Monday 14 February 2022

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணம் ப்ரதி து³ர்வாஸஸோ வாக்யம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 111 (70)

அதை²காத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணம் ப்ரதி து³ர்வாஸஸோ வாக்யம்

Krishna playing ball game with friends

வைஷ²ம்பாயந உவாச
அத² ஸர்வேஷ்²வரோ விஷ்ணு꞉ பத்³மகிஞ்ஜல்கலோசந꞉ |
ஷ்²யாம꞉ பீதாம்ப³ர꞉ ஷ்²ரீமாந்ப்ரலம்பா³ம்ப³ரபூ⁴ஷண꞉ ||3-111-1

கிரீடீ ஷ்²ரீபதி꞉ க்ருஷ்ணோ நீலகுஞ்சிதமூர்த⁴ஜ꞉ |
அவ்யக்த꞉ ஷா²ஷ்²வதோ தே³வ꞉ ஸகலோ நிஷ்கல꞉ ஷி²வ꞉ ||3-111-2

க்ரீடா³விஹாரோபக³த꞉ கதா³சித³ப⁴வத்³த⁴ரி꞉ |
குமாரைரபரை꞉ ஸார்த⁴ம் ஸாத்யகிப்ரமுகை²ர்ந்ருப ||3-111-3

கோ³லக்ரீடா³ம் ஸுத⁴ர்மாயா மத்⁴யே யாத³வஸத்தம꞉ |
சகார ப்ரியக்ருத்க்ருஷ்ணோ யுயுதா⁴நேந கேஷ²வ꞉ ||3-111-4

மமாயம் ப்ரத²மோ கோ³லஸ்தவ பஷ்²சாத்³ப⁴விஷ்யதி |
இதி ப்³ருவம்ஸ்ததா³ விஷ்ணு꞉ ஸாத்யகிம் கமலேக்ஷண꞉ ||3-111-5

பார்ஷ்²வஸ்தா² யாத³வாஸ்தஸ்ய வஸுதே³வபுரோக³மா꞉ |
உத்³த⁴வப்ரமுகா² ராஜந்நாஸேது³꞉ க்வசித³த்ர வை ||3-111-6

அந்யவ்யாபாரரஹிதோ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வந꞉ |
விஜஹார யதா² ராம꞉ ஸுக்³ரீவேண புரா ந்ருப||3-111-7

மத்⁴யந்தி³நே மஹாவிஷ்ணு꞉ ஷை²நேயேந ஸஹாச்யுத꞉ |
விக்ரீட்³ய ஸுசிரம் க்ருஷ்ண உபாரம்ஸீத்ஸ யாத³வ꞉ ||3-111-8

த்³வாஸ்தே²ந வாரிதா꞉ பூர்வம் த்³வார்யேவ ச ஸமாஸ்தி²தா꞉ |
இத³மந்தரமித்யேவ விவிஷு²ஸ்தாம் ஸபா⁴ம் ந்ருப ||3-111-9

யதயோ தீ³ர்க⁴தபஸ꞉ புரஸ்க்ருத்ய தபோத⁴நம் |
து³ர்வாஸஸம் ஸுமநஸோ த³த்³ருஷு²ர்யாத³வேஷ்²வரம் ||3-111-10

கோ³லக்ரீடா³ஸமாஸக்தம் கரஸம்ஸ்தி²தகோ³லகம் |
பத்³மபத்ரவிஷா²லாக்ஷம் விஷ்ணும் தம் ஸாத்யகிம் ஹரிம் ||3-111-11

ஏகேநாக்ஷ்ணா ஹ்லாத³யந்தம் பரேணாந்யேந கோ³லகம் |
யதயஷ்²ச மஹாராஜ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யந்த தத்புர꞉ ||3-111-12

வ்ருஷ்ணிப꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஸாத்யகிர்ப³லப⁴த்³ரக꞉ |
வஸுதே³வஸ்ததா²க்ரூர உக்³ரஸேநஸ்ததா² ந்ருப ||3-111-13

அந்யே ச யாத³வா꞉ ஸர்வே ஸம்ப்⁴ரமம் ப்ரதிபேதி³ரே |
இத³ம் கிமித³மித்யேவம் வ்யாஷ²ங்கமநஸோ(அ)ப⁴வன் ||3-111-14

ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ப்யநுக³ச்ச²ந்தி தி³த⁴க்ஷந்தம் ஜக³த்த்ரயம் |
அர்த⁴கௌபீநவஸநம் ஸ்மரந்தம் கமபி த்³விஜம் ||3-111-15

அந்தஸ்தாபஸமாயுக்தம் சி²ந்நத³ண்ட³த⁴ரம் யதிம் |
அந்தர்ஜ்வலந்தம் ரோஷேண ஹம்ஸாஸாதி³தகல்மஷம் ||3-111-16

நேத்ரோத்தி²தமஹாவஹ்நிம் ப்ரேக்ஷந்தம் யாத³வேஷ்²வரம் |
து³ர்வாஸஸம் தே த³த்³ருஷு²ர்பீ⁴தா யாத³வஸத்தமா꞉ ||3-111-17

கிங்கரிஷ்யத்யஸௌ க்ருத்³த⁴꞉ கிம் வா வக்ஷ்யதி ந꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
இதி ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே யாத³வா꞉ ப்ரதிபேதி³ரே ||3-111-18

இத³மாஸநமித்யேவம் கிஞ்சிதூ³சுஷ்²ச வ்ருஷ்ணய꞉ |
தத꞉ க்ருஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேஷ꞉ கிஞ்சிது³த்ப்லுத்ய தத்புர꞉ ||3-111-19

இத³மாஸநமித்யேவம் ஸ்தீ²யதாமிஹ நிர்வ்ருத꞉ |
அஹமத்³ய ஸ்தி²தோ விப்ர கிங்கரோ(அ)ஸ்மீதி சாப்³ரவீத் ||3-111-20

தத꞉ கிஞ்சிதி³வாஸீந ஆஸநே யதிவிக்³ரஹ꞉ |
ஆஸநே ஸம்ஸ்தி²தே தஸ்மிந்யதயோ வீதமத்ஸரா꞉ ||3-111-21

ஆஸநாநி யதா²யோக³ம் பே⁴ஜிரே நிர்வ்ருதா꞉ கில |
அர்க்⁴யாதி³ஸமுதா³சாரம் சக்ரே க்ருஷ்ண꞉ கிரீடப்⁴ருத் ||3-111-22

ஆஹ பூ⁴யோ ஹ்ருஷீகேஷோ² யாதிம் து³ர்வாஸஸம் ப்ரபு⁴ம் |
கிமர்த²ம் ப்³ரூஹி விப்ரேந்த்³ர அஸ்மிந்ப்ரத்யாக³மோ ஹி வ꞉ ||3-111-23

த்³ருஷ்டம் வா ஹ்யத² வா கிஞ்சித்காரணம் சாஸ்தி வோ மஹத் |
ஸம்ந்யாஸிநோ த்³விஜஷ்²ரேஷ்டா² யூயம் விக³தகல்மஷா꞉ ||3-111-24

நி꞉ஸ்ப்ருஹாஷ்²ச ஸதா³ யூயமஸ்மத்தோ த்³விஜபுங்க³வா꞉ |
ப்ரார்த்²யம் நாம ந சைவாஸ்தி ஸ்ப்ருஹா நைவாஸ்தி வோ யத꞉ ||3-111-25

ஸ்ப்ருஹாப்ரேரிதகர்மாண꞉ க்ஷத்ரியாந்யாந்தி ஸுவ்ரதா꞉ |
நிரூப்யமாணமஸ்மாபி⁴ர்விப்ர கிஞ்சிந்ந த்³ருஷ்²யதே ||3-111-26

ந ஜாநே காரணம் ப்³ரஹ்மந்யுஷ்மதா³க³மநம் ப்ரதி |
ஏதாவதா சாநுமேயம் கிஞ்சித்காரணமஸ்தி வை ||3-111-27

தத்³ப்³ரூஹி யதி³ வித்³யேத த்வத்தோ ஜ்ஞாஸ்யாமஹே வயம் |
இத்யுக்தவதி தே³வேஷே² சக்ரபாணௌ ஜநார்த³நே ||3-111-28

தஸ்யாபி ராஜந்விப்ரஸ்ய பூ⁴ய꞉ கோபோ மஹாநபூ⁴த் |
தஸ்மாத³ப்⁴யதி⁴க꞉ பூர்வாத்கோப꞉ ஸஞ்ஜாயதே மஹான் ||3-111-29

தி³த⁴க்ஷந்நிவ லோகாம்ஸ்த்ரீந்ப⁴க்ஷயந்நிவ பஷ்²யத꞉ |
ரோஷரக்தேக்ஷண꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹஸந்நிவ த³ஹந்நிவ ||3-111-30

உவாச வசநம் விஷ்ணும் து³ர்வாஸா꞉ க்ரோத்³த⁴மூர்ச்சி²த꞉ |
ந ஜாநே இதி கஸ்மாத்த்வம் ப்³ரூஷே நோ யாத³வேஷ்²வர ||3-111-31

ஜாநாமி த்வாம் மஹாதே³வம் வஞ்சயந்நிவ பா⁴ஷஸே |
புராதநா வயம் விஷ்ணோ பூர்வவ்ருத்தாந்தவேதி³ந꞉ ||3-111-32

யதா² ஹி தே³வதே³வோ(அ)ஸி மாயாமாநுஷதே³ஹவான் |
நிகூ³ஹஸே ப்ரபு⁴ரத꞉ கஸ்மாந்நோ ஜக³தீபதே ||3-111-33

ஸோ(அ)ஸி ப்³ரஹ்மவிதா³ம் மூர்திஸ்தவைதத் பரமம் பத³ம் |
யத³ப்⁴யர்ச்ய புரா ப்³ரஹ்மா யச்ச ஜ்ஞாதா வயம் புரா ||3-111-34

யதோ விஷ்²வமித³ம் பூ⁴தம் ததே³தத்பரமம் பத³ம் |
யச்ச ஸ்தூ²லம் விஜாநந்தி புரா தத்த்வேந சேதஸா ||3-111-35

புராவிதோ³(அ)த² விஷ்²வேஷ² ததே³தத்பரமம் வபு꞉ |
கர்மணா ப்ராப்யதே யத்து யத்ஸ்ம்ருத்வா நிர்வ்ருதா வயம் ||3-111-36

ப்ரத்யக்ஷமபி யத்³ரூபம் நைவ ஜாநந்தி மாநுஷா꞉ |
ந ஹி மூட⁴தி⁴யோ தே³வ ந வயம் தாத்³ருஷா² ஹரே ||3-111-37

ந ஜாநே இதி யத்³ப்³ரூஷே கிமத꞉ ஸாஹஸம் வச꞉ |
யே ஹி மூலம் விஜாநந்தி தேஷாம் து ப்ரவிவேசநம் ||3-111-38

குர்வத꞉ கிம் ப²லம் தே³வ தவ கேஷி²நிஷூத³ந |
வேதா³ந்தே ப்ரதி²தம் தேஜஸ்தவ சேத³ம் விசார்யதே ||3-111-39

யே ச விஜ்ஞாநத்ருப்தாஸ்து யோகி³நோ வீதகல்மஷா꞉ |
பஷ்²யந்தி ஹ்ருத்ஸரோஜே(அ)பி ததே³வேத³ம் வபு꞉ ப்ரபோ⁴ ||3-111-40

வேதை³ர்யத்³கீ³யதே தேஜோ ப்³ரஹ்மேதி ப்ரதிபாத்³ய வை |
ததே³வேத³ம் விஜாநே(அ)ஹம் ரூபமைஷ்²வரமேவ ச |3-111-41

வைஷ்ணவம் பரமம் தேஜ இதி வேதே³ஷு பட்²யதே |
அவக³ச்சா²ம்யஹம் விஷ்ணோ ததே³வேத³ம் வபுஸ்தவ ||3-111-42

ய ஓமித்யுச்யதே ஷ²ப்³தோ³ யஸ்ய வாகி³தி கீ³யதே |
ஸ ஏவாஸி ப்ரபோ⁴ விஷ்ணோ ந ஜாநே இதி மா வத³ ||3-111-43

பரோக்ஷம் யதி³ கிஞ்சித்ஸ்யாத்தவ வக்தும் ப்ரயுஜ்யதே |
ந ஜாநே இதி கோ³விந்த³ மா வாதீ³꞉ ஸாஹஸம் ஹரே ||3-111-44

விஷ்²வம் யதா³ ப்ராது³ராஸீத்³யஸ்மிம்ˮல்லீநம் க்ஷயே ஸதி |
இத³ம் ததை³ஷ்²வரம் தேஜஸ்த்வவக³ச்சா²மி கேஷ²வ ||3-111-45

கர்தா த்வம் பூ⁴தப⁴வ்யேஷ² ப்ரதிபா⁴ஸி ஸதா³ ஹ்ருதி³ |
யத்³யத்³ரூபம் ஸ்மரேந்நித்யம் தத்ததே³வாஸி மே ஹ்ருதி³ ||3-111-46

வாயுரேவ யதா³ விஷ்ணுரிதி மே தீ⁴யதே மதி꞉ |
ததா³ தத்³ரூபமேவாஸி ஹ்ருந்மத்⁴யே ஸம்ஸ்தி²தோ விபோ⁴ ||3-111-47

ஆகாஷோ² விஷ்ணுரித்யேவ கதா³சித்³தீ⁴யதே மதி꞉ |
ததா³ தத்³ரூபமேவாஸி ஹ்ருந்மத்⁴யே ஸம்ஸ்தி²தோ விபோ⁴ ||3-111-48

ப்ருதி²வீ விஷ்ணுரித்யேதத்கதா³சித்³தீ⁴யதே மதி꞉ |
ததா³ பார்தி²வரூபஸ்த்வம் ப்ரதிபா⁴ஸி ஸாதா³ மம ||3-111-49

ரஸோ(அ)க்³ரம் தே³வ இத்யேவ கதா³சிச்சிந்த்யதே மயா |
ததா³ ரஸாத்மாந விஷ்ணோ ஹ்ருந்மத்⁴யே ஸம்ஸ்தி²தோ விபோ⁴ ||3-111-50

யதா³ த்வம் தேஜ இத்யேவம் ஸ்மர்தா ஸ்யாம் புருஷோத்தம |
ததா³ தத்³ரூபஸம்பந்ந꞉ ப்ரதிபா⁴ஸி ஸதா³ ஹ்ற்^தி³ ||3-111-51

சந்த்³ரமா ஹரிரித்யேவம் ததா³ சாந்த்³ரமஸம் வபு꞉ |
நிரீக்ஷ்ய சக்ஷுஷா தே³வ தத꞉ ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி கேஷ²வ ||3-111-52

யதா³ ஸௌரம் வபுரிதி ஸ்மர்தா ஸ்யாம் ஜக³தீபதே |
ததா³ தத்³பா⁴வநாயோகா³த்ஸூர்ய ஏவ விராஜஸே ||3-111-53

தஸ்மாத்ஸர்வம் த்வமேவாஸி நிஷ்²சிதா மதிரீத்³ருஷீ² |
அதோ ந ஜாநே(அ)ஹமிதி வக்தும் நேஷோ² ஜநார்த³ந ||3-111-54

இத்யர்தே² ஸம்ஸ்தி²தோ விஷ்ணோ பீடா³ம் நோ நைவ சிந்த்யஸே |
அத்யந்தது³꞉கி²தா விஷ்ணோ வயம் த்வாமநுஸம்ஸ்தி²தா꞉ ||3-111-55

ஈத்³ருஷீ²யமவஸ்தா² நோ நைதாம் ஸ்மரஸி கேஷ²வ |
ஏதத்புநர்பா⁴க்³யமதோ நஷ்டமித்யேவ சிந்தயே ||3-111-56

மந்த³பா⁴க்³யா வயம் விஷ்ணோ யதோ நோ ந ஸ்மரே꞉ ப்ரபோ⁴ |
கௌசித்க்ஷத்ரியதா³யாதௌ³ கி³ரீஷ²வரக³ர்விதௌ ||3-111-57

நாம்நா ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ ச பா³தே⁴தே நோ ஜநார்த³ந |
கா³ர்ஹஸ்த்²யம் ஹி ஸதா³ ஷ்²ரேயோ வத³ந்தாவிதி கேஷ²வ ||3-111-58

இதஸ்ததஷ்²ச தா⁴வந்தௌ வத³ந்தௌ ப³ஹு கில்பி³ஷம் |
அயுக்தம் ப³ஹு பா⁴ஷந்தௌ த⁴ர்ஷயந்தௌ ச ந꞉ ஸதா³ ||3-111-59

இத³மந்யத்க்ருதம் தே³வ அஸஹ்யம் பாபமுச்யதே |
பஷ்²யேத³ம் ப³ஹுதா⁴ தே³வ பி⁴ந்நம் பி⁴ந்நம் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||3-111-60

ஷி²க்யம் ச தா³ரவம் பாத்ரம் த்³வித³லாந்வேணுகாந்ப³ஹூன் |
இத³மப்யபரம் பஷ்²ய தயோ꞉ ஸாஹஸசேஷ்டிதம் ||3-111-61

கௌபீநம் ப³ஹுதா⁴ சி²ந்நம் தத³ஸ்மாகம் மஹத்³த⁴நம் |
க்ருதம் கபாலமாத்ரேண கமண்ட³லு ஜக³த்ப்ரபோ⁴ ||3-111-62

த்வம் து நோ ரக்ஷஸே நித்யம் க்ஷாத்ரம் வை வ்ரதமாஸ்தி²த꞉ |
சித்ரம் சித்ரமித³ம் தே³வ ரக்ஷஸ்யஸி ஸதா³நிஷ²ம் ||3-111-63

கிம் கரிஷ்யாமி மந்தா³த்மா மந்த³பா⁴க்³யா வயம் விபோ⁴ |
கிந்ந꞉ ஷ²ரணமத்³யைவ தத்³ப்³ரூஹி ஜக³தாம் பதே ||3-111-64

ஜீவந்தௌ தௌ யதி³ ஸ்யாதாம் நஷ்டா லோகா இமே த்ரய꞉ |
ந விப்ரா ந ச ராஜநோ ந வைஷ்²யா ந ச பாத³ஜா꞉ ||3-111-65

அத்யந்தப³லிநௌ மத்தௌ தீக்ஷ்ணத³ண்ட³த⁴ரௌ ந்ருப |
தே தயோ꞉ புரத꞉ ஸ்தா²தும் ஷ²க்தா தே³வா꞉ ஸவாஸவா꞉ ||3-111-66

ந ச பீ⁴ஷ்மோ ந வா ராஜா பா³ஹ்லீகோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ |
யோ ஹி வீரோ ஜராஸந்த⁴꞉ க்ஷத்ரியாணாம் ப⁴யங்கர꞉ ||3-111-67

நைவ ச ப்ராயஷ²꞉ ஸ்தா²தும் கி³ரீஷ²வரத³ர்பிணோ꞉ |
தயோ꞉ க்ருஷ்ண ஹரே ஷ²க்தோ நித்யமப்ரதிஸங்கி³நோ꞉ ||3-111-68

தஸ்மாத்த்வம் ஜஹி தௌ வீரௌ ரக்ஷ லோகாநிமாந்ப்ரபோ⁴ |
அந்யதா² ரக்ஷஸீத்யேவம் வ்யர்த²꞉ ஷ²ப்³தோ³(அ)த்ர ஜாயதே ||3-111-69

ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந ரக்ஷ ரக்ஷ ஜக³த்த்ரயம் |
இத்யுக்த்வா விரராமைவ து³ர்வாஸா꞉ க்ரோத்³த⁴மூர்ச்சி²த꞉ ||3-11-70
 
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே து³ர்வாஸ꞉ஸமாக³மே
ஏகாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_111_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 11 Durvasa complains to Krishna
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 20 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.

If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNaM prati durvAsaso vAkyam

vaishampAyana uvAcha
atha sarveshvaro viShNuH padmakiMjalkalochanaH |
shyAmaH pItAmbaraH shrImAnpralambAmbarabhUShaNaH ||3-111-1

kirITI shrIpatiH kR^iShNo nIlaku~nchitamUrdhajaH |
avyaktaH shAshvato devaH sakalo niShkalaH shivaH ||3-111-2

krIDAvihAropagataH kadAchidabhavaddhariH |
kumArairaparaiH sArdhaM sAtyakipramukhairnR^ipa ||3-111-3

golakrIDAM sudharmAyA madhye yAdavasattamaH |
chakAra priyakR^itkR^iShNo yuyudhAnena keshavaH ||3-111-4

mamAyaM prathamo golastava pashchAdbhaviShyati |
iti bruvaMstadA viShNuH sAtyakiM kamalekShaNaH ||3-111-5

pArshvasthA yAdavAstasya vasudevapurogamAH |
uddhavapramukhA rAjannAseduH kvachidatra vai ||3-111-6

anyavyApArarahito bhUtAtmA bhUtabhAvanaH |
vijahAra yathA rAmaH sugrIveNa purA nR^ipa||3-111-7

madhyaMdine mahAviShNuH shaineyena sahAchyutaH |
vikrIDya suchiraM kR^iShNa upAraMsItsa yAdavaH ||3-111-8

dvAsthena vAritAH pUrvaM dvAryeva cha samAsthitAH |
idamantaramityeva vivishustAM sabhAM nR^ipa ||3-111-9

yatayo dIrghatapasaH puraskR^itya tapodhanam |
durvAsasaM sumanaso dadR^ishuryAdaveshvaram ||3-111-10

golakrIDAsamAsaktaM karasaMsthitagolakam |
padmapatravishAlAkShaM viShNuM taM sAtyakiM harim ||3-111-11

ekenAkShNA hlAdayantaM pareNAnyena golakam |
yatayashcha mahArAja pratyadR^ishyanta tatpuraH ||3-111-12

vR^iShNipaH puNDarIkAkShaH sAtyakirbalabhadrakaH |
vasudevastathAkrUra ugrasenastathA nR^ipa ||3-111-13

anye cha yAdavAH sarve saMbhramaM pratipedire |
idaM kimidamityevaM vyAsha~Nkamanaso.abhavan ||3-111-14

pR^iShThato.apyanugachChanti didhakShantaM jagattrayam |
ardhakaupInavasanaM smarantaM kamapi dvijam ||3-111-15

antastApasamAyuktaM ChinnadaNDadharaM yatim |
antarjvalantaM roSheNa haMsAsAditakalmaSham ||3-111-16

netrotthitamahAvahniM prekShantaM yAdaveshvaram |
durvAsasaM te dadR^ishurbhItA yAdavasattamAH ||3-111-17

kiMkariShyatyasau kruddhaH kiM vA vakShyati naH prabhuH |
iti prA~njalayaH sarve yAdavAH pratipedire ||3-111-18

idamAsanamityevaM kiMchidUchushcha vR^iShNayaH |
tataH kR^iShNo hR^iShIkeShaH kiMchidutplutya tatpuraH ||3-111-19

idamAsanamityevaM sthIyatAmiha nirvR^itaH |
ahamadya sthito vipra kiMkaro.asmIti chAbravIt ||3-111-20

tataH kiMchidivAsIna Asane yativigrahaH |
Asane saMsthite tasminyatayo vItamatsarAH ||3-111-21

AsanAni yathAyogaM bhejire nirvR^itAH kila |
arghyAdisamudAchAraM chakre kR^iShNaH kirITabhR^it ||3-111-22

Aha bhUyo hR^iShIkesho yAtiM durvAsasaM prabhuM |
kimarthaM brUhi viprendra asminpratyAgamo hi vaH ||3-111-23

dR^iShTaM vA hyatha vA kiMchitkAraNaM chAsti vo mahat |
saMnyAsino dvijashreShThA yUyaM vigatakalmaShAH ||3-111-24

niHspR^ihAshcha sadA yUyamasmatto dvijapu~NgavAH |
prArthyaM nAma na chaivAsti spR^ihA naivAsti vo yataH ||3-111-25

spR^ihApreritakarmANaH kShatriyAnyAnti suvratAH |
nirUpyamANamasmAbhirvipra kiMchinna dR^ishyate ||3-111-26

na jAne kAraNaM brahmanyuShmadAgamanaM prati |
etAvatA chAnumeyaM kiMchitkAraNamasti vai ||3-111-27

tadbrUhi yadi vidyeta tvatto j~nAsyAmahe vayam |
ityuktavati deveshe chakrapANau janArdane ||3-111-28

tasyApi rAjanviprasya bhUyaH kopo mahAnabhUt |
tasmAdabhyadhikaH pUrvAtkopaH saMjAyate mahAn ||3-111-29

didhakShanniva lokAMstrInbhakShayanniva pashyataH |
roSharaktekShaNaH kruddho hasanniva dahanniva ||3-111-30

uvAcha vachanaM viShNuM durvAsAH kroddhamUrchChitaH |
na jAne iti kasmAttvaM brUShe no yAdaveshvara ||3-111-31

jAnAmi tvAM mahAdevaM va~nchayanniva bhAShase |
purAtanA vayaM viShNo pUrvavR^ittAntavedinaH ||3-111-32

yathA hi devadevo.asi mAyAmAnuShadehavAn |
nigUhase prabhurataH kasmAnno jagatIpate ||3-111-33

so.asi brahmavidAM mUrtistavaitat paramaM padam |
yadabhyarchya purA brahmA yachcha j~nAtA vayaM purA ||3-111-34

yato vishvamidaM bhUtaM tadetatparamaM padam |
yachcha sthUlaM vijAnanti purA tattvena chetasA ||3-111-35

purAvido.atha vishvesha tadetatparamaM vapuH |
karmaNA prApyate yattu yatsmR^itvA nirvR^itA vayam ||3-111-36

pratyakShamapi yadrUpaM naiva jAnanti mAnuShAH |
na hi mUDhadhiyo deva na vayaM tAdR^ishA hare ||3-111-37

na jAne iti yadbrUShe kimataH sAhasaM vachaH |
ye hi mUlaM vijAnanti teShAM tu pravivechanam ||3-111-38

kurvataH kiM phalaM deva tava keshiniShUdana |
vedAnte prathitaM tejastava chedaM vichAryate ||3-111-39

ye cha vij~nAnatR^iptAstu yogino vItakalmaShAH |
pashyanti hR^itsaroje.api tadevedaM vapuH prabho ||3-111-40

vedairyadgIyate tejo brahmeti pratipAdya vai |
tadevedaM vijAne.ahaM rUpamaishvarameva cha |3-111-41

vaiShNavaM paramaM teja iti vedeShu paThyate |
avagachChAmyahaM viShNo tadevedaM vapustava ||3-111-42

ya omityuchyate shabdo yasya vAgiti gIyate |
sa evAsi prabho viShNo na jAne iti mA vada ||3-111-43

parokShaM yadi kiMchitsyAttava vaktuM prayujyate |
na jAne iti govinda mA vAdIH sAhasaM hare ||3-111-44

vishvaM yadA prAdurAsIdyasmi.NllInaM kShaye sati |
idaM tadaishvaraM tejastvavagachChAmi keshava ||3-111-45

kartA tvaM bhUtabhavyesha pratibhAsi sadA hR^idi |
yadyadrUpaM smarennityaM tattadevAsi me hR^idi ||3-111-46

vAyureva yadA viShNuriti me dhIyate matiH |
tadA tadrUpamevAsi hR^inmadhye saMsthito vibho ||3-111-47

AkAsho viShNurityeva kadAchiddhIyate matiH |
tadA tadrUpamevAsi hR^inmadhye saMsthito vibho ||3-111-48

pR^ithivI viShNurityetatkadAchiddhIyate matiH |
tadA pArthivarUpastvaM pratibhAsi sAdA mama ||3-111-49

raso.agraM deva ityeva kadAchichchintyate mayA |
tadA rasAtmAna viShNo hR^inmadhye saMsthito vibho ||3-111-50

yadA tvaM teja ityevaM smartA syAM puruShottama |
tadA tadrUpasaMpannaH pratibhAsi sadA hR^di ||3-111-51

chandramA harirityevaM tadA chAndramasaM vapuH |
nirIkShya chakShuShA deva tataH prIto.asmi keshava ||3-111-52

yadA sauraM vapuriti smartA syAM jagatIpate |
tadA tadbhAvanAyogAtsUrya eva virAjase ||3-111-53

tasmAtsarvaM tvamevAsi nishchitA matirIdR^ishI |
ato na jAne.ahamiti vaktuM nesho janArdana ||3-111-54

ityarthe saMsthito viShNo pIDAM no naiva chintyase |
atyantaduHkhitA viShNo vayaM tvAmanusaMsthitAH ||3-111-55

IdR^ishIyamavasthA no naitAM smarasi keshava |
etatpunarbhAgyamato naShTamityeva chintaye ||3-111-56

mandabhAgyA vayaM viShNo yato no na smareH prabho |
kauchitkShatriyadAyAdau girIshavaragarvitau ||3-111-57

nAmnA haMsaDimbhakau cha bAdhete no janArdana |
gArhasthyaM hi sadA shreyo vadantAviti keshava ||3-111-58

itastatashcha dhAvantau vadantau bahu kilbiSham |
ayuktaM bahu bhAShantau dharShayantau cha naH sadA ||3-111-59

idamanyatkR^itaM deva asahyaM pApamuchyate |
pashyedaM bahudhA deva bhinnaM bhinnaM sahasrashaH ||3-111-60

shikyaM cha dAravaM pAtraM dvidalAnveNukAnbahUn |
idamapyaparaM pashya tayoH sAhasacheShTitam ||3-111-61

kaupInaM bahudhA ChinnaM tadasmAkaM mahaddhanam |
kR^itaM kapAlamAtreNa kamaNDalu jagatprabho ||3-111-62

tvaM tu no rakShase nityaM kShAtraM vai vratamAsthitaH |
chitraM chitramidaM deva rakShasyasi sadAnisham ||3-111-63

kiM kariShyAmi mandAtmA mandabhAgyA vayaM vibho |
kinnaH sharaNamadyaiva tadbrUhi jagatAM pate ||3-111-64

jIvantau tau yadi syAtAM naShTA lokA ime trayaH |
na viprA na cha rAjano na vaishyA na cha pAdajAH ||3-111-65

atyantabalinau mattau tIkShNadaNDadharau nR^ipa |
te tayoH purataH sthAtuM shaktA devAH savAsavAH ||3-111-66

na cha bhIShmo na vA rAjA bAhlIko bhImavikramaH |
yo hi vIro jarAsandhaH kShatriyANAM bhayaMkaraH ||3-111-67

naiva cha prAyashaH sthAtuM girIshavaradarpiNoH |
tayoH kR^iShNa hare shakto nityamapratisa~NginoH ||3-111-68

tasmAttvaM jahi tau vIrau rakSha lokAnimAnprabho |
anyathA rakShasItyevaM vyarthaH shabdo.atra jAyate ||3-111-69

bahunAtra kimuktena rakSha rakSha jagattrayam |
ityuktvA virarAmaiva durvAsAH kroddhamUrchChitaH ||3-11-70
 
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne durvAsaHsamAgame
ekAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்