Monday 7 February 2022

யதீநாம் த்³வாரகாக³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 110 (17)

அத² த³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

யதீநாம் த்³வாரகாக³மநம்

Lord Krishna

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததஸ்தௌ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ க்ருத்³தௌ⁴ காலேந சோதி³தௌ |
ஷி²க்யம் கமண்ட³லும் சைவ த்³வித³லம் தா³ருமேவ ச ||3-110-1

த³ண்டா³ந்பாத்ரவிஷே²ஷாம்ஷ்²ச சி²த்த்வா பி⁴த்த்வா ச ஸர்வஷ²꞉ |
தஸ்மிந்தே³ஷே² மஹாராஜ வ்யாதை⁴ர்மாம்ஸாந்யதீ³த³ஹன் ||3-110-2

ப⁴க்ஷயித்வா ததோ தே³ஷா²த்ஸ்வபுரீம் தௌ ப்ரஜக்³மது꞉ |
ஜநார்த³நஷ்²ச த⁴ர்மாத்மா ஸ்நேஹாத³நுயயௌ தயோ꞉ ||3-110-3

நஷ்டாவிமாவிதி ததா³ ஸ மேநே து³꞉கி²த꞉ பரம் |
க³தேஷு தேஷு ஸர்வேஷு து³ர்வாஸா யதிஸத்தம꞉ ||3-110-4

பலாயநபராந்ஸர்வாநித³ம் ப்ராஹ யதீஷ்²வரான் |
இதோ தே³ஷா²த்³விநிர்க³த்ய புஷ்கராத்புண்யஸம்யுதாத் ||3-110-5

மந்த³ம் மந்த³ம் ஸமாஷ்²வஸ்ய விஷ்²ரம்ய ச ததஸ்தத꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய த்³வாரகாம் தே³வம் ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம் ||3-110-6

த்³ருஷ்ட்வா ச தஸ்மை ப்ரப⁴வே வக்ஷ்யாமோ யதிஸத்தமா꞉ |
ஸ ஹி ரக்ஷஞ்ஜக³தி³த³ம் த⁴ர்மவர்த்மநி ஸம்ஸ்தி²த꞉ ||3-110-7

ஆத்³யோ லோககு³ருர்விஷ்ணுர்யதாத்மா தத்த்வவித்ப்ரிய꞉ |
உத்³த்⁴ருத்ய கண்டகாந்ஸர்வாஞ்ச²ஷா²ஸ ப்ருதி²வீமிமாம் ||3-110-8

ஸ ச பாபாந்மஹாகோ⁴ராந்ஸர்வாந்பாபக்ருதாந்ப்ரபு⁴꞉ |
ரக்ஷேந்ந꞉ ஸகலாந்ஸர்வாஞ்ஜ்ஞாநேஷு நியதாத்மந꞉ ||3-110-9

இத³மத்³ய க்ஷமம் விப்ரா யாநமத்³ய விதீ⁴யதாம் |
ஸாஹஸம் யத்க்ருதம் தாப்⁴யாம் பாத்ரபே⁴தா³தி³ ஸத்தமா꞉ ||3-110-10

ஏதத்ஸர்வமஷே²ஷேந த³ர்ஷ²யாம ஜநார்த³நம் |
ததே²தி தே ப்ரதிஜ்ஞாய யதயோ ஜ்ஞாநசக்ஷுஷ꞉ ||3-110-11

சி²ந்நம் தாப்⁴யாம் ஸமாதா³ய ஷி²க்யம் தா³ருமயம் ததா² |
த்³வித³லம் கர்படம் சைவ கௌபீநமத² வல்கலம் ||3-110-12

கமண்ட³லும் ததா² ராஜந்நர்த⁴ப்ரோதகபாலகம் |
ஏதாநந்யாந்ஸமாதா³ய த்³ரஷ்டும் கேஷ²வமாயயு꞉ ||3-110-13

பஞ்ச சைவ ஸஹஸ்ராணி புரஸ்க்ருத்ய மஹமுநீன் |
து³ர்வாஸஸம் தபோயோநிமீஷ்²வரஸ்யாத்மஸம்ப⁴வம் ||3-110-14

அஹோராத்ரேண தே ஸர்வே த்³வாரகாம் க்ருஷ்ணபாலிதாம் |
யயுர்தா³ந்தா மஹாத்மாநோ லோமஷா²꞉ கேஷ²வர்ஜிதா꞉ ||3-110-15

ப்ராத꞉ ப்ரவிஷ்²ய ராஜேந்த்³ர வாபிகாயாம்  யதீஷ்²வரா꞉ |
ஸ்நாத்வோபஸ்ப்ருஷ்²ய தே ஸர்வே யத்நேந மஹதா ததா³ ||3-110-16

த்³ரஷ்டுமப்⁴யுத்³யதா விஷ்ணும் கண்டகோத்³த்⁴ருதிதத்பரம் |
ஏகரூபம் ஸமாஸ்தா²ய ஸுத⁴ர்மாயாமவஸ்தி²தம் ||3-110-17 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே யதீநாம் த்³வாரகாக³மநே
த³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_110_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 110 The  Sages  go  to  Dvaraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 19 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dashAdhikashatatamo.adhyAyaH
yatInAM dvArakAgamanam

vaishampAyana uvAcha
tatastau haMsaDimbhakau kruddhau kAlena choditau |
shikyaM kamaNDaluM chaiva dvidalam dArumeva cha ||3-110-1

daMDAnpAtravisheShAMshcha ChittvA bhittvA cha sarvashaH |
tasmindeshe mahArAja vyAdhairmAMsAnyadIdahan ||3-110-2

bhakShayitvA tato deshAtsvapurIM tau prajagmatuH |
janArdanashcha dharmAtmA snehAdanuyayau tayoH ||3-110-3

naShTAvimAviti tadA sa mene duHkhitaH param |
gateShu teShu sarveShu durvAsA yatisattamaH ||3-110-4

palAyanaparAnsarvAnidaM prAha yatIshvarAn |
ito deshAdvinirgatya puShkarAtpuNyasaMyutAt ||3-110-5

mandaM mandaM samAshvasya vishramya cha tatastataH |
pravishya dvArakAM devaM sha~NkhachakragadAdharaM ||3-110-6

dR^iShTvA cha tasmai prabhave vakShyAmo yatisattamAH |
sa hi rakSha~njagadidaM dharmavartmani saMsthitaH ||3-110-7

Adyo lokagururviShNuryatAtmA tattvavitpriyaH |
uddhR^itya kaNTakAnsarvA~nChashAsa pR^ithivImimAm ||3-110-8

sa cha pApAnmahAghorAnsarvAnpApakR^itAnprabhuH |
rakShennaH sakalAnsarvA~nj~nAneShu niyatAtmanaH ||3-110-9

idamadya kShamaM viprA yAnamadya vidhIyatAm |
sAhasaM yatkR^itaM tAbhyAM pAtrabhedAdi sattamAH ||3-110-10

etatsarvamasheShena darshayAma janArdanam |
tatheti te pratij~nAya yatayo j~nAnachakShuShaH ||3-110-11

ChinnaM tAbhyAM samAdAya shikyaM dArumayaM tathA |
dvidalaM karpaTaM chaiva kaupInamatha valkalam ||3-110-12

kamaNDaluM tathA rAjannardhaprotakapAlakam |
etAnanyAnsamAdAya draShTuM keshavamAyayuH ||3-110-13

pa~ncha chaiva sahasrANi puraskR^itya mahamunIn |
durvAsasaM tapoyonimIshvarasyAtmasaMbhavam ||3-110-14

ahorAtreNa te sarve dvArakAM kR^iShNapAlitAm |
yayurdAntA mahAtmAno lomashAH keshavarjitAH ||3-110-15

prAtaH pravishya rAjendra vApikAyAM  yatIshvarAH |
snAtvopaspR^ishya te sarve yatnena mahatA tadA ||3-110-16

draShTumabhyudyatA viShNuM kaNTakoddhR^ititatparam |
ekarUpaM samAsthAya sudharmAyAmavasthitam ||3-110-17 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne yatInAM dvArakAgamane
dashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்