Sunday 20 February 2022

தூ³தஸ்ய ஸந்தே³ஷ²நிவேத³நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 115 (39)

அத² பஞ்சத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

தூ³தஸ்ய ஸந்தே³ஷ²நிவேத³நம்

Lord Krishna and the envoy

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஸ நிவேதி³தஸர்வஸ்வோ த்³வா꞉ஸ்த்யேந ஹி ஜநார்த³ந꞉ |
அத² ப்ரவிஷ்²ய த⁴ர்மாத்மா ஸுத⁴ர்மாம் வை த்³விஜோத்தம꞉ ||3-115-1

அபஷ்²யத்³தே³வதே³வேஷ²ம் ஸுத⁴ர்மக்ருதிஸம்ஸ்தி²தம் |
ப³லப⁴த்³ரேண ஸம்யுக்தமத்⁴யாஸிதமஹாஸநம் ||3-115-2

அக்³ரத꞉ ஸ்தி²தஷை²நேயம் பார்ஷ்²வத꞉ ஸ்தி²தநாரத³ம் |
து³ர்வாஸஸா க்ருதகத²முக்³ரஸேநபுரஸ்க்ருதம் ||3-115-3

கா³யத்³க³ந்த⁴ர்வமுக்²யைஷ்²ச ந்ருத்யத³ப்ஸரஸாம் க³ணை꞉ |
ஸேவ்யமாநம் மஹாராஜ ஸூதமாக³த⁴வந்தி³பி⁴꞉ ||3-11-4

உத்³கீ³யமாநயஷ²ஸம் மாத⁴வம் மது⁴ஸூத³நம் |
உத்³கீ³யமநம் விப்ரைஷ்²ச ஸாமபி⁴꞉ ஸாமகை³ர்ஹரிம் |
த்³ருஷ்ட்வா ப்ரீதமநா விஷ்ணும் ப்ரோத்³பூ⁴தபுலகச்ச²வி꞉ ||3-115-5

நாம்நா ஜநார்த³நோ(அ)ஸ்மீதி நநாம சரணௌ ஹரே꞉ |
ப³லப⁴த்³ரம் ததோ தே³வம் வவந்தே³ ஷி²ரஸா த்³விஜ꞉ ||3-115-6

தூ³தோ(அ)ஸ்மி தே³வதே³வேஷ² ஹம்ஸஸ்ய டி³ம்ப⁴கஸ்ய ச |
இதி ப்³ருவாணம் விப்ரேந்த்³ரமித³மாஹ ஸ மாத⁴வ꞉ ||3-115-7

ஆஸ்வேத³ம் விஷ்டரம் பூர்வம் பஷ்²சாத்³ப்³ரூஹி ப்ரயோஜநம் |
ததே²தி சாப்³ரவீத்³விப்ரோ மஹதா³ஸநமாஸ்தி²த꞉ ||3-115-8

வாசா ஸம்பூஜ்ய விப்ரேந்த்³ரமப்ருச்ச²த்குஷ²லம் ஹரி꞉ |
ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய ராஜேந்த்³ர ஹம்ஸஸ்ய டி³ம்ப⁴கஸ்ய ச ||3-115-9

ஷ்²ருதம் சாபி தயோர்வீர்யம் ப்ரயோஜநமதோ த்³விஜ |
அபி வா குஷ²லம் விப்ர பிஸ்துதவ ஜநார்த³ந ||3-115-10

ஜநார்த³ந உவாச
குஷ²லம் ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய பிதுஷ்²ச மம கேஷ²வ |
தயோரேவ ஜக³ந்நாத² ஹம்ஸஸ்ய டி³ம்ப⁴கஸ்ய ச ||3-115-11

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
கிமாஹதுர்மஹீபலௌ தௌ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ ந்ருபௌ |
ப்³ரூஹி ஸர்வமஷே²ஷேந நாத்ர ஷ²ங்கா த்³விஜோத்தம ||3-115-12

வாச்யம் வாப்யத²வாவாச்யம் கர்தவ்யமத² சேதரத் |
ஷ்²ருத்வா தஸ்ய விதா⁴ஸ்யாமோ யுக்தரூபம் த்³விஜோத்தம ||3-115-13

தூ³தோ(அ)ஸி ஸர்வத² விப்ர ந வாச்யாவாச்யகல்பநா |
யத்கர்மகாரநிர்தி³ஷ்டம் தத்³வாச்யம் தூ³தஜந்மநா ||3-115-14

நாத்ர ஷ²ங்கா த்வயா கார்யா வக்தவ்யஸ்யேதரஸ்ய ச |
அதோ வத³ யதா² ப்ரோக்தம் தாப்⁴யாமிஹ ஜநார்த³ந ||3-115-15

கேஷ²வேநைவமுக்தஸ்து ப்ரோவாச ஸ ஜநார்த³ந꞉ |
அஜாநந்நிவ கிம் ப்³ரூஷே ஸர்வம் ப்ரத்யக்ஷத³ர்ஷி²வான் ||3-115-16

ந சாஸ்தி தே பரோக்ஷம் து ஜக³த்³வ்ருத்தாந்தமச்யுத |
ஸர்வம் ஹி மநஸா பஷ்²யந்கிம் த்வமாத்த² வதே³தி மாம் ||3-115-17

வித்³வத்³பி⁴ர்கீ³யஸே விஷ்ணோ த்வமேவ ஜக³தீபதே |
இச்ச²யா ஸர்வமாப்நோஷி த்³ருஷ்டாத்³ருஷ்டவிவேசநம் ||3-115-18

த்வமேவேத³ம் ஜக³த்ஸர்வம் ஜக³ச்ச த்வயி திஷ்ட²தி |
ந த்வயா ரஹிதோ ஹ்யேக꞉ பதா³ர்த²꞉ ஸசராசர꞉ ||3-115-19

நாஸ்தி கிம்சித³வேத்³யம் தே ஸர்வகோ³(அ)ஸி ஜக³த்பதே |
த்வமிந்த்³ர꞉ ஸர்வபு⁴தாநாம் ருத்³ர꞉ ஸம்ஹாரகர்மக்ருத் ||3-115-20

ரக்ஷிதாஸி ஸதா³ விஷ்ணு꞉ ஸர்வலோகஸ்ய மாத⁴வ |
ஸம்ஸாரஸ்ய ப⁴வாந்ஸ்ரஷ்டா கிம் த்வமாத்த² வதே³திமான் ||3-115-21

வித்³வத்³பி⁴ர்கீ³யஸே நித்யம் ஜ்ஞாநாத்மேதி ச மாத⁴வ |
ப்ராணம் ப்ராநவித³꞉ ப்ராஹுஸ்த்வாமேவ புருஷோத்தம ||3-115-22

ஷ²ப்³த³ம் ஷ²ப்³த³வித³꞉ ப்ராஹுஸ்த்வாமேவ புருஷோ²த்தம |
ததா² ஸதி ஹ்ருஷீகேஷ² கிம் த்வமாத்த² வதே³தி மாம் ||3-115-23

ததா²பி ஷ்²ருணு தே³வேஷ² சோதி³தோ(அ)ஸ்மி யதஸ்த்வயா |
வேத³த்யஸக்ருதே³வைதத்தஸ்மாத்³வக்ஷ்யாமி மாத⁴வ ||3-115-24

ராஜஸூயேந யஜ்ஞேந ப்³ரஹ்மத³த்தோ(அ)த்³ய யக்ஷ்யதே |
தத³ர்த²ம் ப்ரேஷிதஸ்தாப்⁴யாம் ஹம்ஸேந டி³ம்ப⁴கேந ச ||3-115-25

கரார்த²ம் யது³முக்²யேப்⁴யஸ்தவ சாமந்த்ரணாய ஹி |
லவணம் ப³ஹு தே³யம் தே யஜ்ஞார்த²ம் தஸ்ய கேஷ²வ ||3-115-26

இத்யர்த²ம் ப்ரேஷிதஸ்தாப்⁴யாம் கரம் தே³ஹி ததா³ஜ்ஞயா |
இத³ம் த்வமபரம் தாப்⁴யாமுக்தம் ஷ்²ருணு ஜக³த்பதே ||3-115-27

லவணாநி ப³ஹூந்யாஷு² ப்ரக்³ருஹ்ய த்வரிதம் ப⁴வான் |
ஆக³ச்ச²து தயோ ராஜ்ஞோ꞉ ஸேயம் கேஷ²வ வாக்³விபோ⁴ ||3-115-28

ஈத்யுக்தவதி விப்ரேந்த்³ரே தூ³தே தத்ர தயோர்ந்ருப |
ப்ரஹஸ்ய ஸுசிரம் க்ருஷ்ணோ ப³பா⁴ஷே தூ³தமிஷ்²வர꞉ ||3-115-29

ஷ்²ருணு தூ³த வசோ மஹ்யம் யுக்தமுக்தம் த்³விஜோத்தம |
கரம் த³தா³மி தாப்⁴யாம் து கரதோ³(அ)ஸ்மி யதோ ந்ருப ||3-115-30

தா⁴ர்ஷ்ட்யமேதத்தயோர்விப்ர மத்தோ யஸ்து கரக்³ரஹ꞉ |
அஹோ தா⁴ர்ஷ்ட்யமஹோ தா⁴ர்ஷ்ட்யம் தயோ꞉ க்ஷத்ரியபீ³ஜயோ꞉ ||3-115-31

இத³மஷ்²ருதபூர்வம் மே மத்தோ யஸ்து கரக்³ரஹ꞉ |
இத்யுக்த்வா கேஷ²வோ தூ³தமித³மாஹ ஸ்ம யாத³வான் ||3-115-32

ஹாஸ்யமேதத்³யது³ஷ்²ரேஷ்டா² மத்தோ யஸ்து கரக்³ரஹ꞉ |
யஷ்டாஸௌ ராஜஸூயஸ்ய ப்³ரஹ்மத³த்தோ மஹீபதி꞉ ||3-115-33

தௌ து யாஜயிதாரௌ ஹி ஹம்ஸோ டி³ம்ப⁴க ஏவ ச |
வோடா⁴ கில யது³ஷ்²ரேஷ்டோ² லவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ||3-115-34

கரதோ³ வாஸுதே³வோ ஹி ஜிதோ(அ)ஸ்மி யது³ஸத்தமா꞉ |
ஹாஸ்யம் ஹாஸ்யமித³ம் பூ⁴ய꞉ ஷ்²ருணுத்⁴வம் யாத³வாவச꞉ ||3-115-35

இத்யுக்தவதி தே³வேஷே² ப³லப⁴த்³ரபுரோக³மா꞉ |
யாத³வா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஹாஸாய ஸமவஸ்தி²தா꞉ ||3-115-36

கரத³꞉ க்ருஷ்ண இத்யேவம் ப்³ருவந்த꞉ ஸர்வஸாத்வதா꞉ |
ஹாஸம் முமுசுரத்யர்த²ம் தலம் த³த்த்வா பரஸ்பரம் ||3-115-37

தலஷ²ப்³தோ³ ஹாஸஷ²ப்³தோ³ ரோத³ஸீ பர்யபூரயத் |
ஸ ச விப்ரோ ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² நந்த³யந்மித்ரமாத்மந꞉ ||3-115-38

அஹோ கஷ்டமஹோ கஷ்டம் தௌ³த்யம் யத்க்ருதவாநஹம் |
இதி லஜ்ஜாஸமாவிஷ்டஸ்தூஷ்ணீமாஸீத்³வாஞ்முக²꞉ ||3-115-39

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே வாஸுதே³வவாக்யே 
பஞ்சத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_115_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 115
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 25 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH
dUtasya saMdeshanivedanam

vaishampAyana uvAcha
sa niveditasarvasvo dvAHstyena hi janArdanaH |
atha pravishya dharmAtmA sudharmAM vai dvijottamaH ||3-115-1

apashyaddevadeveshaM sudharmakR^itisaMsthitam |
balabhadreNa samyuktamadhyAsitamahAsanam ||3-115-2

agrataH sthitashaineyaM pArshvataH sthitanAradam |
durvAsasA kR^itakathamugrasenapuraskR^itam ||3-115-3

gAyadgandharvamukhyaishcha nR^ityadapsarasAm gaNaiH |
sevyamAnaM mahArAja sUtamAgadhavandibhiH ||3-11-4

udgIyamAnayashasaM mAdhavaM madhusUdanam |
udgIyamanaM vipraishcha sAmabhiH sAmagairharim |
dR^iShTvA prItamanA viShNuM prodbhUtapulakachChaviH ||3-115-5

nAmnA janArdano.asmIti nanAma charaNau hareH |
balabhadraM tato devaM vavande shirasA dvijaH ||3-115-6

dUto.asmi devadevesha haMsasya Dimbhakasya cha |
iti bruvANaM viprendramidamAha sa mAdhavaH ||3-115-7

AsvedaM viShTaraM pUrvaM pashchAdbrUhi prayojanam |
tatheti chAbravIdvipro mahadAsanamAsthitaH ||3-115-8

vAchA saMpUjya viprendramapR^ichChatkushalaM hariH |
brahmadattasya rAjendra haMsasya Dimbhakasya cha ||3-115-9

shrutaM chApi tayorvIryaM prayojanamato dvija |
api vA kushalaM vipra pistutava janArdana ||3-115-10

janArdana uvAcha
kushalaM brahmadattasya pitushcha mama keshava |
tayoreva jagannAtha haMsasya Dimbhakasya cha ||3-115-11

shrIbhagavAnuvAcha
kimAhaturmahIpalau tau haMsaDimbhakau nR^ipau |
brUhi sarvamasheShena nAtra sha~NkA dvijottama ||3-115-12

vAchyaM vApyathavAvAchyam kartavyamatha chetarat |
shrutvA tasya vidhAsyAmo yuktarUpaM dvijottama ||3-115-13

dUto.asi sarvatha vipra na vAchyAvAchyakalpanA |
yatkarmakAranirdiShTaM tadvAchyaM dUtajanmanA ||3-115-14

nAtra sha~NkA tvayA kAryA vaktavyasyetarasya cha |
ato vada yathA proktaM tAbhyAmiha janArdana ||3-115-15

keshavenaivamuktastu provAcha sa janArdanaH |
ajAnanniva kiM brUShe sarvaM pratyakShadarshivAn ||3-115-16

na chAsti te parokShaM tu jagadvR^ittAntamachyuta |
sarvaM hi manasA pashyankiM tvamAttha vadeti mAm ||3-115-17

vidvadbhirgIyase viShNo tvameva jagatIpate |
ichChayA sarvamApnoShi dR^iShTAdR^iShTavivechanam ||3-115-18

tvamevedaM jagatsarvaM jagachcha tvayi tiShThati |
na tvayA rahito hyekaH padArthaH sacharAcharaH ||3-115-19

nAsti kimchidavedyaM te sarvago.asi jagatpate |
tvamindraH sarvabhutAnAM rudraH saMhArakarmakR^it ||3-115-20

rakShitAsi sadA viShNuH sarvalokasya mAdhava |
saMsArasya bhavAnsraShTA kiM tvamAttha vadetimAn ||3-115-21

vidvadbhirgIyase nityaM j~nAnAtmeti cha mAdhava |
prANaM prAnavidaH prAhustvAmeva puruShottama ||3-115-22

shabdaM shabdavidaH prAhustvAmeva purushottama |
tathA sati hR^iShIkesha kiM tvamAttha vadeti mAm ||3-115-23

tathApi shR^iNu devesha chodito.asmi yatastvayA |
vedatyasakR^idevaitattasmAdvakShyAmi mAdhava ||3-115-24

rAjasUyena yaj~nena brahmadatto.adya yakShyate |
tadarthaM preShitastAbhyAM hamsena Dimbhakena cha ||3-115-25

karArthaM yadumukhyebhyastava chAmantraNAya hi |
lavaNaM bahu deyaM te yaj~nArthaM tasya keshava ||3-115-26

ityarthaM preShitastAbhyAM karaM dehi tadAj~nayA |
idaM tvamaparaM tAbhyAmuktaM shR^iNu jagatpate ||3-115-27

lavaNAni bahUnyAshu pragR^ihya tvaritaM bhavAn |
AgachChatu tayo rAj~noH seyaM keshava vAgvibho ||3-115-28

Ityuktavati viprendre dUte tatra tayornR^ipa |
prahasya suchiraM kR^iShNo babhAShe dUtamishvaraH ||3-115-29

shR^iNu dUta vacho mahyaM yuktamuktaM dvijottama |
karaM dadAmi tAbhyAM tu karado.asmi yato nR^ipa ||3-115-30

dhArShTyametattayorvipra matto yastu karagrahaH |
aho dhArShTyamaho dhArShTyaM tayoH kShatriyabIjayoH ||3-115-31

idamashrutapUrvaM me matto yastu karagrahaH |
ityuktvA keshavo dUtamidamAha sma yAdavAn ||3-115-32

hAsyametadyadushreShThA matto yastu karagrahaH |
yaShTAsau rAjasUyasya brahmadatto mahIpatiH ||3-115-33

tau tu yAjayitArau hi haMso Dimbhaka eva cha |
voDhA kila yadushreShTho lavaNasya durAtmanaH ||3-115-34

karado vAsudevo hi jito.asmi yadusattamAH |
hAsyaM hAsyamidaM bhUyaH shR^iNudhvaM yAdavAvachaH ||3-115-35

ityuktavati deveshe balabhadrapurogamAH |
yAdavAH sarva evaite hAsAya samavasthitAH ||3-115-36

karadaH kR^iShNa ityevaM bruvantaH sarvasAtvatAH |
hAsaM mumuchuratyarthaM talaM dattvA parasparaM ||3-115-37

talashabdo hAsashabdo rodasI paryapUrayat |
sa cha vipro nR^ipashreShTha nandayanmitramAtmanaH ||3-115-38

aho kaShTamaho kaShTaM dautyaM yatkR^itavAnaham |
iti lajjAsamAviShTastUShNImAsIdvA~nmukhaH ||3-115-39

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne vAsudevavAkye 
pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்