Friday 4 February 2022

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கயோர்ம்ருக³யா | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 106 (17)

அத² ஷட³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கயோர்ம்ருக³யா

Kings go to Hunting

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ கதா³சித்தௌ வீரௌ ம்ருக³யாமடது꞉ கில |
ஜநார்த³நேந ஸஹிதௌ ரதை²ரஷ்²வக³ஜைரபி ||3-106-1

வநம் க³த்வா து தௌ வீரௌ ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ராம்ஷ்²ச ஜக்⁴நது꞉ |
ஷி²தைர்பா³ணைர்மஹாராஜ வராஹாநத² ஸர்வஷ²꞉ ||3-106-2

வ்யாலாநந்யாந்ம்ருகா³ந்ஹிம்ஸ்ராஞ்ச்²வபி⁴ஷ்²ச ஸஹிதௌ ந்ருப |
ஏஷ ஆயாதி விபுலோ வராஹோ தீ³ர்க⁴லோசந꞉ ||3-106-3

ஏநம் பா³ணேந ஸஞ்சி²ந்தி⁴ யாதி சாயம் ம்ருகா³தி⁴ப꞉ |
அயமந்யோ(அ)த² மஹிஷ꞉ ஷ்²ருங்க³ப்ரோதஸரீஸ்ருப꞉ ||3-106-4

ஏதே க²லு ம்ருகா³꞉ ஸார்த⁴ம் ஷா²வைர்பா³த⁴ந்தி ஸர்வஷ²꞉ |
ஏதத்³ப்⁴ரமதி ஸர்வத்ர பீ⁴தம் ஷ²ஷ²குலம் மஹத் ||3-106-5

ஷா²வம் ஸ்தநம் பிப³த்ஸாது⁴ ந ஹந்தவ்யாமித³ம் ஷு²ப⁴ம் |
க்³ரஹீதவ்யமித³ம் ஸர்வம் நிருத்⁴ய ஷ்²வக³ணைரிவ ||3-106-6

இத்யாதி³ஷ²ப்³த³꞉ ஸுமஹாந்ம்ருக³யாம் குர்வதாம் ந்ருப |
க்ஷத்ரியாணாம் ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² வ்யாதா⁴நாம் சைவ தா⁴வதாம் ||3-106-7

ஹத்வா ம்ருகா³ந்ஸுப³ஹுஷோ² வ்யாக்⁴ரான் ஸிம்ஹாந்ந்ருபோத்தமௌ |
ஷ்²ரமம் ச ஜக்³மதுர்வீரௌ மத்⁴யம் யாதே தி³வாகரே ||3-106-8

அலம் ஹி ம்ருக³யாஸ்மாகம் ஷ்²ரம꞉ ஸமுபஜாயதே |
இத்யூசதுர்மஹாராஜ புஷ்கரம் ஜக்³மது꞉ ஸர꞉ ||3-106-9

ஸர꞉ ஸமீபமாக³ம்ய முநிஸித்³த⁴நிஷேவிதம் |
வீஜந்மாருதஸாநூபம் ஷ்²ரமாத்தத்ர ஸுக²ஸ்தி²தௌ ||3-106-10

ததோ ஜநா꞉ ஸர꞉ ஸர்வே விகா³ஹ்ய ஷ்²ரமகர்ஷிதா꞉ |
பி³ஸாந்ப்ரவாலாந்பத்³மாநாம் ப⁴க்ஷயாமாஸுரார்தவத் ||3-106-11

ஜநார்த³நேந ஸஹிதௌ ஹம்ஸோ டி³ம்ப⁴க ஏவ ச |
ஸர꞉ க்வசித்ஸமாஷ்²ரித்ய ஷ்²ரமம் ஸந்த்யஜ்ய திஷ்ட²த꞉ ||3-106-12

விஷ்²ரம்ய ஸரஸஸ்தீரே ததா³(ஆ)ஸாதே ஸுக²ம் ந்ருபௌ |
அஷ்²ருண்வாதாம் பரம் ப்³ரஹ்ம முநிமுக்²யை꞉ ஸமீரிதம் ||3-106-13

மத்⁴யந்தி³நம் ததா² ஸர்வை꞉ ஸவநம் ஸஸ்வரம் ந்ருபௌ |
தத꞉ ப்ரீதௌ ந்ருபௌ பூ⁴த்வா ஷ்²ருத்வா வேத³த்⁴வநிம் ததா³ ||3-106-14

ஐச்சே²தாம் தௌ ததா³ த்³ரஷ்டும் யஜ்ஞம் முநிக்ருதம் ததா³ |
ஸ்தா²பயித்வா தத꞉ ஸேநாம் ஸர்வாம் ம்ருக³ஸமந்விதாம் ||3-106-15

ஆதா³ய ச மஹாசாபே ஷ²ராந்கதிசிதே³வ ச |
ஜநார்த³நஸ்ததா³ வீரௌ ஹம்ஸோ டி³ம்ப⁴க ஏவ ச ||3-106-16

பதா³திநௌ மஹாராஜ ஜக்³மதுஷ்²சாஷ்²ரமம் கில |
மஹர்ஷே꞉ காஷ்²யபஸ்யாத² ஸத்ரம் வைஷ்ணவஸஞ்ஜ்ஞகம் |
யஜந்தோ முநிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஜபஹோமபராயணை꞉ ||3-106-17

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ம்ருக³யாவர்ணநே
ஷட³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_106_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 106 Hamsa  and  Dimbhaka  Go ahunting
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 16 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDadhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakayormR^igayA

vaishampAyana uvAcha
tataH kadAchittau vIrau mR^igayAmaTatuH kila |
janArdanena sahitau rathairashvagajairapi ||3-106-1

vanaM gatvA tu tau vIrau siMhavyAghrAMshcha jaghnatuH |
shitairbANairmahArAja varAhAnatha sarvashaH ||3-106-2

vyAlAnanyAnmR^igAnhiMsrA~nChvabhishcha sahitau nR^ipa |
eSha AyAti vipulo varAho dIrghalochanaH ||3-106-3

enaM bANena sa~nChindhi yAti chAyaM mR^igAdhipaH |
ayamanyo.atha mahiShaH shR^i~NgaprotasarIsR^ipaH ||3-106-4

ete khalu mR^igAH sArdhaM shAvairbAdhanti sarvashaH |
etadbhramati sarvatra bhItaM shashakulaM mahat ||3-106-5

shAvaM stanaM pibatsAdhu na hantavyAmidaM shubham |
grahItavyamidaM sarvaM nirudhya shvagaNairiva ||3-106-6

ityAdishabdaH sumahAnmR^igayAM kurvatAM nR^ipa |
kShatriyANAM nR^ipashreShTha vyAdhAnAM chaiva dhAvatAm ||3-106-7

hatvA mR^igAnsubahusho vyAghrAn siMhAnnR^ipottamau |
shramaM cha jagmaturvIrau madhyaM yAte divAkare ||3-106-8

alaM hi mR^igayAsmAkaM shramaH samupajAyate |
ityUchaturmahArAja puShkaraM jagmatuH saraH ||3-106-9

saraH samIpamAgamya munisiddhaniShevitam |
vIjanmArutasAnUpaM shramAttatra sukhasthitau ||3-106-10

tato janAH saraH sarve vigAhya shramakarShitAH |
bisAnpravAlAnpadmAnAM bhakShayAmAsurArtavat ||3-106-11

janArdanena sahitau haMso Dimbhaka eva cha |
saraH kvachitsamAshritya shramaM saMtyajya tiShThataH ||3-106-12

vishramya sarasastIre tadA.a.asAte sukhaM nR^ipau |
ashR^iNvAtAM paraM brahma munimukhyaiH samIritam ||3-106-13

madhyaMdinaM tathA sarvaiH savanaM sasvaraM nR^ipau |
tataH prItau nR^ipau bhUtvA shrutvA vedadhvaniM tadA ||3-106-14

aichChetAM tau tadA draShTuM yaj~naM munikR^itaM tadA |
sthApayitvA tataH senAM sarvAM mR^igasamanvitAm ||3-106-15

AdAya cha mahAchApe sharAnkatichideva cha |
janArdanastadA vIrau haMso Dimbhaka eva cha ||3-106-16

padAtinau mahArAja jagmatushchAshramaM kila |
maharSheH kAshyapasyAtha satraM vaiShNavasaMj~nakam |
yajanto munibhiH sArdhaM japahomaparAyaNaiH ||3-106-17

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne mR^igayAvarNane
ShaDadhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்