Thursday 24 February 2022

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய புஷ்கரம் ப்ரதி க³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 120 (19)

அதை²கோநவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய புஷ்கரம் ப்ரதி க³மநம்

Krishna at pushkara

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ப்ரவிஷ்²ய ஸ புரம் விஷ்ணோ꞉ ஸாத்யகி꞉ ஷி²நிபுங்க³வ꞉ |
ஆசசக்ஷே(அ)த² க்ருஷ்ணாய யதா² வ்ருத்தம் தயோஸ்ததா² ||3-120-1

தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே கேஷ²வ꞉ கேஷி²ஸூத³ந꞉ |
ப³லாத்⁴யக்ஷாநுவாசேத³ம் சக்ரபாணிர்க³தா³த⁴ர꞉ ||3-120-2

ஸம்நஹ்யதாம் ப³லம் ஸர்வம் ரத²குஞ்ஜரவாஜிமத் |
அநேகபே⁴ரீபணவம் ப்ராஸாஸிபரிகா⁴குலம் ||3-120-3

ஸத்⁴வஜம் ஸபதாகம் ச ஸாலங்காரபரிச்ச²த³ம் |
தே ததே²தி ப்ரதிஜ்ஞாய ஸர்வம் சக்ருரதீ⁴நகா³꞉ ||3-120-4

ஆதா³ய ஸுத்³ருட⁴ம் சாபம் ரத²மாருஹ்ய த³ம்ஷி²தா꞉ |
அக்³ரதோ ஜக்³முரத்யர்த²ம் ஸேநாயா꞉ புருஷோத்தமா꞉ ||3-120-5

ஸாத்யகிஷ்²ச ததா² ராஜந்ப்ரக்³ருஹீதஷ²ராஸந꞉ |
ப³பௌ⁴ க்ரோத⁴ஸமாயுக்தோ ஜகா³மாக்³ரே மஹாப³ல꞉ ||3-120-6

அந்யே ச யாத³வா꞉ ஷூ²ரா꞉ ப்ரக்³ருஹீதமஹாயுதா⁴꞉ |
ஸிம்ஹநாத³ம் ப்ரகுர்வந்தோ ஜக்³முரத்யர்த²முத்தமா꞉ ||3-120-7

ஹரிஸ்து ரத²மாருஹ்ய ஸம்ஸ்க்ருதம் தா³ருகேந ஹ |
ஷா²ர்ங்க³பா⁴ரஸஹம் கோ⁴ரம் க்³ருஹீத்வா ஸஷ²ரம் த⁴நு꞉ ||3-120-8

சக்ரபாணிஸ்ததா³ ஷ²ங்கீ² க³தா³ஷ²ரவராஸிமான் |
ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராண꞉ பீதவாஸா ஜநார்த³ந꞉ ||3-120-9

பத்³மமாலாவ்ருதோரஸ்கோ நவஜீமூதஸந்நிப⁴꞉ |
யயௌ ரத²க³தோ விப்ரை꞉ ஸ்தூயமாநோ முதா³ந்விதை꞉ ||3-120-10

ஸூதைர்மாக³த⁴புத்ரைஷ்²ச கீ³யமாநஸ்ததஸ்தத꞉ |
ஆநீய ஸேநாம் ஸகலாம் யயௌ காஷ்டா²மதோ²த்தராம் ||3-120-11

பாஞ்சஜந்யம் முகே² ந்யஸ்ய ஸர்வப்ராணேந கேஷ²வ꞉ |
த³த்⁴மௌ மஹாரவம் குர்வஞ்ச²த்ரூணாம் ப⁴யவர்த⁴நம் ||3-120-12

ஆத்⁴மாதஸ்தேந ஹரிணா ஸ சக்ரே ஷ²ங்க²ராட்³த்⁴ருவம் |
ரவ꞉ ஸ ரோத³ஸி ராஜன் பூரயாமாஸ ஸர்வத꞉ ||3-120-13

தஸ்மிஞ்ச²ங்கே² ததா²(ஆ)த்⁴மாதே த³த்⁴முஹ் ஷ²ங்கா²ந்ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
பே⁴ர்யஷ்²சாபி ஸமாத்⁴மாத ம்ருத³ங்கா³ ப³ஹவோ ந்ருப ||3-120-14

நேது³ரத்யர்த²மதுலம் த⁴ர்மாந்தே ஜலதா³ யதா² |
அதா²யயுர்மஹாராஜ புஷ்கரம் புண்யவர்த⁴நம் ||3-120-15

ஸரஸஸ்தஸ்ய ராஜேந்த்³ர புஷ்கரஸ்ய ந்ருபோத்தமா꞉ |
ப்ரதீக்ஷ்ய ஹம்ஸடி³ம்ப்³கௌ யுத்³தா⁴ய ஸமவஸ்தி²தா꞉ ||3-120-16

நிவேஷ²ம் காரயாமாஸுர்யாத³வா꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி |
ஸ்வம் ஸ்வம் யயு꞉ ஸுக²ம் ராஜந்ப்ரக்³ருஹீதகுடீமட²ம் ||3-120-17

ப⁴க³வாநபி கோ³விந்த³꞉ ஸரோ த்³ருஷ்ட்வா ஸுஷோ²ப⁴நம் |
உபஸ்ப்ருஷ்²ய ஜலே தஸ்மிந்பர்ணம்ய யதிபுங்க³வான் ||3-120-18

தயோராக³மநம் லிப்ஸுராஸ்தே தீரே யதா²ஸுக²ம் |
ஷ்²ருண்வந்வேத³த்⁴வநிம் விஷ்ணுர்ப்³ராஹ்மணாம் ஸமந்தத꞉ ||3-120-19

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபக்²யாநே க்ருஷ்ணபுஷ்கரப்ரவேஷே² 
விம்ஷ்²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_120_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 120
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 28 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya puShkaraM prati gamanam

vaishampAyana uvAcha
pravishya sa puraM viShNoH sAtyakiH shinipu~NgavaH |
AchachakShe.atha kR^iShNAya yathA vR^ittaM tayostathA ||3-120-1

tataH prabhAte vimale keshavaH keshisUdanaH |
balAdhyakShAnuvAchedaM chakrapANirgadAdharaH ||3-120-2

saMnahyatAM balaM sarvaM rathaku~njaravAjimat |
anekabherIpaNavaM prAsAsiparighAkulam ||3-120-3

sadhvajaM sapatAkaM cha sAla~NkAraparichChadam |
te tatheti pratij~nAya sarvaM chakruradhInagAH ||3-120-4

AdAya sudR^iDhaM chApaM rathamAruhya daMshitAH |
agrato jagmuratyarthaM senAyAH puruShottamAH ||3-120-5

sAtyakishcha tathA rAjanpragR^ihItasharAsanaH |
babhau krodhasamAyukto jagAmAgre mahAbalaH ||3-120-6

anye cha yAdavAH shUrAH pragR^ihItamahAyudhAH |
siMhanAdaM prakurvanto jagmuratyarthamuttamAH ||3-120-7

haristu rathamAruhya saMskR^itaM dArukena ha |
shAr~NgabhArasahaM ghoraM gR^ihItvA sasharaM dhanuH ||3-120-8

chakrapANistadA sha~NkhI gadAsharavarAsimAn |
baddhagodhA~NgulitrANaH pItavAsA janArdanaH ||3-120-9

padmamAlAvR^itorasko navajImUtasannibhaH |
yayau rathagato vipraiH stUyamAno mudAnvitaiH ||3-120-10

sUtairmAgadhaputraishcha gIyamAnastatastataH |
AnIya senAM sakalAM yayau kAShThAmathottarAm ||3-120-11

pA~nchajanyaM mukhe nyasya sarvaprANena keshavaH |
dadhmau mahAravaM kurva~nChatrUNAm bhayavardhanam ||3-120-12

AdhmAtastena hariNA sa chakre sha~NkharADdhruvam |
ravaH sa rodasi rAjan pUrayAmAsa sarvataH ||3-120-13

tasmi~nCha~Nkhe tathA.a.adhmAte dadhmuh sha~NkhAnsahasrashaH |
bheryashchApi samAdhmAta mR^ida~NgA bahavo nR^ipa ||3-120-14

neduratyarthamatulaM dharmAnte jaladA yathA |
athAyayurmahArAja puShkaraM puNyavardhanam ||3-120-15

sarasastasya rAjendra puShkarasya nR^ipottamAH |
pratIkShya haMsaDimbkau yuddhAya samavasthitAH ||3-120-16

nivesham kArayAmAsuryAdavAH sarva eva hi |
svaM svaM yayuH sukhaM rAjanpragR^ihItakuTImaTham ||3-120-17

bhagavAnapi govindaH saro dR^iShTvA sushobhanam |
upaspR^ishya jale tasminparNamya yatipu~NgavAn ||3-120-18

tayorAgamanaM lipsurAste tIre yathAsukham |
shR^iNvanvedadhvaniM viShNurbrAhmaNAM samantataH ||3-120-19

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopakhyAne kR^iShNapuShkarapraveshe 
viMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்