Monday 28 February 2022

ஹம்ஸவத⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 128 (13)

அதா²ஷ்டாவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹம்ஸவத⁴꞉

A man jumping into a lake

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
அத² பீ⁴தோ மஹாரௌத்³ரமஸ்த்ரம் த்³ருஷ்ட்வா ந்ருபோத்தம |
ஹம்ஸோ ராஜா மஹாராஜ நிஷ்²சேஷ்ட இவ ஸம்ப³பௌ⁴ ||3-128-1

உத்ப்லுத்ய ஸ ரதா²த்தஸ்மாத்³யமுநாமப்⁴யதா⁴வத |
யத்ர ஃக்²ருஷ்ணோ ஹ்ற்^ஷீகேஷ²꞉ காலியாஹிம் மமர்த³ ஹ ||3-128-2

மஹாஹ்ரத³ம் மஹாரௌத்³ரம் யாவத்பாதாலஸம்ஸ்தி²தம் |
தாவத்³தீ³ர்க⁴ம் மஹாநீலம் காலாஞ்ஜநநிப⁴ம் ஹி யத் ||3-128-3

தஸ்மிந்ஹ்ரதே³ மஹாகோ⁴ரே பபாதாத² ஸ ஹம்ஸக꞉ |
ஹம்ஸே பததி தஸ்மிம்ஸ்து மஹாந்ராவோ ப³பூ⁴வ ஹ ||3-128-4

கி³ரீணாம் பாத்யமாநாநாம் ஸமுத்³ர இவ வஜ்ரிணா |
ரதா²து³த்ப்லுத்ய க்ருஷ்ணோ(அ)பி தஸ்யோபரி பபாத ஹ ||3-128-5

தே³வதே³வோ ஜக³ந்நாதோ² ஜக³த்³விஸ்மாபயந்நிவ |
ப்ராஹரத்தம் மஹாபா³ஹு꞉ பாதா³ப்⁴யமத² கேஷ²வ꞉ ||3-128-6

பாத³க்ஷேபம் ந்ருபஸ்தஸ்மால்லப்³த்⁴வா ஹம்ஸோ ந்ருபோத்தம |
மமார ச ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² கேசிதே³வம் வத³ந்தி ஹி ||3-128-7

அந்யே பாதாலமாயாதோ ப⁴க்ஷித꞉ பந்நகை³ரிதி |
அத்³யாபி நைவ ராஜேந்த்³ர த்³ருஷ்ட இத்யநுஷு²ஷ்²ரும ||3-128-8

யதா²பூர்வம் ஜக³ந்நாதோ² ரத²ம் ஸமுபஜக்³மிவான் |
ஹதே தஸ்மிந்மஹாராஜ த⁴ர்மபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ||3-128-9

அகரோத்³ராஜஸூயம் ச தவ பூர்வபிதாமஹ꞉ |
யதி³ ஜீவேத³ஸௌ ஹம்ஸ꞉ கோ நமஸ்யதி தம் க்ரதும் ||3-128-10

ஸ ச ஸர்வாஸ்த்ரவிந்நித்யம் ருத்³ரால்லப்³த⁴வர꞉ ப்ரபோ⁴ |
க்ஷணாதே³வ மஹாராஜ வார்தேயம் கா³மகா³ஹத ||3-128-11

ஹதோ ஹம்ஸோ ஹதோ ஹம்ஸ꞉ க்ருஷ்ணேந ரிபுமர்தி³நா |
ஜகு³ர்க³ந்த⁴ர்வபதயோ தே³வலோகே தி³வாநிஷ²ம் ||3-128-12

க்ருஷ்ணேந லோகநாதே²ந விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா |
யமுநாயா ஹ்ரதே³ கோ⁴ரே ஹம்ஸோ நிஹத இத்யபி ||3-128-13

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஹம்ஸவதே⁴
அஷ்டாவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_128_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 128 Krishna  disposes  off  Hamsa 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 2nd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsavadhaH

vaishampAyana uvAcha 
atha bhIto mahAraudramastraM dR^iShTvA nR^ipottama |
haMso rAjA mahArAja nishcheShTa iva saMbabhau ||3-128-1

utplutya sa rathAttasmAdyamunAmabhyadhAvata |
yatra KR^iShNo hR^ShIkeshaH kAliyAhiM mamarda ha ||3-128-2

mahAhradaM mahAraudraM yAvatpAtAlasaMsthitam |
tAvaddIrghaM mahAnIlaM kAlA~njananibhaM hi yat ||3-128-3

tasminhrade mahAghore papAtAtha sa haMsakaH |
haMse patati tasmiMstu mahAnrAvo babhUva ha ||3-128-4

girINAM pAtyamAnAnAM samudra iva vajriNA |
rathAdutplutya kR^iShNo.api tasyopari papAta ha ||3-128-5

devadevo jagannAtho jagadvismApayanniva |
prAharattaM mahAbAhuH pAdAbhyamatha keshavaH ||3-128-6

pAdakShepaM nR^ipastasmAllabdhvA haMso nR^ipottama |
mamAra cha nR^ipashreShTha kechidevaM vadanti hi ||3-128-7

anye pAtAlamAyAto bhakShitaH pannagairiti |
adyApi naiva rAjendra dR^iShTa ityanushushruma ||3-128-8

yathApUrvaM jagannAtho rathaM samupajagmivAn |
hate tasminmahArAja dharmaputro yudhiShThiraH ||3-128-9

akarodrAjasUyaM cha tava pUrvapitAmahaH |
yadi jIvedasau haMsaH ko namasyati taM kratum ||3-128-10

sa cha sarvAstravinnityaM rudrAllabdhavaraH prabho |
kShaNAdeva mahArAja vArteyaM gAmagAhata ||3-128-11

hato haMso hato haMsaH kR^iShNena ripumardinA |
jagurgandharvapatayo devaloke divAnisham ||3-128-12

kR^iShNena lokanAthena viShNunA prabhaviShNunA |
yamunAyA hrade ghore haMso nihata ityapi ||3-128-13

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsavadhe
aShTAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்