Friday 25 February 2022

ஸங்குலயுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 122 (25)

ஆத² த்³வவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸங்குலயுத்³த⁴ம்

Battle

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
த்³வே ஸேநே ஸங்க³தே ராஜந்ஸத்⁴வஜே ஸபரிச்ச²தே³ |
மஹாபரிக⁴ஸங்கீர்ணே க³தா³ஷ²க்திஸமாகுலே ||3-122-1

பே⁴ரீஜ²ர்ஜ²ரஸம்பூர்ணே டி³ண்டி³மாராவஸங்குலே |
ப்ரக்³ருஹீதமஹாஷ²ஸ்த்ரே ஷூ²லாஸிவரகார்முகே ||3-122-2

பரஸ்பரக்ருதோத்ஸாஹே சக்ராதே யுத்³த⁴முல்ப³ணம் |
தே ஷ²ரா꞉ கார்முகோத்ஸ்ருஷ்டா நிர்பி⁴த்³யாத² ஷ²ரீரிணாம் ||3-122-3

ஷ²ரீராணி மஹாராஜ ஜக்³முர்தூ³ரம் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ப⁴டபா³ஹுவிநிர்முக்தா꞉ க²ட்³கா³ நிர்பி⁴த்³ய வக்ஷஸி ||3-122-4

ஸ்பு²ரந்தஷ்²ச ததா² ராஜஞ்ச²ராம்ஸ்யாஹ்ருத்ய க²ம் யயு꞉ |
பரிகா⁴ஷ்²ச ததா² ராஜ்ஞாம் பா³ஹுபி⁴꞉ பரிசோதி³தா꞉ ||3-122-5

திலஷ²ஷ்²சக்ருரதுலம் ஷ²ரீரம் ந்ருபரக்ஷஸாம் |
தை³த்யாநாம் குர்வதாம் நாத³மந்யோந்யவத⁴காங்க்ஷிணாம் ||3-122-6

தை³த்யா ரக்ஷாம்ஸி ராஜேந்த்³ர ராஜாநஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
அந்யோந்யம் பரிகை⁴ர்ஜக்⁴நுஷ்²சாபமுக்தை꞉ ஷி²லாஷி²தை꞉ ||3-122-7

ஷ²ரைஷ்²ச போ⁴கி³போ⁴கா³பை⁴ஸ்தீக்ஷ்ணமந்யே மஹாப³லா꞉ |
ராக்ஷஸா தா³நவாஷ்²சாந்யே மத்தமாதங்க³விக்ரமா꞉ ||3-122-8

அந்யோந்யம் ஜக்⁴நிரே ராஜம்ஷ்²சாபமுக்தைர்மஹாஷ²ரை꞉ |
நாகா³ நாகை³ர்மஹாராஜ ஹயா அஷ்²வை꞉ ஸமந்தத꞉ ||3-122-9

ரதா² ரதை²꞉ ஸமாஜக்³மு꞉ ஸாதி³ந꞉ ஸாதி³பி⁴ர்ததா² |
பட்டிஷா²ஸிஷ²ரவ்ராதை꞉ குந்தை꞉ ஸாயககர்ஷணை꞉ ||3-122-10

ஸஷ²க்திபரிக⁴ப்ராஸபரஷ்²வத⁴ஸமாகுலை꞉ |
பி⁴ந்தி³பாலைர்மஹாரௌத்³ரைர்ஜக்⁴நுரந்யோந்யமாஹவே ||3-122-11

அந்யோந்யம் ஜக்⁴நிரே ராஜம்ஷ்²சாபமுக்தை꞉ ஷி²லஷி²தை꞉ |
ராக்ஷஸா தா³நவா ராஜங்க்ஷத்ரியாஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
இதஷ்²சேதஷ்²ச தா⁴வந்த꞉ குர்வந்தோ விஸ்வரம் ரவம் ||3-122-12

ஹதா꞉ கேசிந்மஹாராஜ பேதுருர்வ்யாம் மஹாஸிபி⁴꞉ |
கேசிந்மதி²தமஸ்திஷ்கா க³தா³பி⁴ர்வீர்யவத்தமா꞉ ||3-122-13

பி⁴ந்நக்³ரீவா மஹாராஜ பரிகை⁴꞉ பரிகா⁴யுதை⁴꞉ |
யமராஷ்ட்ரம் க³தா꞉ கேசித்கேசித்ஸ்வர்க³ம் ஸமாயயு꞉ ||3-122-14

அப்ஸரோபி⁴꞉ ஸமாஸேது³꞉ பஷ்²யந்த꞉ ஸ்வகலேவரம் |
கேசித்ஸ்வாம்ஷ்²ச பராம்ஷ்²சைவ ஹத்வா ப்⁴ராந்தா இவாப⁴வன் ||3-122-15

ஏதஸ்மிந்நந்தரே ராஜஞ்ஷ²ங்கா² பே⁴ர்ய꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ஸஸ்வநு꞉ ஸர்வத꞉ ஸைந்யே ம்ருத³ங்கா³ ப³ஹவஸ்ததா² ||3-122-16

மத்⁴யந்தி³நக³தே ஸூர்யே தாபம் த³த⁴தி கோ⁴ரவத் |
தத꞉ பிஷா²சா விக்ருதா꞉ கராலவிததோத³ரா꞉ ||3-122-17

ராக்ஷஸாஷ்²ச மஹாகோ⁴ரா꞉ பிஷி²தம் கேஷ²ஷா²த்³வலம் |
முதி³தா ப⁴க்ஷயாமாஸு꞉ பிப³ந்த꞉ ஷோ²ணிதம் ப³ஹு ||3-122-18

ஸஞ்சிதாநி ஷ²வாந்யாஸந்கப³ந்தா⁴꞉ க²ட்³க³பாதிதா꞉ |
விப⁴ஜ்ய தே³ஷ²ம் ப³ஹுஷோ² யுத்³த⁴பூ⁴மௌ ஷ²வாஷி²ந꞉ ||3-122-19

அத² ஷ்²யேநா ம்ருகா³ஷ்²சைவ கங்கா க்³ருத்⁴ராஸ்ததா² பரே |
துண்டை³꞉ ஷ²வாந்விநிஷ்க்ருஷ்²ய ப⁴க்ஷயந்தி ததஸ்தத꞉ ||3-122-20

ஸப்தாஷீ²திஸஹஸ்ராணி ஹதா நாகா³ ந்ருபோத்தம |
த்ரிம்ஷ²த்ஸஹஸ்ரமயுதம் நிஹதா ஹயஸத்தமா꞉ ||3-122-21

ஹதம் லக்ஷம் மஹாராஜ ரதா²நாம் ரதி²பி⁴꞉ ஸஹ |
த்ரிம்ஷ²த்கோட்யோ ஹதாஸ்தத்ர ஸாதி³ந꞉ ஸயுதா⁴ ப்⁴ருஷ²ம் ||3-122-22

மத்⁴யந்தி³நக³தே ஸூர்யே ஹதா꞉ கேசந நிர்க³தா꞉ |
கேசிச்ச த்ருஷிதா ராஜந்விவிஷு²꞉ புஷ்கரம் ஸர꞉ ||3-122-23

கேசித்³பூ⁴மிம் ஸமாலிங்க்³ய பீ⁴தா இத்யப்³ருவந்ரணே |
முக்தகேஷா²꞉ பதந்தி ஸ்ம ரதா²ந்ஸந்த்யஜ்ய கேசந ||3-122-24

ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புடா꞉ கேசித்ஸாதி³ந꞉ புரதோ ஹதா꞉ |
அத்யத்³பு⁴தம் மஹாயுத்³த⁴மாஸித்புஷ்கரதீர்த²கே |
யதா² தே³வாஸுரம் யுத்³த⁴மாஸீத்பூர்வம் ந்ருபோத்தம ||3-122-25

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஸங்குலயுத்³தே⁴
த்³வவிம்ஷ்²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_122_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 122 Close  Combat
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 29 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

Atha dvaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
sa~Nkulayuddham

vaishampAyana uvAcha 
dve sene sa~Ngate rAjansadhvaje saparichChade |
mahAparighasa~NkIrNe gadAshaktisamAkule ||3-122-1

bherIjharjharasaMpUrNe DiNDimArAvasa~Nkule |
pragR^ihItamahAshastre shUlAsivarakArmuke ||3-122-2

parasparakR^itotsAhe chakrAte yuddhamulbaNam |
te sharAH kArmukotsR^iShTA nirbhidyAtha sharIriNAm ||3-122-3

sharIrANi mahArAja jagmurdUraM sahasrashaH |
bhaTabAhuvinirmuktAH khaDgA nirbhidya vakShasi ||3-122-4

sphurantashcha tathA rAja~nCharAMsyAhR^itya khaM yayuH |
parighAshcha tathA rAj~nAM bAhubhiH parichoditAH ||3-122-5

tilashashchakruratulaM sharIraM nR^iparakShasAm |
daityAnAM kurvatAM nAdamanyonyavadhakA~NkShiNAm ||3-122-6

daityA rakShAMsi rAjendra rAjAnashcha samantataH |
anyonyaM parighairjaghnushchApamuktaiH shilAshitaiH ||3-122-7

sharaishcha bhogibhogAbhaistIkShNamanye mahAbalAH |
rAkShasA dAnavAshchAnye mattamAta~NgavikramAH ||3-122-8

anyonyaM jaghnire rAjaMshchApamuktairmahAsharaiH |
nAgA nAgairmahArAja hayA ashvaiH samantataH ||3-122-9

rathA rathaiH samAjagmuH sAdinaH sAdibhirtathA |
paTTishAsisharavrAtaiH kuntaiH sAyakakarShaNaiH ||3-122-10

sashaktiparighaprAsaparashvadhasamAkulaiH |
bhindipAlairmahAraudrairjaghnuranyonyamAhave ||3-122-11

anyonyaM jaghnire rAjaMshchApamuktaiH shilashitaiH |
rAkShasA dAnavA rAja~NkShatriyAshcha samantataH |
itashchetashcha dhAvantaH kurvanto visvaraM ravam ||3-122-12

hatAH kechinmahArAja petururvyAM mahAsibhiH |
kechinmathitamastiShkA gadAbhirvIryavattamAH ||3-122-13

bhinnagrIvA mahArAja parighaiH parighAyudhaiH |
yamarAShTraM gatAH kechitkechitsvargaM samAyayuH ||3-122-14

apsarobhiH samAseduH pashyantaH svakalevaram |
kechitsvAMshcha parAMshchaiva hatvA bhrAntA ivAbhavan ||3-122-15

etasminnantare rAja~nsha~NkhA bheryaH sahasrashaH |
sasvanuH sarvataH sainye mR^ida~NgA bahavastathA ||3-122-16

madhyaMdinagate sUrye tApaM dadhati ghoravat |
tataH pishAchA vikR^itAH karAlavitatodarAH ||3-122-17

rAkShasAshcha mahAghorAH pishitam keshashAdvalam |
muditA bhakShayAmAsuH pibantaH shoNitaM bahu ||3-122-18

sa~nchitAni shavAnyAsankabandhAH khaDgapAtitAH |
vibhajya deshaM bahusho yuddhabhUmau shavAshinaH ||3-122-19

atha shyenA mR^igAshchaiva ka~NkA gR^idhrAstathA pare |
tuNDaiH shavAnviniShkR^ishya bhakShayanti tatastataH ||3-122-20

saptAshItisahasrANi hatA nAgA nR^ipottama |
triMshatsahasramayutaM nihatA hayasattamAH ||3-122-21

hataM lakShaM mahArAja rathAnAM rathibhiH saha |
triMshatkoTyo hatAstatra sAdinaH sayudhA bhR^isham ||3-122-22

madhyaMdinagate sUrye hatAH kechana nirgatAH |
kechichcha tR^iShitA rAjanvivishuH puShkaraM saraH ||3-122-23

kechidbhUmiM samAli~Ngya bhItA ityabruvanraNe |
muktakeshAH patanti sma rathAnsaMtyajya kechana ||3-122-24

saMdaShTauShThapuTAH kechitsAdinaH purato hatAH |
atyadbhutaM mahAyuddhamAsitpuShkaratIrthake |
yathA devAsuraM yuddhamAsItpUrvaM nR^ipottama ||3-122-25

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne sa~Nkulayuddhe
dvaviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்