Saturday 26 February 2022

விசக்ரவத⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 123 (22)

அத² த்ரயோவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

விசக்ரவத⁴꞉

Krishna fighting with his Gada and Saranga bow

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏதஸ்மிந்நந்தரே ராஜந்த்³வந்த்³வயுத்³த⁴மவர்தத |
விசக்ரம் யோத⁴யாமாஸ ஷா²ர்ங்க³த⁴ந்வா க³தா³த⁴ர꞉ ||3-123-1

ப³லப⁴த்³ரோ(அ)த² ஹம்ஸேந டி³ம்ப⁴கேந ச ஸாத்யகி꞉ |
வஸுதே³வோக்³ரஸேநாப்⁴யாம் ஹிடி³ம்ப³꞉ புருஷாத³க꞉ ||3-123-2

ஷேஷா²ஷ்²ச ஷேஷை² ராஜேந்த்³ர சக்ருர்யுத்³த⁴மதீ³நகா³꞉ |
வாஸுதே³வஸ்த்ரிஸப்தத்யா தை³த்யம் வக்ஷஸ்யதாட³யத் ||3-123-3

ஷ²ரைர்நிஷி²ததா⁴ராக்³ரைர்விஸ்மயம் த³ர்ஷ²யந்ரணே |
தா³நவோ தே³வதே³வேஷ²ம் த்³ருடே⁴ந நிஷி²தேந ச ||3-123-4

ஷ²ரேணாகர்ணமாக்ருஷ்ய த⁴நு꞉ப்ரவரமீஷ்²வரம் |
ஜகா⁴ந ஸ்தநமத்⁴யே ச பஷ்²யதஸ்து ஷ²சீபதே ||3-123-5

தேந வித்³தோ⁴(அ)த² ப⁴க³வாந்வக்ஷோதே³ஷே² ஜநார்த³ந꞉ |
அவமச்சோ²ணிதம் விஷ்ணுராதி³காலே யதா² ப்ரஜா꞉ ||3-123-6

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ க்ஷுரப்ரேணாஹநத்³த்⁴வஜம் |
அஷ்²வாம்ஷ்²ச சதுரோ ஹத்வா ஸாரதி²ம் ச ஷ²ரைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ||3-123-7

ததோ த³த்⁴மௌ மஹாஷ²ங்க²ம் யதா² தாராமயே ரணே |
ரதா²து³த்ப்லுத்ய ஸஹஸா தா³நவ꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ ||3-123-8

க³தா³ம் க்³ருஹ்ய மஹாகோ⁴ராம் து³꞉ஸஹாம் வீர்யஷா²லிநீம் |
தயா ஜகா⁴ந தை³த்யேந்த்³ர꞉ கிரீடே கேஷ²வஸ்ய ஹ ||3-123-9

லலாடே ச புநர்விஷ்ணும் ஸிம்ஹநாத³ம் வ்யநீநத³த் |
தத꞉ ஷி²லாம் ச மஹதீம் ப்ரக்³ருஹ்ய த³நுஜ꞉ கில ||3-123-10

ப்⁴ராமயித்வா த³ஷ²கு³ணம் ப்ராஹரத்கேஷ²வோரஸி |
தாமாபதந்தீம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஹஸ்தேநாதா³ய கேஷ²வ꞉ ||3-123-11

ஜகா⁴ந ச ததா² தை³த்யம் ஸ பபாதார்தி³த꞉ க்ஷிதௌ |
க³தாஸுரிவ ஸம்ஜஜ்ஞே ஷ்²வஸந்நிவ பபாத ஹ ||3-123-12

ப்ராப்ய ஸஞ்ஜ்ஞாம் ததோ தை³த்ய꞉ க்ரோத்³தா⁴த்³த்³விகு³ணமாப³பௌ⁴ |
ஆதா³ய பரிக⁴ம் கோ⁴ரமித³மாஹ ஜநார்தா³ந்ம் ||3-123-13

அநேந தவ கோ³விந்த³ த³ர்பஜாதம் நிஹந்ம்யஹம் |
விக்ரமஜ்ஞஸ்ததா³ சாஸி மம தே³வாஸுரே ரணே ||3-123-14

தாவேவ விபுலௌ பா³ஹூ ஸ ஏவாஸ்மி ஜநார்த³ந |
ததா²பி யுத்⁴யஸே வீர ஜ்ஞாத்வா த்வம் மாமகம் ப³லம் ||3-123-15

வாரயைநம் மஹாபா³ஹோ பரிக⁴ம் பா³ஹுநி꞉ஸ்ருதம் |
இத்யுக்த்வா தே³வதே³வேஷ²ம் ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம் |
சிக்ஷேப தை³த்யோ லோகேஷ²ம் ஸர்வலோகஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-123-16

தம் க்³ருஹ்ய பா³ஹுநா க்ருஷ்ணோ ஹதோ(அ)ஸீதி வத³ந்ஹரி꞉ |
க²ண்ட³ஷ²꞉ காரயாமாஸ க²ட்³கே³ந நிஷி²தேந ஹ ||3-123-17

உத்பாட்ய வ்ருக்ஷம் தை³த்யேஷ²꞉ ஷ²தஷா²க²ம் மஹாஷி²க²ம் |
தேந ஸம்போத²யாமாஸ விஷ்டரஷ்²ரவஸம் விபு⁴ம் ||3-123-18

சி²த்த்வா தம் சாபி க²ட்³கே³ந திலஷ²ஷ்²ச சகார ஹ |
விக்ரீட்³ய ஸுசிரம் விஷ்ணுஸ்தேந தை³த்யேந மாத⁴வ꞉ ||3-123-19

ஹந்துமைச்ச²த்ததா³ தை³த்யமாதா³ய நிஷி²தம் ஷ²ரம் |
ஆக்³நேயாஸ்த்ரேண ஸம்யோஜ்ய ஜகா⁴நைநம் மஹான் ஹரி꞉ ||3-123-20

ஸந்த³ஹ்ய ஸ ஷ²ரோ தை³த்யம் ஸர்வலோகஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
யதா² பூர்வம் ஜகா³மாஷு² கரம் ப⁴க³வத꞉ புந꞉ ||3-123-21

ஹதஷி²ஷ்டாஸ்ததோ தை³த்யா꞉ பலாயந்தோ தி³ஷோ² த³ஷ² |
அத்³யாபி ந நிவர்தந்தே க³ச்ச²ந்தோ வை மஹோத³தி⁴ம் ||3-123-22

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே க்ருஷ்ணஸ்யோத்கர்ஷே
த்ரயோவிம்ஷ்²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_123_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 123  Vichakra  Killed
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 29 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayoviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
vichakravadhaH

vaishampAyana uvAcha 
etasminnantare rAjandvandvayuddhamavartata |
vichakraM yodhayAmAsa shAr~NgadhanvA gadAdharaH ||3-123-1

balabhadro.atha haMsena Dimbhakena cha sAtyakiH |
vasudevograsenAbhyAM hiDimbaH puruShAdakaH ||3-123-2

SheshAshcha Sheshai rAjendra chakruryuddhamadInagAH |
vAsudevastrisaptatyA daityaM vakShasyatADayat ||3-123-3

sharairnishitadhArAgrairvismayaM darshayanraNe |
dAnavo devadeveshaM dR^iDhena nishitena cha ||3-123-4

shareNAkarNamAkR^iShya dhanuHpravaramIshvaram |
jaghAna stanamadhye cha pashyatastu shachIpate ||3-123-5

tena viddho.atha bhagavAnvakShodeshe janArdanaH |
avamachChoNitaM viShNurAdikAle yathA prajAH ||3-123-6

tataH kruddho hR^iShIkeshaH kShurapreNAhanaddhvajam |
ashvAMshcha chaturo hatvA sArathiM cha sharaistribhiH ||3-123-7

tato dadhmau mahAsha~NkhaM yathA tArAmaye raNe |
rathAdutplutya sahasA dAnavaH krodhamUrchChitaH ||3-123-8

gadAM gR^ihya mahAghorAM duHsahAM vIryashAlinIM |
tayA jaghAna daityendraH kirITe keshavasya ha ||3-123-9

lalATe cha punarviShNuM siMhanAdaM vyanInadat |
tataH shilAM cha mahatIM pragR^ihya danujaH kila ||3-123-10

bhrAmayitvA dashaguNaM prAharatkeshavorasi |
tAmApatantIM saMprekShya hastenAdAya keshavaH ||3-123-11

jaghAna cha tathA daityaM sa papAtArditaH kShitau |
gatAsuriva samjaj~ne shvasanniva papAta ha ||3-123-12

prApya saMj~nAM tato daityaH kroddhAddviguNamAbabhau |
AdAya parighaM ghoramidamAha janArdaanm ||3-123-13

anena tava govinda darpajAtaM nihanmyaham |
vikramaj~nastadA chAsi mama devAsure raNe ||3-123-14

tAveva vipulau bAhU sa evAsmi janArdana |
tathApi yudhyase vIra j~nAtvA tvaM mAmakaM balam ||3-123-15

vArayainaM mahAbAho parighaM bAhuniHsR^itam |
ityuktvA devadeveshaM sha~NkhachakragadAdharam |
chikShepa daityo lokeshaM sarvalokasya pashyataH ||3-123-16

taM gR^ihya bAhunA kR^iShNo hato.asIti vadanhariH |
khaNDashaH kArayAmAsa khaDgena nishitena ha ||3-123-17

utpATya vR^ikShaM daityeshaH shatashAkhaM mahAshikham |
tena saMpothayAmAsa viShTarashravasaM vibhuM ||3-123-18

ChittvA taM chApi khaDgena tilashashcha chakAra ha |
vikrIDya suchiraM viShNustena daityena mAdhavaH ||3-123-19

hantumaichChattadA daityamAdAya nishitaM sharam |
AgneyAstreNa saMyojya jaghAnainaM mahAn hariH ||3-123-20

saMdahya sa sharo daityaM sarvalokasya pashyataH |
yathA pUrvaM jagAmAshu karaM bhagavataH punaH ||3-123-21

hatashiShTAstato daityAH palAyanto disho dasha |
adyApi na nivartante gachChanto vai mahodadhim ||3-123-22

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne kR^iShNasyotkarShe
trayoviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்