Monday 28 February 2022

நந்த³யஷோ²த³யோர்கோ³வர்த⁴நே ஷ்²ரீக்ருஷ்ணத³ர்ஷ²நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 130 (20)

அத² த்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

நந்த³யஷோ²த³யோர்கோ³வர்த⁴நே ஷ்²ரீக்ருஷ்ணத³ர்ஷ²நம்

Balarama Nanda Krishna Yashoda

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
யஷோ²தா³ நந்த³கோ³பஷ்²ச க்ருஷ்ணத³ர்ஷ²நலாலஸௌ |
கோ³வர்த⁴நக³தம் ஷ்²ருத்வா வாஸுதே³வம் ஸஹாக்³ரஜம் ||3-130-1

நவநீதம் ச த³தி⁴ ச பாயஸம் க்ருஸரம் ததா² |
வந்யம் புஷ்பம் மஹாராஜ மயூராங்க³த³மேவ ச ||3-130-2

ப³ல்லவைரபரை꞉ ஸார்த⁴ம் கோ³பிபி⁴ஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
ஜக்³மது꞉ ஸஹஸா ப்ரீதௌ கோ³வர்த⁴நமதோ² ந்ருப ||3-130-3

க்வசித்³வ்ருக்ஷே ஸமாஸக்தம் க்ருஷ்ணம் க்ருஷ்ணம்ருகே³க்Sநணம் |
த³த³ர்ஷ²துர்மஹாபா³ஹும் வாஸுதே³வம் ஸஹாக்³ரஜம் ||3-130-4

ப்ரணேமது꞉ ஸுஸம்ஹ்ருஷ்டௌ தத்ர த்³ருஷ்ட்வா மஹாப³லௌ |
த³ர்ஷ²யாமாஸதுர்தே³வௌ பாயஸாநி மஹாந்தி ச ||3-130-5

தாத மாதர்வ்ரஜே கோ³ஷ்டே² குஷ²லம் வா ஸ்வகோ³த⁴நம் |
அபி கா³வ꞉ க்ஷீரவத்யோ வத்ஸா வத்ஸதரா꞉ பித꞉ ||3-130-6

அபி வா ஸுஷு²ப⁴ம் க்ஷீரமபி கா³வ꞉ ஸுஷோ²ப⁴நா꞉ |
அபி வா தா³ரகா மாதர்வத்ஸபாலா꞉ பிப³ந்தி ச ||3-130-7

ப³ஹூநி சாபி தா³மாநி கீலகா அபி வா ப³ஹு |
த்ருணாநி ப³ஹுரூபாணி கிம் வா ஸந்தி பித꞉ ஸதா³ ||3-130-8

ஷ²கடாநி ஸுக³ந்தீ⁴நி கிம் வா ஸந்தி பிதர்த்⁴ருவம் |
அபி கோ³ப்ய꞉ புத்ரவத்யோ தா³ரகாந்கிமஜீஜநன் ||3-130-9

க⁴டா꞉ கிம் ப³ஹவோ மாதரபி⁴ந்நா꞉ ஸர்வதோ வ்ரஜே |
கிம் கா³வ꞉ க்ஷீரமதுலம் ஸ்ரவந்த்யஹரஹ꞉ பித꞉ ||3-130-10

ஹையங்க³வீநம் க்ஷீராணி த³தி⁴ வா கிமஜீஜநன் |
கோ³த⁴நம் ஸர்வமேவேத³ம் நீரோக³ம் ப்ரதிபத்³யதே ||3-130-11

நந்த³ உவாச 
ஸர்வமேதத்³யது³ஷ்²ரேஷ்ட² நீரோக³ம் ப³ஹுஷ²꞉ ப்ரபோ⁴ |
குஷ²லம் கோ³த⁴நஸ்யைவ ஸர்வகாலேஷு கேஷ²வ ||3-130-12

ரக்ஷணாத்தவ தே³வேஷ² ஸதா³ குஷ²லிநோ வயம் |
ஸகோ³த⁴நா꞉ ஸவத்ஸாஷ்²ச நீரோகா³ இவ கேஷ²வ ||3-130-13

ஏகமேவ ஸதா³ து³꞉க²ம் ந த்வாம் த்³ரக்ஷ்யாமி கேஷ²வ |
யதே³தத்கேவலம் து³꞉க²மிதி தீ⁴꞉ ஷீ²ர்யதே ஸதா³ ||3-130-14

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏவமாதி³ விலப்யந்தம் க³ச்சே²த்யாஹ ஸ கேஷ²வ꞉ |
யஷோ²தா³ம் புநராஹேத³ம் மாதர்க³ச்ச² க்³ருஹம் ப்ரதி ||3-130-15

யே ச த்வாம் கீர்தயிஷ்யந்தி தே ச ஸ்வர்க³மவாப்நுயு꞉ |
யே கேசித்த்வாம் நமஸ்யந்தி தே மே ப்ரியதரா꞉ ஸதா³ ||3-130-16

மத்³ப⁴க்தா꞉ ஸர்வதா³ ஸந்து க³ச்சே²த்யாஹ ச தாம் ஹரி꞉ |
இத்யுக்த்வா பிதரௌ தே³வோ வாஸுதே³வ꞉ ஸநாதந꞉ ||3-130-17

கா³ட⁴மாலிங்க்³ய தௌ ப்ரீதௌ ப்ரேஷயாமாஸ கேஷ²வ꞉ |
யஷோ²தா³ நந்த³கோ³பஷ்²ச ஜக்³மது꞉ ஸ்வக்³ருஹம் ப்ரதி ||3-130-18

தத꞉ க்ருஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேஷோ² யாத³வை꞉ ஸஹ வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ |
க³ந்துமைச்ச²த்ததா³ விஷ்ணு꞉ புரீம் த்³வாரவதீம் கில ||3-130-19

ய ஏதச்ச்²ருணுயாந்நித்யம் படே²த்³வாபி ஸமாஹித꞉ |
புத்ரவாந்த⁴நவாம்ஷ்²சைவ அந்தே மோக்ஷம் ச க³ச்ச²தி ||3-130-20

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
யஷோ²தா³நந்த³கோ³பப³லப⁴த்³ரக்ருஷ்ணஸமாக³மே 
த்ரிம்ஷ²த³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_130_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 130 Yashoda  and  Nandagopa  meet  Krishna
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 4 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha triMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
nandayashodayorgovardhane shrIkR^iShNadarshanam  

vaishampAyana uvAcha 
yashodA nandagopashcha kR^iShNadarshanalAlasau |
govardhanagataM shrutvA vAsudevaM sahAgrajam ||3-130-1

navanItaM cha dadhi cha pAyasaM kR^isaraM tathA |
vanyam puShpaM mahArAja mayUrA~Ngadameva cha ||3-130-2

ballavairaparaiH sArdhaM gopibhishcha samantataH |
jagmatuH sahasA prItau govardhanamatho nR^ipa ||3-130-3

kvachidvR^ikShe samAsaktaM kR^iShNaM kR^iShNamR^igekSnaNaM |
dadarshaturmahAbAhuM vAsudevaM sahAgrajam ||3-130-4

praNematuH susaMhR^iShTau tatra dR^iShTvA mahAbalau |
darshayAmAsaturdevau pAyasAni mahAnti cha ||3-130-5

tAta mAtarvraje goShThe kushalaM vA svagodhanam |
api gAvaH kShIravatyo vatsA vatsatarAH pitaH ||3-130-6

api vA sushubhaM kShIramapi gAvaH sushobhanAH |
api vA dArakA mAtarvatsapAlAH pibanti cha ||3-130-7

bahUni chApi dAmAni kIlakA api vA bahu |
tR^iNAni bahurUpANi kiM vA santi pitaH sadA ||3-130-8

shakaTAni sugandhIni kiM vA santi pitardhruvam |
api gopyaH putravatyo dArakAnkimajIjanan ||3-130-9

ghaTAH kiM bahavo mAtarabhinnAH sarvato vraje |
kiM gAvaH kShIramatulaM sravantyaharahaH pitaH ||3-130-10

haiya~NgavInaM kShIrANi dadhi vA kimajIjanan |
godhanaM sarvamevedaM nIrogaM pratipadyate ||3-130-11

nanda uvAcha 
sarvametadyadushreShTha nIrogaM bahushaH prabho |
kushalaM godhanasyaiva sarvakAleShu keshava ||3-130-12

rakShaNAttava devesha sadA kushalino vayam |
sagodhanAH savatsAshcha nIrogA iva keshava ||3-130-13

ekameva sadA duHkhaM na tvAM drakShyAmi keshava |
yadetatkevalaM duHkhamiti dhIH shIryate sadA ||3-130-14

vaishampAyana uvAcha 
evamAdi vilapyantaM gachChetyAha sa keshavaH |
yashodAM punarAhedaM mAtargachCha gR^ihaM prati ||3-130-15

ye cha tvAM kIrtayiShyanti te cha svargamavApnuyuH |
ye kechittvAM namasyanti te me priyatarAH sadA ||3-130-16

madbhaktAH sarvadA santu gachChetyAha cha tAM hariH |
ityuktvA pitarau devo vAsudevaH sanAtanaH ||3-130-17

gADhamAli~Ngya tau prItau preShayAmAsa keshavaH |
yashodA nandagopashcha jagmatuH svagR^ihaM prati ||3-130-18

tataH kR^iShNo hR^iShIkesho yAdavaiH saha vR^iShNibhiH |
gantumaichChattadA viShNuH purIM dvAravatIM kila ||3-130-19

ya etachChruNuyAnnityaM paThedvApi samAhitaH |
putravAndhanavAMshchaiva ante mokShaM cha gachChati ||3-130-20

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
yashodAnandagopabalabhadrakR^iShNasamAgame 
triMshadadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்