Sunday 20 February 2022

ஜநார்த³நாக்²யதூ³தஸ்ய த்³வாரவதீப்ரயாணம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 114 (42)

அத² சதுர்த³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஜநார்த³நாக்²யதூ³தஸ்ய த்³வாரவதீப்ரயாணம்

Vishnu

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ப்ராயாத்³த⁴ரிம் விஷ்ணும் ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ |
ஹயேநைகேந ராஜேந்த்³ர த்வரிதம் ஸ யயௌ ந்ருப ||3-114-1

யதா² நிதா³க⁴ஸமயே ஸூர்யாம்ஷு²பரிபீடி³த꞉ |
பாந்தோ² யாதி ஜலம் த்³ருஷ்ட்வா த்வரிதம் தத்பிபாஸயா ||3-114-2

தா⁴வத்யேவ ததா² விப்ரோ ஹரிம் த்³ரஷ்டும் ஜநார்த³ந꞉ |
க³ச்ச²ந்ஸ சிந்தயாமாஸ சோத³யந்ஹயமுத்தமம் ||3-114-3

ஹம்ஸ ஏவ விப்ரோ மஹ்யம் குர்யாத்ப்ரியஹிதம் மம |
ததா² ஹி ப்ரேஷிதஸ்தேந ஹரிம் பஷ்²யாம்யஹம் ப்ரபு⁴ம் ||3-114-4

அஹமேவ ஸதா³ த⁴ந்யோ மத்தோ ஹ்யப்⁴யதி⁴கோ ந ஹி |
யதோ த்³ரக்ஷ்யாம்யஹம் விஷ்ணும் வஸந்தம் த்³வாரகாபுரே ||3-114-5

ஸா ஹி மே ஜநநீ த⁴ந்யா ஹரிம் த்³ருஷ்ட்வா புநர்க³தம் |
க்ருதார்த²ம் ஸர்வதா³ தே³வீ த்³ரக்ஷத்யேஷா மநஸ்விநீ ||3-114-6

முக²முந்நித்³ரஹேமாப்³ஜகிஞ்ஜல்கஸத்³ருஷ²ப்ரப⁴ம் |
த்³ரக்ஷ்யாமி தே³வதே³வஸ்ய சக்ரிண꞉ ஷா²ர்ங்க³த⁴ந்வந꞉ ||3-114-7

வபுர்த்³ரக்ஷ்யாம்யஹம் விஷ்ணோர்நீலோத்பலத³லச்ச²வி꞉ |
ஷா²ங்க²சக்ரக³தா³ஷா²ர்ங்க³வநமாலாவிபூ⁴ஷிதம் ||3-114-8

நேத்ரே தே தே³வதே³வ்ஸ்ய பத்³மகிஞ்ஜல்கஸப்ரபே⁴  |
பஷ்²யாம்யஹமதீ³நாத்மா நஷ்டது³꞉கோ²(அ)ஸ்மி நிர்வ்ருத꞉ ||3-114-9

அபி த்³ரக்ஷ்யதி யோகா³த்மா ஸௌம்யேநைவ ஸ்வசக்ஷுஷா |
அபி வா மத்ப்ரியம் ப்³ரூயாத்ஸ்வஸ்தி சேதி ச வா வதே³த் ||3-114-10

த்³ரக்ஷ்யாமி சக்ரிணோ வர்ஷ்ம ததஸ்த்ரைலோக்யஸந்நிப⁴ம் |
பாதா³ப்³ஜம் சக்ரிணோ த்³ரஷ்டும் த்வரத்யேவ ச மே மந꞉ ||3-114-11

வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் ஸதா³ விஷ்ணோ꞉ ஸ்பு²ரத்³ரத்நப்ரபா⁴யுதம் |
பஷ்²யந்நிவ ச க³ச்சா²மி ஸ்மரம்ஷ்²சாநிஷ²மீஷ்²வரம் ||3-114-12

பீதகௌஷே²யவஸநம் லம்ப³ஹாரவிபூ⁴ஷிதம் |
ஈஷத்ஸ்மிதாத⁴ரம் விஷ்ணும் பஷ்²யாமி ச புந꞉ புந꞉ ||3-114-13

ஸ்மரதஷ்²ச ஹரே ரூபம் ரோஹமர்ஷோ(அ)யமீத்³ருஷ²꞉ |
க³ச்ச²தஷ்²ச புரோ பா⁴தி ஷா²ங்க²சக்ரக³தா³ஸிமான் ||3-114-14

யாதீவ ச புரே பா⁴தி மஹ்யம் தே³வோ ஜக³த்³கு³ரு꞉ |
ஏஷோ(அ)யமிதி மே வக்தும் ஜிஹ்வா ப்ரஸ்பு²ரதீவ தம் ||3-114-15

இத³ம் து³꞉க²தரம் மந்யே கரம் தே³ஹீதி மத்³வச꞉ |
இத³ம் தத்ஸாஹஸம் மந்யே தத்³வசஸ்தஸ்ய பூ⁴பதே꞉ ||3-114-16

ஹம்ஸஸ்ய கரதோ³ விஷ்ணுஸ்ததா³ஜ்ஞாபரிசாரக꞉ |
தஸ்ய ஸர்வம் புரோ க³த்வா வக்தாஹம் கில நிர்த³ய꞉ ||3-114-17

மூடா⁴நாமக்³ரணீரஸ்மி நிர்லஜ்ஜஷ்²ச ததா² வத³ன் |
கரம் தே³ஹி ஹரே விஷ்ணோ ஹம்ஸஸ்ய யது³புங்க³வ꞉ ||3-114-18

லவணாநி ப³ஹூந்யாஷு² தா³தவ்ஹாநி கராத்மநா |
இதி வக்தும் ந மே யுக்தம் புரதஸ்தஸ்ய ஷா²ர்ங்கி³ண꞉ ||3-114-19

ததா²பி மித்ரபா⁴வாத்து வக்தவ்யம் கோ³ரமீத்³ருஷ²ம் |
கஷ்டோ ஹ்யயம் மித்ரபா⁴வோ மநுஷ்யாணாம் க்ருதாத்மநாம் ||3-114-20

அத²வா ஸர்வவித்³விஷ்ணு꞉ ஸர்வஸ்ய ஹ்ருதி³ ஸம்ஸ்தி²தம் |
ஜாநாத்யேவ ஸதா³ பா⁴வம் ப்ராணிநாம் ஷோ²ப⁴நே ரத꞉ ||3-114-21

ததா² ஸதி ந மே தோ³ஷோ மித்ரபா⁴வோ யதோ ஹ்யயம் |
ஸர்வதா² ரக்ஷதாம் விஷ்ணுர்கோ⁴ரம் வக்தும் யதஸ்ய மே ||3-114-22

த்³ரக்ஷ்யாம்யஹம் ஜக³ந்நாத²ம் நீலகுஞ்சிதமூர்த⁴ஜம் |
கம்பு³க்³ரீவத⁴ரம் விஷ்ணும் ஸ்ரீவத்ஸாச்சா²தி³தோரஸம் ||3-114-23

ஸ்பு²ரத்பத்³மமஹாபா³ஹும் ரத்நச்சா²யாவிராஜிதம் |
த்³ரக்ஷ்யாமி கேஷ²வம் விஷ்ணும் சக்ரிணம் யாத³வேஷ்²வரம் ||3-114-24

அசிந்த்யவிப⁴வம் தே³வம் பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு⁴ம் |
ஆத்மேச்ச²யா ஜக³த்³ரக்ஷம் த்³ரக்ஷ்யாமி ஜலஷா²யிநம் ||3-114-25

க்ருதார்த²꞉ ஸர்வதா² சாஹம் ப⁴வாமி விக³தஜ்வர꞉ |
அத்³ய மே ஸப²லம் ஜந்ம ஸாக்ஷாத்³த்³ருஷ்டவதோ ஹரிம் ||3-114-26

அத்³ய மே ஸப²லா யஜ்ஞா꞉ ஸாக்ஷாத்க்ருதவதோ ஹரிம் |
நேத்ரே மே ஸப²லே விஷ்ணும் பஷ்²யதஷ்²ச ஜக³ந்மயம் ||3-114-27

ப்ரீதிமாநஸ்து மே விஷ்ணுர்வக்துர்கோ⁴ரஸ்ய கர்மண꞉ |
உந்மிஷந்நேத்ரயுக்³மேந த்³ரக்ஷ்யாமி ஸக்ருதீ³ஷ்²வரம் ||3-114-28

ஆமூலமஸக்ருத்³விஷ்ணும் பஷ்²யாமி ச புந꞉ புந꞉ |
பிபா³மி நேத்ரயுக்³மேந வபு꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய கேவலம் ||3-114-29

தா⁴ரயிஷ்யாம்யஹம் பாம்ஸும் தத்பாத³ப்ரப⁴வம் ஷி²வம் |
தத꞉ க்ருதார்த²தாம் யாஸ்யே ஸ்வர்க³மார்கோ³ ஹி தத்³ரஜ꞉ ||3-114-30

மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷம் ஷ்²ரோஷ்யாமி ச ஹரே꞉ ஸ்வரம் |
பாதா³ப்³ஜம் சக்ரிணோ விஷ்ணோ꞉ பஷ்²யாமி ச ஜக³த்பதே꞉ ||3-114-31

பஷ்²யாமி ச ஹரேர்வக்த்ரம் பூர்ணேந்து³ஸத்³ருஷ²ப்ரப⁴ம் |
ஹரேரித³ம் ஜக³த்³ரூபம் பஷ்²யாமீவ ச ஸர்வத꞉ ||3-114-32

ப்ரஸீத³து ஸதா³ விஷ்ணுரயுக்தம் வக்துமிச்ச²த꞉ |
ஆலோலகுண்ட³லயுதம் ஹரிசந்த³நசர்சிதம் ||3-114-33

ஸ்பு²ரத்கேயூரரத்நார்சிர்பா³ஹுத்³வயவீராஜிதம் |
ஸவ்யே த்³யோதந்மஹாஷ²க²ம்ரஷ்²மிஜாலவிராஜிதம் ||3-114-34

ப்ரோத்³யத்³பா⁴ஸ்கரவர்ணப⁴ம் சக்ரஜ்வாலாவிராஜிதம் |
ப்ரோஜ்ஜ்வலத்கங்கணயுதம் தப்தஜம்பூ³நதா³ங்க³த³ம் ||3-114-35

பீதகௌஷே²யவஸநம் விஸ்தீர்ணோரஸ்கமச்யுதம் |
கதா³ த்³ரக்ஷ்யாமி தே³வேஷ²மிதா³ணீமத²வாந்யதா³ ||3-114-36

ஸர்வதா² க்ர்^இதக்ருத்யோ(அ)ஹம் யத்³வபுர்த்³ரஷ்டுமுத்³யத꞉ |
நமோ மஹ்யம் நமோ மஹ்யம் யதோ த்³ரஷ்டுமஹம் ஹரிம் ||3-114-37

உத்³யதோ(அ)ஸ்மி ஜக³ந்நாத²ம் ப³லப⁴த்³ரக்ருதாஸ்பத³ம் |
த்³ரக்ஷ்யாம்யவஷ்²யமத்³யைவ ஜிஷ்ணும் விஷ்ணும் ஜக³த்³கு³ரும் ||3-114-38

ஷ்²ரீகௌஸ்துபோ⁴த்³ப⁴வருசிம் ஸ்பு²ரிதோருவக்ஷ꞉
பீதாமப³ரம் மகரகுண்ட³லபங்கஜாக்ஷம் |
க்ருஷ்ணம் கிரீடவரசக்ரக³தோ³ர்த்⁴வஹஸ்தம்
தேஜோமயம் மம ஹரேர்வபுரஸ்து பூ⁴த்யை ||3-114-39

வேதோ³த³தௌ⁴ விஷ²த³ஷா²ஸ்த்ரமஹாஹியோகே³ 
நிஷ்ணாதஷு²த்³த⁴மதிமந்த³ரமத்²யமாநே |
உத்³யோதமாநமமரைரநிஷ²ம் நிஷேவ்யம் 
நாராயணாக்²யமம்ருதம் ப்ரபிபா³மி வாத்³ய ||3-114-40

த்⁴யேயம் முமுக்ஷுபி⁴ரமேயமநாத்³யநந்தம்
ஸ்தூ²லம் ஸுஸூக்ஷ்மதரமேகமநேகமாத்³யம் |
ஜ்யோதிஸ்த்ரிலோகஜநகம் த்ரித³ஷை²கவந்த்³ய-
மக்ஷ்ணோர்மமாஸ்து ஸததம் ஹ்ருத³யே(அ)ச்யுதாக்²யம் ||3-114-41

சிந்தயந்நிதி விப்ரேந்த்³ரோ யயௌ த்³வாரவதீம் புரீம் |
மத்வா க்ருதார்த²மாத்மநாம் வாஹயந்ஹயமுத்தமம் ||3-114-42

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே விப்ரஸ்ய த்³வாரவதீக³மநே
சதுர்த³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_114_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 114
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 23 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
janArdanAkhyadUtasya dvAravatIprayANam

vaishampAyana uvAcha
tataH prAyAddhariM viShNuM brAhmaNo brahmavittamaH |
hayenaikena rAjendra tvaritaM sa yayau nR^ipa ||3-114-1

yathA nidAghasamaye sUryAMshuparipIDitaH |
pAntho yAti jalaM dR^iShTvA tvaritaM tatpipAsayA ||3-114-2

dhAvatyeva tathA vipro hariM draShTuM janArdanaH |
gachChansa chintayAmAsa chodayanhayamuttamam ||3-114-3

haMsa eva vipro mahyaM kuryAtpriyahitaM mama |
tathA hi preShitastena hariM pashyAmyahaM prabhum ||3-114-4

ahameva sadA dhanyo matto hyabhyadhiko na hi |
yato drakShyAmyahaM viShNuM vasantaM dvArakApure ||3-114-5

sA hi me jananI dhanyA hariM dR^iShTvA punargatam |
kR^itArthaM sarvadA devI drakShatyeShA manasvinI ||3-114-6

mukhamunnidrahemAbjaki~njalkasadR^ishaprabham |
drakShyAmi devadevasya chakriNaH shAr~NgadhanvanaH ||3-114-7

vapurdrakShyAmyahaM viShNornIlotpaladalachChaviH |
shA~NkhachakragadAshAr~NgavanamAlAvibhUShitam ||3-114-8

netre te devadevsya padmaki~njalkasaprabhe  |
pashyAmyahamadInAtmA naShTaduHkho.asmi nirvR^itaH ||3-114-9

api drakShyati yogAtmA saumyenaiva svachakShuShA |
api vA matpriyaM brUyAtsvasti cheti cha vA vadet ||3-114-10

drakShyAmi chakriNo varShma tatastrailokyasannibham |
pAdAbjaM chakriNo draShTuM tvaratyeva cha me manaH ||3-114-11

vakShaHsthalaM sadA viShNoH sphuradratnaprabhAyutam |
pashyanniva cha gachChAmi smaraMshchAnishamIshvaram ||3-114-12

pItakausheyavasanaM lambahAravibhUShitam |
IShatsmitAdharaM viShNuM pashyAmi cha punaH punaH ||3-114-13

smaratashcha hare rUpaM rohamarSho.ayamIdR^ishaH |
gachChatashcha puro bhAti shA~NkhachakragadAsimAn ||3-114-14

yAtIva cha pure bhAti mahyaM devo jagadguruH |
eSho.ayamiti me vaktuM jihvA prasphuratIva taM ||3-114-15

idaM duHkhataraM manye karaM dehIti madvachaH |
idaM tatsAhasaM manye tadvachastasya bhUpateH ||3-114-16

haMsasya karado viShNustadAj~nAparichArakaH |
tasya sarvam puro gatvA vaktAhaM kila nirdayaH ||3-114-17

mUDhAnAmagraNIrasmi nirlajjashcha tathA vadan |
karaM dehi hare viShNo haMsasya yadupu~NgavaH ||3-114-18

lavaNAni bahUnyAshu dAtavhAni karAtmanA |
iti vaktuM na me yuktaM puratastasya shAr~NgiNaH ||3-114-19

tathApi mitrabhAvAttu vaktavyaM goramIdR^isham |
kaShTo hyayaM mitrabhAvo manuShyANAM kR^itAtmanAm ||3-114-20

athavA sarvavidviShNuH sarvasya hR^idi saMsthitam |
jAnAtyeva sadA bhAvaM prANinAM shobhane rataH ||3-114-21

tathA sati na me doSho mitrabhAvo yato hyayam |
sarvathA rakShatAM viShNurghoraM vaktuM yatasya me ||3-114-22

drakShyAmyahaM jagannAthaM nIlaku~nchitamUrdhajam |
kambugrIvadharaM viShNuM srIvatsAchChAditorasam ||3-114-23

sphuratpadmamahAbAhuM ratnachChAyAvirAjitam |
drakShyAmi keshavaM viShNuM chakriNaM yAdaveshvaram ||3-114-24

achintyavibhavaM devaM bhUtabhavyabhavatprabhuM |
AtmechChayA jagadrakShaM drakShyAmi jalashAyinam ||3-114-25

kR^itArthaH sarvathA chAhaM bhavAmi vigatajvaraH |
adya me saphalaM janma sAkShAddR^iShTavato harim ||3-114-26

adya me saphalA yaj~nAH sAkShAtkR^itavato hariM |
netre me saphale viShNuM pashyatashcha jaganmayam ||3-114-27

prItimAnastu me viShNurvakturghorasya karmaNaH |
unmiShannetrayugmena drakShyAmi sakR^idIshvaram ||3-114-28

AmUlamasakR^idviShNuM pashyAmi cha punaH punaH |
pibAmi netrayugmena vapuH kR^iShNasya kevalam ||3-114-29

dhArayiShyAmyahaM pAMsuM tatpAdaprabhavaM shivam |
tataH kR^itArthatAM yAsye svargamArgo hi tadrajaH ||3-114-30

meghagambhIranirghoShaM shroShyAmi cha hareH svaram |
pAdAbjaM chakriNo viShNoH pashyAmi cha jagatpateH ||3-114-31

pashyAmi cha harervaktraM pUrNendusadR^ishaprabham |
hareridaM jagadrUpaM pashyAmIva cha sarvataH ||3-114-32

prasIdatu sadA viShNurayuktaM vaktumichChataH |
AlolakuNDalayutaM harichandanacharchitam ||3-114-33

sphuratkeyUraratnArchirbAhudvayavIrAjitam |
savye dyotanmahAshakhaMrashmijAlavirAjitam ||3-114-34

prodyadbhAskaravarNabhaM chakrajvAlAvirAjitam |
projjvalatka~NkaNayutaM taptajambUnadA~Ngadam ||3-114-35

pItakausheyavasanaM vistIrNoraskamachyutaM |
kadA drakShyAmi deveshamidANImathavAnyadA ||3-114-36

sarvathA kr^itakR^ityo.ahaM yadvapurdraShTumudyataH |
namo mahyaM namo mahyaM yato draShTumahaM harim ||3-114-37

udyato.asmi jagannAthaM balabhadrakR^itAspadam |
drakShyAmyavashyamadyaiva jiShNuM viShNuM jagadgurum ||3-114-38

shrIkaustubhodbhavaruchiM sphuritoruvakShaH
pItAmabaraM makarakuNDalapa~NkajAkSham |
kR^iShNaM kirITavarachakragadordhvahastaM
tejomayaM mama harervapurastu bhUtyai ||3-114-39

vedodadhau vishadashAstramahAhiyoge 
niShNAtashuddhamatimandaramathyamAne |
udyotamAnamamarairanishaM niShevyaM 
nArAyaNAkhyamamR^itaM prapibAmi vAdya ||3-114-40

dhyeyaM mumukShubhirameyamanAdyanantaM
sthUlaM susUkShmataramekamanekamAdyam |
jyotistrilokajanakaM tridashaikavandya-
makShNormamAstu satatam hR^idaye.achyutAkhyam ||3-114-41

chintayanniti viprendro yayau dvAravatIM purIm |
matvA kR^itArthamAtmanAM vAhayanhayamuttamam ||3-114-42

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne viprasya dvAravatIgamane
chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்