Sunday 6 February 2022

து³ர்வாஸோத³ர்ஷ²நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 107 (30)

அத² ஸப்தாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

து³ர்வாஸோத³ர்ஷ²நம்

Durvasa Muni

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஜநார்த³நஷ்²ச த⁴ர்மாத்மா ஹம்ஸோ டி³ம்ப⁴க ஏவ ச |
ஸத³꞉ ப்ரவிஷ்²ய ஸத்ரஸ்ய நமஷ்²சக்ருர்முநீஷ்²வரான் ||3-107-1

தாநாக³தாந்மஹாத்மாநோ முநய꞉ ஷி²ஷ்யஸம்யுதா꞉ |
அர்க்⁴யபாத்³யாஸநாதீ³நி சக்ரு꞉ பூஜாம் ப்ரயத்நத꞉ ||3-107-2

தௌ ந்ருபௌ ஸ ச விப்ரேந்த்³ர꞉ ஸபர்யாம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச |
ப்ரீதாத்மாநோ மஹாத்மாந ஆஸதே ஸஸுக²ம் ந்ருப ||3-107-3

ததோ ꞉அம்ஸோ ப³பா⁴ஷே தாந்முநீந்ஸம்யதவாஞ்ந்ருப |
பிதா ஹி நௌ முநிஷ்²ரேஷ்டா² யஷ்டுமைச்ச²த்ஸஸாத⁴நம் ||3-107-4

க³ந்தவ்யம் தத்ர யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸத்ராந்தே முநிஸத்தமா꞉ |
ராஜஸூயேந யஜ்ஞேந க்ருத்வா தி³க்³விஜயம் வயம் ||3-107-5

யாஜயிஷ்யாம ஹே விப்ரா꞉ பிதரம் தா⁴ர்மிகம் ந்ருபம் |
ஆயாந்து தத்ர விப்ரேந்த்³ரா꞉ ஸஷி²ஷ்யா꞉ ஸபரிச்ச²தா³꞉ ||3-107-6

வயமத்³யைவ ஸஹிதௌ தி³ஷோ² ஜேஷ்யாமஹே வயம் |
ஷ²க்தா வயமிஹைவைதத்கர்தும் ஸைநிகஸஞ்சயை꞉ ||3-107-7

ஆவயோ꞉ புரத꞉ ஸ்தா²தும் ந ஷ²க்தா தே³வதா³நவா꞉ |
கைலாஸநிலயாத்³தே³வாத்³வரம் லப்³தா⁴꞉ ஸ்ம யத்நத꞉ ||3-107-8

அஜய்யௌ ஷ²த்ருஸங்கா⁴நாமஸ்த்ராணி விவிதா⁴நி ச |
இத்யுக்த்வா விரராமைவ ஹம்ஸோ மத³ப³லாந்வித꞉ ||3-107-9

முநய ஊசு꞉ 
யதி³ ஸ்யாத்தத்ர க³ச்சா²மோ வயம் ஷி²ஷ்யைர்ந்ருபோத்தம |
ஆஸ்மஹே வாந்யதா² ராஜந்நித்யூசு꞉ கில꞉ தாபஸா꞉ ||3-107-10

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ததோ தே³ஷா²ந்மஹாராஜ க³ந்தும் நிஷ்²சிதமாநஸௌ |
புஷ்கரஸ்யோத்தரம் தீரம் து³ர்வாஸா யத்ர திஷ்ட²தி ||3-107-11

யதயோ நியதா பூ⁴த்வா மந்த்ரப்³ரஹ்மநிஷேவிண꞉ |
ப்³ரஹ்மஸூத்ரபதே³ ஸக்தாஸ்தத³ர்தா²லோகதத்பரா꞉ ||107-12

நிர்மமா நிரஹங்காரா꞉ கௌபீநாச்சா²த³நவ்ரதா꞉ |
தமாத்மாநம் ஜக³த்³யோநிம் விஷ்ணும் விஷ்²வேஷ்²வரம் விபு⁴ம் ||3-107-13

ப்³ரஹ்மரூபம் ஷு²ப⁴ம் ஷா²ந்தமக்ஷரம் ஸர்வதோமுக²ம் |
வேதா³ந்தமூர்திமவ்யக்தமநந்தம் ஷா²ஷ்²வதம் ஷி²வம் ||3-107-14

நித்யயுக்தம் விரூபாக்ஷம் பூ⁴தாதா⁴ரமநாமயம் |
த்⁴யாயந்தம் ஸர்வதா³ தே³வம் மநஸா ஸர்வதோமுக²ம் ||3-107-15

து³ர்வாஸஸா ஸதோ³பாஸ்யம் வேதா³ந்தைகரஸம் கு³ரும் |
தர்கநிஷ்²சிததத்த்வார்தா² ஜ்ஞாநநிர்மலசேதஸ꞉ ||3-107-16

ஹம்ஸா꞉ பரமஹம்ஸாஷ்²ச ஷி²ஷ்யா து³ர்வாஸஸ꞉ ப்ரபோ⁴ |
க³த்வா தத்ர மஹாத்மாநௌ தௌ த்³ருஷ்ட்வா தூர்த்⁴வரேதஸம் ||3-107-17

து³ர்வாஸஸம் மஹாபு³த்³தி⁴ம் விசிந்வாநம் பரம் பத³ம் |
க்ருத்³தோ⁴ யதி³ ஸ து³ர்வாஸா த³க்³து⁴ம் லோகாநிமாந்க்ஷம꞉ ||3-107-18

தே³வா அபி ச யம் த்³ரஷ்டும் க்ருத்³த⁴ம் வை ந க்ஷமா꞉ ஸதா³ |
ரோஷமூர்தி꞉ ஸதா³ யஸ்து ருத்³ராத்மா விஷ்²வரூபத்⁴ருக் ||3-107-19

ரக்தகௌபீநவஸநோ ஹம்ஸ꞉ பரம ஏவ ச |
த்³ருஷ்ட்வைநம் ச தயோரேவம் பு³த்³தி⁴ராஸீந்மஹாமதே ||3-107-20

கோ நாமாஸௌ மஹாபூ⁴த꞉ காஷாயீ வர்ணவித்தம꞉ |
கஷ்²சாயமாஷ்²ரமோ நாம விஹாய ச க்³ருஹாஷ்²ரமம் ||3-107-21

க்³ருஹஸ்த² ஏவ த⁴ர்மாத்மா க்³ருஹஸ்தோ² த⁴ர்மவித்தம꞉ |
க்³ருஹஸ்தோ² த⁴ர்மரூபஸ்து க்³ருஹஸ்தோ² வர்ண ஏவ ச ||3-107-22

க்³ருஹஸ்த²ஷ்²ச ஸதா³ மாதா ப்ராணிநாம் ஜீவிநம் ஸதா³ |
தம் விநாந்யேந ரூபேண வர்ததே யோ(அ)தி மூர்க²வத் ||3-107-23

உந்மத்தோ(அ)யம் விரூபோ(அ)யமத² வா மூர்க² ஏவ ச |
த்⁴யாயந்நிவ ஸதா³ சாயமாஸ்தே வஞ்சயிதாபி வா ||3-107-24

கிமேதே ப்ராக்ருதஜ்ஞாநா த்⁴யாயந்த இதி கிஞ்சந |
வயமேதாந்து³ராரோஹாநாஷ்²ரமாநந்தரகல்பகான் ||3-107-25

ஸ்தா²பயிஷ்யாமஹே ஸர்வாந்மந்த³பு³த்³தீ⁴நிமாந்க்³ருஹே |
ப³லாதே³வ த்³விஜாநேதாந்மூட⁴விஜ்ஞாநதத்பரான் ||3-107-26

அஸத்³க்³ராஹக்³ருஹீதாம்ஷ்²ச பா³லிஷா²ந்து³ர்மதீநிமான் |
ஏஷாம் ஷா²ஸ்தா ச கோ மூடோ⁴ ந விப்ரோ வயமத்ர ஹ ||3-107-27

த⁴ர்ம்யே வர்த்மநி ஸம்ஸ்தா²ப்ய புநர்யாஸ்யாவ நிர்வ்ருதௌ |
இதி ஸஞ்சிந்த்ய தௌ வீரௌ விப்ரேண ஸஹிதௌ ந்ருப ||3-107-28

ஜநார்த³நேந ராஜாநௌ மோஹாத்³பா⁴க்³யக்ஷயாந்ந்ருப |
ஸமீபம் தஸ்ய ராஜேந்த்³ர யதே꞉ ஸம்யதசேதஸ꞉ ||3-107-29

க³த்வா ச ப்ரோசதுருபௌ⁴ து³ர்வாஸஸமதீந்த்³ரியம் |
யதீம்ஷ்²ச நியதாந்க்ருத்³தௌ⁴ ராஜாநௌ ராஜஸத்தம ||3-107-30

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஸப்தாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_107_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 107 Hamsa  and  Dimbhaka  in  Durvasa  Ashrama 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 16 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptAdhikashatatamo.adhyAyaH
durvAsodarshanam


vaishampAyana uvAcha
janArdanashcha dharmAtmA haMso Dimbhaka eva cha |
sadaH pravishya satrasya namashchakrurmunIshvarAn ||3-107-1

tAnAgatAnmahAtmAno munayaH shiShyasaMyutAH |
arghyapAdyAsanAdIni chakruH pUjAM prayatnataH ||3-107-2

tau nR^ipau sa cha viprendraH saparyAM pratigR^ihya cha |
prItAtmAno mahAtmAna Asate sasukhaM nR^ipa ||3-107-3

tato HaMso babhAShe tAnmunInsaMyatavA~nnR^ipa |
pitA hi nau munishreShThA yaShTumaichChatsasAdhanam ||3-107-4

gantavyaM tatra yuShmAbhiH satrAnte munisattamAH |
rAjasUyena yaj~nena kR^itvA digvijayaM vayam ||3-107-5

yAjayiShyAma he viprAH pitaraM dhArmikaM nR^ipam |
AyAntu tatra viprendrAH sashiShyAH saparichChadAH ||3-107-6

vayamadyaiva sahitau disho jeShyAmahe vayam |
shaktA vayamihaivaitatkartuM sainikasa~nchayaiH ||3-107-7

AvayoH purataH sthAtuM na shaktA devadAnavAH |
kailAsanilayAddevAdvaraM labdhAH sma yatnataH ||3-107-8

ajayyau shatrusa~NghAnAmastrANi vividhAni cha |
ityuktvA virarAmaiva haMso madabalAnvitaH ||3-107-9

munaya UchuH 
yadi syAttatra gachChAmo vayaM shiShyairnR^ipottama |
Asmahe vAnyathA rAjannityUchuH kilaH tApasAH ||3-107-10

vaishampAyana uvAcha 
tato deshAnmahArAja gantuM nishchitamAnasau |
puShkarasyottaraM tIraM durvAsA yatra tiShThati ||3-107-11

yatayo niyatA bhUtvA mantrabrahmaniSheviNaH |
brahmasUtrapade saktAstadarthAlokatatparAH ||107-12

nirmamA niraha~NkArAH kaupInAchChAdanavratAH |
tamAtmAnaM jagadyoniM viShNuM vishveshvaraM vibhum ||3-107-13

brahmarUpaM shubhaM shAntamakSharaM sarvatomukham |
vedAntamUrtimavyaktamanantaM shAshvataM shivam ||3-107-14

nityayuktaM virUpAkShaM bhUtAdhAramanAmayam |
dhyAyantaM sarvadA devaM manasA sarvatomukham ||3-107-15

durvAsasA sadopAsyaM vedAntaikarasaM gurum |
tarkanishchitatattvArthA j~nAnanirmalachetasaH ||3-107-16

haMsAH paramahaMsAshcha shiShyA durvAsasaH prabho |
gatvA tatra mahAtmAnau tau dR^iShTvA tUrdhvaretasam ||3-107-17

durvAsasaM mahAbuddhiM vichinvAnaM paraM padam |
kruddho yadi sa durvAsA dagdhuM lokAnimAnkShamaH ||3-107-18

devA api cha yaM draShTuM kruddhaM vai na kShamAH sadA |
roShamUrtiH sadA yastu rudrAtmA vishvarUpadhR^ik ||3-107-19

raktakaupInavasano haMsaH parama eva cha |
dR^iShTvainaM cha tayorevaM buddhirAsInmahAmate ||3-107-20

ko nAmAsau mahAbhUtaH kAShAyI varNavittamaH |
kashchAyamAshramo nAma vihAya cha gR^ihAshramam ||3-107-21

gR^ihastha eva dharmAtmA gR^ihastho dharmavittamaH |
gR^ihastho dharmarUpastu gR^ihastho varNa eva cha ||3-107-22

gR^ihasthashcha sadA mAtA prANinAM jIvinaM sadA |
taM vinAnyena rUpeNa vartate yo.ati mUrkhavat ||3-107-23

unmatto.ayaM virUpo.ayamatha vA mUrkha eva cha |
dhyAyanniva sadA chAyamAste va~nchayitApi vA ||3-107-24

kimete prAkR^itaj~nAnA dhyAyanta iti ki~nchana |
vayametAndurArohAnAshramAnantarakalpakAn ||3-107-25

sthApayiShyAmahe sarvAnmandabuddhInimAngR^ihe |
balAdeva dvijAnetAnmUDhavij~nAnatatparAn ||3-107-26

asadgrAhagR^ihItAMshcha bAlishAndurmatInimAn |
eShAM shAstA cha ko mUDho na vipro vayamatra ha ||3-107-27

dharmye vartmani saMsthApya punaryAsyAva nirvR^itau |
iti sa~nchintya tau vIrau vipreNa sahitau nR^ipa ||3-107-28

janArdanena rAjAnau mohAdbhAgyakShayAnnR^ipa |
samIpaM tasya rAjendra yateH saMyatachetasaH ||3-107-29

gatvA cha prochaturubhau durvAsasamatIndriyam |
yatIMshcha niyatAnkruddhau rAjAnau rAjasattama ||3-107-30

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne saptAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்