Monday 28 February 2022

டி³ம்ப⁴கஸ்யாத்மத்யாக³꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 129 (15)

அதை²கோநவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

டி³ம்ப⁴கஸ்யாத்மத்யாக³꞉

Drowning under water

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஷ்²ருத்வா நிஹதமத்யுக்³ரம் ப்⁴ராதரம் வீர்யஷா²லிநம் |
ப³லதே³வம் பரித்யஜ்ய யுத்⁴யமாநம் மஹாரணே ||3-129-1

டி³ம்ப⁴கோ வீர்யஸம்பந்நோ யுமுநாமநுஜக்³மிவான் |
தமந்வதா⁴வத்³வேகே³ந ப³லப⁴த்³ரோ ஹலாயுத⁴꞉ ||3-129-2

ஹம்ஸோ ஹி யத்ர பதிதஸ்தத்ராஸௌ நிபபாத ஹ |
யமுநாயாம் மஹாராஜ விலோட்³ய ஜலஸஞ்சயம் ||3-129-3

அத² க்ருத்³த⁴꞉ ஸ டி³ம்ப⁴கோ ப்⁴ராமயித்வா ஜலம் ப³ஹு |
உந்மஜ்யோந்மஜ்ய ஸஹஸா நிமஜ்ய ச புந꞉ புந꞉ ||3-129-4

ந த³த³ர்ஷ² ததா³ ராஜந்ப்⁴ராதரம் வீர்யஷா²லிநம் |
உந்மஜ்யாத² மஹாபா³ஹுர்வாஸுதே³வம் விலோக்ய ச ||3-129-5

உவாச வசநம் ராஜந்டி³ம்ப⁴கோ வீர்யவத்தம꞉ |
அரே கோ³பகதா³யாத³ க்வாஸௌ ஹம்ஸ இதி ஸ்தி²த꞉ ||3-129-6

வாஸுதே³வோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா யமுநாம் ப்ருச்ச² ராஜக |
இத்யப்³ரவீத்ப்ரஸந்நாத்மா வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் ||3-129-7

தச்ச்²ருத்வா யமுநாம் பூ⁴ய꞉ ப்ரவிஷ்²ய டி³ம்ப⁴க꞉ கில |
ப³ஹுப்ரகாரமுத்³வீக்ஷ்²ய ப்⁴ராதரம் ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ||3-129-8

விலலாப ததோ ராஜா டி³ம்ப⁴கோ ப்⁴ராந்தமாநஸ꞉ |
க்வ நு க³ச்ச²ஸி ராஜேந்த்³ர விஹாயைநமபா³ந்த⁴வம் ||3-129-9

குதோ ப்⁴ராத²ரிதோ க³ச்சே²꞉ பரித்யஜ்யைவ மாமிஹ |
விலப்யேவம் ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² டி³ம்ப⁴கோ ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ||3-129-10

ஆத்மத்யாகே³ மந꞉ குர்வந்யமுநாயா மஹாஹ்ரதே³ |
நிமஜ்யோந்மஜ்ய ஸஹஸா மரணே க்ருதநிஷ்²சய꞉ ||3-129-11

ஹஸ்தேந ஜிஹ்வாமாக்ருஷ்ய பூ⁴யோ பூ⁴யோ விலப்ய ச |
தத꞉ ஸமூலாமாக்ருஷ்ய ஜிஹ்வாம் ஸாஹஸக்ருத்ஸ்வயம் ||3-129-12

மமாராந்தர்ஜலே ராஜந்டி³ம்ப⁴கோ நரகாய வை |
ஏவம் து நிஹதே ஹம்ஸே டி³ம்ப⁴கே வீர்யஷா²லிநி ||3-129-13

ஆக³மத்புண்ட³ரீகாக்ஷோ பூ⁴தாந்விஸ்மாபயந்நிவ |
தத꞉ ப்ரீத꞉ ப்ரஸந்நாத்மா வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் ||3-129-14

கோ³வர்த⁴நே(அ)த² விஷ்²ரம்ய ப³லப⁴த்³ரஸஹாயவான் |
கிஞ்சித்காலம் மஹாராஜ பூர்வபு⁴க்தமுவாஸ ஹ ||3-129-15

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கமரணே 
ஏகோநவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_129_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 129 Dimbhaka  Commits  Suicide
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 2nd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
DimbhakasyAtmatyAgaH 

vaishampAyana uvAcha 
shrutvA nihatamatyugraM bhrAtaraM vIryashAlinam |
baladevaM parityajya yudhyamAnaM mahAraNe ||3-129-1

Dimbhako vIryasaMpanno yumunAmanujagmivAn |
tamanvadhAvadvegena balabhadro halAyudhaH ||3-129-2

haMso hi yatra patitastatrAsau nipapAta ha |
yamunAyAM mahArAja viloDya jalasa~nchayam ||3-129-3

atha kruddhaH sa Dimbhako bhrAmayitvA jalaM bahu |
unmajyonmajya sahasA nimajya cha punaH punaH ||3-129-4

na dadarsha tadA rAjanbhrAtaraM vIryashAlinam |
unmajyAtha mahAbAhurvAsudevaM vilokya cha ||3-129-5

uvAcha vachanaM rAjanDimbhako vIryavattamaH |
are gopakadAyAda kvAsau haMsa iti sthitaH ||3-129-6

vAsudevo.api dharmAtmA yamunAM pR^ichCha rAjaka |
ityabravItprasannAtmA vAsudevaH pratApavAn ||3-129-7

tachChrutvA yamunAM bhUyaH pravishya DimbhakaH kila |
bahuprakAramudvIkshya bhrAtaraM bhrAtR^ivatsalaH ||3-129-8

vilalApa tato rAjA Dimbhako bhrAntamAnasaH |
kva nu gachChasi rAjendra vihAyainamabAndhavam ||3-129-9

kuto bhrAtharito gachCheH parityajyaiva mAmiha |
vilapyevaM nR^ipashreShTha Dimbhako bhrAtR^ivatsalaH ||3-129-10

AtmatyAge manaH kurvanyamunAyA mahAhrade |
nimajyonmajya sahasA maraNe kR^itanishchayaH ||3-129-11

hastena jihvAmAkR^iShya bhUyo bhUyo vilapya cha |
tataH samUlAmAkR^iShya jihvAM sAhasakR^itsvayam ||3-129-12

mamArAntarjale rAjanDimbhako narakAya vai |
evaM tu nihate haMse Dimbhake vIryashAlini ||3-129-13

AgamatpuNDarIkAkSho bhUtAnvismApayanniva |
tataH prItaH prasannAtmA vAsudevaH pratApavAn ||3-129-14

govardhane.atha vishramya balabhadrasahAyavAn |
ki~nchitkAlaM mahArAja pUrvabhuktamuvAsa ha ||3-129-15

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakamaraNe 
ekonaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்