Monday 7 February 2022

ஸம்ந்யாஸத⁴ர்மநிந்தா³ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 108 (19)

அதா²ஷ்டாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸம்ந்யாஸத⁴ர்மநிந்தா³

Durvasa

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஜ்ஞாநலேஷா²த்³விஹீநாத்மந்கிம் தே வ்யவஸிதம் த்³விஜ |
கஷ்²சாயமாஷ்²ரமோ விப்ர ப⁴வதா ய꞉ ஸமாஷ்²ரித꞉ ||3-108-1

க்³ருஹமேத⁴ம் பரித்யஜ்ய கிம் த்வயா ஸாதி⁴தம் பத³ம் |
த³ம்ப⁴ ஏவ ப⁴வாந்வ்யக்தம் ஷ²ங்கே நாஸ்த்யத்ர காரணம் ||3-108-2

லோகாம்ஷ்²சேமாந்ஸதா³ மூட⁴ நாஷ²யிஷ்யஸி நிர்வ்ருத꞉ |
ஏதாந்ஸர்வாந்விநேதாஸி நரகே பாதயிஷ்யஸி ||3-108-3

ஸ்வயம் நஷ்ட꞉ பராந்மூர்க² நாஷ²யிஷ்யஸி யத்நத꞉ |
அஹோ ஷா²ஸ்தா கத²ம் நாஸ்தி தவ மந்த³மதேர்த்³விஜ ||3-108-4

ஸர்வதா² த்வத்³விநேதா ச பாபோ நாஸ்த்யத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
த்யக்த்வேமமாஷ்²ரமம் விப்ர க்³ருஹீ ப⁴வ யதாத்மவான் ||3-108-5

பஞ்ச யஜ்ஞாந்ஸதா³ விப்ர குரு யத்நபரோ ப⁴வ |
தத꞉ ஸ்வர்க³ம் பரம் க³த்வா ஸ்வர்கே³ ஹி ஸுமஹத்ஸுக²ம் ||3-108-6

ஏஷ ஷ்²ரேய꞉ பதோ² விப்ர ஜீவிதே சேத்ஸ்ப்ருஹா தவ |
இத்யுக்தவந்தௌ த⁴ர்மாத்மா ஷ்²ருத்வா விப்ரோ ஜநார்த³ந꞉ ||3-108-7

உவாச ச யதிம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரணம்யாஸௌ ஸுநீதவத் |
மா ப்³ரூதமீத்³ருஷ²ம் வாக்யம் ராஜாநௌ  மந்த³தேஜஸௌ ||3-108-8

அஷ்²ராவ்யமீத்³ருஷ²ம் கோ⁴ரம் லோகயோருப⁴யோரபி |
கோ வக்துமீஷோ² மந்தா³த்மா யதி³ ஜீவேத்ஸபா³ந்த⁴வ꞉ ||3-108-9

ஸர்வதா² கால ஏவாயம் யுவயோர்மந்த³சேதஸோ꞉ |
ஸமாப்த ஆயுஷ²꞉ ஷே²ஷோ ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ஹதௌ யுவாம் ||3-108-10

ஏதே ஹி யதய꞉ ஷு²த்³தா⁴ ஜ்ஞாநதீ³பிதசேதஸ꞉ |
ஜ்ஞாநாக்³நித³க்³த⁴கர்மாண꞉ ப்ராணாந்ப்ராணேஷு ஜுஹ்வதி ||3-108-11

ருதே வாமீத்³ருஷ²ம் வாக்யம் க꞉ ஸமர்தோ² ஹ்யநுப்³ருவன் |
ஸர்வதா² ஜ்ஞாதமஸ்மாபி⁴꞉ ஸமாப்தமிஹ ஜீவிதம் ||3-108-12

சத்வார ஆஷ்²ரமா꞉ பூர்வம்ருஷிபி⁴ர்விஹிதா ந்ருபௌ |
ப்³ரஹ்மசரீ க்³ருஹஸ்த²ஷ்²ச வாநப்ரஸ்த²ஷ்²ச பி⁴க்ஷுக꞉ ||3-108-13

தேஷாமக்³ரஷ்²சதுர்தோ²(அ)யமாஷ்²ரமே பி⁴க்ஷுக꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
ஆஸ்தே தஸ்மிந்மஹாபு³த்³தி⁴꞉ ஸ ஹி புண்யதர꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ||3-108-14

நோபாஸிதா ப⁴வத்³ப்⁴யாம் ச வ்ருத்³த⁴꞉ ஸம்யக்³விநீதவத் |
ஜ்ஞாநம் நாப்தம் தபஸ்விப்⁴யஸ்ததா² சைவம் வதே³த க꞉ ||3-108-15

அஷ்²ராவ்யமீத்³ருஷ²ம் கோ⁴ரம் மயா ப்ராணப்⁴ருதா ந்ருப |
கிம் கரிஷ்யாமி மந்தா³த்மந்மித்ரத்வாத்³ப⁴வதோ ந்ருப ||3-108-16

ஜ்ஞாநம் யதா³ப்தம் ப⁴வதா கு³ருப்⁴ய-
ஸ்தத³த்ர து³꞉கா²ய ஹி கேவலம் ந்ருப |
ஜ்ஞாநம் ஹி த⁴ர்மப்ரப⁴வம் யதே²ஷ்டம்
ப³லாத்³விபாபஸ்ய விதா⁴த்ருரூபம் ||3-108-17

யுவாம் விஹாய யாஸ்யே வா பதேயம் வா ஷி²லாதலம் |
பிபே³யம் வா விஷம் கோ⁴ரம் பதேயம் வா மஹோர்மிஷு ||3-108-18

ஆத்மாநம் வாத்ர ஸந்த்யக்ஷ்யே பஷ்²யதாம் ஷ்²ருண்வதாம் புந꞉ |
இத்யுக்த்வா விலலாபைவம் ம ப்³ரூதமிதி தௌ வத³ன் ||3-108-19

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
கைலாஸயாத்ராயாம் ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே அஷ்டாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_108_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 108 Hamsa and  Dimbhaka  abuse  Durvasa
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 18 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAdhikashatatamo.adhyAyaH
saMnyAsadharmanindA

vaishampAyana uvAcha
j~nAnaleshAdvihInAtmankiM te vyavasitaM dvija |
kashchAyamAshramo vipra bhavatA yaH samAshritaH ||3-108-1

gR^ihamedhaM parityajya kiM tvayA sAdhitaM padam |
dambha eva bhavAnvyaktaM sha~Nke nAstyatra kAraNam ||3-108-2

lokAMshchemAnsadA mUDha nAshayiShyasi nirvR^itaH |
etAnsarvAnvinetAsi narake pAtayiShyasi ||3-108-3

svayaM naShTaH parAnmUrkha nAshayiShyasi yatnataH |
aho shAstA kathaM nAsti tava mandamaterdvija ||3-108-4

sarvathA tvadvinetA cha pApo nAstyatra saMshayaH |
tyaktvemamAshramaM vipra gR^ihI bhava yatAtmavAn ||3-108-5

pa~ncha yaj~nAnsadA vipra kuru yatnaparo bhava |
tataH svargaM paraM gatvA svarge hi sumahatsukham ||3-108-6

eSha shreyaH patho vipra jIvite chetspR^ihA tava |
ityuktavantau dharmAtmA shrutvA vipro janArdanaH ||3-108-7

uvAcha cha yatiM dR^iShTvA praNamyAsau sunItavat |
mA brUtamIdR^ishaM vAkyaM rAjAnau  mandatejasau ||3-108-8

ashrAvyamIdR^ishaM ghoraM lokayorubhayorapi |
ko vaktumIsho mandAtmA yadi jIvetsabAndhavaH ||3-108-9

sarvathA kAla evAyaM yuvayormandachetasoH |
samApta AyushaH sheSho brahmadaNDahatau yuvAm ||3-108-10

ete hi yatayaH shuddhA j~nAnadIpitachetasaH |
j~nAnAgnidagdhakarmANaH prANAnprANeShu juhvati ||3-108-11

R^ite vAmIdR^ishaM vAkyaM kaH samartho hyanubruvan |
sarvathA j~nAtamasmAbhiH samAptamiha jIvitam ||3-108-12

chatvAra AshramAH pUrvamR^iShibhirvihitA nR^ipau |
brahmacharI gR^ihasthashcha vAnaprasthashcha bhikShukaH ||3-108-13

teShAmagrashchaturtho.ayamAshrame bhikShukaH smR^itaH |
Aste tasminmahAbuddhiH sa hi puNyataraH smR^itaH ||3-108-14

nopAsitA bhavadbhyAM cha vR^iddhaH samyagvinItavat |
j~nAnaM nAptaM tapasvibhyastathA chaivaM vadeta kaH ||3-108-15

ashrAvyamIdR^ishaM ghoraM mayA prANabhR^itA nR^ipa |
kiM kariShyAmi mandAtmanmitratvAdbhavato nR^ipa ||3-108-16

j~nAnaM yadAptaM bhavatA gurubhya-
stadatra duHkhAya hi kevalaM nR^ipa |
j~nAnaM hi dharmaprabhavaM yatheShTaM
balAdvipApasya vidhAtR^irUpam ||3-108-17

yuvAM vihAya yAsye vA pateyaM vA shilAtalam |
pibeyaM vA viShaM ghoraM pateyaM vA mahormiShu ||3-108-18

AtmAnaM vAtra saMtyakShye pashyatAM shR^iNvatAM punaH |
ityuktvA vilalApaivaM ma brUtamiti tau vadan ||3-108-19

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM haMsaDimbhakopAkhyAne aShTAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்