Monday 7 February 2022

து³ர்வாஸஸோ பா⁴ஷணம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 109 (20)

அத² நவாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

து³ர்வாஸஸோ பா⁴ஷணம்

Durvasa

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)த² து³ர்வாஸா த³க்ஷந்நிவ தயோரஸூன் |
ஏகேநாக்Sணாத² து³ர்வாஸா ரௌத்³ரேணாக்³நியுஜா ஸதா³ ||3-109-1

பஷ்²யம்ஸ்தௌ ச து³ராத்மாநௌ ரோஷவ்யாகுலிதேந்த்³ரிய꞉ |
குர்வந்நிவ ததா³ லோகாந்ப⁴ஸ்மபூ⁴தாநிமாந்ந்ருப ||3-109-2

ப்³ராஹ்மணம் சக்ஷு²ஷா பஷ்²யந்ஸௌம்யேநாந்யேந கேவலம் |
உவாச வசநம் ராஜந்த்⁴வம்ஸத த்⁴வம்ஸதேதி ச ||3-109-3

இதோ க³ச்ச²த ராஜாநௌ கிம் விலம்ப³த மா சிரம் |
ந வாம் வசநஸம்பூ⁴தம் ரோஷம் தா⁴ரயிதும் க்ஷமே ||3-109-4

அந்யதா² வோ மஹீபாலாந்ஸர்வாந்த³க்³து⁴மஹம் க்ஷம꞉ |
கிமத꞉ ஸாஹஸம் வக்தும் கஷ்²ச ஷ²க்நோதி மத்புர꞉ ||3-109-5

த³ர்பம் வா லோகவிக்²யாத꞉ ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
வ்யபநேஷ்யதி மந்த³ஜ்ஞௌ கிம் வோ வக்ஷ்யாமி ஸாம்ப்ரதம் ||3-109-6

தத உத்தா²ய த⁴ர்மாத்மா க³ந்துமைச்ச²த்³யதீஷ்²வர꞉ |
ததோ நிஷேத்³து⁴ம் ஹம்ஸஸ்தம் யததே ஸ்ம யதீஷ்²வரம் |||3-109-7

தஸ்ய பா³ஹும் ஸமாதா³ய ஹம்ஸோ ந்ருபவரோத்தம꞉ |
கௌபீநம் சிச்சே²தே³ க்ரூர꞉ க்ருதாந்த இவ ஸத்தம ||3-109-8

யத²யோ(அ)ந்யே பலாயந்தி தி³ஷோ² த³ஷ² விசேதஸ꞉ |
கஷ்டம் ஹேதி வத³ந்விப்ரோ மித்ரபா⁴வாஜ்ஜநார்த³ந꞉ ||3-109-9

ந்யவாரயத்³யதா²ஷ²க்தி கிமித³ம் ஸாஹஸம் த்விதி |
து³ர்வாஸா꞉ ஸத்யத⁴ர்மஸ்து ஹந்துமீஷோ²(அ)பி தம் தத꞉ ||3-109-10

மந்த³ம் மந்த³முவாசேத³ம் ஹம்ஸம் டி³ம்ப⁴கமேவ ச |
ஷா²பேநாஹம் ஸமர்தோ²(அ)பி ஹந்தும் ராஜகுலாத⁴மௌ ||3-109-11

ததா²பி ந கரோம்யந்தம் யதயோ ஹ்யத்ர தே வயம் |
யோ ஹி தே³வோ ஜக³ந்நாத²꞉ கேஷ²வோ யாத³வேஷ்²வர꞉ ||3-109-12

ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³பாணிர்க³ர்வம் வாம் வ்யபநேஷ்யதி |
லோகே தஸ்மிந்யது³ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ரக்ஷத்யேவம் ஜக³த்பதௌ ||3-109-13

யுவயோ꞉ ஸர்வதா² ஜீவ꞉ ஸஜ்ஜீவ இதி மே மதி꞉ |
ஜராஸந்தோ⁴(அ)பி வாம் ப³ந்து⁴꞉ ஸ ச வக்தும் ந சேச்ச²தி ||3-109-14

ஈத்³ருஷ²ம் லோகவித்³விஷ்டம் ஸ ஹி த⁴ர்மபதே² ஸதா³ |
ஏதாவதா ஸ வாம் ப³ந்து⁴ர்ந ஹி பூ⁴யோ ப⁴விஷ்யதி ||3-109-15

வித்³வேஷோ ஹ்யஸ்து வாம் தஸ்ய மாக³த⁴ஸ்ய மஹீபதே꞉ |
ஷ்²ருத்வேத³ம் கோ⁴ரரூபம் து ஸ ஹி ப³ந்து⁴꞉ ஸஹேத சேத் ||3-109-16 

த⁴ர்மநாஷோ² ப⁴வேத்தஸ்ய நாத்ர கார்யா விசாரணா |
இத்யுக்த்வா க³ச்ச² க³ச்சே²தி ஹம்ஸம் ப்ராஹ புந꞉ புந꞉ ||3-109-17

ஜநார்த³நமுவாசேத³ம் து³ர்வாஸா யதிஸத்தம꞉ |
ஸ்வஸ்த்யஸ்து தவ விப்ரேந்த்³ர ப⁴க்திரஸ்து ஜநார்த³நே ||3-109-18

ஸங்க³திஸ்தவ தஸ்யாஸ்து ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³ப்⁴ருத꞉ |
அத்³ய ஷ்²வோ வா பரஷ்²வோ வா ஸாது⁴ரேவ ஸதா³ ப⁴வான் ||3-109-19

ந ஹி ஸாதோ⁴ர்விநாஷோ²(அ)ஸ்தி லோகயோருப⁴யோரபி |
க³ச்ச² ஸர்வம் பிதுர்ப்³ரூஹி ஜ்ஞாத்வா வ்ருத்தம் யதா²கி²லம் ||3-109-20

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே து³ர்வாஸோபா⁴ஷணே
நவாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_109_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 109 Durvasa  Chides  Hamsa  and  Dimbhaka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 18 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha navAdhikashatatamo.adhyAyaH
durvAsaso bhAShaNam

vaishampAyana uvAcha
tataH kruddho.atha durvAsA dakShanniva tayorasUn |
ekenAkSNAtha durvAsA raudreNAgniyujA sadA ||3-109-1

pashyaMstau cha durAtmAnau roShavyAkulitendriyaH |
kurvanniva tadA lokAnbhasmabhUtAnimAnnR^ipa ||3-109-2

brAhmaNaM chakshuShA pashyansaumyenAnyena kevalam |
uvAcha vachanaM rAjandhvaMsata dhvaMsateti cha ||3-109-3

ito gachChata rAjAnau kiM vilambata mA chiram |
na vAM vachanasaMbhUtaM roShaM dhArayituM kShame ||3-109-4

anyathA vo mahIpAlAnsarvAndagdhumahaM kShamaH |
kimataH sAhasaM vaktuM kashcha shaknoti matpuraH ||3-109-5

darpaM vA lokavikhyAtaH sha~NkhachakragadAdharaH |
vyapaneShyati mandaj~nau kiM vo vakShyAmi sAMpratam ||3-109-6

tata utthAya dharmAtmA gantumaichChadyatIshvaraH |
tato niSheddhuM haMsastaM yatate sma yatIshvaraM |||3-109-7

tasya bAhuM samAdAya hamso nR^ipavarottamaH |
kaupInaM chichChede krUraH kR^itAnta iva sattama ||3-109-8

yathayo.anye palAyanti disho dasha vichetasaH |
kaShTaM heti vadanvipro mitrabhAvAjjanArdanaH ||3-109-9

nyavArayadyathAshakti kimidaM sAhasaM tviti |
durvAsAH satyadharmastu hantumIsho.api taM tataH ||3-109-10

mandaM mandamuvAchedaM haMsaM Dimbhakameva cha |
shApenAhaM samartho.api hantuM rAjakulAdhamau ||3-109-11

tathApi na karomyantaM yatayo hyatra te vayam |
yo hi devo jagannAthaH keshavo yAdaveshvaraH ||3-109-12

sha~NkhachakragadApANirgarvaM vAM vyapaneShyati |
loke tasminyadushreShThaM rakShatyevaM jagatpatau ||3-109-13

yuvayoH sarvathA jIvaH sajjIva iti me matiH |
jarAsandho.api vAM bandhuH sa cha vaktuM na chechChati ||3-109-14

IdR^ishaM lokavidviShTaM sa hi dharmapathe sadA |
etAvatA sa vAM bandhurna hi bhUyo bhaviShyati ||3-109-15

vidveSho hyastu vAM tasya mAgadhasya mahIpateH |
shrutvedaM ghorarUpaM tu sa hi bandhuH saheta chet ||3-109-16 

dharmanAsho bhavettasya nAtra kAryA vichAraNA |
ityuktvA gachCha gachCheti haMsaM prAha punaH punaH ||3-109-17

janArdanamuvAchedaM durvAsA yatisattamaH |
svastyastu tava viprendra bhaktirastu janArdane ||3-109-18

sa~Ngatistava tasyAstu sha~NkhachakragadAbhR^itaH |
adya shvo vA parashvo vA sAdhureva sadA bhavAn ||3-109-19

na hi sAdhorvinAsho.asti lokayorubhayorapi |
gachCha sarvaM piturbrUhi j~nAtvA vR^ittaM yathAkhilam ||3-109-20

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne durvAsobhAShaNe
navAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்