Saturday 26 February 2022

ஹம்ஸப³லப⁴த்³ரயோர்யுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 124 (22)

அத² சதுர்விம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹம்ஸப³லப⁴த்³ரயோர்யுத்³த⁴ம்

Balarama and Krishna

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ப³லதே³வஸ்து த⁴ர்மாத்மா த⁴நுராதா³ய ஸத்வரம் |
ஜகா⁴ந ஹம்ஸம் த³ஷ²பி⁴ர்பா³ணைர்பா³ணப்⁴ருதாம் வர꞉ ||3-124-1

தம் ப்ரத்யவித்⁴யந்நாராசைர்ஹம்ஸ꞉ பஞ்சபி⁴ராஷு²கை³꞉ |
தாநந்தரே ஹலீ சி²த்த்வா நாராசைர்த³ஷ²பி⁴꞉ புந꞉ ||3-124-2

நாராசேநாஷு² விவ்யாத⁴ லலாடே ஹம்ஸமோஜஸா |
த்³ருட⁴ம் பதந்ஸ நாராசஸ்தஸ்ய ஸஞ்ஜ்ஞாம் ஸமாத³தே³ |
ரதோ²பஸ்தே² சிரம் ஸ்தி²த்வா தூணாத்³பா³ணம் ஸமாத³தே³ ||3-124-3

லப்³த்⁴வா ஹம்ஸ꞉ ஸ ஸஞ்ஜ்ஞாம் து வித்³த்⁴வா தேந யதூ³த்தமம் |
ஸிம்ஹவத்³வ்யநத்³த⁴ம்ஸோ தே³வாந்விஸ்மாபயந்ரணே ||3-124-4

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹலீ வித்³த⁴ஸ்தேந பா³ணேந மாத⁴வ꞉ |
வமஞ்சோ²ணிதமத்யுஷ்ணம் நி꞉இஷ்²வஸம்ஷ்²ச ரணாஜிரே ||3-124-5

லோஹிதாவிஷ்டகா³த்ரஸ்து குங்குமார்த்³ர இவாப⁴வத் |
நாராசை꞉ ஷ²தஸாஹஸ்ரைரர்த³யாமாஸ மாத⁴வ꞉ ||3-124-6

ஹம்ஸம் ஹம்ஸக³திம் வீரம் நீலவாஸா ஹலயுத⁴꞉ |
தே முக்தா நிஷி²தா கோ⁴ரா நாராசாஷ்²ச ஸுவாஜிந꞉ ||3-124-7

ரதே² த்⁴வஜே ததா² சாபே சக்ரே தூணீத்³வயே ந்ருப |
பதிதா꞉ ஸர்வதோ ராஜந்வ்யதா²ஞ்சைவ ததா² த³து³꞉ ||3-124-8

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மஹாராஜ ஹம்ஸோ வீர்யமதா³ந்வித꞉ |
ஷ²ரேண ஹலிநம் வித்³த்⁴வா த்⁴வஜம் சிச்சே²த³ காலவித் ||3-124-9

ஷ²ரைஷ்²சதுர்பி⁴ரஷ்²வாம்ஹ்ச ஸூதம் ப்ரேதாதி⁴பம் த³தௌ³ |
தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹலீ தஸ்மை க³தா³ம் க்³ருஹ்ய மஹாரணே ||3-124-10

ஆபபாத மஹாபா³ஹுர்ஹம்ஸம் ஷே²ஷ இவ ஷ்²வஸன் |
ததா² ரத²ம் த்⁴வஜம் சக்ரமஷ்²வாந்ஸூதம் ஹலாயுத⁴꞉ |
ப³ப்⁴ஞ்ஜ திலஷ²꞉ ஸர்வம் நநாத³ ச புந꞉ புந꞉ ||3-124-11

பூ⁴யஷ்²ச க³த³யா ஹம்ஸம் சிக்ஷேப ச ப³லீ கில |
ஸோ(அ)பி ஹம்ஸோ க³தா³ம் க்³ருஹ்ய ரதா²த்தஸ்மாத³வாபதத் ||3-124-12

ததஸ்தௌ ஹம்ஸஹலிநௌ யுயுதா⁴தே மஹாரணே |
மஹாரதௌ² மஹாபா³ஹூ லோகே ப்ரதி²ததேஜ்ஸௌ ||3-124-13

அத்யத்³பு⁴தம் ஸுவிக்ராந்தௌ பரஸ்பரவதை⁴ஷிணௌ |
க்ருதஷ்²ரமௌ மஹாயுத்³தே⁴ ஹம்ஸவிக்ராந்தகா³மிநௌ ||3-124-14

யதா² தே³வாஸுரே யுத்³தே⁴ ஷ²க்ரவ்ருத்ரௌ புராம்ப³ரே |
உபௌ⁴ ஸம்ஸக்தஸர்வாங்கௌ³ ஷோ²ணிதேந மஹாரணே ||3-124-15

அத்யந்தகே²தி³நௌ யுத்³தே⁴ பரஸ்பரப³லேந ஹ |
ததஷ்²ச த³க்ஷிணம் மார்க³ம் ப³லப⁴த்³ரோ(அ)ந்வக³ச்ச²த ||3-124-16

ஸவ்யம் து ஹம்ஸோ ராஜேந்த்³ரோ வ்யக்³ருஹ்ணாத்ஸ்வயமேவ ஹி |
போத²யாஞ்சக்ரதுர்யுத்³தே⁴ க³தா³ப்⁴யாம் க³ஜவிக்ரமௌ ||3-124-17

யதா²ப்ராணம் மஹாபா³ஹூ ஜக்⁴நதுர்மரணாய தௌ |
அதிப்ரவ்ருத்³த⁴ம் ஸங்க்³ராமம் தே³வாஸுரரணோபமம் ||3-124-18

வித³தா⁴தே மஹாரங்கே³ பஷ்²யதாம் த்ரிதி³வௌகஸாம் |
தே³வாஷ்²ச முநயஷ்²சைவ விஸ்மயம் பரிஜக்³மிரே ||3-124-19

அஹோ கல்வீத்³ருஷ²ம் யுத்³த⁴ம் த்³ருஷ்டம் பூர்வம் ந ச ஷ்²ருதம் |
இத்யூசுர்விஸ்மயவஷா²த்³தே³வக³ந்த⁴ர்வகிந்நரா꞉ ||3-124-20

பரஸ்பரக்ருதோத்ஸாஹௌ சக்ரதுர்யுத்³த⁴முத்தமம் |
அத² ஹம்ஸோ மஹாரங்கே³ த³க்ஷிணம் த³க்ஷிணோத்தம꞉ ||3-124-21

வ்யசரந்மார்க³மத்யர்த²ம் ஸவ்யம் து ப³லவான் ப³ல꞉ |
நிகுஞ்ச்ய ஜாநுநீ பூர்வம் சக்ரதுர்க³த³யா ப்⁴ருஷ²ம் |
ரணே ரணவிதா³ம் ஷ்²ரேஷ்டௌ² பஷ்²யதாம் த்ரிதி³வௌகஸாம் ||3-124-22

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஹம்ஸப³லப⁴த்³ரயுத்³தே⁴
சதுர்விம்ஷ்²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_124_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 124 Hamsa - Balarama  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 29 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsabalabhadrayoryuddham

vaishampAyana uvAcha 
baladevastu dharmAtmA dhanurAdAya satvaram |
jaghAna haMsaM dashabhirbANairbANabhR^itAM varaH ||3-124-1

taM pratyavidhyannArAchairhaMsaH pa~nchabhirAshugaiH |
tAnantare halI ChittvA nArAchairdashabhiH punaH ||3-124-2

nArAchenAshu vivyAdha lalATe haMsamojasA |
dR^iDhaM patansa nArAchastasya saMj~nAM samAdade |
rathopasthe chiraM sthitvA tUNAdbANaM samAdade ||3-124-3

labdhvA haMsaH sa saMj~nAM tu viddhvA tena yadUttamam |
siMhavadvyanaddhaMso devAnvismApayanraNe ||3-124-4

tataH kruddho halI viddhastena bANena mAdhavaH |
vama~nChoNitamatyuShNaM niHishvasaMshcha raNAjire ||3-124-5

lohitAviShTagAtrastu ku~NkumArdra ivAbhavat |
nArAchaiH shatasAhasrairardayAmAsa mAdhavaH ||3-124-6

haMsaM haMsagatiM vIraM nIlavAsA halayudhaH |
te muktA nishitA ghorA nArAchAshcha suvAjinaH ||3-124-7

rathe dhvaje tathA chApe chakre tUNIdvaye nR^ipa |
patitAH sarvato rAjanvyathAMchaiva tathA daduH ||3-124-8

tataH kruddho mahArAja haMso vIryamadAnvitaH |
shareNa halinaM viddhvA dhvajaM chichCheda kAlavit ||3-124-9

sharaishchaturbhirashvAMhcha sUtaM pretAdhipaM dadau |
tataH kruddho halI tasmai gadAM gR^ihya mahAraNe ||3-124-10

ApapAta mahAbAhurhaMsaM sheSha iva shvasan |
tathA rathaM dhvajaM chakramashvAnsUtaM halAyudhaH |
babh~nja tilashaH sarvaM nanAda cha punaH punaH ||3-124-11

bhUyashcha gadayA haMsaM chikShepa cha balI kila |
so.api haMso gadAM gR^ihya rathAttasmAdavApatat ||3-124-12

tatastau haMsahalinau yuyudhAte mahAraNe |
mahArathau mahAbAhU loke prathitatejsau ||3-124-13

atyadbhutaM suvikrAntau parasparavadhaiShiNau |
kR^itashramau mahAyuddhe haMsavikrAntagAminau ||3-124-14

yathA devAsure yuddhe shakravR^itrau purAmbare |
ubhau saMsaktasarvA~Ngau shoNitena mahAraNe ||3-124-15

atyantakhedinau yuddhe parasparabalena ha |
tatashcha dakShiNaM mArgaM balabhadro.anvagachChata ||3-124-16

savyaM tu haMso rAjendro vyagR^ihNAtsvayameva hi |
pothayA~nchakraturyuddhe gadAbhyAM gajavikramau ||3-124-17

yathAprANaM mahAbAhU jaghnaturmaraNAya tau |
atipravR^iddhaM sa~NgrAmaM devAsuraraNopamam ||3-124-18

vidadhAte mahAra~Nge pashyatAM tridivaukasAm |
devAshcha munayashchaiva vismayaM parijagmire ||3-124-19

aho kalvIdR^ishaM yuddhaM dR^iShTaM pUrvaM na cha shrutam |
ityUchurvismayavashAddevagandharvakinnarAH ||3-124-20

parasparakR^itotsAhau chakraturyuddhamuttamam |
atha haMso mahAra~Nge dakShiNaM dakShiNottamaH ||3-124-21

vyacharanmArgamatyarthaM savyaM tu balavAn balaH |
niku~nchya jAnunI pUrvaM chakraturgadayA bhR^ishaM |
raNe raNavidAM shreShThau pashyatAM tridivaukasAm ||3-124-22

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsabalabhadrayuddhe
chaturviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்