Tuesday 22 February 2022

ஸாத்யகிப்ரதிப்ரயாணம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 119 (21)

அதை²கோநவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாத்யகிப்ரதிப்ரயாணம்

Satyaki warns Hamsa and Dimbhaka

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மஹாராஜ ஹம்ஸோ டி³ம்ப⁴க ஏவ ச |
இத³ம் வை ப்ரோசதுர்வாக்யம் ரோஷவ்யாகுலிதேக்ஷணௌ ||3-119-1

தி³த⁴க்ஷந்தௌ தி³ஷா²꞉ ஸர்வா꞉ ஸர்வாந்வீக்ஷ்ய ந்ருபோத்தமான் |
கரேண நிஷ்பீட்³ய கரம் ஸ்மரந்தௌ தத்³வசோ மஹத் ||3-119-2

க்வ நு க்வ வா நந்த³ஸூநு꞉ க்வ வா ராமோ ப³லோத்கட꞉ |
இதி ப்³ருவாணௌ ஸாக்ஷேபௌ ஸாத்யகிம் ஸத்யஸங்க³ரம் ||3-119-3

அரே யாத³வதா³யாத³ கிம் ப்³ரூஷே ந꞉ புரோக³த꞉ |
இதோ நிர்க³ச்ச மந்தா³த்மந்தூ³தஸ்த்வமஸி ஸாம்ப்ரதம் ||3-119-4

அந்யதா² வத்⁴ய ஏவ த்வம் ப்ரலபந்பருஷம் வச꞉ |
ஸத்யம் நிர்லஜ்ஜ ஏவாஸி யத்³ப்³ரூயா ஈத்³ருஷ²ம் வச꞉ ||3-119-5

ஆவாமித³ம் ஜக³த்ஸர்வம் ஷா²ஸிதும்  ஸம்யதௌ ந்ருபௌ |
கோ நாம மாநுஷே லோகே கரதோ³ நைவ ஜீவதி ||3-119-6

ஹத்வா கோ³பாலகாந்ஸர்வாந்ப³த்³த்⁴வா யாத³வகாந்ப³ஹூன் |
க்³ருஹ்ணீம꞉ கரஸர்வஸ்கம் ததோ க³ச்ச² நராத⁴ம ||3-119-7

அவத்⁴யோ தூ³ததாம் ப்ராப்தோ ப³ஹ்வப³த்³த⁴ம் ப்ரபா⁴ஷஸே |
ஈஷ்²வரோ நௌ வரம் தா³தா ஹ்யஸ்த்ராணாமபி ச ப்ரபு⁴꞉ ||3-119-8

ரக்ஷிதாரௌ மஹாபூ⁴தௌ ஸங்க்³ராமம் க³ச்ச²தோஷ்²ச நௌ |
பிதரம் யாஜயிஷ்யாவோ ஜித்வா கோ³பாலகம் ரணே ||3-119-9

ஏதே ப்ரோக்தா ப்⁴ருஷ²ம் யுத்³தே⁴ காதரா꞉ ஸர்வே ஏவ தே |
ஹத்வா தாந்ஸப³லாந்யுத்³தே⁴ புநர்ஜேஷ்யாமி கேஷ²வம் ||3-119-10

ஸம்ஹர்தவ்யா மஹாஸேநா ப்ரக்³ருஹீதஷ²ராஸநா |
க்³ருஹீதப்ராஸமுஷ²லா க்³ருஹீதகவசா ஸதா³ ||3-119-11

ஆரூட⁴ரத²ஸாஹஸ்ரா க³தா³பரிக⁴ஸங்குலா |
ஸுப்ரபூ⁴தேந்த⁴நவதீ ப்ரபூ⁴தப³லஸாத⁴நா ||3-119-12

சால்பதாம் வாஹிநீ கோ⁴ரா ப³லாத்⁴யக்ஷா ஸமந்தத꞉ |
அவத்⁴ய ஏவ க³ச்ச² த்வம் ந தே மரணதோ ப⁴யம் ||3-119-13

ஸங்க்³ராம꞉ புஷ்கரே(அ)ஸ்மாகம் ஷ்²வ꞉ பரஷ்²வோ(அ)பி வா ந்ருப |
ததோ ஜ்ஞாஸ்யாமஹே வீர்யம் கேஷ²வஸ்ய ப³லஸ்ய ச |
யே த்வயோக்தா ந்ற்^பா꞉ ஸங்க்²யே தேஷாமபி ச யத்³ப³லம் ||3-119-14

ஸாத்யகிருவாச
ஹம்ஸாக³ச்சா²மி வாம் ஹந்தும் ஷ்²வ꞉ பரஷ்²வோ(அ)பி வா ந்ருப |
அத்³யைவ ஹி மயா வத்⁴யௌ ந சேத்³தூ³தோ ப⁴வாம்யஹம் ||3-119-15

நஹி ஷ்²வோ வா பரஷ்²வோ வா யுவாம் கடுகபா⁴ஷிணௌ |
தௌ³த்யே ஹி து³꞉க²மதுலம் வஹாம்யேவ ஸதா³ ந்ருணாம் ||3-119-16

அந்யதா²ஹம் யுவாம் ஹத்வா ததோ யாஸ்யாமி நிர்வ்ருதிம் |
ஸ்வவீர்யம் பா³ஹுத³ர்பம் ச த³ர்ஷ²யந்வாம் ந்ருபாத⁴மௌ ||3-119-17

ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³பாணி꞉ ஷா²ர்ங்க³த⁴ந்வா கிரீடப்⁴ருத் |
நீலகுஞ்சிதகேஷா²ட்⁴யோ லம்ப³ப³ஹு꞉ ஷ்²ரியா வ்ருத꞉ ||3-119-18

ஸ ஸர்வலோகப்ரப⁴வோ நிஷ்²வரூப꞉ ஸரூபவான் |
தை³த்யதா³நவஹந்தாஸௌ யோகி³த்⁴யேயஹ் புராதந꞉ ||3-19-19

பத்³மகிஞ்ஜல்கநயந꞉ ஷ்²யாமல꞉ ஸிம்ஹவிக்ரம꞉ |
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திலயேஷ்வேக꞉ கர்தா த்ரிஜக³தோ கு³ரு꞉ ||3-119-20

ஷ²ரேண நிஷி²தேநாஜௌ த³ர்பம் வாம் வ்யபநேஷ்யதி |
இத்யுக்த்வா ரத²மாருஹ்ய ப்ரயயௌ ஸாத்யகி꞉ கில ||3-129-21

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோ ஸாத்யகிப்ரதிப்ரயாணே
ஏகோநவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_119_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 119
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 28 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
sAtyakipratiprayANam

vaishampAyana uvAcha
tataH kruddho mahArAja haMso Dimbhaka eva cha |
idaM vai prochaturvAkyaM roShavyAkulitekShaNau ||3-119-1

didhakShantau dishAH sarvAH sarvAnvIkShya nR^ipottamAn |
kareNa niShpIDya karaM smarantau tadvacho mahat ||3-119-2

kva nu kva vA nandasUnuH kva vA rAmo balotkaTaH |
iti bruvANau sAkShepau sAtyakiM satyasa~Ngaram ||3-119-3

are yAdavadAyAda kiM brUShe naH purogataH |
ito nirgachcha mandAtmandUtastvamasi sAMpratam ||3-119-4

anyathA vadhya eva tvaM pralapanparuShaM vachaH |
satyaM nirlajja evAsi yadbrUyA IdR^ishaM vachaH ||3-119-5

AvAmidaM jagatsarvaM shAsituM  saMyatau nR^ipau |
ko nAma mAnuShe loke karado naiva jIvati ||3-119-6

hatvA gopAlakAnsarvAnbaddhvA yAdavakAnbahUn |
gR^ihNImaH karasarvaskaM tato gachCha narAdhama ||3-119-7

avadhyo dUtatAM prApto bahvabaddhaM prabhAShase |
Ishvaro nau varaM dAtA hyastrANAmapi cha prabhuH ||3-119-8

rakShitArau mahAbhUtau sa~NgrAmaM gachChatoshcha nau |
pitaraM yAjayiShyAvo jitvA gopAlakaM raNe ||3-119-9

ete proktA bhR^ishaM yuddhe kAtarAH sarve eva te |
hatvA tAnsabalAnyuddhe punarjeShyAmi keshavam ||3-119-10

saMhartavyA mahAsenA pragR^ihItasharAsanA |
gR^ihItaprAsamushalA gR^ihItakavachA sadA ||3-119-11

ArUDharathasAhasrA gadAparighasa~NkulA |
suprabhUtendhanavatI prabhUtabalasAdhanA ||3-119-12

chAlpatAM vAhinI ghorA balAdhyakShA samantataH |
avadhya eva gachCha tvaM na te maraNato bhayam ||3-119-13

sa~NgrAmaH puShkare.asmAkaM shvaH parashvo.api vA nR^ipa |
tato j~nAsyAmahe vIryam keshavasya balasya cha |
ye tvayoktA nR^pAH sa~Nkhye teShAmapi cha yadbalam ||3-119-14

sAtyakiruvAcha
haMsAgachChAmi vAM hantuM shvaH parashvo.api vA nR^ipa |
adyaiva hi mayA vadhyau na cheddUto bhavAmyaham ||3-119-15

nahi shvo vA parashvo vA yuvAm kaTukabhAShiNau |
dautye hi duHkhamatulaM vahAmyeva sadA nR^iNAm ||3-119-16

anyathAhaM yuvAM hatvA tato yAsyAmi nirvR^itim |
svavIryaM bAhudarpaM cha darshayanvAM nR^ipAdhamau ||3-119-17

sha~NkhachakragadApANiH shAr~NgadhanvA kirITabhR^it |
nIlaku~nchitakeshADhyo lambabahuH shriyA vR^itaH ||3-119-18

sa sarvalokaprabhavo nishvarUpaH sarUpavAn |
daityadAnavahantAsau yogidhyeyah purAtanaH ||3-19-19

padmaki~njalkanayanaH shyAmalaH siMhavikramaH |
sR^iShTisthitilayeShvekaH kartA trijagato guruH ||3-119-20

shareNa nishitenAjau darpam vAM vyapaneShyati |
ityuktvA rathamAruhya prayayau sAtyakiH kila ||3-129-21

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhako sAtyakipratiprayANe
ekonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்