Monday 21 February 2022

ஹம்ஸவாக்யம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 117 (14)

அத² ஸப்தத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹம்ஸவாக்யம்

Krishna and Satyaki

வைஷ²ம்பாயந உவாச
இத்யுக்த்வா ப்³ராஹ்மணம் க்ருஷ்ண꞉ ஸாத்யகிம் புநராஹ ஸ꞉ |
க³த்வா ஷை²நேய விப்ரேண ப்³ரூஹி மத்³வசநாத்தயோ꞉ ||3-117-1

யந்மயோக்தமஷே²ஷேண வத³ க³த்வா தயோ꞉ புர꞉ |
யதா² ந꞉ ஸங்க³திர்யுத்³தே⁴ ததா² வத³ ப³லாத்ததா³ ||3-117-2

த⁴நுராதா³ய க³ச்ச² த்வம் ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ரவான் |
ஏகேநாஷ்²வேந க³ச்ச² த்வமஸஹாயோ யதூ³த்தம ||3-117-3

ஸாத்யகிஸ்தம் ததே²த்யுக்த்வா ஹயமாருஹ்ய ஷீ²க்⁴ரக³ம் |
க³ந்துமைச்ச²த்ததோ ராஜந்நஸஹாய꞉ ஸ ஸாத்யகி꞉ ||3-117-4

ஜநார்த³நம் விஸ்ருஜ்யாஷு² தூ³தம் தம் யாத³வேஷ்²வர꞉ |
அஹோ தா⁴ர்ஷ்ட்யமஹோ தா⁴ர்ஷ்ட்யமித்யுவாச ஜநார்த³ந꞉ ||3-117-5

நம்ஸ்க்ருத்ய ததா³ தூ³தோ மாத⁴வம் மாத⁴வேஷ்²வரம் |
ஸ யயௌ ஷா²ல்வநக³ரம் ஷை²நேயேந ஸமந்வித꞉ ||3-117-6

தத꞉ ப்ரவிஷ்²ய த⁴ர்மாத்மா ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ |
ஆஸநம் மஹதா³ஸ்தா²ய விSருஜ்ய யாத³வே புந꞉ ||3-117-7

ஆஸ்தே ஸுக²ம் யதா³ விப்ர꞉ ஷை²நேயேந ஸமந்வித꞉ |
அத² தம் ஹம்ஸடி³ம்ப³யோர்த³ர்ஷ²யாமாஸ ஸாத்யகிம் ||3-117-8

தூ³தோ(அ)யம் ஸாத்யகி꞉ ப்ராப்த꞉ ஸவ்யோ பா³ஹுரயம் ஹரே꞉ |
தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா ஹம்ஸ꞉ ப்ராஹ வசஸ்ததா³ ||3-117-9

ஷ்²ருதஹ் ஸமாக³ம꞉ பூர்வமத்³ய த்³ருஷ்டோ மயா த்வஸௌ |
த⁴நுர்வேதே³ ச வேதே³  ச ஷா²ஸ்த்ரே ஷ²ஸ்த்ரே ததை²வ ச ||3-117-10

நிபுணோ(அ)யம் ஸதா³ தி⁴ரா இத்யேவமநுஷு²ஷ்²ரும |
அதோ² த்³ருஷ்டபத²ம் ப்ராப்த꞉ ப்ரீதிம் நௌ வித³தா⁴த்யஸௌ ||3-117-11

குஷ²லம் வாஸுதே³வஸ்ய ப³லப⁴த்³ரஸ்ய வா புந꞉ |
குஷ²லா꞉ ஸாத்வதா꞉ ஸர்வே உக்³ரஸேநபுரோக³மா꞉ ||3-117-12

ததே²தி ஸாத்யகி꞉ ப்ராஹ மந்த³முந்மதி²தாநந꞉ |
ததோ ஜநார்த³நம் ப்ராஹ ஹம்ஸோ வாக்யவிஷா²ரத³꞉ ||3-117-13

அபி த்³ருஷ்டஸ்த்வயா சக்ரீ ஸித்³த⁴ம் ந꞉ கார்யமீஹிதம் |
வத³ ஸர்வமஷே²ஷேண ம வ்ருதா² காலமத்யகா³꞉ ||3-117-14

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஹம்ஸவாக்யே
ஸப்தத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_117_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 117
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 26 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsavAkyam

vaishampAyana uvAcha
ityuktvA brAhmaNaM kR^iShNaH sAtyakiM punarAha saH |
gatvA shaineya vipreNa brUhi madvachanAttayoH ||3-117-1

yanmayoktamasheSheNa vada gatvA tayoH puraH |
yathA naH sa~Ngatiryuddhe tathA vada balAttadA ||3-117-2

dhanurAdAya gachCha tvaM baddhagodhA~NgulitravAn |
ekenAshvena gachCha tvamasahAyo yadUttama ||3-117-3

sAtyakistaM tathetyuktvA hayamAruhya shIghragam |
gantumaichChattato rAjannasahAyaH sa sAtyakiH ||3-117-4

janArdanaM visR^ijyAshu dUtaM taM yAdaveshvaraH |
aho dhArShTyamaho dhArShTyamityuvAcha janArdanaH ||3-117-5

namskR^itya tadA dUto mAdhavaM mAdhaveshvaram |
sa yayau shAlvanagaraM shaineyena samanvitaH ||3-117-6

tataH pravishya dharmAtmA brAhmaNo brahmavittamaH |
AsanaM mahadAsthAya viSR^ijya yAdave punaH ||3-117-7

Aste sukhaM yadA vipraH shaineyena samanvitaH |
atha taM haMsaDimbayordarshayAmAsa sAtyakim ||3-117-8

dUto.ayaM sAtyakiH prAptaH savyo bAhurayaM hareH |
tasya tadvachanaM shrutvA haMsaH prAha vachastadA ||3-117-9

shrutah samAgamaH pUrvamadya dR^iShTo mayA tvasau |
dhanurvede cha vede  cha shAstre shastre tathaiva cha ||3-117-10

nipuNo.ayaM sadA dhirA ityevamanushushruma |
atho dR^iShTapathaM prAptaH prItiM nau vidadhAtyasau ||3-117-11

kushalaM vAsudevasya balabhadrasya vA punaH |
kushalAH sAtvatAH sarve ugrasenapurogamAH ||3-117-12

tatheti sAtyakiH prAha mandamunmathitAnanaH |
tato janArdanaM prAha haMso vAkyavishAradaH ||3-117-13

api dR^iShTastvayA chakrI siddhaM naH kAryamIhitam |
vada sarvamasheSheNa ma vR^ithA kAlamatyagAH ||3-117-14

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsavAkye
saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்