Tuesday 1 March 2022

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய த்³வாரவதீக³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 131 (12)

அதை²கத்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய த்³வாரவதீக³மநம்

Balarama and Krishna

வைஷ²ம்பாயந உவாச
க³ச்ச²ந்நத² மஹாவிஷ்ணு꞉ புஷ்கரம் ப்ராப்ய யாத³வை꞉ |
அபஷ்²யந்முநிமுக்²யாம்ஸ்து புஷ்கரஸ்தா²ந்ந்ருபோத்தம ||131-1

தே ஸமேத்ய மஹாதே³வம்ருஷயோ வீதமத்ஸரா꞉ |
அர்க்⁴யாதி³ஸமுதா³சாரம் க்ருத்வைநம் யாத³வோத்தமம் ||3-131-2

ப்ரோசுர்விஷ்²வேஷ்²வரம் விஷ்ணும் பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு⁴ம் |
அத்யத்³பு⁴தமித³ம் விஷ்ணோ தவ வீர்யம் ஜநார்த³ந ||3-131-3

யேந தௌ நிஹதௌ யுத்³தே⁴ ஹம்ஸோ டி³ம்ப⁴க ஏவ ச |
யோ விசக்ரோ து³ராத⁴ர்ஷோ தே³வைரபி ஸுது³꞉ஸஹ꞉ ||3-131-4

ஸங்க³ரே நிஹதோ தே³வ து³꞉ஸாத்⁴ய இதி நோ மதி꞉ |
க்ஷேமோ ந꞉ ஸர்வகார்யேஷு சரதாம் தப உத்தமம் ||3-131-5

நிஷ்கல்மஷா ப⁴விஷ்யாமஸ்தவ ஸம்ஸ்மரணாத்³த⁴ரே |
த்வம் ஹி ஸர்வஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய ஹர்தா த்வாம் த்⁴யாயதாம் ஸதா³ ||3-131-6

த்வத³நுஸ்மரணம் ஜந்தோ꞉ ஸதா³ புண்யப்ரத³ம் ப்ரபோ⁴ |
த்வம் ஹி ந꞉ ஸததம் தா⁴தா விதா⁴தா தபஸோ ஹரே꞉ ||3-131-7

த்வமோம்காரோ வஷட்காரஸ்த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் பிதாமஹ꞉ |
த்வம் ஜ்யோதிர்ப்³ரஹ்மணோ மூர்திஸ்த்வம் ப்³ரஹ்மா ருத்³ர ஏவ ச ||3-131-8

ப்ராணஸ்த்வம் ஸர்வபூ⁴தாநாமந்தராத்மேதி கத்²யதே |
உபாஸ்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் யஜ்ஞைர்தா³நைர்ஜக³த்பதே ||3-131-9

நமோ விஷ்²வஸ்ருஜே தே³வ நமஸ்தே விஷ்²வமூர்தயே |
பாஹி லோகமிமம் தே³வ ஹத்வா ப்³ரஹ்மத்³விஷ꞉ ஸதா³ ||3-131-10

ஸ ததே²தி ஹரிர்விஷ்ணுர்யயௌ த்³வாரவதீம் புரீம் |
அவஸத்³வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஸ்தூயமாந꞉ ஸமாக³தை⁴꞉ ||3-131-11

இயம் ச தே³வதே³வஸ்ய சேஷ்டா ஹி ஜநமேஜய |
ப்ரோக்தா தே  ப்ருச்ச²தே  ராஜந்கிமந்யச்ச்²ருதமிச்ச²ஸி ||3-131-12

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
த்³வாரகாயாம் க்ருஷ்ணஸ்ய ப்ரத்யாக³மநே
ஏகத்ரிம்ஷ²த³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_131_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 131 Krishna,  Praised  by  Sages  at  Pushkara,
                                           Returns  to  Dvaraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 5 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikatriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya dvAravatIgamanam  

vaishampAyana uvAcha
gachChannatha mahAviShNuH puShkaram prApya yAdavaiH |
apashyanmunimukhyAMstu puShkarasthAnnR^ipottama ||131-1

te sametya mahAdevamR^iShayo vItamatsarAH |
arghyAdisamudAchAraM kR^itvainaM yAdavottamam ||3-131-2

prochurvishveshvaraM viShNuM bhUtabhavyabhavatprabhum |
atyadbhutamidaM viShNo tava vIryaM janArdana ||3-131-3

yena tau nihatau yuddhe haMso Dimbhaka eva cha |
yo vichakro durAdharSho devairapi suduHsahaH ||3-131-4

sa~Ngare nihato deva duHsAdhya iti no matiH |
kShemo naH sarvakAryeShu charatAM tapa uttamam ||3-131-5

niShkalmaShA bhaviShyAmastava saMsmaraNAddhare |
tvaM hi sarvasya duHkhasya hartA tvAM dhyAyatAM sadA ||3-131-6

tvadanusmaraNaM jantoH sadA puNyapradaM prabho |
tvaM hi naH satataM dhAtA vidhAtA tapaso hareH ||3-131-7

tvamomkAro vaShaTkArastvaM yaj~nastvaM pitAmahaH |
tvaM jyotirbrahmaNo mUrtistvaM brahmA rudra eva cha ||3-131-8

prANastvaM sarvabhUtAnAmantarAtmeti kathyate |
upAsyaH sarvabhUtAnAM yaj~nairdAnairjagatpate ||3-131-9

namo vishvasR^ije deva namaste vishvamUrtaye |
pAhi lokamimaM deva hatvA brahmadviShaH sadA ||3-131-10

sa tatheti harirviShNuryayau dvAravatIM purIM |
avasadvR^iShNibhiH sArdhaM stUyamAnaH samAgadhaiH ||3-131-11

iyaM cha devadevasya cheShTA hi janamejaya |
proktA te  pR^ichChate  rAjankimanyachChrutamichChasi ||3-131-12

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
dvArakAyAM kR^iShNasya pratyAgamane
ekatriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்