Monday 21 February 2022

ஸாத்யகிவாக்யம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 118 (48)

அத² அஷ்டாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாத்யகிவாக்யம்

Krishna speaking to yadavas

வைஷ²ம்பாயந உவாச
இத்யுக்தவதி ஹம்ஸே ச த⁴ர்மாத்மாத² ஜநார்த³ந꞉ |
உவாச ப்ரஹஸந்வீர꞉ ஸ்துவந்நாராயணம் ஸதா³ ||3-118-1

அத்³ராக்ஷமத்³ராக்ஷமஹம் ஜநார்த³நம் 
ஹஸ்தஸ்த²ஷ²ங்க²ம் வரசக்ரதா⁴ரிணம் |
ஆதப்தஜாம்பூ³நத³பூ⁴ஷிதாங்க³த³ம் 
ஸ்பு²ரத்ப்ரபா⁴த்³யோதிதரத்நதா⁴ரிணம் ||3-118-2

அத்³ராக்ஷமேநம் யது³பி⁴꞉ புராதநை꞉ 
ஸம்ஸேவ்யமஆநம் முநிவ்ருந்த³முகை²꞉ |
ஸம்ஸ்துயமாநம் ப்ரபு⁴பி⁴꞉ ஸமாக³தை⁴꞉ 
ஸ்மிதப்ரவாலாத⁴ரபல்லவாருணம் ||3-118-3

அத்³ராக்ஷமேநம் கவிபி⁴꞉ புராதநை-
ர்விவிச்ய வேத்³யம் விதி⁴வத்ஸஹாமரை꞉ |
ப்ரபு²ல்லநீலோத்பலஷோ²பி⁴தம் ஷ்²ரியா 
விநித்³ரஹேமாப்³ஜவிராஜிதோத³ரம் ||3-118-4

பூ⁴யோ(அ)ஹமத்³ராக்ஷமஜம் ஜக³த்³கு³ரும் 
ப்ரமோத³யந்தம் வசநேந யாத³வான் |
நிரூபயந்தம் விதி⁴வந்முநீஷ்²வரை꞉ 
ப்ரவ்ருத்தவேதா³ர்த²விதி⁴ம் புராதநை꞉ ||3-118-5

அத்³ராக்ஷமத்³ராக்ஷமஹம் புந꞉ புந꞉ 
ஸமஸ்தலோகைகஹிதைஷிணம் ஹரிம் |
வஸந்தமஸ்மிஞ்ஜக³தோ ஹிதாய
ஜக³ந்மயம் தாந்பரிபூ⁴ய ஷ²த்ரூன் ||3-118-6

பூ⁴யோ(அ)ப்யபஷ்²யம் ஸஹ யாத³வேஷ்²வரை-
ர்விக்ரீட்³யமாநம் ச விஹாரகாலே |
ரமந்தமீட்³யம் ரமயந்தமீஷ்²வரா-
ந்யதூ³த்தமாந்யாத³வமுக்²யமீஷ்²வரம் ||3-118-7

பூ⁴யோ(அ)ப்யபஷ்²யம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம்
ஸமேதயா பீ⁴ஷ்மதநூஜயா ஹரிம் |
வஸந்தமம்போ⁴நிதி⁴ஷா²யிநம் விபு⁴ம்
ப⁴க்தப்ரியம் ப⁴க்தஜநாஸ்பத³ம் ஷி²வம் ||3-118-8

அத்³ராக்ஷத்³ராக்ஷமஹம் முநிர்வ்ருத꞉ 
பிப³ந்பிப³ம்ஸ்தஸ்ய வபு꞉ புராதநம் |
நேத்ரேண மீலத்³விவரேண கேவலம் 
த⁴ந்யோ(அ)ஹமஸ்மீதி ததா³ வ்யசிந்தயம் ||3-118-9

அத்³ராக்ஷமம்போ³ஜயுக³ம் த³தா⁴நம்
ப்ரபு⁴ம் விபு⁴ம் பூ⁴தமயம் விபா⁴வநம் |
ஆத்³யம் ககுத்³மாநமுரும் விபா⁴வஸும் 
ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஷ்²ருதய தமேவ நிர்வ்ருத꞉ ||3-118-10

அத்³ராக்ஷம் ஜக³தாமீஷ²ம் வக்ஷேராஜிதகௌஸ்துப⁴ம் |
வீஜ்யமாநம் ஹரிம் க்ருஷ்ணம் சாமராணாம் ஷ²தை꞉ ஸதா³ ||3-118-11

யுவாம் வித்³வேஷயுக்தேந சேதஸா யாத³வேஷ்²வரம் |
ஸ்மரந்தம் ஸர்வதா³ விஷ்ணும் க்வ சைவம் க்வ ச வேத்தி க꞉ ||3-118-12

க்வ ச த்³ரக்ஷ்யாமி தௌ மந்தௌ³ க்ருதோ வா மத்புரோக³தௌ |
த்⁴யாயந்தமித்த²ம் தே³வேஷ²ம் கரே ஷ²த்ருவஹம் ஸதா³ ||3-118-13

ஹஸந்தமேநமத்³ராக்ஷம் கரத³ம் ஹாஸ்யதத்பரம் |
வத³ந்தம் நாரதே³ வாசம் து³ர்வாஸஸி யதீஷ்²வரே ||3-118-14

ப்³ரஹ்மஸூத்ரபதா³ம் வாணீம் தா³பயந்தம் முநீஷ்²வரம் |
த்³ருஷ்டாஹம் தம் ஹரிம் தே³வம் புந꞉ புநரசிந்தயம் ||3-118-15

அஸாத்⁴யமித³மாரப்³த⁴ம் தாப்⁴யாமிதி ந்ருபோத்தம |
நாரப்³த⁴வ்யமித³ம் கார்யமித꞉ ப்ரப்⁴ருதி பூ⁴மிப ||3-118-16

நிவ்ருத்தா ஸா கதா² ஹம்ஸாசிந்தயத்³க்³ரஹணம் தவ |
தத்³வ்ருத்தாமகி²லம் ஸர்வம் வதி³ஷ்²யதி ஹி ஸாத்யகி꞉ |
ஏதத்³வசநமாகர்ண்ய ஹம்ஸ꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்வச꞉ ||3-118-17

ஹம்ஸ உவாச 
அரே ப்³ராஹ்மணதா³யாத³ கா நாம தவ வாகி³யம் |
ஆவயோ꞉ புரதோ வக்தும் த்ரைலோக்யம் ஜேதுமிச்ச²தோ꞉ ||3-118-18

மாயயா த்வாம் ப்⁴ராமயதி க்ருஷ்ணோ லீலாவிதா⁴நவித் |
தம் த்³ருஷ்ட்வா ப்⁴ரம ஏவைஷ தவ ஸஞ்ஜாயதே மஹான் ||3-118-19

ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³ஷா²ர்ங்க³வநமாலாவிபூ⁴ஷிதம் |
வ்ருஷ்ணிவீரம் ஸமாவேஷ்²ய ஸமுச்ச்²ரிதயஷோ²த⁴ரம் ||3-118-20

ஸூதமாக³த⁴ஸம்ஸ்தாவப்ரகடத்³வாரபா³ஹுகம் |
அத்யத்³பு⁴தயஷோ²ராஷி²ம் விக்ரமால்லோகமண்ட³நம் ||3-118-21

சதுர்பு⁴ஜம் ப³லாக்ராந்தம் வ்ருஷ்ணியாத³வஸம்மதம் |
அஹோ(அ)த்³ய ப்⁴ரம ஏவைஷ த³ர்ஷ²நாத்தஸ்ய சக்ரிண꞉ ||3-118-22

இதா³நீம் ச மஹாராஜ ப்⁴ராமயத்யேவ து³ர்மதி꞉ |
த்வாமேவ விப்ர மந்தா³த்மந்நிந்த்³ரஜாலிகதா ஹி யா ||3-118-23

 சாபல்யமித³மேஐதத்தவ விப்ர ப்⁴ரமோத்³ப⁴வம் 
அஹோ ஹி க²லு ஸாத்³ருஷ்²யம் வக்தவ்யம் ப⁴வதா மம ||3-118-24

அஹமேவ த்வயா விப்ர மர்ஷ²யே ப்ரோதி³தம் வச꞉ |
ஸகி²பா⁴வாத்³த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட² அந்யதா² க꞉ ஸஹேதி³த³ம் ||3-118-25

க³ச்ச மந்த³மதே விப்ர யதே²ஷ்டம் ஸாம்ப்ரதம் தவ |
த்³விஜ க³ச்ச² யதே²ஷ்டம் த்வம் ப்ருதி²வீம் ப்ருதி²வீ தவ ||3-118-26

ஜித்வா கோ³பாலதா³யாத³ம் ஹத்வா யாத³வகாந்ப³ஹூன் |
ஏஷ ந꞉ ப்ரத²ம꞉ கல்போ ஜேஷ்யாம இதி யாத³வான் ||3-118-27

க³ச்ச² க³ச்சே²தி விப்ர த்வம் த்³ருஷ்டம் பருஷவாதி³நம் |
ஷ²த்ருபக்ஷஸ்துதிபரம் ஸஹ யுக்த்வா ஸதா³ மயா ||3-118-28

ந மே விப்ரவத⁴꞉ கார்ய꞉ கஷ்டாத³பி ஹி ஸர்வத꞉ |
இத்யுக்த்வா ப்³ராஹ்மணம் பூ⁴யோ ஹம்ஸ꞉ ஸாத்யகிமப்³ரவீத் ||3-118-29

போ⁴ போ⁴ யாத³வதா³யாத³ கிமர்த²ம் ப்ராப்தவாநிஹ |
கிமப்³ரவீந்நந்த³ஸுத꞉ கிம் வாஸௌ மே(அ)தி³ஷ²த்கரம் ||3-118-30

ஸாத்யகிருவாச
இத³ம் ஸத்யம் வசோ ஹம்ஸ ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³ப்⁴ருத꞉ |
ஷ²நைர்நிஷி²ததா⁴ராக்³ரை꞉ ஷா²ர்ங்க³முக்தை꞉ ஷி²லாஷி²தை꞉ ||3-118-31

தா³ஸ்யாமி கரஸர்வஸ்வமஸிநா நிஷி²தேந தே |
ஷி²ரஷ்²சே²த்ஸ்யாமி தே ஹம்ஸ கரதா³நஸ்ய ஸங்க்³ரஹம் ||3-118-32

தா⁴ர்ஷ்ட்யம் ஹி தவ மந்தா³த்மந்கிமதோ(அ)பி ந்ருபாத⁴ம |
தே³வதே³வாஜ்ஜக³ந்நாதா²த்கரமிச்ச²தி யோ ந்ருப꞉ ||3-118-33

தஸ்யைஷ கரஸங்க்ஷேபோ ஜிஹ்வாச்சே²தோ³ நராத⁴ம |
தஸ்ய ஷா²ர்ங்க³ரவம் ஷ்²ருத்வா ஷ²ங்க²ஸ்ய ச ஹரே꞉ புந꞉ ||3-118-34

கோ நாம ஜீவிதம் காங்க்ஷேத்திஷ்டே²தா³நீம் த்வமத்³ய வை |
கி³ரீஷ²வரத³ர்பேண கோ ப்³ரூயாதீ³த்³ருஷ²ம் வசஹ் ||3-118-35

ஸஹாயா வயமேவைதே ப³லப⁴த்³ரபுரோக³மா꞉ |
ப்ரத²மோ ப³லப⁴த்³ரோ(அ)ஸௌ த்³விதீயோ(அ)ஹம் ச ஸாத்யகி꞉ ||3-118-36

க்ருதவர்மா த்ருதீயஸ்து சதுர்தோ² நிஷ²டோ² ப³லீ |
பஞ்சமோ(அ)த² ச ப³ப்⁴ருஸ்து ஷஷ்டஷ்²சைவோத்கல꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ||3-118-37

ஸப்தமஸ்தாரணோ தீ⁴மாநஸ்த்ரஷ²ஸ்த்ரவிஷா²ரத³꞉ 
அஷ்டமஸ்த்வத² ஸாரங்கோ³ நவமோ விப்ருது²ஸ்ததா² ||3-118-38

த³ஷ²மஷ்²சோத்³த⁴வோ தீ⁴மாந்வயமேதே ப³லாந்விதா꞉ |
த ஏதே புரதோ கோ³ப்து꞉ ஷ²ங்க²சக்ரக³த³ப்⁴ருத꞉ ||3-118-39

தே³வதே³வஸ்ய யுத்³தே⁴ஷு திஷ்ட²ந்த்யேவ தி³வாநிஷ²ம் |
யௌ ஹி வீரௌ ஸுதௌ தஸ்ய நாஸத்யஸத்³ருஷௌ² ப³லே ||3-118-40

தாவேவ வாம் க்ஷமௌ யுத்³தே⁴ ஹந்தும் ப³லமதா³ந்விதௌ |
யோ கி³ரீஷோ² கி³ரா தே³வோ வரம் த³த்த்வா ஸ திஷ்ட²தி ||3-118-41

யுவாம் ஹி கிம்ப³லௌ யுத்³தே⁴ திஷ்ட²த꞉ ஸஷ²ரம் த⁴நு꞉ |
க்³ருஹீத்வா ஷ²த்ருபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் யுத்³த⁴ம் கர்தும் ஸமுத்³யதௌ ||3-118-42

ஈத்³ருஷே²ஷ்வத² ப்⁴ருத்யேஷு யுத்³த⁴ம் குர்வத்ஸு ஷ²த்ருபி⁴꞉ |
த்ரைலோக்யம் ரக்ஷதஸ்தஸ்மாத்கரமிச்ச²ந்வ்ரஜேத க꞉ ||3-118-43

ஹநிஷ்யத்யேவ வாம் யுத்³தே⁴ த்ரைலோக்யம் யோ ஹி ரக்ஷதி|
ஷ²ரேண நிஷி²தேநாஜௌ ஷா²ர்ங்க³முக்தேந கேவலம் ||3-118-44

க்வ ந ஸங்க்³ராம இத்யேவம் புநராஹ ஜக³த்பதி꞉ |
புஷ்கரே புந்யதே³ நித்யமுத கோ³வர்த⁴நே கி³ரௌ ||3-118-45

மது²ராயாம் ப்ரயாகே³ வா த³ர்ஷ²யந்தோப³லாநி மே |
ஷ²ங்க²சக்ரத⁴ரே தே³வே ஜக³த்பஆலநதத்பரே ||3-118+46

ராஜஸூயம் மஹாயஜ்ஞம் கர்துமிச்ச²தி க꞉ ஸ்வயம் |
வத³ந்வா ஸ்வஸ்திமாந்மர்த்யஸ்த்வாம் விநா கோ வ்ரஜேத்ஸுக²ம் ||3-118-47

இத³மிச்ச²ஸி சேந்மூட⁴ ஹாஸ்யதாம் யாஸி பூ⁴தலே |
இத்யுக்த்வா ஸாத்யகிர்வீரோ ஹஸந்நிவ பு⁴வி ஸ்தி²த꞉ ||3-118-48

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஸாத்யகிவாக்யே
அஷ்டாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_118_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 118
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 26 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha aShTAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
sAtyakivAkyam

vaishampAyana uvAcha
ityuktavati haMse cha dharmAtmAtha janArdanaH |
uvAcha prahasanvIraH stuvannArAyaNaM sadA ||3-118-1

adrAkShamadrAkShamahaM janArdanaM 
hastasthasha~NkhaM varachakradhAriNam |
AtaptajAmbUnadabhUShitA~NgadaM 
sphuratprabhAdyotitaratnadhAriNam ||3-118-2

adrAkShamenaM yadubhiH purAtanaiH 
samsevyamaAnaM munivR^indamukhaiH |
saMstuyamAnaM prabhubhiH samAgadhaiH 
smitapravAlAdharapallavAruNam ||3-118-3

adrAkShamenaM kavibhiH purAtanai-
rvivichya vedyaM vidhivatsahAmaraiH |
praphullanIlotpalashobhitaM shriyA 
vinidrahemAbjavirAjitodaram ||3-118-4

bhUyo.ahamadrAkShamajaM jagadguruM 
pramodayantaM vachanena yAdavAn |
nirUpayantaM vidhivanmunIshvaraiH 
pravR^ittavedArthavidhiM purAtanaiH ||3-118-5

adrAkShamadrAkShamahaM punaH punaH 
samastalokaikahitaiShiNaM hariM |
vasantamasmi~njagato hitAya
jaganmayaM tAnparibhUya shatrUn ||3-118-6

bhUyo.apyapashyaM saha yAdaveshvarai-
rvikrIDyamAnaM cha vihArakAle |
ramantamIDyam ramayantamIshvarA-
nyadUttamAnyAdavamukhyamIshvaram ||3-118-7

bhUyo.apyapashyaM sarasIruhekShaNaM
sametayA bhIShmatanUjayA harim |
vasantamambhonidhishAyinaM vibhuM
bhaktapriyaM bhaktajanAspadaM shivam ||3-118-8

adrAkShadrAkShamahaM munirvR^itaH 
pibanpibaMstasya vapuH purAtanam |
netreNa mIladvivareNa kevalaM 
dhanyo.ahamasmIti tadA vyachintayam ||3-118-9

adrAkShamambojayugaM dadhAnaM
prabhuM vibhuM bhUtamayaM vibhAvanam |
AdyaM kakudmAnamuruM vibhAvasuM 
saMsmR^itya saMshR^itaya tameva nirvR^itaH ||3-118-10

adrAkShaM jagatAmIshaM vakSherAjitakaustubham |
vIjyamAnaM hariM kR^iShNaM chAmarANAM shataiH sadA ||3-118-11

yuvAm vidveShayuktena chetasA yAdaveshvaram |
smarantam sarvadA viShNuM kva chaivaM kva cha vetti kaH ||3-118-12

kva cha drakShyAmi tau mandau kR^ito vA matpurogatau |
dhyAyantamitthaM deveshaM kare shatruvahaM sadA ||3-118-13

hasantamenamadrAkShaM karadaM hAsyatatparam |
vadantaM nArade vAcham durvAsasi yatIshvare ||3-118-14

brahmasUtrapadAM vANIM dApayantaM munIshvaram |
dR^iShTAhaM taM hariM devaM punaH punarachintayam ||3-118-15

asAdhyamidamArabdhaM tAbhyAmiti nR^ipottama |
nArabdhavyamidam kAryamitaH prabhR^iti bhUmipa ||3-118-16

nivR^ittA sA kathA haMsAchintayadgrahaNaM tava |
tadvR^ittAmakhilaM sarvaM vadishyati hi sAtyakiH |
etadvachanamAkarNya haMsaH kruddho.abravItvachaH ||3-118-17

haMsa uvAcha 
are brAhmaNadAyAda kA nAma tava vAgiyam |
AvayoH purato vaktuM trailokyam jetumichChatoH ||3-118-18

mAyayA tvAM bhrAmayati kR^iShNo lIlAvidhAnavit |
taM dR^iShTvA bhrama evaiSha tava sa~njAyate mahAn ||3-118-19

sha~NkhachakragadAshAr~NgavanamAlAvibhUShitam |
vR^iShNivIraM samAveshya samuchChritayashodharam ||3-118-20

sUtamAgadhasaMstAvaprakaTadvArabAhukam |
atyadbhutayashorAshiM vikramAllokamaNDanam ||3-118-21

chaturbhujaM balAkrAntaM vR^iShNiyAdavasaMmatam |
aho.adya bhrama evaiSha darshanAttasya chakriNaH ||3-118-22

idAnIM cha mahArAja bhrAmayatyeva durmatiH |
tvAmeva vipra mandAtmannindrajAlikatA hi yA ||3-118-23

 chApalyamidameaitattava vipra bhramodbhavam 
aho hi khalu sAdR^ishyaM vaktavyaM bhavatA mama ||3-118-24

ahameva tvayA vipra marshaye proditaM vachaH |
sakhibhAvAddvijashreShTha anyathA kaH sahedidam ||3-118-25

gachcha mandamate vipra yatheShTaM sAMprataM tava |
dvija gachCha yatheShTaM tvaM pR^ithivIM pR^ithivI tava ||3-118-26

jitvA gopAladAyAdaM hatvA yAdavakAnbahUn |
eSha naH prathamaH kalpo jeShyAma iti yAdavAn ||3-118-27

gachCha gachCheti vipra tvaM dR^iShTaM paruShavAdinam |
shatrupakShastutiparaM saha yuktvA sadA mayA ||3-118-28

na me vipravadhaH kAryaH kaShTAdapi hi sarvataH |
ityuktvA brAhmaNaM bhUyo haMsaH sAtyakimabravIt ||3-118-29

bho bho yAdavadAyAda kimarthaM prAptavAniha |
kimabravInnandasutaH kiM vAsau me.adishatkaram ||3-118-30

sAtyakiruvAcha
idam satyaM vacho haMsa sha~NkhachakragadAbhR^itaH |
shanairnishitadhArAgraiH shAr~NgamuktaiH shilAshitaiH ||3-118-31

dAsyAmi karasarvasvamasinA nishitena te |
shirashChetsyAmi te haMsa karadAnasya sa~Ngraham ||3-118-32

dhArShTyaM hi tava mandAtmankimato.api nR^ipAdhama |
devadevAjjagannAthAtkaramichChati yo nR^ipaH ||3-118-33

tasyaiSha karasa~NkShepo jihvAchChedo narAdhama |
tasya shAr~NgaravaM shrutvA sha~Nkhasya cha hareH punaH ||3-118-34

ko nAma jIvitam kA~NkShettiShThedAnIM tvamadya vai |
girIshavaradarpeNa ko brUyAdIdR^ishaM vachah ||3-118-35

sahAyA vayamevaite balabhadrapurogamAH |
prathamo balabhadro.asau dvitIyo.ahaM cha sAtyakiH ||3-118-36

kR^itavarmA tR^itIyastu chaturtho nishaTho balI |
pa~nchamo.atha cha babhrustu ShaShTashchaivotkalaH smR^itaH ||3-118-37

saptamastAraNo dhImAnastrashastravishAradaH 
aShTamastvatha sAra~Ngo navamo vipR^ithustathA ||3-118-38

dashamashchoddhavo dhImAnvayamete balAnvitAH |
ta ete purato goptuH sha~NkhachakragadabhR^itaH ||3-118-39

devadevasya yuddheShu tiShThantyeva divAnisham |
yau hi vIrau sutau tasya nAsatyasadR^ishau bale ||3-118-40

tAveva vAM kShamau yuddhe hantuM balamadAnvitau |
yo girIsho girA devo varaM dattvA sa tiShThati ||3-118-41

yuvAM hi kimbalau yuddhe tiShThataH sasharaM dhanuH |
gR^ihItvA shatrubhiH sArdhaM yuddhaM kartuM samudyatau ||3-118-42

IdR^isheShvatha bhR^ityeShu yuddhaM kurvatsu shatrubhiH |
trailokyaM rakShatastasmAtkaramichChanvrajeta kaH ||3-118-43

haniShyatyeva vAM yuddhe trailokyaM yo hi rakShati|
shareNa nishitenAjau shAr~Ngamuktena kevalam ||3-118-44

kva na sa~NgrAma ityevaM punarAha jagatpatiH |
puShkare punyade nityamuta govardhane girau ||3-118-45

mathurAyAM prayAge vA darshayantobalAni me |
sha~Nkhachakradhare deve jagatpaAlanatatpare ||3-118+46

rAjasUyaM mahAyaj~naM kartumichChati kaH svayam |
vadanvA svastimAnmartyastvAM vinA ko vrajetsukham ||3-118-47

idamichChasi chenmUDha hAsyatAM yAsi bhUtale |
ityuktvA sAtyakirvIro hasanniva bhuvi sthitaH ||3-118-48

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne sAtyakivAkye
aShTAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்