarve te munayo.abhavan |
kAshyapeyaM haraM prAptA japanto brahmasaMhitAm ||3-133-26

yeshAM cha paradArANAmabhavadvandhyatA jane |
vinyastadharbhanichaye tAmralohaM cha bhUShaNam ||3-133-27

paridhAnAni charmANi mR^idUni cha shubhAni cha |
svayaM mR^itAnAM kR^iShNAnAM mR^igANAM kurusattama ||3-133-28

gR^ihItAni vimuktAni dehebhyo vanachAriNAm |
antarikShamathopetya vivishurmAyayA vR^itAH ||3-133-29

harAlayaM surAH sarve vyAghracharmanivAsinaH |
praNipatyAtha te dInA bhagavantaM jagatpatim ||3-133-30

suvyaktenAbhidhAnena prabhAShanta haraM tataH |
havirdattamavij~nAnAdbhasmachChanneShu vahniShu ||3-133-31

varadAnaM vR^ithAsmAsu bhagavanvimukhe tvayi |
yathAdeshaM yathAkAlaM kriyatAM brahmaNo vachaH ||3-133-32

yaduktaM devadevena khecharANAM samIpataH |
evaM devavachobhishcha bhAvito.arthasya vaibhavAt ||3-133-33

samanahyanmahAdevo devaiH saha savAsavaiH |
AdityapathamAsthAya sannaddhAH samalaMkR^itAH ||3-133-34

sarve kA~nchanavarNAbhA babhurdIptA ivAgnayaH |
rudreNa sahitA rudrA dahanta iva tejasA ||3-133-35

sannaddhAH kushalAH sarve prAMshavaH parvatA iva |
vishve vishvena vapuShA balinaH kAmarUpiNaH ||3-133-36

samanahyanmahAtmAno dAnavAntaM vidhitsavaH |
ebhiH saha dhanAdhyakShaiH samantAtparivAritaH ||3-133-37

tripuraM yodhayattryakShaH pragR^ihya sasharaM dhanuH |
atha daityA bhinnadehAH purATTAlaM gatA iva ||3-133-38

nyapatanta videhAste vishIrNA iva parvatAH |
atividdhAH suviddhAshcha raNamadhyagatA nR^ipa ||3-133-39

nyapatandaityasa~NghAtA vajreNeva hatA nagAH |
asibhishcha hatA devaiH shaktichakraparashvadhaiH ||3-133-40

bANaishcha bhinnamarmANo daityendrA yuddhagochare |
prapetuH sahitA urvyAM ChinnapakShA ivAchalAH ||3-133-41

tatra saMj~nAM vimu~nchanti dIpyamAnena tejasA |
evaM te.anyonyasaMbAdhe kShIyante kShayakarmaNA ||3-133-42

nopAlabhyanta chakShurbhyAmapi divyena chakShushA |
astaM prApte dinakare surendrAste nishAmukhe |
ChinnabhinnakShatamukhA nipeturvasudhAtale ||3-133-43

atha daityA jayaM prAptA nishAyAM nishitaiH sharaiH |
vinedurvipulairnAdairmeghA iva maharavAH ||3-133-44

jayaprAptyAsurAshchaiva te.anyonyamabhijalpire |
trAsitAstridashAH sarve sa~NgrAmajayakA~NkShiNaH ||3-133-45

asmAbhirbalasaMpannaiH saha prAsAsitomaraiH |
virejushcha jayaM prAptA ushanohavyabodhitAH ||3-133-46

samare balasaMpannAH sAyudhA daityasattamAH |
suraishcha sahitAH sarvai rathamAsthAya sha~NkaraH ||3-133-47

darpitAnninadandaityAnpradahanniva tejasA |
yugAntakAle vitate rashmivAniva nirdahan ||3-133-48

sarvabhUtAni bhUtAgryaH pralaye samupasthite |
sa ratho vAjibhiH shIghrairuhyamAno manojavaiH ||3-133-49

vibabhau nabhaso madhyaM savidyudiva toyadaH |
vR^iShabheNa dhvajAgreNa garjamAnena bhArata ||3-133-50

bhAti sma sa ratho rAjansendrAyudha ivambudaH |
tato.ambaragatAH siddhAstuShTuvurvR^iShabhadhvajam ||3-133-51

karmabhiH pUrvajaM pUrvaiH shuchibhistryambakaM tadA |
R^iShayashcha tapaHshAntAH satyavrataparAyaNAH ||3-133-52

amR^itaprAshinashchaiva surasa~NghAstathaiva cha |
gandharvApsarasashchaiva gAndharveNa svareNa vai ||3-133-53

prahR^iShTavadanAH saumyAH paitrye sthAnAntare nR^ipa |
chayATTAlakasaMpanne shataghnIshatasa~Nkule ||3-133-54

tasmiMstu daityanagare sarvabhUtabhayAvahe |
tatastu sharavarShANi mumuchurdaityadAnavAH ||3-133-55

surANAmarayo madhye tIkShNAgrANi samantataH |
shatghnIbhishcha nighnanto bhallaiH shUlaishcha bhArata ||3-133-56

te chakrire mahatkarma dAnavA yuddhakovidAH |
gadAbhishcha gadAM jaghnurbhallairbhallAMshcha chichChiduH ||3-133-57

astrairastrANyabAdhanta mAyAM mAyAbhireva cha |
tato.apare samudyamya sharashaktiparashvadhAn ||3-133-58

ashanIMshcha mahAghorAnmuktA~nChatasahasrashaH |
asibhirmAyAvihitairmR^ityorviShayagochare ||3-133-59

te vadhyamAnA vibudhAH sharavarShairavasthitAH |
gandharvanagarAkAraH so.asIdatsaharo rathaH ||3-133-60

hanyamAno.asuragaNaiH prAsAsisharatomaraiH |
taishcha daityapraharaNairgurubhirbhArasAhibhiH |
chitraishcha bahubhiH shastrairatiShThata shachIpatiH ||3-133-61

tato madhye divyashabdaH prAdurAsInmahIpate |
R^iShINAM brahmaputrANAM mahatAmapi bhArata ||3-133-62

sa eSha sha~NkarasyAgre ratho bhUmiM pratiShThitaH |
ajeyo jayyatAM prAptaH sarvalokasya pashyataH ||3-133-63

tasminnipatite rAjanrathAnAM pravare rathe |
nipetuH sarvabhUtAni bhUtale vasudhAdhipa ||3-133-64

vicheluH parvatAgrANi chelushchaiva mahAdrumAH |
vichukShubhuH samudrAshcha na rejushcha disho dasha ||3-133-65

vR^iddhAshcha brAhmaNAstatra jepushcha paramaM japam |
yattadbrahmamayaM tejaH sarvatra vijayaiShiNAm ||3-133-66

shAntyarthaM sarvabhUtAnAmiha loke paratra cha |
samAdhAyAtmanA.a.atmAnaM yogaprAptena hetunA ||3-133-67

rathantareNa sAmnAtha brahmabhUtena bhArata |
tejasA jvalayanviShNostryakShasya cha mahAtmanaH ||3-133-68

sarveShAM chaiva devAnAM balinAM kAmarUpiNAm |
R^iShINAM tapasA.a.aDhyAnAM vasatAM vijane vane ||3-133-69

atha viShNurmahAyogI sarvatodR^ishya tattvataH |
vR^iSharUpaM samAsthAya projjahAra rathottamam||3-133-70

samAkrAntaM devagaNaiH samagrabalapauruShaiH |
balavAMstolayitvA tu viShANAbhyAM mahAbalaH |
nanAda prANayogena mathyamAna ivArnavaH ||3-133-71

tR^itIyaM vAyuviShayaM samAkramya viShANavAn |
nanAda balavAnnAdaM samudra iva parvaNi ||3-133-72

tato nAdena vitrastA daiteyA yuddhadurmadAH |
punaste kR^itasannAhA yuyudhuH sumahAbalAH ||3-133-73

sarve vai bAhubalinaH samarthabalapauruShAH |
surasainyaM pramardantaH pragR^ihItasharAsanAH ||3-133-74

agniM saMdhAya dhanuShi shitaM bANaM supatriNam |
brahmAstreNAbhisaMyojya brahmadaNDaM shivo.avyayaH |
mumocha daityanagaraM tridhAmAtrAnusaMj~nitam ||3-133-75

taM bANaM trividhaM vIryAtsaMdhAya manasA prabhuH |
satyena brahmayogena tapasogreNa bhArata ||3-133-76

mumocha daityanagare sarvaprANaharA~nCharAn |
dIptAnkanakavarNAbhAnsuvarNAmshcha sunirmalAn ||3-133-77

muktvA varasharAnghorAnsaviShAniva pannagAn |
supradIptaistribhirbANairvegibhistadvidAritam 3-133-78

sharaghAtapradIptAni vindhyAgrANIva bhArata |
gopurANi puraiH sArdhaM vyashIryanta narAdhipa ||3-133-79

agninA saMpradIptAni vahnigarbhANi bhArata |
dharaNIM saMprapadyanta purANi vasudhAdhipa ||3-133-80

tAni vaidUryavarNAni shikharANi gireriva |
sha~NkareNa pradagdhAni brahmAstreNApatannR^ipa ||3-133-81

hate cha tripure devairvAcho harShAtkileritAH |
sarvA~njahIti shatrUMstvaM pravR^idhdAnpuruShottama ||3-133-82

viShNureva mahayogI yogena prasmayanniva |
stUyate brahmasadR^ishairR^iShibhiH sha~NkareNa cha |
brahmaNA sahitairdevaiH saMpannabalapauruShaiH ||3-133-83

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
tripuravadhe trayastriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்