Friday 18 February 2022

க்ருஷ்ணஸ்ய ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கவத⁴ப்ரதிஜ்ஞா யதிபோ⁴ஜநம் ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 112 (24)

அத² த்³வாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணஸ்ய ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கவத⁴ப்ரதிஜ்ஞா யதிபோ⁴ஜநம் ச

Lord krishna serving food

வைஷ²ம்பாயந உவாச
யதேர்வசநமாகர்ண்ய மந்த³முச்ச்²வஸ்ய கேஷ²வ꞉ |
து³ர்வாஸஸம் ஸமாலோக்ய ப³பா⁴ஷே யாத³வேஷ்²வர꞉ ||3-112-1

க்ஷந்தவ்யம் ப⁴வதா ஸர்வம் தோ³ஷ ஏவ மமைவ ஹி |
ஷ்²ருணு வாக்யம் மமைதத்து ஷ்²ருத்வா ஷா²ந்திபரோ ப⁴வ ||3-112-2

ஜேஷ்யாமி தௌ ரணே விப்ர ஹம்ஸம் டி³ம்ப⁴கமேவ ச |
கி³ரீஷோ² வா வரம் த³த்³யச்ச²க்ரோ வா த⁴நதோ³(அ)பி வா ||3-112-3

யமோ வா வருணோ வாபி ப்³ரஹ்மா வாத² சதுர்முக²꞉ |
ஸப³லௌ ஸாநுஜௌ ஹத்வா புநர்தா³ஸ்யாமி வோ ரதிம் ||3-112-4

ஸத்யேநைவ ஷ²பாம்யத்³ய மா ரோஷவஷ²கோ³ ப⁴வ |
ரக்ஷாம் வோ(அ)ஹம் கரிஷ்யாமி ஹத்வா தௌ ச ந்ருபாத⁴மௌ ||3-112-5

ஜாநாமி தௌ து³ராத்மாநௌ யுஷ்மத்³தோ³ஷகரௌ ஹி தௌ |
ஷ்²ருதம் ச பூர்வமஸ்மாபி⁴ஸ்தீக்ஷ்ணத³ண்ட³த⁴ராவிதி ||3-112-6

அத்யந்தப³லிநௌ மத்தௌ கி³ரீஷ²வரத³ர்பிதௌ |
நால்பப்ரயத்நஸம்ஸாத்⁴யௌ ஜராஸந்த⁴ஹிதைஷிணௌ ||3-112-7

ப்ராணாநபி தயோ ராஜா தா³ஸ்யத்யேவ ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ஜராஸந்தோ⁴ மஹீபாலோ விநா தௌ ஜயதே மஹீம் ||3-112-8

ஜயே தயோர்விப்ரவர்ய தத்ர ஷ்²ரேயோ ப⁴வேத்தத꞉ |
யத்ர யத்ர து தௌ க³த்வா ஸ்தி²தாவித்யநுஷு²ஷ்²ரும ||3-112-9

தத்ர தத்ர ச ஹந்தாஹம் நாத்ர கார்யா விசாரணா |
க³ச்ச²த்⁴வம் யதய꞉ ஸ்வைரம் நிஜகார்யபராயணா꞉ ||3-112-10

அசிரேணைவ காலேந ஜேஷ்யாமி ரணபுங்க³வௌ |
தத꞉ ப்ரீத꞉ ப்ரஸந்நாத்மா யாத³வேஷ்²வரமாஹ ஸ꞉ ||3-112-11

ஸ்வஸ்த்யஸ்து ப⁴வதே க்ருஷ்ண ஜக³தாம் ஸ்வஸ்தி குர்வதே |
கிந்நு நாம ஜக³ந்நாத² து³꞉ஸாத்⁴யம் தவ கேஷ²வ ||3-112-12

த்ரிலோகேஷ² த்ரிதா⁴மாஸி ஸர்வஸம்ஹாரகாரக꞉ |
தே³வாநாமபி தே³வேஷ² ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஷ²ந꞉ ||3-112-13

விஷ்நோ தே³வ ஹரே க்ருஷ்ண நமஸ்தே சக்ரபாணயே |
நம꞉ ஸ்வபா⁴வஷு²த்³தா⁴ய ஷு²த்³தா⁴ய நியதாய ச ||3-112-14

ஷ²ப்³த³கோ³சர தே³வேஷ² நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸல |
அஜ்ஞாநாத³த² வா ஜ்ஞாநாத்³யந்மயோக்தம் க்ஷமஸ்வ தத் ||3-112-15

த்வமேவாஹம் ஜக³ந்நாத² நாவயோரந்தரம் ப்ருத²க் |
அத꞉ க்ஷமஸ்வ ப⁴க³வந்க்ஷமாஸாரா ஹி ஸாத⁴வ꞉ ||3-112-16

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
க்ஷந்தவ்யம் ப⁴வதா விப்ர க்ஷமாஸாரா வயம் ததா³ |
ஸம்ந்யாஸிந꞉ க்ஷமாஸாரா꞉ க்ஷமா தேஷாம் பரம் ப³லம் ||3-112-17

க்ஷமா மோக்ஷகரீ நித்யம் தத்த்வஜ்ஞாநமிவ த்³விஜ |
க்ஷமா த⁴ர்ம꞉ க்ஷமா ஸத்யம் க்ஷமா தா³நம் க்ஷமா யஷ²꞉ ||3-112-18

க்ஷமா ஸ்வர்க³ஸ்ய ஸோபாநமிதி வேத³விதோ³ விது³꞉ |
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந க்ஷமாம் பாலயத ஸ்வகாம் ||3-112-19

ப்ரத்யக்ஷஜ்ஞாநஸம்யுக்தா யூயம் ஸர்வே யதீஷ்²வரா꞉ |
ய ஏதே யதயோ விப்ரா꞉ பூஜநீயா மயாத்³ய வை ||3-112-20

போ⁴க்தவ்யா யதயோ விப்ரா பி⁴க்ஷுகா꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி |
ததே²தி தே ப்ரதிஜ்ஞாய போ⁴க்துமைச்ச²ந்ஹரேர்க்³ருஹே ||3-112-21

தத꞉ ஸ்வப⁴வநம் விஷ்ணு꞉ ப்ரவிஷ்²ய ஹரிரீஷ்²வர꞉ |
சதுர்வித⁴ம் ததா²ஹாரம் காரயித்வா யதா²விதி⁴ ||3-112-22

போ⁴ஜயாமாஸ தாந்ஸர்வாந்யதீந்யதிவரார்சித꞉ |
சி²த்வா சி²த்வா ச தே³வேஷோ² து³கூலாநி ம்ருதூ³நி ஸ꞉ ||3-112-23

த³தௌ³ தேப்⁴யஸ்ததா³ விஷ்ணு꞉ ஸர்வேப்⁴யோ ஜநமேஜய |
தே ச ப்ரீதா யதா²யோக³ம் யதா²பூர்வம் ததோ க³தா꞉ ||3-112-24

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே யதிபோ⁴ஜநே
த்³வாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_112_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 112 Krishna  Vows  to  crush  Hamsa  and  Dimbhaka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 22 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
kR^iShNasya haMsaDimbhakavadhapratij~nA yatibhojanaM cha

vaishampAyana uvAcha
yatervachanamAkarNya mandamuchChvasya keshavaH |
durvAsasaM samAlokya babhAShe yAdaveshvaraH ||3-112-1

kShantavyaM bhavatA sarvaM doSha eva mamaiva hi |
shR^iNu vAkyaM mamaitattu shrutvA shAntiparo bhava ||3-112-2

jeShyAmi tau raNe vipra haMsaM Dimbhakameva cha |
girIsho vA varaM dadyachChakro vA dhanado.api vA ||3-112-3

yamo vA varuNo vApi brahmA vAtha chaturmukhaH |
sabalau sAnujau hatvA punardAsyAmi vo ratim ||3-112-4

satyenaiva shapAmyadya mA roShavashago bhava |
rakShAM vo.ahaM kariShyAmi hatvA tau cha nR^ipAdhamau ||3-112-5

jAnAmi tau durAtmAnau yuShmaddoShakarau hi tau |
shrutaM cha pUrvamasmAbhistIkShNadaNDadharAviti ||3-112-6

atyantabalinau mattau girIshavaradarpitau |
nAlpaprayatnasaMsAdhyau jarAsaMdhahitaiShiNau ||3-112-7

prANAnapi tayo rAjA dAsyatyeva na saMshayaH |
jarAsaMdho mahIpAlo vinA tau jayate mahIm ||3-112-8

jaye tayorvipravarya tatra shreyo bhavettataH |
yatra yatra tu tau gatvA sthitAvityanushushruma ||3-112-9

tatra tatra cha hantAhaM nAtra kAryA vichAraNA |
gachChadhvaM yatayaH svairaM nijakAryaparAyaNAH ||3-112-10

achireNaiva kAlena jeShyAmi raNapu~Ngavau |
tataH prItaH prasannAtmA yAdaveshvaramAha saH ||3-112-11

svastyastu bhavate kR^iShNa jagatAM svasti kurvate |
kinnu nAma jagannAtha duHsAdhyaM tava keshava ||3-112-12

trilokesha tridhAmAsi sarvasaMhArakArakaH |
devAnAmapi devesha sarvatra samadarshanaH ||3-112-13

viShno deva hare kR^iShNa namaste chakrapANaye |
namaH svabhAvashuddhAya shuddhAya niyatAya cha ||3-112-14

shabdagochara devesha namaste bhaktavatsala |
aj~nAnAdatha vA j~nAnAdyanmayoktaM kShamasva tat ||3-112-15

tvamevAhaM jagannAtha nAvayorantaraM pR^ithak |
ataH kShamasva bhagavankShamAsArA hi sAdhavaH ||3-112-16

shrIbhagavAnuvAcha
kShantavyaM bhavatA vipra kShamAsArA vayaM tadA |
saMnyAsinaH kShamAsArAH kShamA teShAM paraM balam ||3-112-17

kShamA mokShakarI nityaM tattvaj~nAnamiva dvija |
kShamA dharmaH kShamA satyaM kShamA dAnaM kShamA yashaH ||3-112-18

kShamA svargasya sopAnamiti vedavido viduH |
tasmAtsarvaprayatnena kShamAM pAlayata svakAm ||3-112-19

pratyakShaj~nAnasaMyuktA yUyaM sarve yatIshvarAH |
ya ete yatayo viprAH pUjanIyA mayAdya vai ||3-112-20

bhoktavyA yatayo viprA bhikShukAH sarva eva hi |
tatheti te pratij~nAya bhoktumaichChanharergR^ihe ||3-112-21

tataH svabhavanaM viShNuH pravishya harirIshvaraH |
chaturvidhaM tathAhAraM kArayitvA yathAvidhi ||3-112-22

bhojayAmAsa tAnsarvAnyatInyativarArchitaH |
ChitvA ChitvA cha devesho dukUlAni mR^idUni saH ||3-112-23

dadau tebhyastadA viShNuH sarvebhyo janamejaya |
te cha prItA yathAyogaM yathApUrvaM tato gatAH ||3-112-24

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne yatibhojane
dvAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்